Anda di halaman 1dari 6

1.

Pembinaan Hipotesis Kajian

2. Kajian Lepas atau Literature Review

3. Bagaimana mencari bahan rujukan bagi sesebuah proposal?

4. Bagaimana menulis rujukan dalam format APA system?

------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0 Pengenalan

Hipotesis Kajian adalah cadangan khusus, yang jelas, dan boleh diuji atau pernyataan
ramalan mengenai kemungkinan hasil penyelidikan atau kajian saintifik berdasarkan sifat
tertentu penduduk, seperti perbezaan yang diandaikan antara kumpulan terhadap
pembolehubah tertentu atau hubungan antara pembolehubah. Menentukan hipotesis
kajian adalah salah satu langkah yang paling penting dalam merancang penyelidikan atau
kajian saintifik kuantitatif sains. Penyelidik atau para pengkaji kuantitatif biasanya
menyatakan harapan harapan mengenai hasil kajian dalam satu atau lebih hipotesis kajian
sebelum menjalankan kajian, kerana reka bentuk kajian kajian dan reka bentuk kajian
yang dirancang sering ditentukan oleh hipotesis yang dinyatakan. Oleh itu, salah satu
kelebihan menyatakan hipotesis kajian adalah bahawa ia memerlukan penyelidik untuk
berfikir sepenuhnya.

Berikut adalah beberapa petua dalam memformulasikan hipotesis para pengkaji;

1. Membaca tajuk kajian untuk membantu penglkaji membiasakan dengan kajian


tersebut sebelum membuat sebarang keputusan. Mereka harus pasti bahawa tajuk
tersebut boleh dibuat kajian bermaksud dalam disiplinnya, juga bermaksud
terdapat pelbagai bahan-bahan kajian ilmiah yang benar dan juga kajian literatur
kedua mengenainya yang memungkinkan pengkaji untuk menghasilkan kajian
berkaitan tajuk tersebut.

2. Sebagaimana yang telah dikenal pastikan, hipotesis kajian bukan sekadar satu
tajuk sahaja; ianya mempunyai 2 elemen (variasi) yang saling berkaitan di antara
satu sama yang lain. Dalam erti kata yang lain, dalam perkataan 'hipotesis' itu ada
perkataan 'tesis'. Hipotesis anda ialah apa yang anda cadangkan untuk 'buktikan'
melalui kajian. Sebagai hasilnya, pengkaji akan tiba kepada kesimpulan, sebuah
teori atau pemahaman yang akan menjadi penting atau boleh digunakan
melangkaui kajian itu sendiri.

3. Hindari dari menggunakan kata-kata yang menilai dalam hipotesis. Penilaian yang
bernilai adalah terlalu subjektif dan tidak sesuai untuk digunakan di dalam
hipotesis. Pengkaji perlu lebih objektif, oleh itu penggunaan pandangan personal
sepatutnya dihindarkan.

4. Hipotesis perlu memuatkan isu atau pertanyaan yang tidak boleh dijawab secara
ekslusifnya oleh disiplin perundangan. Pengkaji sepatutnya menghadkan siasatan
kajian kepada hanya 2 atau 3 terhadap disiplin literatur tersebut. Adalah lebih baik
kepada para pengkaji untuk memilih hipotesis yang mana mereka sudah terbiasa
dengan topiknya dan juga disiplin kajiannya.

5. Para pengkaji perlu mempastikan hipotesis mereka difahami dengan jelas dan
mudah; tidak memuatkan perkara yang terlalu umum atau menganggap pembaca
memahami akan terma-terma teknikal mahupun saintifik.

6. Menyatakan jika perlu, sama ada pengkaji ingin menjelaskan tentang undang-
undang ataupun akta-akta, lakukan dengan perbandingan asas jika perlu.

7. Pengkaji perlu mengetahui yang hipotesis mereka boleh berubah sepanjang masa
mereka menjalankan kajian.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.0 Literature Reviews (Kajian Tinjauan)

Kajian tinjauan ialah kajian buku, artikel ilmiah, dan apa-apa sumber lain yang berkaitan
dengan isu tertentu, bidang penyelidikan, atau teori, dan dengan berbuat demikian,
memberikan gambaran, ringkasan, dan penilaian kritikal terhadap karya-karya ini
berkaitan tentang dengan masalah kajian yang sedang dikaji. Kajian Tinjaun (yang juga
dikenali sebagai Ulasan Literatur) direka bentuknya untuk memberikan gambaran tentang
sumber yang telah dipelajari semasa meneliti topik tertentu dan untuk menunjukkan
kepada pembaca kajian bagaimana penyelidikan atau kajian itu sesuai dalam bidang
pengkajian yang lebih meluas.

Kajian Tinjauan mungkin terdiri daripada ringkasan sumber-sumber utama, tetapi dalam
sains sosial, ulasan literatur biasanya mempunyai corak organisasi dan menggabungkan
kedua-dua ringkasan dan sintesis, sering dalam kategori konseptual tertentu. Ringkasan
adalah 'lihat semula' maklumat penting sumbernya, tetapi sintesis adalah penyusunan
semula, atau pengumpulan semula maklumat itu dengan cara yang memberitahu
bagaimana anda merancang untuk menyiasat masalah penyelidikan. Ciri-ciri analitik
kajian semulajadi mungkin:

8. Berikan penafsiran baru bahan lama atau menggabungkan bahan-bahan baru


dengan tafsiran lama.

