Anda di halaman 1dari 222

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
MATEMATIK
TAHUN 1
Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Terbitan

Bahagian Pembangunan
Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2016
Cetakan Pertama Oktober 2016
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
ISI KANDUNGAN

Muka surat

Pendahuluan iii

Penjelasan dan Penggunaan Modul iv

Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 1

Menama nombor hingga 100 8

Menentukan nilai nombor hingga 100 15

Menulis nombor hingga 100 dalam angka dan perkataan 22

Membilang nombor 28

Melengkap sebarang rangkaian nombor 33

Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang rangkaian 37


nombor

Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah 43

Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat 48

Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. 53


Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang 61


relevan dalam konteks tambah dan tolak.
Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi
menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

Menambah dalam lingkungan fakta asas 65

Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 100 70

Menolak dalam lingkungan fakta asas 78

Menolak dua nombor dalam lingkungan 100 83

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. 90


Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan
situasi harian.

Menulis ayat matematik tambah berulang dua-dua, lima-lima, 95


sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

Menulis ayat matematik tolak berturut-turut dua-dua, lima-lima, 98


sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan 102
tiga perempat.

iii
Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan 109
wang kertas

Mewakilkan nilai wang. 113


(i) Sen hingga RM1
(ii) Ringgit hingga RM10

Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1 132

Menukar wang 133


(i) Sen hingga RM1
(ii) Ringgit hingga RM10

Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan 136

Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan 145

Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan 153


penolakan wang.

Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan 161


penolakan wang menggunakan abakus

Menyatakan waktu dalam sehari 169

Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari 172

Menamakan hari dalam seminggu 175

Menamakan bulan dalam setahun 178

Mengenal pasti dan menyatakan ‘setengah’, ‘satu perempat’ dan 181


‘tiga perempat’ berdasarkan muka jam.

Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu 184
perempat jam sahaja dengan menggunakan jam analog

Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segi empat 187
sama, silinder dan sfera

Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk tiga 190


dimensi

Menamakan bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga 193
dan bulat

Memperihal garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk dua 197
dimensi

Menyusun bentuk dua dimensi mengikut pola. 201


Menghasilkan corak berasaskan bentuk dua dimensi

Panel Penyumbang 205

iv
PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul
selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan
Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara
menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka
untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada
Abad Ke-21.

Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran asas yang
menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,
penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalah
serta menerapkan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan teknologi
maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yang sesuai bagi
setiap standard pembelajaran.

Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran ini
disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR semakan
melalui pendidikan matematik. Keberkesanan pelaksanaan KSSR semakan
memerlukan guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti
mana yang tersurat dalam dokumen KSSR semakan Matematik dan diterjemahkan
dalam modul ini. Adalah diharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan
kurikulum matematik yang dihasratkan dengan menyediakan murid yang lebih
berdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada
keharmonian serta kesejahteraan negara.

Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard


pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh
diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai
dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.

Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 1,


banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah member

v
sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini, Kementerian
Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

PENJELASAN MODUL

Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia
merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian
boleh dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini
dibangunkan bagi membantu guru memberi idea awal pengajaran dan pembelajaran
(PdP) di bilik darjah.

Guru boleh menjadikan cadangan aktiviti di dalam modul ini satu idea bagi
mengemabangkan proses pengajaran di dalam bilik darjah supaya lebih lebih
menarik.

Selain dari beberapa aktiviti yang dicadangkan bagi setiap standard pembelanjaran
petunjuk seperti di bawah ini menjadi rujukan bagi memudahkan guru melaksanakan
aktivitio yang dicadangkan.

Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan.

vi
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk kuantiti secara intuitif.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menyatakan kuantiti melalui perbandingan.

Murid melakukan perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak,
lebih atau kurang berdasarkan pengamatan atau pengalaman sedia ada murid.
Aktiviti 1:
a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan buah rambutan yang
diletakkan di atas meja.

i. Lihat kumpulan rambutan mana yang banyak?


ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit?

b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah


guli yang diberikan (guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru).
c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan

i. Kumpulan mana yang banyak?


ii. Kenapa?

Aktiviti 2: Luar bilik darjah.

a. Bawa murid keluar dari bilik darjah dan murid diminta membentuk dua bulatan, satu
bulatan kecil dan satu bulatan besar.
i. Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?
ii. Kenapa?

b. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat dengan mengumpul hasil kutipan
mengikut kumpulan masing-masing.
i. Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak?
ii. Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit?
iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit? Terangkan.

1
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 3:
a. Edarkan kepada setiap murid kertas A4.

b. Minta murid melukis objek bagi membentuk:


i. Kumpulan banyak dan kumpulan sedikit,
ii. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan
iii. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling
murid.

c. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan.

Aktiviti 4:
a. Paparkan kepada murid kad gambar seperti contoh di bawah:

i. Bentuk mana yang paling banyak?


ii. Bentuk mana yang paling sedikit?
iii. Bentuk mana yang sama banyak?

a. Edarkan kertas mahjong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid. Minta murid
melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan:
i. banyak atau sedikit.
ii. Sama banyak atau tidak sama banyak.
iii. Lebih atau kurang.

Aktiviti 5:
a. Edarkan Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid.

2
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 1

Nama :__________________________
Kelas:__________________

A. Tanda () pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan):
___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan):
___________________________________________________

3
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

3.

Kenapa (lisan):
___________________________________________________

4.

Kenapa (lisan):
___________________________________________________

4
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 2

B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan


warnakan biru bagi objek yang sama banyak.

Secara lisan:

1. Kenapa kamu katakan paling banyak?

2. Kenapa kamu katakan sama banyak?

5
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja

c. Lengkapkan gambar rajah di bawah dengan melukis


bilangan objek mengikut arahan.

Contoh:

sedikit banyak

I.

banyak sedikit

2.

Sama banyak

6
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

3.

sedikit banyak

4.

banyak sedikit

5.

Sama banyak

7
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk nilai nombor.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menamakan nombor hingga 100:
1.1 Membilang objek dalam kumpulan.
1.2 Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai
mewakili kuantiti.
1.3 Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.

Aktiviti 1:
a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas.

b. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang ditunjukkan.

c. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan.

Aktiviti 2:

a. Paparkan sebilangan bola kecil berwarna putih, biru dan merah dalam bekas yang
bilangan keseluruhanya tidak lebih daripada 10. Minta Murid menyatakan kuantiti bola
kecil yang dikira.
i. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini?
ii. Berapa bilangan kumpulan bola berwarna putih, berwarna merah dan berwarna biru
yang ditunjukkan?

b. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah.


i. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang
ditunjukkan.
ii. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna bagi setiap kumpulan.

8
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

c. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli, biji saga, kacang tanah atau benda lain
yang sesuai. Beri penekanan perbandingan lebih 1, lebih 2 hingga lebih 9, kurang 1,
kurang 2 hingga kurang 9.

Aktiviti 3:

a. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.


i. Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar.
ii. Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. Nilai pada
kad nombor boleh mewakili 1 hingga 100.
iii. Boleh juga perbandingan kuantiti antara dua kumpulan. Nyatakan perbandingan
antara kumpulan, adakah nombor lebih 1, lebih 2 hingga lebih 9, kurang 1, kurang 2
hingga kurang 9.

Lihat lampiran A

i. Berapakah bilangan kereta yang terdapat pada kad gambar kamu?


ii. Kumpulan manakah yang lebih banyak?
iii. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini?

b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid.


Tunjukkan beberapa keping kad gambar. Bincang dengan murid berkaitan nombor.

Aktiviti 4:

14 15
a. Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat
dengan objek yang ada di sekeliling mereka. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan.
i. Apakah nombor ini?
ii. Wakilkan nombor ini dengan objek yang berhampiran kamu.

b. Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah:

Kad A Kad B

9
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

c. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana proses membilang dilakukan pada:


i. Rakan.
ii. Kumpulan.
iii. Kelas.

d. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.
e. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok
asas.
i. Sa (bilangan 10)
ii. Puluh (bilangan 10)
iii. Ratus ( bilangan 1)

f. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25, minta murid wakilkan nilai
dengan menggunakan blok asas. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid.

Aktiviti 5:
a. Edarkan Lembaran Kerja 4.
Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil kerja murid.
b. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang
pensel, pensel warna, buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang
kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi.

10
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lampiran A

11
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

12
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 4

A. Kira dan tuliskan nombor yang betul.

I. 2.

3. 4.

B. Lukiskan , atau dengan bilangan yang mencukupi


bagi nombor yang dinyatakan.

I. 2.
I5 20

3. 4.
I3 22

13
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

C. Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang


daripada’ di dalam petak kosong.

I. kurang 2

2. lebih _______

3. kurang ______

4. lebih ________

14
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk nilai nombor.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menentukan nilai nombor hingga 100.
2.2.1 Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
2.2.2 Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
2.2.3 Membandingkan nilai dua nombor.
2.2.4 Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan
tertib menurun.

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan.
Minta murid membilang bersama-sama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan.
i. Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan. Minta murid
membilang jumlah batang ais krim semuanya.
ii. Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua
puluh tiga.
 Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan?
 Berapakah bilangan ikatan ini?
 Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat?
iii. Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain sehingga
murid boleh menentukan nilai menggunakan ikatan sepuluh-sepuluh dan satu-satu.

b. Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah:

i. Minta murid menyebut nilai nombor berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan.
ii. Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga
100 dan minta murid menyebutkan bilangannya, juga minta murid menceritakan
bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut.
Penekanan hendaklah diberi kepada penguasaan bilangan satu-satu dan sepuluh-
sepuluh.

Aktiviti 2:
a. Tunjukkan garis nombor seperti di bawah bagi menentukan kedudukan nombor.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor.

15
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

b. Ulang aktiviti menyebut nombor dengan kuantiti nombor yang lain contoh 20 hingga 30.

c. Guna abakus 4:1 dan bimbing murid untuk menyebut nombor menggunakan abakus.
Contohnya 20.

d. Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abakus bagi nilai 21 hingga 100

Aktiviti 3:
a. Edarkan Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 7 kepada setiap murid.

i. Edarkan lembaran kerja 5.


 Bincangkan hasil kerja murid.
 Bimbing murid membilang objek dan memadan nilainya.

ii. Edarkan Lembaran kerja 6.


 Bincangkan hasil kerja murid.
 Bimbing murid membanding nilai dua nombor dan menyatakan sama ada “lebih
daripada” atau “kurang daripada”.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 7.


 Minta murid menyusun nombor dalam tertib menaik atau tertib menurun.
 Minta juga murid menyusun objek dalam tertib menurun.

Aktiviti 4:
a. Paparkan kad nombor seperti contoh di bawah:

45 47

b. Minta murid menyatakan nombor yang terletak di antaranya.


c. Bimbing murid menyatakan nombor di antaranya sekiranya murid tidak menguasai seperti
contoh di bawah:
Bina nombor tersebut berurutan.
4 5, _____, 47

Lihat nilai puluh, 4 puluh, sama; letak 4 puluh di antaranya


Lihat nilai sa, 5 dan 7, minta murid bilang selepas 5 ialah 6 diikuti 7, jadi 45, 46 dan
47.

16
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

d. Edarkan kad nombor kepada setiap murid, satu kad nombor seorang murid, boleh guna
nombor belas iaitu 11 hingga 19 dan minta murid lakukan aktiviti berikut:
i. Menyebut nombor berdasarkan kad tersebut.
ii. Menyusun nombor dengan nombor yang ada pada rakan secara tertib menaik,
kemudian susun pula dalam tertib menurun.
iii. Buat perbandingan antara dua nombor yang dipegang murid dan minta murid
menyatakan mana ‘lebih daripada’ dan ‘kurang daripada’.
iv. Pilih dua orang murid yang memegang nombor supaya aktiviti menyatakan nombor di
antaranya, nombor sebelumnya dan nombor selepasnya boleh dilakukan.
e. Edarkan Lembaran Kerja 8 dan minta murid membuat perbandingan dan menyatakan
nombor yang terletak di antaranya.
Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi
dapat disempurnakan.
Perbetulkan kesilapan serta-merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.
Aktiviti 5:
a. Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas.
Contoh:

33 37 35 38 34 39 36
i. Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut.
ii. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik.
iii. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun.

b. Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100.
c. Minta murid menyusun nombor sama ada dalam tertib menaik atau tertib menurun dan
menerangkan bagaimana proses penyusunan nombor tersebut dilakukan.
Aktiviti 6:
a. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100.
Contoh:
28

i. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28.


ii. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28.
iii. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya
terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik.
iv. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya
terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun.

b. Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas
terlibat dan boleh menyusun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun.

Pentaksiran:
Tahap Penguasaan 1 dan Tahap Penguasaan 2 boleh di nilai atau ditentukan penguasaan
murid melalui aktiviti 1 hingga aktiviti 6.

17
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 5

Nama:__________________________
Kelas:__________________

Suaikan.

I.

52

2.

I4

3.

36

18
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 6

Nama:__________________________
Kelas:__________________

Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.

I. 34 44

2. 54 27

3. 63 74

4.
92 29

5. 89 90

19
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 7

Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.

26 28 25 27

B. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.

72 70 73 71

20
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Lembaran Kerja 8

Nama:__________________________
Kelas:__________________

Isikan tempat kosong

I. 34 36

2. 55 53

3. 67 65

4. 86 88

98 I00
5.

21
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk menulis nombor
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menulis nombor hingga 100 dalam: angka
dan perkataan

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan kad imbasan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu demi satu.

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9

Minta murid menyebut apa yang dilihat.

b. Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara, pasir dan tanah liat.

c. Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul.

Aktiviti 2:
a. Kad nombor 0 hingga 9 masih dipaparkan di hadapan kelas.

b. Agihkan murid kepada dua kumpulan, setiap kumpulan dibekalkan kertas mahjong dan
‘artline’. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang disebut.

c. Kumpulan yang paling sempurna pembentukan nombornya diberi pujian atau hadiah.

d. Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk.

e. Minta murid supaya menulis nombor dalam perkataan seperti contoh di bawah:

0 hingga 10

0 - sifar 6 - enam
I - satu 7 - tujuh
2 - dua 8 - lapan
3 - tiga 9 - sembilan
4 - empat 10 - sepuluh
5 - lima
22
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

f. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam
kumpulan bagi II hingga I00
II, I2, I3, I4……..……..20
2I, 22, 23, 24………….30
3I. 32, 33, 34………….40
4I, 42, 43, 44………….50
5I, 52, 53, 54………….60
6I, 62, 63, 64………….70
7I, 72, 73, 74………….80
8I, 82, 83, 84………….90
9I, 92, 93, 94…………100

I6 - Enam belas
24 - dua puluh empat
37 - tiga puluh tujuh
48 - empat puluh lapan
5I - lima puluh satu
63 - enam puluh tiga
72 - tujuh puluh dua
85 - lapan puluh lima
90 - sembilan puluh
I00 - satu ratus

i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka.


ii. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan.
iii. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu.

Aktiviti 3:
a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah:

b. Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar
yang diberi.

i. Berapa jumlah kereta yang terdapat


pada kad tersebut?
ii. Nyatakan bilangan kereta tersebut.
iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut
dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan kereta tersebut
dalam perkataan. 7 : tujuh

23
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

i. Berapa jumlah buah yang


kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan buah
tersebut.
iii. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam perkataan.

