Anda di halaman 1dari 2

Mood Indigo

Duke Ellington

° 4
Carolyn &4 ˙ bœ nœ w ˙ b˙ nw
You ain't been blue, No, no, no

4
Clara &4 ˙
œ œ w b˙ n˙ w
You ain't been blue, No, no, no

4
Johanna
¢ 4
& ˙ ˙
˙ œ œ bw w
You ain't been blue, No, no, no

5
°
Cn & ˙ bœ nœ w bœ œ œ œ ˙ œ bœ nœ
You ain't been blue, til you've had that Mood In - di - go.

Ca & ˙
œ œ w œ œ bœ bœ ˙ œ bœ nœ
You ain't been blue, til you've had that Mood In - di - go.

J
¢&
˙ œ œ bw œ œ œ œ ˙ bœ nœ œ
You ain't been blue, til you've had that Mood In - di - go.

9
°
Cn & ∑ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ bœ
˙™
goes st - ea - ling, Down to my shoes, While

Ca & Œ œ œ œ bw ˙ œ œ b˙™ œ
That feel - ing goes - - Down to my shoes, While

∑ ∑
J
¢& ˙ œ œ
˙™ bœ
Down to my shoes, While
2
13
°
Cn & n˙ bœ nœ w ˙ b˙ nw
I sit and sigh, Go 'long blues.

Ca & ˙ œ w w
œ b˙ n˙
I sit and sigh, Go 'long blues.

J
¢& ˙
n˙ œ œ bw ˙ w
I sit and sigh, Go 'long blues.