9. Merujuk semula perkembangan intelektual bidang, termasuk perdebatan utama.

10. Bergantung kepada keadaan, menilai sumber dan menasihati pembaca mengenai
penyelidikan yang paling relevan atau relevan.

11. Biasanya dalam kesimpulan tinjauan kesusasteraan, mengenalpasti jurang di mana


wujudnya masalah dan bagaimana ia telah ditelitikan sehingga kini.

Tujuan 'Kajian Tinjauan' (Ulasan Literatur) adalah untuk:

12. Meletakkan setiap kajian dalam konteks sumbangannya untuk memahami


masalah kajian yang sedang dikaji.

13. Huraian hubungan setiap kajian kepada orang lain yang akan
mempertimbangkannya.

14. Mengenal pasti cara baru untuk mentafsirkan kajian atau penyelidikan terdahulu.

15. Mendedahkan sebarang jurang yang wujud dalam kajian.

16. Menyelesaikan konflik di antara kajian terdahulu yang seolah-olah bercanggah.

17. Mengenal pasti bidang kajian sebelum ini untuk mengelakkan pertindihan kajian
(plagiat).

18. Menunjukkan cara dalam memenuhi keperluan kajian tambahan.

19. Mencari kajian pengkaji sendiri (anda) dalam konteks kajian yang sedia ada.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahan-bahan rujukan untuk kajian adalah amat penting dalam penyediaan proposal
kajian. Biasanya bab kaedah dan bahan-bahan rujukan untuk penyediaan proposal
dibincangkan bersama. Kadang-kadang, walaupun, terutama dalam laporan yang lebih
terperinci, ianya dibincangkan secara berasingan. Apabila memperkatakan tentang bahan-
bahan rujukan yang disediakan untuk proposal kajian bermaksud semua item yang
digunakan dalam kajian dan penyelidikan. Secara amnya ianya jatuh ke dalam kategori
ini:

20. Buku-buku / bahan-bahan penulisan sama ada dibukukan atau dari carian internet

21. Teknik pengukuran, soal selidik dan pengujian

22. Model perkomputeran

23. Model matematik

Paling utama sekali ialah bahan-bahan rujukan yang berupa penulisan ilmiah, sama ada
ianya dibukukan ataupun tidak. Inilah nadi kepada sesebuah kajian ilmiah, penyenaraian
tentang artikel-artikel atau buku-buku yang pengkaji sebutkan di dalam proposal
kajiannya.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaya APA (American Psychology Associations) paling sering digunakan dalam kajian-
kajian sains sosial, untuk mengutip-guna rujukan dari pelbagai sumber. Panduan Petunjuk
APA ini, yang disemak semula mengikut edisi ke-6 manual APA, menyediakan format
umum bagi petikan dalam teks dan halaman rujukan. Berikut adalah format-format APA
untuk pelbagai medium yang boleh digunakan;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Memetik dari buku atau makalah bercetak:


Struktur format APA seperti berikut;

Penulis, (Tahun Penerbitan). Tajuk buku. Bandar dimana ia dicetak, Negeri / Negara:
Syarikat yang mencetak.

Contoh format APA:

Finney, J. (1970). Time and again. New York, NY: Simon and Schuster.

Apabila memetik buku di APA, harus diingat:

Guna huruf pertama huruf pertama tajuk dan mana-mana sari kata, serta huruf pertama
dari kata nama yang sesuai.

Tajuk penuh buku, termasuk mana-mana sarikata, harus dinyatakan dan diitalikkan.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Memetik dari 'e-book' atau 'e-reader':

E-book kesingkatan daripada “electronic book.” Ianya adalah buku versi digital yang
boleh dibaca dari komputer, e-reader (Kindle, Nook, dan sebagainya.), ataupun mana-
mana perkakasan elektronik.

Struktur format APA seperti berikut:

Penulis, (Tahun Penerbitan). Tajuk buku [versi E-Reader]. Diakses dari http://xxxx atau
DOI:xxxx

Contoh format APA:

Eggers, D. (2008). The circle [versi Kindle]. Diakses dari http://www.amazon.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------
Memetik buku dari 'Database' internet:

Struktur format APA seperti berikut:

Penulis, (Tahun Penerbitan). Tajuk buku. Diakses dari http://xxxx or DOI:xxxx

Contoh format APA:

Sayre, Rebecca K., Devercelli, A.E., Neuman, M.J., & Wodon, Q. (2015). Investment in
early childhood development: Review of the world bank’s recent experience. Diakses dari
DOI: 10.1596/978-1-4648-0403-8

Apabila memetik buku dari sumber online ataupun e-book secara APA, harus diingat::

A DOI (pengecam objek digital) adalah nombor yang diberikan yang membantu
menghubungkan kandungan ke lokasinya di Internet. Oleh itu, adalah penting, jika ada
yang disediakan, untuk menggunakannya semasa membuat petikan. Semua nombor DOI
bermula dengan 10 dan dipisahkan oleh slash (-).

RUJUKAN

24. https://oakland.edu/Assets/upload/docs/AIS/Syllabi/Tayler_Research_Hypothesis.
pdf

25. Fink, Arlene. Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to
Paper. Fourth edition. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014.

26. Hart, Chris. Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research
Imagination. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998

27. Ridley, Diana. The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students. 2nd ed.
Los Angeles, CA: SAGE, 2012

28. http://www3.ntu.edu.sg/home/cfcavallaro/Reports/Method%20and
%20Materials.htm

29. http://www.bibme.org/citation-guide/apa/

30.