________ : _______________

i. Berapa jumlah telur yang


kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan telur
tersebut.
iii. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam perkataan.

________ : ______________

i. Berapa jumlah gula-gula


yang kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan gula-gula
tersebut.
iv. Tuliskan bilangan gula-gula
tersebut dalam bentuk angka.
v. Tuliskan bilangan gula-gula
tersebut dalam perkataan.

________ : ______________
Aktiviti 4:
Edarkan lembaran kerja 9 hingga Lembaran Kerja 11 kepada setiap murid. Bincangkan hasil
kerja murid.

Aktiviti 5:
Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. Minta seorang murid menyatakan
berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan
perkataan.
a. Ulang aktiviti a sekurangnya lima pusingan sehingga semua murid boleh menulis kuantiti
yang diberi dalam angka dan perkataan.

________ : _______________
24
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 9

Nama:__________________________
Kelas:__________________

C. Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan


tuliskan dalam perkataan nombornya.

contoh:

Tujuh

25
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 10

Nama:__________________________
Kelas:__________________

C. Tuliskan nombor dalam perkataan.

56

89

74

55

93

62

99

26
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 11

Nama:__________________________
Kelas:__________________

B. Padankan gambar dengan nombor.

40 Tiga puluh lapan

38 empat puluh dua

42 empat puluh

I3 Tiga belas

27
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk rangkaian nombor.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk membilang nombor.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja.

Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan.

b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang.

Bilang kek cawan satu persatu sampai habis. Ada berapa kek cawan kesemuanya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit.


10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah:


Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Bincangkan dengan murid.
i. membilang satu-satu
1 1 1 1 1

| | | | | |
0 1 2 3 4 5

ii. membilang dua-dua

2 2 2 2 2

| | | | | | | | | | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

d. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100
yang melibatkan membilang satu-satu, dua-dua, lima-lima dan sepuluh-sepuluh.

i. membilang lima-lima

5 5 5 5 5

| | | | | |
0 5 10 15 20 25
10
ii. membilang sepuluh-sepuluh

10 10 10 10 10 10 10 10

| | | | | | | | |
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Aktiviti 2:
a. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan.

b. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun.

1 2 6 4 9 8 3 5 10 7
0 3 6 1 1 1
1
c. Bincangkan aktiviti dengan5 murid: 4
i. 5 Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menaik dilakukan?
4
ii. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menurun dilakukan?
5 7
5 7
Aktiviti 3:
5 7
a. Bahagikan murid kepada empat kumpulan.

b. Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan
jam.
Stesen1

Stesen 4 Stesen 2

Stesen 3

Stesen 1: Kad nombor bilang satu-satu.

9 11 15 12 10 13 17 14 16

29
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Stesen 2: Kad nombor bilang dua-dua

20 24 22 28 26 30 34 36 40 32 38

Stesen 3: Kad nombor bilang lima-lima.

40 50 45 60 75 80 55 70 85 65

Stesen 4: Kad nombor bilang sepuluh-sepuluh

70 80 90 30 50 10 60 100 40 20

c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen.


i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik.
ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama
ada betul atau tidak.
iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul.
Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan
selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib
menurun.

Aktiviti 4:
Edarkan Lembaran Kerja 12 dan Lembaran Kerja 13 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja
murid.

Aktiviti 5:
a. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya

i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor
sebelum nombor ini dengan membilang:
 Satu-satu.
 Dua-dua.
 Lima-lima.
 Sepuluh-sepuluh.
Bermula dari nombor yang dinyatakan.

30
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 12

Nama:__________________________
Kelas:___________
Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

I. I 2 4

2. I3 I5 I6

1. 3. 4.
3. 2. 2 4 8
2.

4. 4 8 I6

5.
20 35 40

6. 80 I00

31
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja13

Nama:__________________________
Kelas:___________
Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

I. I0 8 6

2. I9 I7 I5

5. 6. 7.
3. 20 I8 I2
2.

8.
4. I6 8 4

5. 35 25 I5

6. I00 70 60

32
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk rangkaian nombor.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk melengkapkan sebarang rangkaian
nombor.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru.

Minta murid menyatakan apa yang dilihat.

b. Minta murid membilang satu-satu selepas jumlah pensel yang ditunjukkan.


i. 5 hingga 10, seterusnya
ii. 11 hingga 20, seterusnya
iii. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100.

c. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah:

0 2 4 6 8 10 12

Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor, sebut hingga 100.
d. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini.

e. Teruskan perbincangan dengan nombor 5:


i. Bilang satu-satu hingga 15.
ii. Bilang dua-dua hingga 19.
iii. Bilang lima-lima hingga 100.
iv. Bilang sepuluh-sepuluh hingga 95.
v. Bilang empat-empat hingga 21.

Aktiviti 2:
a. Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor.
secara lima-lima

0 5 10 15 20
i. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh
berikut:
 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76

33
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

secara sepuluh-sepuluh
0 10 20 30 40

ii. Ulang aktiviti dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83
 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76

b. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah:
secara lima-lima: 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

i. Ulang aktiviti b dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35
 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65
 87, 82, 77, 72, 67, 62, 57

secara sepuluh-sepuluh: 90, 80, 70, 60, 50


ii. Ulang aktiviti dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
 100, 90, 80, 70, 60, 50
 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12
 88, 78, 68, 58, 48, 38, 28

Aktiviti 3:

a. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut:

1 2 3 4 5

b. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun.

c. Ulang aktiviti a dan b dengan menggunakan rangkaian nombor:


i. Dua-dua
ii. Lima-lima
iii. Sepuluh-sepuluh.

Aktiviti 4:

a. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran:
Pentaksiran Tahap Penguasaan 3 boleh dinilai pada murid bagi aktiviti 1 hingga 4.

34
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 14

Nama: __________________________
Kelas: __________________

A. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara


menaik.

1.
1 2 4 5

2.
3 5 7 11

3.
15 20 25 35

4.
27 57 67

5.
16 18 20 22

35
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 15

Nama: __________________________
Kelas: __________________

B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100


secara menurun.

1.
6 5 3 2

2.
16 14 12 8

3.
90 85 80 70

4.
100 70 60

5.
83 73 53

36
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk nilai tempat.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menyatakan nilai tempat dan nilai digit
bagi sebarang nombor.

Aktiviti 1:
a. Bahagikan murid kepada dua kumpulan.
Kumpulan 1: 10 orang
Kumpulan 2: 5 orang
i. Berapa orang murid semuanya?
ii. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid?
iii. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua?

b. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.

ratus puluh sa

c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.

puluh sa

d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.

Aktiviti 2:
a. Minta murid menyebut dan mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa,
contohnya:
BFT 2211
Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11.
b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan
persekolahan.
c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan
nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan
teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis, nombor yang dicatatkan
hanya nilai puluh dan sa sahaja.

37
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

d. Bincangkan nombor yang dicatat dan minta murid menyebut nombor-nombor tersebut.

Aktiviti 3:
a. Minta murid menunjukkan nombor 24 dengan menggunakan blok asas.
Contoh:

dan minta murid menyebut 24 ialah 20 dan 4.


b. Kemudian tunjukkan nombor-nombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan
menggunakan blok asas dan minta murid menyebut 10 dan 6, 30 dan 2 dan 40 dan 8.

c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat
dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.

ratus puluh sa

d. Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.

ratus puluh sa
e. Oleh itu tegaskan

nilai tempat: sa
24 nilai digit: 4

nilai tempat: puluh

nilai digit: 20

Aktiviti 4:

a. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.

b. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus.

38
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

(Contoh)

27 83 40 56
Contoh:

i. 27 Pu Sa

Minta murid sebut nilai tempat pada abakus.

puluh sa
2 7

Aktiviti 5:
a. Edarkan Lembaran Kerja 16 hingga Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid. Buat pembetulan serta bagi setiap kesilapan yang
dilakukan oleh murid.

39
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Lembaran Kerja 16

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.

1.

Nilai tempat: ___ puluh ___ sa

Nilai digit: _______ + ______


2.

Nilai tempat: ___ puluh ___ sa

Nilai digit: _______ + ______

3.

Nilai tempat: ___ puluh ___ sa

Nilai digit: _______ + ______

4. Pu Sa

Nilai tempat: ___ puluh ___ sa

Nilai digit: _______ + ______

40
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Lembaran Kerja 17

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan.
Nilai tempat Nilai digit
l.

49
puluh sa
4
9

2.

8l
puluh sa
8
l

puluh sa
l

l7
3.
7

puluh sa
2

25
4.
5

puluh
6

60
sa
5.
0

41
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Lembaran Kerja 18

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

l. 38 = ___________ 2. 49 = ____________

___________ ____________

3. 70 = ___________ 4. I0 = ____________

___________ ____________

5. 66 = ___________ 6. 92 = ____________

___________ ____________

7. 53 = ___________ 8. 89 = ____________

___________ ____________

42
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk menganggar.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk memberi anggaran bilangan objek yang
munasabah.

Menganggar memberi tekaan kuantiti objek yang dipaparkan.

Aktiviti 1:
a. Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil, sederhana, dan besar). Isikan bekas A dengan
guli. Minta murid buat pemerhatian.

bekas A

bekas B

bekas C

i. Ada berapa biji guli di dalam bekas A?


ii. Cuba teka ada berapa biji guli dalam bekas B dan C
iii. Bekas mana yang paling banyak?

b. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam
bekas yang besar.

i. Berapa jumlah guli yang ada?


ii. Bekas mana banyak isi banyak guli?
iii. Mengapa?

43
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:

a. Permainan menekan bilangan objek:


Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu

b. Permainan menekan bilangan objek:


Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu
Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan
i. Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu?
ii. Bekas yang sama digunakan. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi?

Aktiviti 3:
a. Tunjukkan gambar dan buat perbandingan kuantiti.

Murid menggunakan perkataan ‘lebih daripada’ dan ‘kurang dariapa’ berdasarkan gambar
yang berlainan.
i. Ada berapa penumpang di dalam sebuah kereta.
ii. Mana lebih ramai antara penumpang kereta dengan bas? Kenapa?

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 19 dan Lembaran Kerja 20 kepada murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid

Pentaksiran
Murid ditafsir berdasarkan Aktiviti 1 hingga Aktiviti 4 bagi memastikan murid telah menguasai
Tahap Penguasaan 3.

44
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 19

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Tandakan ( ⁄ ) yang mana lebih banyak.

l.

2.

45
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tandakan ( ⁄ ) pada yang kurang

3.

4.

52 l5

5.

7 l3

46
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 20

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Gariskan jawapan yang betul.

1.
5 (lebih daripada, kurang daripada)
7

18 23
2. (lebih daripada, kurang daripada)

55 50
3. (lebih daripada, kurang daripada)

62 59
4. (lebih daripada, kurang daripada)

52 32
5. (lebih daripada, kurang daripada)

80 90
6. (lebih daripada, kurang daripada)

47
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk membundar nombor.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk membundarkan nombor bulat kepada
puluh terdekat.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri
di hadapan kelas.

Apa yang kamu lihat?


b. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri.
A B C

c. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir.
i. Berapa orang yang berada di tengah-tengah A dan C?
ii. Berapa orang yang berada di tengah-tengah A dan B?
iii. Siapa yang paling dekat dengan C. A atau B? Kenapa?
iv. Siapa yang paling dekat dengan A. B atau C? Kenapa?
v. Siapa yang paling dekat dengan B, A atau C? Kenapa?

d. Gunakan dekak-dekak.
Contoh:

e. Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas.


Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru?

Nota:
Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili
nombor 5.

48
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

f. Menunjukkan garis nombor seperti di bawah:

+ + + + + + + + +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kekal Tambah 1
Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor
Nota:
Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka

Aktiviti 2:
a. Edarkan kad soalan sebanyak lima keping bagi setiap kumpulan.
Contoh:
i. Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau 10.
ii. Nombor 6 lebih dekat kepada 0 atau 10.
iii. Nombor 8 lebih dekat kepada 0 atau 10.
iv. Nombor 2 lebih dekat kepada 0 atau 10.
v. Nombor 5 lebih dekat kepada 0 atau 10.
Minta murid analisis aktiviti ke jadual di bawah:
Dekat
0 10
4, 2 6, 8, 5

vi. Edarkan kad nombor sehingga semua 10 nombor dianalisis bagi setiap kumpulan.
vii. Bentangkan hasil kerja kumpulan.

b. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit.


Contoh:

+ + + + + + + + + +
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nombor 28 lebih dekat kepada 20 atau 30.


Nota:
Pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10

Aktiviti 3:
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah:
i. Bawa murid keluar dari bilik darjah
ii. Minta murid memerhati bahan konkrit yang berada di dalam satu barisan
Contoh:
Pokok bunga, kereta guru, tiang, tingkap bangunan dan anak tangga

49
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Adakan perbincangan.
Kereta guru dekat dengan pokok bunga ke dengan tiang.
Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan
tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Aktiviti 4:
a. Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan.
Contoh:
+ + + + + + + + + +
50 5l 52 53 54 55 56 57 58 59 60

i. 5l hampir kepada _______


ii. 55 hampir kepada _______
iii. 58 hampir kepada _______

b. Paparkan beberapa garis nombor lain dan adakan perbincangan.

Aktiviti 5:
a. Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid.
Contoh: Lembaran Kerja 21
Bulatkan nombor-nombor yang dekat dengan nombor yang digaris

i. l0 l, 3, 5 , 8

ii. 20 l4, l5 , l7 , 22

Contoh: Lembaran Kerja 22


Padankan nombor dalam kotak B yang terdekat dengan nombor dalam kotak A
A B
20 34

30 I5

60 28

50 6I

40 48

b. Bincangkan hasil kerja murid.

50
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 21
Nama: __________________________
Kelas: __________________
Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang
berada di dalam bulatan.

l
l. 2, 4, 6, 9

2
2. l2, l4, l5, l8
0

3. 30 23, 25, 27, 29

4. 4 3l, 34, 34, 38


0

5. 5 4l, 44, 46, 49


0

6. 6 5l, 54, 55, 58


0

7. 7 63, 65, 66, 69


0

8. 8 7l, 73, 75, 78


0
9. 9 83, 85, 87, 89
0

l0. 10 92, 94, 95, 97


0

51
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 22
Nama :__________________________
Kelas:__________________

A. Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan


nombor dalam kotak B

A B

36 20

I5 30

28 60

6l 50

48 40

B. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi.

1. l0 ____ , ____ 2. 70 ____ , ____

3. 40 ____ , ____ 4. 90 ____ , ____

52
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Nombor bulat hingga 100.


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk pola nombor.
Standard Murid berupaya untuk:
Pembelajaran: 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
1.9.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.
terdekat.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas
meja.

Perhatikan objek-objek tersebut. Apa yang kamu lihat? Bincangkan.

b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian.

i. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini?


ii. Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat?
iii. Bincangkan pemahaman kamu.

c. Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza seperti contoh di
bawah:

53
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Berpandukan gambar, tentukan corak bilangan objek pada setiap gambar?

2 3 4 5

d. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah:


2 2 2 2 2

50 52 54 56 58 60

10 10 10 10 10

40 50 60 70 80 90

Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor.


i. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan.
ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh.
Bimbing murid, corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola.

Aktiviti 2:
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai
aras pengetahuan. Setiap kumpulan dibekalkan petak seratus (Saiz A4).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

54
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

i. Kad soalan.
Contoh: Arahan: (K1)
Warnakan nombor mengikut pola
lima-lima bermula dari nombor 31.

Contoh jawapan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Contoh kad soalan:


Arahan: (K2) Arahan: (K3) Arahan: (K4)
Warnakan nombor Warnakan nombor Warnakan nombor
mengikut pola dua- mengikut pola sepuluh- mengikut pola lima-
dua bermula dari sepuluh bermula dari lima bermula dari
nombor 55. nombor 6. nombor 13.

Aktiviti 3:
a. Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah:
Murid memberi jawapan secara lisan. Tekankan konsep pola yang digunakan.

a)

b) c)

55
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

b. Bagi jawapan yang kurang tepat, guru membimbing murid memahami pola pada setiap
soalan.

Aktiviti 4:
a. Minta murid menyebut satu nombor.
Contoh:
45

b. Minta murid secara menaik, menyebut lima nombor bermula bagi nombor yang disebut
bagi:
i. Pola satu-satu.
ii. Pola dua-dua.
iii. Pola lima-lima.
iv. Pola sepuluh-sepuluh.
v. Pola empat-empat.

c. Ulang aktiviti I hingga v secara menurun pula.

d. Kukuhkan kefahamanh murid dengan menggunakan nombor lain.

Aktiviti 5:
a. Edarkan Lembaran Kerja 23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran
Kerja 26 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

c. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan.

d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih
mencabar, seperti contoh di bawah:

1 2 4 5 7 8 10

Pentaksiran:
Murid boleh dinilai Tahap Penguasaan 3 berdasarkan aktiviti 1 hingga aktiviti 4.

56
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 23

Nama: __________________________
Kelas: __________________

A. Padankan mengikut pola.

1.

Lima-lima

2.

Sepuluh-
47 52 57 62 sepuluh

3.

Satu-satu

4.

Dua-dua

57
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 24

Nama: __________________________
Kelas: __________________

B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

1)

2)
52

48
46

3)

4)

63 64
66

58
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 25

Nama: _____________________________________
Kelas: ________________________
C. Isikan tempat kosong dengan pola bentuk yang betul.

1.

2.

3.

4.

5.

59
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 26

Nama: _____________________________________
Kelas: ________________________

Bina satu rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola


nombor di bawah.
I) Pola satu-satu

2) Pola dua-dua

3) Pola lima-lima

4) Pola sepuluh-sepuluh

5) Pola empat-empat

60
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.


Murid dibimbing untuk konsep tambah dan tolak.
Standard Kandungan:
Murid berupaya untuk:
Standard Pembelajaran: 2.1.1 Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.
2.1.2 Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama
dengan.
2.1.3 Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan
bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang
diberi.

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan dua kumpulan buah oren. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh
cikgu. Mula-mula masukkan lima biji oren ke dalam satu bekas. Kemudian masukkan dua
biji oren lagi.

b. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah.


Contoh:
i. Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji.
ii. Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji.

c. Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di aktiviti a dan b.
Contoh:

lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren

d. Minta murid mengantikan perkataan ‘bubuh’ dan ‘semua’ supaya ia mengujudkan satu
ayat yang membawa maksud tambah.

e. Ulang aktiviti dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk
ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah.
f. Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan ‘tambah’ dan
‘sama dengan’.
Contoh:
Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren.
Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren.
5+2=7
g. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud
tambah dan sama dengan.

61
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:
a. Edarkan Lembaran Kerja 27 dan Lembaran Kerja 28 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran:
Murid boleh dinilai penguasaan Tahap Penguasan 1 sekiranya boleh melakukan aktiviti 1
hingga aktiviti 4 dengan jayanya.

PENTING
Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud
tambah, simbolnya sebelum proses penolakan dilakukan.

62
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 27

Nama: __________________________
Kelas: __________________
A. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah
dan sama dengan.

1. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli.

Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli.

2. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola.

Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji
bola.

3. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji.

Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji.

4. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji.

Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji.

5. Enam biji gula-gula bubuh satu biji semua tujuh biji.

Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji.

63
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 28

Nama: __________________________
Kelas: _________________

A. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai.

1. 2 _____ 3 ______ 5 7. 9 ______ 6 ______ 3

2. 5 _____ 1 ______ 6 8. 4 ______ 2 ______ 6

3. 3 _____ 1 ______ 2 9. 8 ______ 0 ______ 8

4. 0 _____ 3 ______ 3 10. 1 ______ 1 ______ 2

5. 5 _____ 1 ______ 4 11. 5 ______ 2 ______ 3

6. 7 _____ 0 ______ 7 12. 8 ______ 4 _______ 4

64
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk tambah dalam lingkungan 100.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menambah dalam lingkungan fakta asas.

Fakta asas tambah merupakan penambahan yang melibatkan sekali pengiraan. Terdapat
100 ayat matematik dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan kad imbasan bergambar.

b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut.

c. Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut.

Contoh 1:

i. Berapakah bilangan bola pada kad pertama?


ii. Berapakah bilangan bola pada kad kedua?
iii. Berapakah jumlah bola kesemuanya?
iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

Contoh 2:

65
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

i. Berapakah bilangan baldi pada kad pertama?


ii. Berapakah bilangan baldi pada kad kedua?
iii. Berapakah jumlah baldi kesemuanya?
iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

b. Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara
lisan.

Aktiviti 2:
a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah:

Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut?

Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut?


b. Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar.

Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut?


Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut?

66
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 3:
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah
secara spontan iaitu dengan membentuk kombinasi dua nombor satu digit pada kad
imbasan, seperti contoh di bawah:

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

b. Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas.

8 + 5 = 13

7 + 4 = 11

6 + 6 = 12

c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan, contoh:

1+4 2+5 3+6

4+6 5+7 6+8

7+9 8+1 9+2

9+6 8+7 7+5

6+6 7+7 5+5

d. Latih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 29 dan Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

67
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 29

Nama: __________________________
Kelas: _________________

A. Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.

1.

+ =

2.

+ =
3.

+ =
4.

+ =

68
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 30

Nama: __________________________
Kelas: _________________

A. Nyatakan fakta asas tambah.

l. 4 + 8 =

2. 6 + 9 =

3. 7 + 3 =

4. 2 + 5 =

5. 8 + 1 =

6. 7 + 3 =

7. 4 + 9 =

8. 5 + 8 =

69
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk tambah dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menambah dua nombor hasil tambah
dalam lingkungan 100.

Penambahan dua digit menggunakan abakus. Menambah dua nombor dalam lingkungan 100
boleh dilakukan dengan menambah satu digit dengan dua digit dan dua digit dengan dua
digit.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul.

Berapakah biji bola dalam bakul?

b. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul.

Berapa biji bola kesemuanya? Bincangkan 2 + 1


c. Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah dengan membilang terus:
2 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

d. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya.

naik 1
naik 2

e. Ulang menambah menggunakan abacus dengan soalan lain seperti:


31 22 12

70
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:
a. Menunjukkan kad ayat matematik.

13 + 4 = 17

b. Bimbing,murid mereka situasi dari ayat matematik.


c. Bina ayat matematik
d. Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus.

i. 12  1
ii. 13  1
iii. 12  2
iv. 11  3
v. 21  2
vi. 21  5

Aktiviti 3:
a. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan:

i. 22  2.
ii. 21  3.
iii. 21  2.
iv. 21  5.
v. 23  1.

Contoh penambahan menggunakan abakus.


i 3+1=4

(naik 3, tambah 1 jadi 4)

ii. 2+2=4

(naik 2, tambah 2 jadi 4)

71
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

iii. 11 + 3 = 14

(naik 11, tambah 3 jadi 14)


iv. 21 + 12 = 33

(naik 21, tambah 12 jadi 33)

b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di
abakus.

Nota:
Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi
5, kombinasi 10 dan gabungan kombinasi.
Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 31 hingga Lembaran Kerja 35 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran:
Tahap Penguasaan 3 boleh dinilai apabila murid melakukan aktiviti 1 hingga aktiviti 4.

72
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 31

Nama : __________________________
Kelas: ______________________

A. Tambah dengan menggunakan Abakus.

a)

2
b)

c)

d)

e)

f)

73
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 32
Nama: __________________________
Kelas: _________________

B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus?

a) l) l + l =
2) 2 + l =
3) 2 + 2 =
4) 4 + 5 =
5) 3 + l =
6) 4 + 5 =
7) 6 + 2 =
8) 7 + l =
9) 8 + l =
l0) 6 + 3 =

b) l) 96 + 2 =
2) 42 + 6 =
3) 85 + 3 =
4) 32 + l2 =
5) 45 + 53 =
6) 6l + l3 =
7) 72 + 26 =
8) 24 + 25 =
9) 43 + 55 =
l0) 5l + 23 =

74
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 33

Nama: __________________________
Kelas: _________________

C. KOMBINASI 5
a)
l) 4 + l =
2) 3 + 2 =
3) 4 + 2 =
4) 2 + 3 =
5) 3 + 3 =
6) 4 + 3 =
7) l + 4 =
8) 2 + 4 =
9) 3 + 4 =
l0) 4 + 4 =

b)
l) l4 + l =
2) l3 + l4 =
3) 12 + l3 =
4) 23 + l2 =
5) 21 + l4 =
6) 34 + ll =
7) 33 + l2 =
8) 31 + l4 =
9) 22 + 23 =
10) l l + 24 =

75
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 34

Nama: __________________________
Kelas: _________________

D. Kombinasi 10

a) l) l + 9 =
2) 2 + 8 =
3) 3 + 7 =
4) 4 + 6 =
5) 5 + 5 =
6) 6 + 4 =
7) 7 + 3 =
8) 8 + 2 =
9) 9 + l =
l0) ll + 9 =

b) l) 76 + l4 =
2) 42 + l8 =
3) 65 + l5 =
4) 32 + l8 =
5) 47 + 53 =
6) 64 + l6 =
7) 62 + 28 =
8) 54 + 26 =
9) 35 + 55 =
l0) 5l + 29 =

76
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 35

Nama: __________________________
Kelas: _________________

E. Gabungan Kombinasi

a) l) 5 + 6 =
2) 6 + 7 =
3) 7 + 8 =
4) 8 + 6 =
5) 9 + 5 =
6) 6 + 6 =
7) 7 + 6 =
8) 5 + 9 =
9) 5 + 8 =
l0) 7 + 7 =

b) l) 26 + l7 =
2) 46 + 18 =
3) 75 + 26 =
4) 32 + 38 =
5) 47 + 57 =
6) 67 + l6 =
7) 78 + 26 =
8) 28 + 26 =
9) 45 + 59 =
l0) 55 + 29 =

77
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menolak dalam lingkungan fakta asas.

Fakta asas tolak merupakan penolakan yang melibatkan sekali pengiraan. Terdapat 100 ayat
matematik dalam lingkungan fakta asas.

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan kad bergambar.

b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut.

c. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan.

Contoh 1:

i. Berapakah bilangan bola pada mulanya?


ii. Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan?
iii. Berapakah jumlah bola yang tinggal?
iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

Contoh 2:.

78
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara
lisan.
i. Berapakah bilangan baldi pada mulanya?
ii. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan?
iii. Berapakah jumlah baldi tinggal?
iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?

Aktriviti 2:

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah:

b. Minta murid menyatakan fakta asas tolak.

i. Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan?


ii. Berapakah jumlah kereta yang tinggal?

i. Berapa bilangan buah yang dikeluarkan?


ii. Berapakah jumlah buah yang tinggal?

c. Ulang aktiviti dengan menggunakan gambar yang sesuai.

79
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 3:

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak
secara spontan kombinasi dua nombor.

b. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas.

18 – 9 = 15 – 6 =

17 – 8 = 14 – 7 =

16 – 9 = 11 – 9 =

c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan.

Aktiviti 4:
a. Edarkan lembaran kerja 36 dan 37 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran:
Aktiviti 1 hingga aktiviti 4 boleh digunakan untuk melihat murid telah menguasai Tahap
Penguasaan 3.

80
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 36

Nama: __________________________
Kelas: ___________

A. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.

1.

- =

2.

- =

3.

- =

4.

- =

81
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 37

Nama: __________________________
Kelas: __________

A. Nyatakan fakta asas tolak.

l5 – 8 =
1.

2. l6 – 7 =

3. l7 – 8 =

4. l2 – 6 =

5. l8 – 9 =

6. ll – 3 =

7. 10 – 2 =

8. 9 – 5 =

82
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk tolak dalam lingkungan 100.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menolak dua nombor dalam


lingkungan 100

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja.

Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas

i. Apa yang kamu lihat di atas meja?


ii. Berapa biji epal yang ada?
iii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas

b. Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain.

c. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan.

3–1=

=2
3
–1

Naik 3 tolak 1 tinggal 2


6–1=

5
6 –1

Naik 6 tolak 1 tinggal 5

83
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

d. Ulangi dengan soalan lain seperti berikut:


i. 7 — 5 =
ii. 8 — 2 =
iii. 6 — 1 =

Aktiviti 2:
a. Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut :
Sebut dan murid mengira menggunakan abakus
i. 4–1=
ii. 4–2=
iii. 6–1=
iv. 9–3=
v. 7–2=
vi. 8–3=

Aktiviti 3:
a. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan:

i. 3–2=

ii. 4–3=

iii. 6 – 1 =

iv. 8 – 5 =

v. 9 – 4 =

Contoh pengiraan dua digit:


i. 28 – 13 = 15

28 –13 15

84
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

ii. 89 – 62 = 27

89 –62 27
8
iii. 99 – 79 = 20

99 –79 20
8

a. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus.

Nota:
Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5, kombinasi
10 dan gabungan kombinasi.
Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 38 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran:
Aktiviti 1 hingga Aktiviti 4 boleh digunakan untuk menilai Tahap Penguasaan 3 murid.

85
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 38

Nama: _______________________________
Kelas: __________________

A. Tolak dengan menggunakan Abakus.

l. 9  2 

2. 8  3 

3. 7  2 

4. 6  1 

5. I7  8 

6. l8  9 

7. I6  9 

86
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 39

Nama :__________________________
Kelas:__________________

A. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus?


a. Tolak Terus
l) 2  l =
2) 3  l =
3) 4  2 =
4) 4  3 =
5) 3  l =
6) 4  l =
7) 6  l =
8) 7  5 =
9) 8  3 =
10) 6  5 =

ll) 18  2 =
l2) 12  2 =
l3) 15  5 =
l4) 32  12 =
l5) 46  31 =
l6) 61  11 =
l7) 72  21 =
l8) 24  22 =
l9) 48  15 =
20) 89  23 =

87
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 40

Nama :__________________________
Kelas:__________________

b. Kombinasi 5
1) 5  1 =
2) 5  2 =
3) 6  2 =
4) 5  3 =
5) 6  3 =
6) 7  3 =
7) 5  4 =
8) 6  4 =
9) 7  4 =
10) 8  4 =

1) 15  2 =
2) 16  4 =
3) 17  13 =
4) 27  14 =
5) 28  14 =
6) 36  12 =
7) 36  22 =
8) 38  34 =
9) 47  23 =
10) 66  42 =

88
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 41

Nama: __________________________
Kelas: __________________

B. Kombinasi 10
a)
1) 11  9 =
2) 12  8 =
3) 13  5 =
4) 14  5 =
5) 15  6 =
6) 16  7 =
7) 17  8 =
8) 18  9 =
9) 17  9 =
10) 16  9 =

b)
1) 96  17 =
2) 42  13 =
3) 85  16 =
4) 32  13 =
5) 47  38 =
6) 64  45 =
7) 72  28 =
8) 54  25 =
9) 45  58 =
10) 51  29 =

89
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk penyelesaian masalah..

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


2.4.1 Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam
lingkungan 100.
2.4.2 Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang
melibatkan situasi harian.

Mereka cerita bermaksud murid merangka satu cerita daripada satu ayat matematik yang
diberi, contoh ayat matematik tersebut ialh 3 + 4 = 7

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru.

i. Berapa bilangan belon berwarna hijau?


ii. Berapa bilangan belon berwarna biru?
iii. Berapakah bilangan semua belon?

b. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas. Murid A diberi belon hijau, murid B
diberi belon biru.
Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B.
i. Berapa bilangan belon pada murid A?
ii. Berapa bilangan belon pada murid B?
iii. Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B?

c. Minta. murid membina ayat matematik berdasarkan situasi di atas.


3+5=8

Ada tiga belon hijau dan lima belon biru. Semuanya ada lapan belon.

Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula,
epal, guli dan lain-lain.

90
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:
a. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru
i. 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi.
ii. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain
yang sedang makan padi.
Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi?
Ada berapa ekor burung yang datang?
Berapa ekor kesemuanya?

b. Membina ayat matematik.


6 + 4 = 10
c. Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah.

Aktiviti 3:
a. Tunjukkan kad gambar kepada murid.
Contoh 1

Contoh 2

b. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan.

c. Murid mereka cerita berdasarkan gambar.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

91
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Pentaksiran:
Bagi aktiviti 1 hingga aktiviti 4 Tahap Penguasaan 4 hingga Tahap Penguasaan 6 boleh
dinilai berdasarkan kesesuaian aktiviti.
Bagi Tahap Penguasaan pelbagai strategi Penyelesaian Masalah membolehkan murid
menguasai Tahap Penguasaan 5.
Sementara Tahap Penguasaan boleh diperolehi berdasarkan kesediaan guru menyediakan
soalan bukan rutin contoh soalan yang boleh dikemukakan.
6 + 4 = 10
5 + 5 = 10
Apakah persamaan dan perbezaan ayat matematik di atas?
Murid yang boleh menjelaskan persoalan di atas layak menguasai Tahap Penguasaan 6 bagi
tajuk ini.

92
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 42

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan.


1. 5 + 4 = 9

_____ekor ayam ada di dalam reban. Masuk _____ ekor

ayam lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya.

2. 7 + 3 = 10

Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Masukkan _____

ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______

3. 6 + 2 = 8

_____ batang pensel. Tambah _____ batang lagi. Jumlah

pensel ada ______ batang.

4. 3 + 4 = 7

93
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 47

Nama: ______________________________
Tahun: _________________

Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar


yang diberikan.

1.

______ + _____ = ________

2.

______ + _____ = ________

94
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk tambah berulang

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menulis ayat matematik tambah berulang
dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

Tambah berulang merupakan asas kepada konsep darab.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel yang ditunjukkan.
b. Minta murid menyebut kumpulan pensel yang ditunjukkan
dua, dua, dua

c. Guna objek lain seperti guli, biji saga, kacang tanah dan benda-benda lain yang sesuai
untuk kumpulan lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

Aktiviti 2:
a. Murid menyatakan bilangan kumpulan dua-dua yang ditunjukkan pada kad gambar.

Ada berapa kumpulan?


Ada berapa kek dalam satu kumpulan?
Ada berapa semuanya?
Kenapa kita tambah?

b. Murid mengira jumlah secara lisan dengan di bimbing oleh guru iaitu:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

c. Lukiskan garis nombor di papan tulis.


+2 +2 +2 +2 +2

+ + + + + + + + + +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

95
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

d. Murid menunjukkan penambahan dua-dua pada garis nombor yang disediakan dengan
menggerakkan penunjuk nombor. Gerakan secara dua-dua.
Berapakan kali gerakan dua-dua untuk dapat 10?

Aktiviti 3:
a. Murid menulis ayat matematik berdasarkan kad gambar yang ditunjukkan.

b. Aktiviti boleh diulang menunjukkan gambar kumpulan bilangan dua-dua, lima-lima,


sepuluh-sepuluh, empat-empat.

Contoh:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Aktiviti 4:
a. Murid dipanggil secara rawak untuk mengisi kad-kad kosong yang di letakkan di papan
tulis.

Contoh:

+ + = I5

b. Murid menulis semula ayat matematik tambah berulang di dalam lembaran kerja yang
disediakan.

+ + =
Nota:
Guru mewakilkan nombor dengan bahan-bahan maujud untuk membantu murid menjawab
soalan.

Aktiviti 5:

a. Edarkan Lembaran Kerja 48 kepada setiap murid.


b. Bincangkan hasil kerja murid.
c. Buat pembetulan serta merta bagi setiap kesilapan murid.

96
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 48

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Isi petak kosong dengan jawapan yang betul.

1.

3 + + + =

2.

+ + + = 8

3.

5 + + =

4.

+ + + = I6

5.

+ =

97
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Operasi Asas.


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk tolak berturut-turut.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menulis ayat matematik tolak berturut-turut dua-
dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat.

Tolak berturut-turuit merupakan asas kepada konsep bahagi.

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan lapan batang pensel.

b. Minta murid memerhatikan aktiviti yang dilakukan oleh guru.

c. Dari lapan pen minta guru ambil dua-dua hingga habis.

Setiap kali guru meletakkan dua batang pensel, guru akan menyoal murid:

i. Berapakah bilangan pensel di tangan saya sekarang?


ii. Bilangan pensil semakin bertambah atau berkurang?
iii. Apakah operasi yang telah digunakan?

Aktiviti 2:
a. Minta murid menunjukkan 10 jari mereka.

i. Tutup jari dua-dua secara berturut-turut.


ii. Berapa kali jari ditutup? 5 kali

b. Ulang aktiviti dengan menutup jari lima-lima.


Jelaskan aktiviti yang dilakukan merupakan tolak berturut-turut yang berkaitan dengan
operasi bahagi.

98
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 3:

a. Bimbing murid menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti yang dijalankan.10 jari tutup 2
jari secara berturut-turut sebanyak 5 kali.

10 – 2 = 8
8– 2 =6
6– 2 =4
4– 2 =2
2– 2 =0

b. Minta murid mengira berapa kali tolak 2 dalam aktiviti tersebut.


...ada lima kali.

Menulis ayat matematik: 10 ÷ 2 = 5

c. Nyatakan bahawa bahagi adalah satu proses tolak berturut-turut.

Aktiviti 4:
a. Agihkan murid kepada kumpulan berlima.

b. Edarkan sebiji gelas yang mengandungi 12 biji guli.

c. Setiap kumpulan membaca arahan yang di pamerkan di papan tulis dan menulis jawapan
pada kad jawapan.

Keluarkan 3 biji guli secara berturut-turut.


i. Berapa kali guli dikeluarkan dari gelas?

d. Ulangi aktiviti dengan mengeluarkan guli secara :


i. Dua-dua
ii. Empat-empat
iii. Enam-enam

e. Tuliskan ayat matematik bahagi untuk semua aktiviti yang dilakukan.

f. Setelah siap, murid menampal jawapan di hadapan dan mengadakan perbincangan


bersama

Aktiviti 5:
a. Tunjukkan satu garis nombor.

2 2 2

0 1 2 3 4 5 6

99
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

b. Berdasarkan garis nombor di atas, bimbing murid untuk menyatakan bahawa:


6 ditolak dua berulang-ulang sebanyak 3 kali boleh dikaitkan dengan 6 ÷ 2 = 3.

Aktiviti 6:
a. Murid duduk dalam kumpulan masing-masing.

b. Setiap kumpulan akan mengeluarkan bahan-bahan yang ada pada mereka.

c. Kumpulan tersebut akan melakukan aktiviti tolak berulang menggunakan bahan yang ada
pada mereka dan menulis ayat matematik bahagi berdasarkan aktiviti tersebut.
Contoh: Kumpulan A

Keluarkan 8 batang pensel dan simpan dua-dua secara berturut-turut.

Prosesnya:
8 – 2 = 6, 6 – 2 = 4, 4 – 2 = 2, 2 – 2 = 0.

d. Hasil kerja kumpulan akan dibentangkan di hadapan kelas.

Aktiviti 7:
a. Edarkan Lembaran Kerja 49 kepada setiap murid.

b. Adakan perbincangan hasil kerja murid. .

100
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 49

Lengkapkan jadual berikut.


Tolak berturut-
Ayat matematik
turut

8 – 2 = 6
6 – 2 = 4 8 ÷ 2 = ___
4 – 2 = 2
2 – 2 = 0

I0 – ____ = 5
__ – 5 = ___ 10 ÷ ___ = ___

0 1 2 3 4 5 6

I5 biji guli di dalam jag


dikeluarkan tiga-tiga
secara berturut-turut
sehingga habis.

101
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Pecahan

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk konsep perdua dan perempat pecahan
wajar.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk mengenal pasti satu perdua, satu
perempat, dua perempat dan tiga perempat.

Pecahan yang diperkenalkan diperingkat ini ialah pecahan dari satu objek.

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan sebiji epal

b. Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar.
Menghasilkan “separuh” atau “setengah” biji epal.

i. Kamu suka makan epal ?


ii. Apa jenis epal yang kamu suka ?
iii. Apakah bentuk buah epal ini?
iv. Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong epal ini supaya menjadi sama besar ?
v. Satu bahagian yang dipotong disebut apa ?

c. Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid

d. Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar.

i. Sekarang apa terjadi pada pizza itu?

Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan “suku” atau satu
perempat.

102
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:
a. Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan “setengah” atau
“separuh” dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam.
Contoh :

i. Ada berapa bahagian yang kamu dapat.


ii. Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk?

b. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana
satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan “suku”
Contoh:

c. Bina bentuk segi empat sama dan lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan
kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan “suku” dari bahagian itu?

Aktiviti 3:
a. Murid membuat lipatan kertas menunjukkan “setengah” atau “separuh” daripada pelbagai
bentuk.

Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh
bahagian bentuk itu ?
b. Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai “suku” dari pelbagai bentuk.

103
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan “suku” bahagian
bentuk itu?

c. Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah.

Contoh:
Papan hitam, jam, kad, papan kenyataan dan lain-lain.

Aktiviti 4:
a. Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran:
Aktiviti 1 hingga aktiviti 4 boleh digunakan untuk menilai Tahap Penguasaan 1 hingga Tahap
Penguasaan 3 murid di Standard Prestasi.

104
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 46

Nama: ________________________________
Tahun: _____________

1. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah


berikut:

a. c.

b. d.

2. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut .

a. C.

b. d.

105
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 47

Nama: ______________________________
Tahun: _______________

A. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang


menunjukkan separuh.

1.

2.

3.

4.

5.

106
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

B. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang


menunjukkan suku.

1.

2.

3.

4.

5.

107
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
C. Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan

1.

2.

3.

4.

108
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk wang kertas dan duit syiling.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk mengenal pasti mata wang Malaysia
dalam bentuk syiling dan wang kertas.

Aktiviti 1:
a. Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan meletakkan di atas meja.
Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja?

b. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar.
Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia?

Aktiviti 2:
a. Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang
kertas dan duit syiling daripada pelbagai negara.
b. Ambil sampul ini dan buka, cuba cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas
dan duit syiling.
c. Asingkan dan lihat perbezaan di antara wang Malaysia dengan mata wang negara lain.
d. Minta murid menjelaskan bagaimana mereka mengasing atau mengenal mata wang
Malaysia.

Aktiviti 3:
a. Agih murid kepada beberapa kumpulan.

b. Edarkan Lembaran Kerja 48 pelbagai jenis mata wang untuk murid mewarnakannya, buat
aktiviti dalam kumpulan.
c. Kamu perlu mewarnakan contoh wang kertas dan duit syiling Malaysia.

Aktiviti 4:
a. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

b. Beri setiap kumpulan duit syiling 20 sen.

c. Bincangkan dan minta murid menyatakan apa yang terdapat pada muka depan dan muka
belakang duit syiling 20 sen tersebut.

d. Ulang aktiviti bagi duit syiling 5 sen, 10 sen dan 50 sen. wang kertas RM1, RM5 dan
RM10.

109
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 5:
a. Agih murid kepada beberapa kumpulan.

b. Setiap kumpulan beri wang kertas RM1 dan wang kertas RM5.

c. Minta murid menyatakan persamaan yang terdapat di muka depan dan muka belakang
wang kertas RM1 dan wang kertas RM5. Catatkan setiap kenyataan yang diberi oleh
murid di papan tulis.

d. Minta murid menyatakan perbezaan yang terdapat di muka depan dan muka belakang
wang kertas RM1 dan wang kertas RM5. Catatkan setiap kenyataan yang diberi oleh
murid di papan tulis.

e. Ulang aktiviti c dan d dengan dua nilai duit syiling dan dua nilai wang kertas.

Aktiviti 6:
a. Guru mengedarkan lembaran kerja 49 untuk murid menampal wang yang telah
diwarnakan .
Kamu pilih yang betul kemudian tampal dalam lembaran kerja.

110
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 48
Kumpulan :__________________________

111
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 49
Kumpulan: __________________________
Kelas: __________________

A. Mengenal pasti wang Malaysia


Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya

Duit Syiling Wang Kertas

112
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk wang kertas dan duit syiling.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk mewakilkan nilai wang:


(i) Sen hingga RM1
(ii) Ringgit hingga RM10

Penerangan ringkas

Terdapat pelbagai nilai duit syiling dan wang kertas.

Nilai duit syiling Malaysia.


Terdiri daripada 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.

Nilai wang kertas Malaysia.


Terdiri daripada RM1, RM2, RM5 dan RM10.

Penggunaan Wang.
Wang boleh digunakan untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan.

Definisi barang:
Objek yang kita dapat melalui urusan jual beli.

Contoh barang:
Alat tulis, pakaian dan makanan.

Perkhidmatan:
Kerja yang dilakukan oleh individu atau sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada
orang lain melalui urusan jual beli.

Contoh perkhidmatan:
Kedai gunting rambut, parkir, dan perkhidmatan bas sekolah .

(Sumber rujukan: Bank Negara Malaysia)

Aktiviti 1:
a. Tunjuk duit syiling dan wang kertas sebenar.
b. Murid diminta menyebut nilai duit syiling dan wang kertas yang ditunjukkan.
c. Murid diminta menyusun nilai duit syiling mengikut nilai dari kecil ke besar.
d. Murid diminta menyusun nilai wang kertas mengikut nilai dari kecil ke besar.

Aktiviti 2:

Permainan – Cari Nilai Saya

113
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

a. Agihkan murid kepada dua kumpulan.


i. Satu kumpulan diberi kad gambar duit syiling dan wang kertas Malaysia.
ii. Satu kumpulan lagi diberi kad perkataan yang tercatat nilai duit syiling dan wang
kertas Malaysia (Lihat Lembaran Kerja 50).
b. Minta seorang murid yang memegang kad gambar dan lekatkan di papan tulis. Minta
murid yang memegang kad perkataan yang sepadan dengan kad gambar dan lekatkan
kad perkataan di bawah kad gambar tersebut.
c. Ulang aktiviti b sehingga semua kad gambar dan kad perkataan habis.

Aktiviti 3: (Aktiviti Individu) 10 minit

a. Edarkan Lembaran Kerja 51.


b. Minta murid memadankan nilai wang.
c. Bincangkan hasil kerja murid.

Aktiviti 4:

a. Murid diagihkan kepada beberapa kumpulan


b. Edarkan peta buih dan peta bulatan, Lembaran Kerja 52 dan Lembaran Kerja 53.
c. Setiap kumpulan diminta mencari harga objek dan perkhidmatan yang sama nilai
dengan wang yang telah ditetapkan (Lembaran Kerja 54).
d. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja masing-masing.

Aktiviti 5: (Kerja Projek secara individu)

Bahan/alatan: Kertas A4, katalog, gunting dan gam.

a. Agih murid kepada beberapa kumpulan.


b. Minta murid membuat folio. (Minimum 5 muka surat).
c. Minta murid menggunting dan menampal gambar barang dan perkhidmatan yang boleh
dibayar menggunakan nilai wang yang dinyatakan seperti nilai RM5 atau RM10.
d. Murid boleh dibimbing menyiapkan kerja projekbermula dengan halaman depan seperti
contoh di Lembaran Kerja 55.
e. Rubrik Kerja Projek Matematik di Lembaran Kerja 56.

Pentaksiran: (Tahap Penguasaan 3)

Tahap penguasaan murid diberi berdasarkan perbincangan di dalam aktiviti berdasarkan


perwakilan nilai wang dan aktiviti kerja projek.

114
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 50

10 sen

sepuluh sen

115
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

50 sen

Lima puluh sen

116
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

20 sen

Dua puluh sen

117
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

5 sen

Limasen
Lima sen

118
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

CONTOH

RM1

Satu ringgit

119
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

CONTOH

RM 5

Lima ringgit

120
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

CONTOH

RM10

Sepuluh ringgit

121
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 51
Nama: __________________________________
Kelas: __________________

Padankan.

122
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Nama: __________________________________
Kelas: __________________

Padankan.

123
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Nama: __________________________________
Kelas: __________________

Padankan.

124
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Nama: __________________________________
Kelas: __________________

125
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 52

Nama: __________________________________
Kelas: __________________

Lengkapkan peta buih dengan menampal gambar yang sesuai di


Lampiran 2

Lima puluh sen

126
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 53

Nama: __________________________________
Kelas: __________________

Lengkapkan peta buih dengan menampal gambar yang sesuai di


Lampiran 2.

Lima ringgit

127
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Nama: __________________________________
Kelas: __________________

Lengkapkan peta bulatan dengan menampal gambar yang


sesuai di Lembanran Kerja 54.

128
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 54
Nama: __________________________________
Kelas: __________________

80 sen
50 sen Dua ringgit

70 sen Empat puluh sen


pu sen RM5

30 sen
Lima puluh sen Lima ringgit

RM1 RM1
Enam ringgit

KEDAI GUNTING RAMBUT JJ

RM5 RM5
RM3

129
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 55

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KUMPULAN FROZEN
TAHUN 1 KIJANG

130
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 56

Rubrik Kerja Projek Matematik

Tempoh Masa: 1 minggu


Bilangan: Individu
Bahan: Kertas A4, gam, katalog, gunting
Markah: Kekemasan, isi dan persembahan
Rubrik: 1. Semua maklumat ditampal pada kertas A4
2. Kekemasan dan cara persembahan
3. Markah diberi berdasarkan ketepatan isi yang tepat.
4. Tulis nama kumpulan dan nama ahli
5. Kerja projek ini dibuat di rumah.
Aktiviti:
1. Senaraikan nilai duit syiling 5sen, 10sen, 20sen dan 50sen serta wang kertasRM1, RM2,
RM5 dan RM10.

2. Senaraikan barang dan perkhidmatan yang boleh dibayar menggunakan nilai wang yang
dinyatakan, setiap nilai wang senaraikan sekurang-kurangnya 3 barangan atau
perkhidmatan yang boleh diperolehi.

3. Digalakkan membuat kerja projek ini mengikut kreativiti masing-masing.

131
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk wang kertas dan duit syiling.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya mewakil nilai wang dengan


menggunakan abakus 4:1.

Aktiviti 1:
a. Tunjukkan abakus kepada murid.

Di manakah kamu melihat alat ini?


Bagaimana cara menggunakannya?

b. Tunjukkan kepada murid cara penggunaan abakus pada murid.

Aktiviti 2:
a. Murid menyatakan bahagian-bahagian abakus.
Rujuk Lampiran B untuk mengetahui bahagian-bahagian abakus.

Aktiviti 3:
a. Murid diperkenalkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen, 10 sen, 50 sen dengan
menggunakan abakus.
Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik.
b. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1, RM 2, RM 5 dan RM 10
menggunakan abakus.
Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1, RM2. RM 5 dan RM 10.

Aktiviti 4:
a. Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang
yang disebut oleh guru.
Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen, 10 sen,. 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60
sen, 70 sen, 80 sen dan 90 sen di abakus besar.
Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 10 di abakus
besar.
Nota: Rujuk Modul Abakus

132
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk wang kertas dan duit syiling.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menukar wang.


(i) Sen hingga RM1
(ii) Ringgit hingga RM10

Aktiviti 1:
a. Minta murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja
Letakkan buku latihan dan pensel di atas meja.
Berapakah harga setiap barangan?
Adakah sama harga buku dan pensil?

Aktiviti 2:
a. Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa.

b. Ada perbincangan dengan murid.


Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu, dengan
duit syiling yang sama nilainya yang ada pada kamu?

c. Teruskan aktiviti b dengan nilai pertukaran yang lain. Lakukan aktiviti sehingga murid
menguasai.

Aktiviti 3:
a. Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang.
Murid ini bertugas sebagai juruwang, dan tugas mereka ialah memberi wang yang
diperlukan.
b. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil. Lantik ketua kumpulan.
c. Ketua kumpulan mengambil kad aktiviti seperti contoh.
Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang.
Contoh kad aktiviti:

20 sen 35 sen
55 sen 70 sen
RM1 RM2
RM5 RM7
RM9 RM10

133
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam
lembaran kerja.
d. Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang. Ketua kumpulan dapatkan nilai
duit dari juru wang.

Aktiviti 4:
a. Minta murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan Lembaran Kerja 57 secara
kumpulan.
b. Kumpulan yang dapat menyurih dengan betul dan cepat dikira pemenang.

134
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 57
Kumpulan: ______________________________
Kelas: _____________________
Tukar wang di dalam ruangan supaya nilai wangnya sama.

80 sen

35 sen

90 sen

70 sen

65 sen

135
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk memahami sumber kewangan dan
simpanan.
Standard Pembelajaran:
Murid berupaya mengenal pasti sumber kewangan dan
simpanan.

Penerangan ringkas:

Menerangkan kepada murid tentang istilah-istilah di bawah:

Simpanan:
Sebahagian sumber kewangan yang disisihkan untuk kegunaan pada masa hadapan
Catatan: Simpan dahulu sebelum berbelanja

Sumber Kewangan:
Wang yang diperoleh daripada pelbagai punca

Contoh:
1. Wang saku  Wang yang diberi oleh ibu bapa, penjaga, saudara-mara atau pihak lain
untuk dibelanjakan
2. Duit raya / angpau
3. Ganjaran
4. Hadiah berbentuk wang
5. Hasil jualan

Aktiviti 1:

a. Paparkan tayangan video berkaitan sumber kewangan.


https://www.youtube.com/watch?v=cBs1S76JyFU

b. Tunjukkan Peta Bulatan kosong.


c. Rangsang murid untuk menyatakan punca-punca Sumber Kewangan dan Simpanan.
d. Rumuskan jawapan murid menggunakan Peta Bulatan seperti di bawah.

Wang Saku Tabung

Upah

Duit Sumber Simpanan


Kewangan Hasil
Raya
Jualan

Hadiah Wang Bank


Tunai

136
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:

a. Sediakan kad ayat seperti di bawah.

Ali simpan duit di dalam tabung. Kartina terima ganjaran mencuci


kereta ayah.

Bapa beri wang saku kepada Mei Mei.


Aidil terima duit raya daripada
saudara-maranya.
Marsya simpan wang dalam bank.

Nani terima hadiah wang daripada Fizi terima wang kerana menjual
datuk. pensel.

b. Minta murid tampal kad ayat tersebut pada jadual di papan putih.

Sumber Kewangan Simpanan

c. Minta murid bincangkan hasil kerja yang telah lengkap.

Aktiviti 3:

a. Sediakan sampul surat berisi kad situasi kepada setiap kumpulan.

Situasi 1 Situasi 4
Dapat ganjaran tolong ibu jaga adik. Menyisihkan duit belanja sekolah dalam
tabung.

Situasi 2 Situasi 5
Simpan wang dalam Tabung Haji. Terima wang daripada jualan penanda buku.

Situasi 3 Situasi 6
Terima wang saku daripada ayah. Dapat wang tunai hadiah cabutan bertuah.

137
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

b. Edarkan Lembaran Kerja 58. Minta murid kenal pasti dan tampalkan kad situasi tersebut
pada Peta Pokok.

c. Murid membentangkan hasil kerja dan minta kumpulan lain memberi komen membina
hasil kerja yang dibentangkan.

Catatan:
Kad situasi di atas merupakan cadangan. Guru boleh mengubah suai mengikut kesesuaian.

Aktiviti 4:

a. Edarkan Lembaran Kerja 59 kepada setiap murid.

b. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diedarkan.

c. Bincangkan jawapan masing-masing.

Aktiviti 5: Kerja Projek (Individu) – 1 minggu

a. Edarkan Lembaran Kerja 60 dan Lembaran Kerja 61.

b. Warnakan gambar, gunting dan tampal di Lembaran Kerja 61.

c. Markah diberi berdasarkan ketepatan jawapan dan kekemasan hasil kerja.

d. Markah penuh 20 markah dan kerja dibuat pada waktu p&p.


a. Catatan: Rujuk rubrik pemarkahan di Lembaran Kerja 62.

Pentaksiran: Tahap Penguasaan 1

Berdasarkan kepada keupayaan murid melaksanakan tugasan dalam Aktiviti 4.

138
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 60
Kumpulan: ______________________________
Kelas: _____________________

SUMBER KEWANGAN DAN SIMPANAN

SUMBER KEWANGAN SIMPANAN

LAMPIRAN 2

139
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 61
Nama: ______________________________
Kelas: _____________________

Upah basuh pinggan

Bank

Hadiah

Duit raya

Tabung

Wang saku

140
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 62
Nama: ______________________________
Kelas: _____________________

Sumber
Kewangan

141
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Simpanan

142
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 63

Rubrik Kerja Projek Matematik

Tempoh Masa: 1 minggu


Bilangan: Individu
Bahan: Kertas bergambar, Peta Bulatan, pensel warna, gam dan
gunting
Markah: Ketepatan jawapan, kekemasan dan persembahan
Syarat Pemarkahan: 1. Gambar ditampal pada Peta Bulatan dengan betul
(14 markah)
2. Kekemasan dan cara persembahan akan
menambah markah (6 markah)
3. Pastikan nama dan kelas ditulis pada ruangan yang
disediakan.

Catatan: Ini merupakan cadangan. Guru boleh mengubahsuai mengikut kesesuaian.

143
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 59
Nama: ________________________________
Kelas: ________________________

Cari dan warnakan perkataan.


GANJARAN BANK HASIL JUALAN
WANG SAKU DUIT RAYA TABUNG

A G O V C I N Q K U W
A B H P W D J N R T V
H A S I L J W A L A N
A I B C I W A N K O S
D O B A A K Q Y F L P
I V P T D D K R Z G T
A B W Q K E E L S A A
H G C X R L F C M T B
T K W A N G S A K U U
U O L H D Y S T G P N
N R P M I E Z T M A GQ
A T S Q N J F A T H H
I U D U I T R A Y A N
V W G A N J A R A N U

Berdasarkan kepada perkataan di atas, isikan di dalam jadual


yang betul.

SUMBER KEWANGAN SIMPANAN

1. _________________________ 1. __________________________

2. _________________________ 2. __________________________

3. _________________________

4. _________________________

144
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk sumber kewangan dan simpanan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk merekod simpanan dan perbelanjaan


daripada sumber kewangan.

Merekod adalah membuat catatan aktiviti yang dilakukan perkara yang berkaitan dengan
kewangan yang diperolehi yang melibatkan simpanan dan perbelanjaan yang digunakan

Simpanan merupakan wang yang diasingkan untuk disimpan. Bagi memastikan kewangan
kita kukuh demi masa depan diri sendiri atau keluarga.
Latih murid atau beri penekanan kepada membuat simpanan dahulu dan selebihnya baru
berbelanja. Latih berdikit-dikit dahulu menyimpan dan amalkan dari kanak-kanak.

Perbelanjaan merupakan lebihan daripada simpanan barulah dibuat perbelanjaan iaitu


merupakan wang yang digunakan untuk membeli barangan atau memperolehi sesuatu
perkhidmatan.

Sumber Kewangan merupakan wang yang diperoleh daripada pelbagai punca seperti wang
saku yang mana wang yang diberi oleh ibu bapa, penjaga, saudara-mara atau pihak lain
untuk dibelanjakan, duit raya, upah, hadiah berbentuk wang, hasil jualan atau pelbagai punca
yang dibenarkan dimana wang diperolehi.

Aktiviti 1:

a. Tunjukkan contoh Rekod Simpanan dan Perbelanjaan yang bersesuaian dengan murid
Tahun 1.

REKOD SIMPANAN DAN PERBELANJAAN

Sumber Kewangan
Tarikh Simpanan Perbelanjaan
(Pendapatan)
Wang saku RM3 RM2 Nasi lemak RM1
28.6.2017
Upah jaga adik RM2 Air sirap RM1

Buah tembikai RM1

b. Minta murid menerangkan setiap item yang terdapat dalam Rekod Simpanan dan
Perbelanjaan berdasarkan kefahaman murid.

c. Murid mengenal pasti dan mengelaskan item-item sumber kewangan yang diperoleh dan
menjelaskan kepada kelas punca perolehan sumber kewangan tersebut serta
perbelanjaan yang dibuat daripada sumber kewangan itu.

145
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:

a. Sediakan kad perkataan dengan nilai aktivitinya seperti di bawah di hadapan kelas.

Jual surat khabar lama RM4 Buah jambu RM1

Air milo RM2 Wang saku RM3

Simpan RM2 Buku mewarna RM2

b. Sediakan rekod simpanan dan perbelanjaan seperti contoh di bawah di papan putih.
Minta seorang demi seorang murid memilihkan kad perkataan dan melengkapkannya di
ruang yang sesuai pada Rekod Simpanan dan Perbelanjaan.

REKOD SIMPANAN DAN PERBELANJAAN

Sumber Kewangan
Tarikh Simpanan Perbelanjaan
(Pendapatan)

c. Bincangkan hasil kerja yang telah lengkap.

d. Edarkan Lembaran Kerja 64 dan minta murid melengkapkan lembaran tersebut.

e. Murid membuat perbandingan hasil kerja yang dibuat dengan rakan sekelas.

Aktiviti 3:

a. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberi Borang Rekod
Simpanan dan Perbelanjaan menggunakan kad manila.

b. Minta murid mengisi maklumat yang sesuai dalam Rekod Simpanan dan Perbelanjaan
yang disediakan berdasarkan apa yang telah dipelajari sebelum ini.

c. Murid membentangkan hasil kerja dan minta kumpulan lain memberi komen membina
hasil kerja yang dibentangkan.

146
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 4:

a. Edarkan Lembaran Kerja 65. Minta murid tuliskan Tarikh, Sumber Kewangan
(Pendapatan), Simpanan dan Perbelanjaan dalam ruangan yang betul.

b. Murid mencatat simpanan dan perbelanjaan sendiri dalam Rekod Simpanan dan
Perbelanjaan berdasarkan wang saku RM10.

c. Minta murid membentang hasil kerja masing-masing.

Aktiviti 5: Kerja Projek – 1 minggu

a. Minta murid membina Rekod Simpanan dan Perbelanjaan pada kertas A4 yang diedarkan
secara individu.

b. Berdasarkan situasi sebenar, catatkan sumber kewangan yang diperoleh dan


perbelanjaan yang digunakan selepas simpanan untuk hari sebelumnya.

c. Gabungkan hasil kerja murid.Murid boleh memilih dua orang rakannya untuk menjadi ahli
kumpulan supaya menjadi satu buku skrap dan hiaskan.

d. Markah diberi berdasarkan kekemasan dan ketepatan hasil kerja.

e. Markah penuh 20 markah dan kerja dibuat pada waktu p&p.


Catatan: Rujuk rubrik pemarkahan di Lembaran Kerja 68.

Catatan:
Aktiviti b hingga aktiviti e merupakan cadangan. Guru boleh mengubah suai mengikut
kesesuaian.

Lembaran Kerja 66 dan Lembaran Kerja 67 merupakan panduan untuk guru.

147
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 64
Nama: ________________________________
Kelas: ________________________

Lengkapkan Rekod Simpanan dan Perbelanjaan


berdasarkan maklumat di bawah.

Hadiah kuiz RM1 Nasi lemak RM1

Air milo RM1 Upah siram pokok RM2


3
Wang saku RM3 Alat tulis RM2
2 2
Simpan RM2

REKOD SIMPANAN DAN PERBELANJAAN

Sumber Kewangan
Tarikh Simpanan Perbelanjaan
(Pendapatan)

148
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 65

REKOD SIMPANAN DAN PERBELANJAAN


Sumber Kewangan
Tarikh Simpanan Perbelanjaan
(Pendapatan)

149
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 66

CONTOH REKOD SIMPANAN DAN PERBELANJAAN


Sumber
Tarikh kewangan Simpanan Perbelanjaan
(Pendapatan)
Nasi
10.7.2017 Wang saku RM2 RM1 RM1
lemak

Nasi
11.7.2017 Wang saku RM2 RM3 RM1
goreng
Wang
Ayam
pemberian RM5 RM1
goreng
Pak Su

Gunting RM2

12.7.2017 Wang saku RM2 RM1 Buah RM1

Kuih-
13.7.2017 Wang saku RM2 - RM1
muih

Buku
Hadiah kuiz RM1 RM3
aktiviti

Upah pergi
RM1
kedai

150
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 67

REKOD SIMPANAN DAN PERBELANJAAN


Sumber kewangan
Tarikh Simpanan Perbelanjaan
(Pendapatan)

151
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 68

Rubrik Kerja Projek Matematik

Tempoh Masa: 1 minggu


Bilangan: Individu / kumpulan
Bahan: Kertas A4 (putih atau berwarna), gam, reben, gunting dan
bahan hiasan
Markah: 20 markah
Isi, kekemasan dan persembahan.
Syarat Pemarkahan: 1. Templat Rekod Simpanan dan Perbelanjaan dibina
dengan betul (5 markah)
2. Setiap item direkod dengan tepat (10 markah)
3. Pastikan semua bahan digabungkan dengan kemas.
4. Kekemasan dan cara persembahan akan menambah
markah. (5 markah)
5. Tulis nama dan kelas di muka pertama.

Catatan: Ini merupakan cadangan.Guru boleh mengubahsuai mengikut kesesuaian.

152
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk penyelesaian masalah.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan dan penolakan wang.

Aktiviti 1:
a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer.

i. Nyatakan jumlah wang kertas.


ii. Berapakah beza duit syiling dan wang kertas?

b. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang.

Murid A Murid B

i. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu.


ii. Berapakah jumlah duit mereka?
iii. Bagaimanakah kamu tahu?

c. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang.

Murid A Murid B

i. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu.


ii. Berapakah jumlah wang mereka?
iii. Bagaimanakah kamu tahu?

153
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:
a. Edarkan contoh duit syiling.

b. Minta murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan.

c. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang.

60 sen + 30 sen

d. Edarkan contoh duit kertas.

e. Murid menambah duit kertas


Ambil 2 keping syiling 50 sen, 5 keping syiling 20 sen, 10 keping syiling 10 sen dan 20
keping syiling 5 sen.

Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis.


Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan.
Berpandukan contoh duit yang telah diedarkan.

Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini.

RM5 + RM4 =

Ambil 1 keping wang kertas RM10, 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas
Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis.
Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan.

Aktiviti 3:
a. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan
dan wang contoh.
i. Gunakan kad arahan dan wang contoh.
ii. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah

154
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

iii. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad
arahan.
Contoh kad arahan: Letakkan harga barangan di belakang kad arahan.

Beli 2 batang pensel

Beli sebuah buku dan 2 batang pensel

i. Bincangkan.
ii. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu di bayar ?
iii. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar?
iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan?

Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu
bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Aktiviti 4:
a. Beri setiap murid RM1 wang contoh.

b. Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang
mereka ada, wang boleh digabungkan sekiranya murid melakukan aktiviti secara
kumpulan.

c. Murid membeli barangan yang disenaraikan.

d. Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1

Contoh soalan:
35 sen + 40 sen =

Tiga puluh lima


(naik 3 di rumah puluh, naik 5 di rumah sa)

155
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Naik 5 turun 1 pada rumah


puluh (Kawan kecil)

(7 di rumah puluh, 5 di rumah sa)


Jawapan : 75

Aktiviti 5:
a. Edarkan Lembaran Kerja 69 hingga Lembaran Kerja 71 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

156
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 69

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah.


(Gunakan gambar wang di Lampiran G)

1. 50 sen + 30 sen =

2. 35 sen + 20 sen =

3. 50 sen + 50 sen =

4. 60 sen + 30 sen =

5. 20 sen + 25 sen =

6. 15 sen + 5 sen =

157
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 70

Nama: __________________________
Kelas: __________________
Jumlah dan suaikan.

1.
RM4

2. RM 5

RM 7
3.

4
RM 4

5. RM 3

158
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 71

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Selesaikan.
1. 75 sen + 10 sen = _____________

2. 15 sen + 20 sen = _____________

3. 40 sen + 50 sen = _____________

4. 20 sen + 65 sen = _____________

5. 10 sen + 45 sen = _____________

6. RM5 + RM3 = _____________

7. RM6 + RM1 = _____________

8. RM1 + RM9 = _____________

9. RM2 + RM3 = _____________

10. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________

159
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lampiran G

160
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Wang.
Standard Kandungan:
Murid dibimbing untuk penyelesaian masalah.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya menyelesaikan masalah harian melibatkan
penambahan dan penolakan wang.
Proses penyelesaian secara mekanikal bagi operasi tolak dan
penolakan menggunakan abakus.

pe

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap nilai wang yang ditunjukkan.

i. Berapakah jumlah wang semuanya?


ii. Apakah nilai wang yang dapat kamu lihat?
iii. Berapakah beza nilai duit syiling dan wang kertas?

b. Seorang murid diminta mengambil dua keping duit syiling.

i. Ambil dua keping duit syiling.


ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu.
iii. Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang dia ada sekarang?
(Kemukakan soalan kepada kelas)
v. Bagaimana kamu tahu?

c. Seorang murid diminta mengambil dua keping wang kertas.

i. Ambil dua keping wang kertas.


ii. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kamu.
iii. Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
v. Bagaimana kamu tahu?

161
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:
a. Edarkan duit syiling contoh dan kad soalan seperti contoh di bawah:

70 sen – 40 sen
b. Minta murid menolak dengan menggunakan duit syiling contoh yang telah diedarkan.

c. Bincangkan kaedah menolak melalui proses pengasingan seperti contoh di bawah.

d. Edarkan wang kertas contoh kepada setiap murid.

e. Murid menolak wang kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan.

f. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini.
i. Ambil 1 keping wang kertas RM10, 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang
kertas RM1.
ii. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis.
iii. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang kertas yang lain yang bersamaan dengan
hasil tolak tadi.

RM9 – RM4 =

Aktiviti 3:
a. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah
Minta murid menggunakan wang contoh melakukan sesi membeli berdasarkan kad
arahan. Contoh kad arahan:

162
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Beli
Belisebuah buku
1 batang dan 1
pensel batang
dan pembaris
sebuah buku
i. Bincangkan.
ii. Setiap kumpulan perlu mengira perbezaan harga barangan pada kad arahan?
iii. Berapakah perbezaannya harga barangan, bagaimana kamu mencari perbezaan?
iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan?

Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Aktiviti 4:
a. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan.
b. Murid menyenaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan kuantiti wang
yang mereka ada
c. Murid membeli barangan yang disenaraikan.

d. Tunjukkan juga murid mengira penolakan menggunakan abakus 4:1


Contoh soalan:
90 sen - 45 sen =

Sembilan puluh lima


(naik 4 manik bawah, naik 5 manik atas di rumah puluh)

tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan
kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh.

163
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu
naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah.

Jawapan : 45 sen
(4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa)

Aktiviti 5:
a. Edarkan Lembaran Kerja 72 hingga Lembaran Kerja 74 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

164
Lembaran
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kerjaTAHUN
MATEMATIK 72 1

Nama: _________________________
Tahun: _________________________
Lengkapkan

1. – =

2. . – =

3. . – =

– =
4.

165
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 73

Nama : _______________________
Tahun : _______________________
Berapakah wang lebih?
Duit ada Barang beli Duit lebih

RM5

50 sen

50 sen

RM1 70 sen

RM6

RM3

30 sen RM1

166
Lembaran
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kerjaTAHUN
MATEMATIK 74 1

Nama: _______________________
Tahun: _______________________

Selesaikan.
1. 70 sen - 20 sen = ______ 2. RM3 – RM1 = ____
3. RM6 – RM4 = ________ 4. 85 sen – 15 sen = ____
5. RM10 – RM3 = ________ 6. 100 sen – 50 sen = ___

Tolakkan.
1. 5 5 sen 2. 6 0 sen 3. RM 8
– 2 0 sen – 3 0 sen – RM 3

4. 9 5 sen 5. RM 9 6. RM 1 0
– 2 0 sen – RM 2 – RM 2

Selesaikan.
1. 2. 3.
45 sen – 10 sen = RM 7 – RM 1 = RM 5 – RM 5 =

167
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

168
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Masa dan Waktu.


Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan hari dan bulan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menyatakan waktu dalam sehari.

pe

Aktiviti 1:
a. Minta murid menyatakan waktu berdasar gambar yang ditunjukkan.

b. Minta murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari
i. Apa yang kamu lihat dalam gambar?
ii. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan?

c. Bincangkan dengan murid bila mereka bangun pagi, rehat, bermain, makan, belajar dan
menonton

Aktiviti 2:
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berdasar kad “masa” yang
ditunjukkan.
Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut:

6.30 pagi 10.00 pagi 12.00 tengahari


h
5.00 petang 9.00 malam

169
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

AktivitI 3:
a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah:

b. Minta murid memadan dengan kad masa.

4.00 pagi

7.00 malam

3.00 petang

10.00 malam

12 tengah malam

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 75 setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

170
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 75

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Bila?

1.
Pagi Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)
Petang

2.
Tengahari Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)
Malam

3. Pagi Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)
Awal pagi

4.
Pagi Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)
Malam

171
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Masa dan Waktu.


Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan hari dan bulan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menyatakan dalam urutan peristiwa


dalam sehari.

Aktiviti 1:
a. Boleh mulakan pengajaran dengan meminta murid menyatakan peristiwa yang berlaku
disekeliling mereka setiap hari.
Apa aktiviti yang kamu lakukan setiap hari. Pada waktu:
Pagi
Tengahari
Petang
Malam

Aktiviti 2:
a. Edarkan kad perkataan kepada murid.
Contoh:

Bangun Pagi Mandi Sarapan

Rehat Belajar Bermain

Ibadat Bersenam

b. Minta murid menyatakan aktiviti mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad
yang ditunjukkan.

Aktiviti 3:

Masa Subjek
7.45 – 8.15 Pendikan Jasmani
8.15 – 9.15 Bahasa Melayu
9.15 – 10.15 Matematik
10.15 – 10.45 Rehat
10.45 – 11.15 Muzik
11.15 – 12.15 Bahasa Inggeris
12.15 – 12.45 Agama Islam

172
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

i. Apakah subjek yang pertama?


ii. Pukul berapakah waktu rehat?
iii. Kenapa PJ tidak diajar selepas waktu rehat?
iv. Pukul berapakah masa persekolahan berakhir?

Masa Subjek

1.30 Makan Tengahari


2.30 Kerja sekolah
4.00 Menonton
5.00 Bermain
6.30 Mandi
7.30 Makan Malam
8.30 Menonton
10.00 Tidur

i. Bilakah masa tidur?


ii. Adakah pukul 5.00 petang sesuai untuk bermain?
iii. Apakah rancangan tv pada pukul 8.30 malam?
iv. Bilakah lagi masa yang sesuai untuk membuat kerja sekolah?

Aktiviti 4:
a. Edarkan lembaran kerja 76 setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

173
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 76

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Susun gambar di bawah mengikut turutan (Hari persekolahan)

4 3 9

8 7 5

6 2 1

174
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Masa dan Waktu


Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan hari dan bulan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menamakan hari dalam seminggu.

pe

Aktiviti 1:
a. Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian menyusun semula huruf
supaya menjadi nama hari yang betul.
Contoh:

slaesa Selasa ubar Rabu

i. Hari ini hari apa?


ii. Semalam hari apa?
iii. Esok hari apa?
Nota: Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar.

Aktiviti 2:
a. Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan
jadual waktu kelas.
i. Apakah hari pertama kamu kesekolah?
ii. Apakah hari terakhir kamu kesekolah?
iii. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah?
iv. Hari apa ada subjek PJ?

Aktiviti 3:
a. Minta murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu
i. Apakah hari sebelum hari Isnin?
ii. Hari apakah selepas hari Jumaat?
iii. Ada berapa hari dalam seminggu?
iv. Apakah rancangan tv?
v. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid?
vi. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja?

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 77 setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

175
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 77

Nama: __________________________
Kelas: __________________

A Susun hari persekolahan dengan betul

Rabu Isnin Selasa Jumaat Khamis

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan

176
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

C Susun hari dalam seminggu dengan betul

Jumaat Ahad Isnin Selasa

Sabtu Rabu Khamis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

177
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Masa dan Waktu


Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan hari dan bulan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menamakan bulan dalam setahun.

pe

Aktiviti 1:
a. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun.
i. Apakah peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat dalam setahun?
ii. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut?
(Nyatakan bulan)

Aktiviti 2:
a. Murid menyatakan peristiwa

Puasa Hari Raya Sukan Sekolah Hari Guru

i. Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan………


Mei
Oktober
Ogos
September dan seterusnya.

Aktiviti 3:
a. Murid menyatakan nama bulan dalam setahun

Januari April Julai Oktober

Februari Mei Ogos November

Mac Jun September Disember

b. Ulang aktiviti a dengan meminta murid menjawab secara rawak contoh:


Bulan apa sebelum bulan Ogos?
Nyatakan bulan-bulan antara bulan Mac dengan Julai?
Dan lain-lain soalan yang bersesuaian.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 78 setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.

178
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 78

Nama: __________________________
Kelas: __________________

Isikan nama bulan. Satu petak satu huruf.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

179
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

180
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Masa dan Waktu


Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan muka jam.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk mengenal pasti dan menyatakan


‘setengah’, ‘satu perempat’ dan ‘tiga perempat’ berdasarkan
muka jam.

Aktiviti 1:
a. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sebuah
jam analog.

b. Minta murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi.

Pegang dan perhatikan muka jam tersebut.

c. Latih murid menyatakan waktu setengah, seperempat dan tiga perempat pada muka jam.

i. Setengah menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? Bincangkan.


ii. Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa?
iii. Tiga perempat menunjukkan jarrum panjang berada pada nombor berapa?
iv. Jelaskan kepada murid satu perempat jam sama dengan suku jam.

181
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 2:
a. Paparkan muka jam menunjukkan setengah dan satu perempat.

b. Murid mengadakan perbincangan berkaitan dengan muka jam yang dipaparkan.

Aktiviti 3:
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan berbincang dan bersoaljawab mengenai aktiviti
harian murid.

b. Tunjukkan gambar aktiviti dan bincang masa yang sesuai aktiviti tersebut dijalankan.
Masukkan masa yang melibatkan ‘setengah’, ‘satu perempat’ dan ‘tiga perempat.

Aktiviti 4:
a. Paparkan masa pada muka jam seperti di bawah, minta murid bincangkan dalam
kumpuan aktiviti yang sesuai pada masa yang dipaparkan.

b. Bentangkan hasil perbincangan dalam kumpulan dan kumpulan lain mendengar dan
memberi respon sekiranya aktiviti yang dibentangkan sama pada waktu yang sama.

Aktiviti 5:
a. Edarkan lembaran kerja 79 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

182
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 79

Nama: __________________________
Kelas: __________________

1. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.

2. Lukiskan jarum jam.

3 tiga perempat 1 setengah 11 suku

8 setengah 7 suku 5 tiga perempat

183
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Masa dan Waktu


Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan muka jam.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menyebut dan menulis waktu dalam jam,
setengah dan satu perempat jam sahaja dengan menggunakan
jam analog.

Aktiviti 1:
a. Paparkan waktu dalam jam seperti contoh di bawah dan minta murid menyebut waktunya.

b. Ulang aktiviti a dan minta murid menyebut waktu dalam setengah jam

c. Ulang aktiviti a dengan meminta murid menyebut waktu dalam satu perempat dan tiga
perempat.

d. Latih murid menulis waktu dalam jam dan setengah jam.

Pukul enam Pukul lima setengah

6.00 5.30

e. Ulang aktiviti d bagi menulis waktu dalam satu perempat dan tiga perempat.

Aktiviti 2:
a. Tunjukkan muka jam yang berada pada waktu dalam jam dan setengah jam

184
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

b. Minta murid berbincang berkaitan dengan semua jam yang dipaparkan dan bentangkan
hasil perbincangan dalam kelas.

c. Murid lain boleh memberi komen atau menambah apa yang diterangkan oleh rakan.
Minta juga sekumpulan murid menulis waktu yang disebut oleh rakan semasa
pembentangan.

Aktiviti 3:
a. Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan waktu dalam jam dan setengah
jam

b. Minta murid menulis waktu yang dipaparkan. Bincangkan hasil penulisan murid. Buat
pembetulan serta merta sekiranya berlaku kesilapan.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 80 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

185
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 80

Nama: __________________________
Kelas: __________________

1. Tulis waktu pada jam di bawah.

2. Lukis jarum jam

10.30 4.00 12.15

6.45 3.30 1.00

186
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Ruang
Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan bentuk tiga dimensi.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menamakan bentuk kuboid, kubus, kon,
piramid tapak segi empat sama, silinder dan sfera.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi yang diletakkan di atas meja.

b. Bincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid bentuk-bentuk objek
yang ada di persekitaran murid.

c. Pamerkan bentuk-bentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti
(a).

d. Bincangkan dengan murid keperluan bentuk tiga dimensi dalam kehidupan harian dan
pentingnya bentuk ini dalam kehidupan kita.

Aktiviti 2:
a. Bentukkan murid kepada beberapa kumpulan.

b. Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama
bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan.

Kumpulan
Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah
1. Kubus 2. Kuboid 3. sfera

4. silinder 5. Kon 6. piramid

187
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

i. Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut
namanya.
ii. Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling
singkat dianggap sebagai pemenang.
iii. Bincangkan hasil kerja murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja
murid.

Aktiviti 3:
a. Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah
dan lakukan aktiviti lisan.

i. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat?


ii. Namakan bentuk-bentuk itu.
iii. Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah .

Aktiviti 4:
a. Edarkan lembaran kerja 81 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

188
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 81

Nama: __________________________
Kelas: __________________

A. Suaikan bentuk bentuk di bawah

1. Kubus

Silinder
2

3.
Sfera

Kuboid
4.

5. Kon

Piramid tapak
6.
Segi empat sama

189
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Ruang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan bentuk tiga dimensi.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk memperihalkan permukaan, sisi dan


bucu bagi bentuk tiga dimensi.

Aktiviti 1:
a. Minta murid menyentuh bucu, permukaan dan tepi kubus yang diberi kepada setiap
kumpulan dan minta kumpulan mengira bilangan bucu,tepi dan juga permukaan.

Bucu

Permukaan

Sisi
i. Ada berapa bucu bagi kubus?
ii. Berapakah bilangan tepi bagi sebuah kubus?
iii. Berapa permukaan bagi kubus?
b. Minta murid tunjukkan sisi, bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada sesi perbincangan
sehingga murid faham.

c. Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk piramid, kuboid, silinder, kon dan sfera.

Aktiviti 2:

a. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan. Bekalkan kad soalan dan bentuk 3D kepada
setiap kumpulan.
Contoh kad soalan:

Bentuk Bilangan permukaan Bilangan bucu Bilangan sisi

Kuboid
Kubus
Kon
Silinder
Sfera
Piramid

c. Berpandukan bentuk 3D yang dibekalkan minta kumpulan murid berbincang untuk


melengkapkan maklumat yang betul pada kad soalan.

190
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 3:

a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah:

b. Minta murid mengingat kembali bucu,permukaan dan tepi setiap bentuk yang
ditunjukkan.
i. Nyatakan bentuk yang ditunjukkan.
ii. Nyatakan bilangan
(a) bucu
(b) permukaan
(c) tepi

Aktiviti 4:
a. Edarkan lembaran kerja 82 kepada semua murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

191
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 82

Nama: ______________________________
Tahun: ____________________

Labelkan bentuk-bentuk di bawah

BUCU PERMUKAAN TEPI

1. 2.

3. 4.

5. 6.

192
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Ruang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan bentuk dua dimensi.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menamakan bentuk segi empat sama,
segi empat tepat, segi tiga dan bulat.

Aktiviti 1:
a. Murid membuat pemerhatian gambar yang dipaparkan.

i. Namakan objek yang dipaparkan?


ii. Nyatakan sifat objek tersebut.
iii. Namakan objek-objek lain yang serupa dengan objek tersebut?
iv. Mengapa?

Aktiviti 2:
a. Paparkan bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga.

i. Minta murid lukiskan bentuk di atas tetapi saiznya berlainan.


ii. Minta murid membuat perbandingan hasil kerja dengan rakan. Bincang.

Aktiviti 3:
a. Edarkan kepada setiap murid satu kad perkataan seperti contoh di bawah:

Bulatan Segi empat Segi tiga Segi empat


sama tepat

193
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

b. Paparkan kepada murid satu persatu kad bentuk seperti contoh di bawah:

c. Murid yang memegang kad perkataan bulatan akan mengangkat kad yang dipegang.
Minta murid lain menyemak adakah kad perkataan yang ditunjukkan sama dengan bentuk
yang dipaparkan.

d. Ulang aktiviti c sehingga kesemua bentuk dipaparkan.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 83 dan Lembaran Kerja 84 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

194
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 83

Nama: __________________________
Kelas: __________________

A. Padankan dengan jawapan yang sesuai.

1. Segi empat
tepat

2.
Bulatan

3.

Segi tiga

4. Segi empat
sama

195
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 84

Nama: __________________________
Kelas: __________________

B. Namakan bentuk-bentuk di bawah.

Bulatan
Segi empat sama

Segi tiga Segi empat tepat

1.

2.

3.

4.

196
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Ruang
Standard Kandungan:
Murid dibimbing berkaitan bentuk dua dimensi.
Standard Pembelajaran:
Murid berupaya untuk memperihal garis lurus, sisi, bucu dan
lengkung bagi bentuk dua dimensi

Aktiviti 1:
a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap gambar basikal yang ditunjukkan

i. Lihat gambar basikal ini. Pernahkah anda melihat basikal seperti ini?
ii. Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini.
iii. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain?
iv. Apakah bentuk roda basikal itu?

b. Minta murid memberi respon kepada soalan yang diajukan.

Aktiviti 2:
a. Tampal gambar roda basikal berbentuk segi empat sama.

i. Bayangkan apakah yang terjadi jika anda menunggang basikal seperti ini
ii. Mengapa?
iii. Bayangkan pula jika anda menunggang basikal yang mempunyai roda berbentuk
ini pula. (segi tiga)
iv. Apakah yang akan berlaku? Mengapa?

b. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal menggunakan roda berbentuk 2D
yang lain pula (segi empat tepat dan bulatan).

197
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 3:

a. Bahagikan murid kepada kumpulan.

b. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D.

c. Minta murid berbincang dalam kumpulan bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D.

sisi/garis lurus sisi/garis lurus


bucu bucu
Segi tiga 3 sisi Segi empat sama 4 sisi
3 garis lurus 4 garis lurus
3 bucu 4 bucu

sisi/garis lurus sisi/garis lengkung

bucu
Segi empat tepat 4 sisi Bulatan 1 sisi
4 garis lurus 1 garis lengkung
4 bucu

d. Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran Kerja 85 dan Lembaran Kerja 86 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

198
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran kerja 85

Nama: __________________________
Kelas: __________________

A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.

bucu garis lurus lengkungan sisi

1.

2.

3.

199
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
lembaran kerja 86

B. Lengkapkan jadual di bawah.

Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung

200
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Tajuk: Ruang.
Standard Kandungan: Murid dibimbing berkaitan bentuk dua dimensi.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


7.2.3 Menyusun bentuk dua dimensi mengikut pola.
7.2.4 Menghasilkan corak berasaskan bentuk dua dimensi

Aktiviti 1:
a. Lakarkan bentuk-bentuk 2D mengikut susunan di papan hitam.

i. Lihat dan sebutkan bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan di papan hitam.


ii. Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun?
iii. Apakah bentuk yang seterusnya.

b. Murid membuat pemerhatian terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi.
c. Adakan soal-jawab dengan murid-murid.
d. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan.

Aktiviti 2:
a. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan.

b. Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D dan edarkan kepada setiap kumpulan.

c. Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri.

d. Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.

201
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1

Aktiviti 3:

a. Paparkan kepada murid satu contoh gambar yang menggunakan lakaran bentuk-bentuk
2D.

b. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut


bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi.
c. Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada
bentuk 2D mengikut kreativiti masing-masing.

d. Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada
bentuk 2D masing-masing di hadapan.

Aktiviti 4:
a. Edarkan Lembaran kerja 87 dan Lembaran Kerja 88 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

202
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
c. Lembaran Kerja 87

Nama: __________________________
Kelas: __________________

A. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

203
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1
Lembaran Kerja 88

Nama: __________________________
Kelas: __________________

B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama.


Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.

Bentuk 2D Bilangan

204
PENASIHAT

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

PENGERUSI

Ketua Sektor Sains dan Matematik


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

PENYELARAS

Mazlan bin Awi Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hoi Sim Min Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

Kumaresan a/l Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


M. Subramaniam Kementerian Pendidikan Malaysia

Radin Muhd Imaduddin bin Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Radin Abdul Halim Kementerian Pendidikan Malaysia

Nor Fauziah binti Md Jafaar Pegawai Kurikulum, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL

Hj. Adam b. Mohammad Noor Afiza bt. Ahmad Tamrin


SK Bt. Berendam, SK Sungai Petai,
75350 Melaka 78000 Alor Gajah, Melaka

Siti Suhaila bt. Supian Tan Lay Khim


SK Alor Gajah 1, SJKC Wen Hua, Bt. Berendam,
78000 Alor Gajah, Melaka 75350 Melaka

Farizal b. Ahmad Emilia bt. Anas


SK Paya Rumput, Km 12.8 SK Jln. Datuk Palembang, Bkt. Baru,
Kg. Paya Rumput, 76450 Melaka 75150 Melaka

Aho Anak Nyokat Sabariah bt. Jelani


SK Tengkera 1, Jln. Tengkera, SK Parit Bilal, Km 4 Bkt. Pasir,
75200 Melaka 83050 Batu Pahat, Johor

205
Nyonya bt. Abu Samah Hj. Othman b. Maidin
SK Banda Hilir, Jln. Parameswara, SK Sri Rengit, Rengit,
75000 Melaka 83100 Batu Pahat, Johor

Ibrahim b. Daud Khairudin b. Abdul Malik


SK Pengkalan Balak, SK Sagil Kampong, Jln.Imam Saad,
78300 Masjid Tanah, Melaka 84020 Sagil Ledang, Johor

Chin Siew Chin Zulkurnain b. Abd. Samad


SJKC Woon Hwa, Bandar Baru Kangkar SK Panchor, Panchor,
Pulai, 81110 Johor Bahru, Johor 84500 Muar, Johor

Ahmad b. Rukiman Zolhairi b. Abdullah


SK Seri Separap, SK Senawang, 70450 Seremban, Negeri
83000 Batu Pahat, Johor Sembilan

Rosli b. Ahmad Junaidah bt. Janian


SK LKTP Nitar 1, Felda Nitar 1, SK Si Rusa,
86800 Mersing, Johor 71050 Port Dickson, Negeri Sembilan

Nurkusnita bt. Che Kamaruddin Ismail b. Hj. Rajak


SK Ismail Satu, Jln. Tunku Bendahara, SK Undang Jelebu, 71600 Kuala
84000 Muar, Johor Klawang, Negeri Sembilan

Rusniza bt. Jamaludin Intan Shefina bt. Abdul Halim


SK Gemereh Segamat, Km 5 Jln. Muar, SK (P) Methodist 2, 440B Jalan
85000 Segamat, Johor Tengkera, 75200 Melaka

Hjh. Norhayati bt. Mohd. Kosni Zuraimi b. Mahamud


SK Seri Pandan, Parit Raja, SK Jln. Sg. Besi, Bt. 3 ¾,Jln. Sg. Besi,
86400 Batu Pahat, Johor 57100 Kuala Lumpur

Ragu a/l Ramasamy Abu Samah b. Zainal Abidin


SK Bukit Bandaraya, Jln. Bangkung, 59100 Sektor Pengurusan Akademik, JPN
Bangsar, Kuala Lumpur Johor, 80604 Johor Bahru, Johor

Che Aidal bt. Che Kob Salleh b. Sawabi


SK Pengkalan Tentera Darat, Kem Sg. Besi, Unit Matematik,
57000 Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Melaka

Azira bt. A. Aziz Zamri Tiri Ak Dunggat


SK Puteri Pandan 2, Jalan Perwira, SK Patau-Patau, P.S 81416,
55100 Kuala Lumpur 87024 WP Labuan

Fauziah bt. Ali Inanis Fatinisupi b. Abdullah


SK Kajang, Jalan Low Ti Kok, 43000 Kajang, SK Tanjung Aru, P.S 80994,
Selangor 87019 WP Labuan

Daud b. Zakaria Azlinah bt. Arba


SK Chikus, SK Pekan Satu, P.S 81104,
36750 Langkap, Perak. 87021 WP Labuan

206
Faishal b. Mohammad Ashri b. Asud
SK Pekan 1, P.S 81104, SK Keguraan, P.S 221,
87021 WP Labuan 89157 Kota Belud, Sabah

Lai Chai Yuen Ijap b. Kumandu


SJK (C) Chi Wen, P.S 81142, SK Kilugus, P.S 72,
87021 WP Labuan 89747 Kuala Penyu, Sabah

Lai Jung Hui Christin Paun


SK Lubok Temiang, P.S 80787, SK Tg. Aru Menumbuk, P.S 64,
87017 WP Labuan 89760 Kuala Penyu, Sabah

Anna Teng Howe Ying Lorence bt Awasang


SK Rancha-Rancha, P.S 80355, SK Melangkap, WDT No 110,
87013 WP Labuan 89150 Kota Belud, Sabah

Pn. Norazita bt. Alias Veronica Edmund J.


SK Pekan Dua, P.S 81727, SK Puun Tunoh, P.S 71,
WP Labuan 89507 Penampang, Sabah

Sairah bt. Hj.Murat Intan Nur Hasni bt. Hj. Taharin


SK Pekan Papar, P.S 50, SK Pekan Tamparuli, P.S 46,
89607 Papar, Sabah 89257 Tamparuli, Sabah

Joe Hellmy b. Jumat Asah bt. Aneh


SK Bebuloh, P.S 81332, SK Kawang, Peti Surat 132,
87023 WP Labuan 89608 Papar, Sabah

Ladi b. Antaro Rinu bt Amit


SK Tikolod, P.S 58, SK Pekan Tuaran, P.S 79,
89657 Tambunan, Sabah 89207 Tuaran, Sabah

Noridah bt. Darudin Noraina bt Saldam


SK Tambalang, P.S 113, SK Pekan Telipok, P.S 516,
89208 Tuaran, Sabah 59208 Tuaran, Sabah

Alfred Alex Jimmy Noraini bt Samlan


SK Kipovo, P.S 329, SK Peladok,
89509 Penampang, Sabah 89158 Kota Belud, Sabah

Lorins Galidau Norlela Tohid


SK Taginambur, Peti Surat 113, SK Tambulion,
89158 Kota Belud, Sabah Kota Belud, Sabah

Animah bt. Silui Marcelus Johnny


SK Rugading, P.S 370, SK Gana-Gana, D/A PPD Ranau,
89208 Tuaran, Sabah 89300 Ranau, Sabah

207
Dulkarim b. Japar Mohammed Ridhuan Fikri b. Abdullah
SK Tampasak, D/A PPD Papar, 89600 SK Maukab Ranau, D/A PPD Ranau,
Papar, Sabah 89300 Ranau, Sabah

Mohd Shafian Shafiee Randdy Peter Durunsuk


SK Malangang Baru, P.S 391, SK Tibabar, D/A PPD Ranau,
89257 Tamparulli, Sabah 89300 Ranau, Sabah

Christian Joseph Lajangang Norlin Nikah


SK Geras, P.S 465, SK Gana-Gana, D/A PPD Ranau,
89657 Tambunan, Sabah 89300 Ranau, Sabah

Norfaizah Abdullah @ Liau Kon Lan Rina bt. Sarabun


SJKC Kok Wah Talibong, SK Tg. Aru 1, P.S 64, Tanjung Aru,
89207 Tuaran, Sabah 88858 Kota Kinabalu, Sabah

Clement Azimin Lee Tan Yen Peng


SK Perancangan, D/A PPD Ranau, SJKC St. Philip, , P.S 61,
Sabah 89257 Tamparuli, Sabah

Emell Debbie bt. Gopining Jahara bt. Adama


SRK Pekan Tongod, P.S 08, SK Tg. Aru II,
89300 Telupid, Sabah Kota Kinabalu, Sabah

Joyce Jessica Michael Gumpil Hasmida bt. Odding


SK Tansau, Putatan, SK Inanam Dua, PPM 321, Menggatal,
88200 Kota Kinabalu, Sabah 88450 Kota Kinabalu, Sabah

Mariati bt. Bakait Naimah bt. Mantusin


SRK Sacred Heart, P.S 14690, SK Rampazan, Peti Surat 32,
88853 Kota Kinabalu, Sabah 89608 Papar,Sabah

Normadiya bt. Antahamin Zuraimi Mahamud


SK Inanam Laut, WDT 46, SK Jln. Sg. Besi, Bt. 3 ¾,Jln. Sg. Besi,
88450 Inanam, Sabah 57100 Kuala Lumpur

Rohana bt. Mohd. Noor Suraya bt. Abdul Rahman


SK AU Keramat, Jln. 5/56, Ampang, Ulu Sek. Model Khas Bukit Jenun,
Klang, 54200 WP Kuala Lumpur 06720 Pendang, Kedah

Thien Nyuk Kong Tan Loo Guan


JPN Sabah SK Bukit Selambau,
08010 Sungai Petani, Kedah

Imbran b. Yunos Saubri b. Othman


JPN WP Labuan SK Charok Kudong,
06700 Pendang, Kedah

208
Sarina bt. Salim Fuziah bt. Zainal Abidin
SK Penghulu Jusoh, SK Jitra 2,
06700 Pendang, Kedah 06000 Jitra, Kedah

Zaiton bt. Zakaria Masyitah bt. Md. Tarmizi


SK Seri Lindungan Raja, SK Kuala Merah,
Kulim, Kedah 09300 Kuala Ketil, Kedah

Nor Aini bt. Othman Zainun bt. Musa


SK Gurun (P), SK Seri Negeri, Jln, Air Hangat, Kuah,
08300 Gurun, Kedah 07000 Langkawi, Kedah

Pn. Nor Asma bt. Abdul Rani Norisyah bt. Dan


SK Jitra, 06000 Jitra, Kedah SK Taman Hi-Tech, Jln. KTC 5,
09000 Kulim, Kedah

Siti Hajar bt. Ajus Rozaini bt. Hasan


SK Pulau Nyior, SK Tandop Besar,
06000 Jitra, Kedah 06300 Kuala Nerang, Kedah

Suzana bt. Saad Mohd. Zakaria b. Saud


SK Bandar Baru Sintok, SK Wan Sulaiman Sidiq, Jln. Tambang
06010 Sintok, Kedah Badak,05100 Alor Setar, Kedah

Karim b. Mohd Noor Mariyam Thaniah bt. Zubir


SK Lamdin Naka, SK Perik,
Alor Star, Kedah 06300 Kuala Nerang, Kedah

Siti Azhana bt. Mokhtar Faridah bt. Abdullah


SK Bukit Selarong, SK Tunku Putera,
Bukit Selarong, Kedah 09100 Baling, Kedah

Rozita bt. Hassan Mohd Zahir b. Hashim


SK Kelibang, Kuah, SK Tunku Ismail, Taman Aked,
07000 Langkawi, Kedah 08000 Sungai Petani, Kedah

Zainab bt. Mohamed Said Amir Zani b. Makhtar


SK Seri Lagenda, Jln. Air Hangat, SK Tualak,
07000 Kuah, Langkawi, Kedah 06300 Kuala Nerang, Kedah

Chu Chia Yuan Syahrul Nizar b. Abdullah


SJK(C) Pei Hwa, Km 5, Jln. Kuala Kedah, SK Sungai Pasir, Sg. Petani,
05400 Alor Setar, Kedah 08000 Kedah

Hamidah bt. Abd. Jaafar Leong Sook Luan


SK Binjul, Kuala Ketil, SJK(C) Wen Khai, Jln. Bt. Maung,
09310 Kedah 11960 Pulau Pinang

Noor Aniza bt. Noor Mohamad Norfaizah bt. Abdullah


SK Bandar Baru Beris Jaya, SK Machang Bubuk II,
08700 Jeniang, Kedah 14020 Bkt. Mertajam, Pulau Pinang

209
Khairolajman b. Ismail Kogilavani a/p Raja Gopal
SK Sg. Korok, SK Seberang Jaya 2, Lengkok Tenggiri,
11000 Balik Pulau, Pulau Pinang 13700 Prai, Pulau Pinang

Hjh. Norihan bt. Ali Rafishah bt. Bakar


SK Bumbung Lima, SK Tengku Budriah,
13200 Kepala Batas, S.P.U, Pulau Pinang 02600 Arau, Perlis

Noryana bt. Othman Salmiah bt. Yahaya


SK Sg. Dua, SK Felda Lawin Utara,
13800 Butterworth. Pulau Pinang 33300 Gerik, Perak

Hj. Ahmad Zahir b. Ismail Norihan Bebe bt. Alta Miah


SK Batu Kawan, 14110 Simpang Ampat, SK Batu 4, Bt. 4, Jln Kuala Rui,
S.P.S, Pulau Pinang 33300 Gerik, Perak

Teoh Ti Ti Aznah bt. Ismail


SJK(C) Simpang Empat, SK Baru Parit Buntar, Jln. Sekolah,
02700 Simpang Empat, Perlis 34200 Parit Buntar, Perak

Syamsul b. Haris Nor Hidayat bt. Sulaiman


SK Padang Keria, SK Sri Selama, Jln. Sir Chulan,
02800 Sanglang, Perlis 34100 Selama, Perak

Habsah bt. Hasan Daud b. Zakaria


SK Sena, Jln. Kg. Bakar, SK Chikus,
01000 Kangar, Perlis 36750 Chikus, Perak.

Alizawati bt. Che Ali Romna bt. Rosli


SK Arau, Jln. Besar Arau, SK Bandar Teknologi Kajang,
02600 Arau, Perlis 43500 Semenyih, Selangor.

Mat Latif bin Ali Sulaiman b.Darus


SK Oh, JPN Kedah
22020 Besut, Terengganu

Robiah bt. Mohd. Nor Rafishah bt. Bakar


SK Tok Jiring, SK Tengku Budriah,
21060 Kuala Terengganu, Terengganu 02600 Arau, Perlis

Mansor b. Mohd. Nor Salmiah bt. Yahaya


SK Kebor Besar, SK Felda Lawin Utara,
21200 Kuala Terengganu, Terengganu 33300 Gerik, Perak

Norbiatuwadawiyah bt. Yasin Nazri b. A Rahman


SK Sultan Omar, SK Bintang,
Dungun, Terengganu 22030 Permaisuri, Terengganu

210
Yang Poh Ling Noor Haslinda bt. Mohd. Yazit
SJKC Chong Hwa, SK Merang,
Wakaf Tapai, Marang, Terengganu 21010 Permaisuri, Terengganu

Che Deraman b. Mamat Mohd. Nazin b. Ismail


SK Kampong Baharu, SK Putera Jaya, Setiu,
22300 Besut, Terengganu 22100 Permaisuri, Terengganu
Ema Nadia bt. Rohaimi Suriyati bt. Suhaimi
SK Padang Luas, SK Kg. Buloh,
22000 Jerteh, Terengganu 22100 Setiu, Terengganu

Ramli b. Yaakop Nor ‘Izzah bt. Musnef @ Musannef


SK Pusat Kemaman, SK Kampung Raja,
Kemaman, Terengganu Besut, Terengganu

Syed Nor Baddi b. Syed Mashruddin Hussin b. Yaakub


SK Seri Nilam, Chabang Tiga, SK Temalir,
21000 K.Terengganu 18000 Kuala Krai, Kelantan

Norliza bt. Ramli Zabidah bt. Ibrahim


SK Tg. Mahmud II, SK Zainab (2), Jln. Telipot,
Besut, Terengganu 15150 Kota Bharu, Kelantan
En. Syed Ab Rahaman b. Syed Akil
Mohd Gulam b. Jamaludin SK Pulau Gajah, 16100 Kota Bharu,
SK Merbau, Kelantan
15300 Kota Bharu, Kelantan

Wan Azhar b. Wan Ibrahim Adira b. Nawi


SK Telaga Ara, SK Gual Jedok,
16390 Bachok, Kelantan 17510 Tanah Merah, Kelantan

Hj. Mohd. Nasir b. Shafii Mohd Azmi b. Mat Nor


SK Machang 1, SK Sungai Dua,
Machang, Kelantan 16310 Bachok, Kelantan

Rohani bt. Hassan Normala bt. Nik Nawi


SK Pulai Chondong, SK Kemahang (3),
Machang, Kelantan 17510 Tanah Merah, Kelantan

Azman b. Dolah @ Dollah Ahmad Kamil b. Mahmood Sabry


SK Cherang Ruku, SK Labok,
Pasir Puteh, Kelantan 18500 Machang, Kelantan

Nor Kaniza bt. Hasan Hasidah bt. Seman


SK Hamzah (2), SK Desa Pahlawan Kem Desa
Machang, Kelantan Pahlawan, Kok Lanas, 16520 Kelantan

Normatul Adawiah bt. Noh Norulizati bt. Nawi


SK Jelawat, SK Kok Lanas,
16370 Bachok, Kelantan 16450 Kelantan

211
Mohd. Hasni b. Hamzah Azman b. Mat Ali
SK Beris Panchor, SK Kuala Krai, Jln. Bt. Lada,
16320 Bachok, Kelantan 18000 Kuala Krai, Kelantan

Zulhakimi b. Ibrahim Rohani bt. Hj. Omar


SK Sri Tumpat 1 SK Bachok, Jln. Nipah
Tumpat, Kelantan 16300 Bachok, Kelantan

Hafizan b. Salleh Mohd. Syahrulnizam b. Ramli


SK Sri Wangi, SK Sri Adika Raja, Jln. Meor Yahya,
Gua Musang, Kelantan 33300 Gerik Perak

Samsudin b. Said Asma Amanina bt. Abd. Ghani


SK Kenayat, Lrg. Sekolah, SK Seri Tawai, Jln. Gerik Lenggong,
33300 Gerik, Perak 33300 Gerik, Perak

Nor Rosmawati bt. Abdul Yazid Alsarine bt. Ibrahim


SK Tan Sri Ghazali Jawi, Kg. Air Panas, SK Kerunai, Jln. Intan, Kg. Kerunai,
33320 Gerik, Perak 33310 Gerik, Perak

Shuhaili bt. Mohamed Shuhidan


SK Kg. Lalang, Kg. Lalang,
33320 Gerik, Perak

212

Anda mungkin juga menyukai