Anda di halaman 1dari 10

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) MATEMATIK

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN (Dilengkapkan oleh unit mata pelajaran)


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.

2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 11 lajur yang dibina berdasarkan konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok.

3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi 4 bidang/ kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi 6 lajur bidang/
kemahiran pula dilakukan pada akhir tahun.
ATAU
5 Pelaporan bagi bidang/kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
6 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok (sila
nyatakan) tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok (sila
nyatakan) tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
(Nota: Pegawai mata pelajaran boleh menambah teks lain di dalam ruang ini tetapi 5 perkara di atas hendaklah dikekalkan)
SEKOLAH :

ALAMAT :

TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. KHOO GUAT KIM Pentaksiran Pertengahan Tahun
MATEMATIK KELAS: 1 IBNU SINA Pentaksiran Akhir tahun

TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG


NO. MY KID / TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA NOMBOR UKURAN PENGUASAAN
PENGENALAN OPERASI MASA DAN PENGURUS KEMAHIRAN SIKAP & KESELURUHAN
BULAT PECAHAN WANG DAN RUANG
ASAS WAKTU AN DATA DAN PROSES NILAI
HINGGA 100 SUKATAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
EN. TAN KAR HOCK
GURU BESAR
0
0
0 LOGO
0 SEKOLAH
2 October, 2017 NOTA : JANGAN PADAM

MATEMATIK ###
###
Nama Murid 0 ###
No. MY KID 000000-00-0000 ###
Jantina 0 ###
Kelas 1 IBNU SINA ###
Nama Guru PN. KHOO GUAT KIM ###
Tarikh Pelaporan 2 October, 2017 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan

###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###
NOMBOR BULAT
0 #N/A
HINGGA 100
###

OPERASI ASAS 0 #N/A


###

PECAHAN 0 #N/A
###

WANG 0 #N/A
###

MASA DAN WAKTU 0 #N/A


###
MATEMATIK
UKURAN DAN
0 #N/A
SUKATAN
###

RUANG 0 #N/A
###

PENGURUSAN DATA 0 #N/A


###
KEMAHIRAN DAN
0 #N/A
PROSES
###

SIKAP & NILAI 0 #N/A


###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
PN. KHOO GUAT KIM EN. TAN KAR HOCK ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
0 0 ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
NOMBOR BULAT HINGGA 100
PENGUASAAN
1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100.
2 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib.
• Menganggar dan membundar sebarang nombor.
3
• Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor dengan kreatif dan inovatif.

TAHAP
OPERASI ASAS
PENGUASAAN
1 Menyatakan perbendaharaan kata dan simbol yang membawa maksud tambah, tolak dan sama dengan.
2 Menyatakan secara spontan fakta asas tambah dan tolak.
Menambah dan menolak hingga dua nombor dalam lingkungan 100, menulis ayat matematik tambah berulang dan tolak berturut-
3
turut serta menentukan kewajaran jawapan.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dan penolakan dua nombor.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dan penolakan dua nombor dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan dan penolakan dua nombor secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
PECAHAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga perempat.
2 Melorek satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga perempat.
3 Membentuk satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga perempat dengan menggunakan objek dan lipatan kertas.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
WANG
PENGUASAAN
Menyatakan:
1 • Mata wang Malaysia dalam bentuk duit syiling dan wang kertas,
• Sumber kewangan dan simpanan.
2 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan wang.
• Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan wang.
3
• Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
MASA DAN WAKTU
PENGUASAAN
1 Menyatakan waktu dan urutan peristiwa dalam sehari.
2 Menamakan hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun.
3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan pecahan jam.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan masa dan waktu secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
UKURAN DAN SUKATAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan perbendaharaan kata yang membawa maksud berkaitan ukuran.
2 Membuat pengukuran, timbangan dan menyukat objek.
3 Membanding dua atau lebih ukuran, timbangan dan isi padu cecair serta menentukan kewajaran jawapan.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ukuran.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ukuran dengan pelbagai strategi.
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan ukuran secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
RUANG
PENGUASAAN
1 Menamakan bentuk tiga dimensi dan dua dimensi.
2 Menyatakan ciri-ciri bentuk tiga dimensi dan dua dimensi serta boleh menyusun objek mengikut pola.
3
Menghasilkan bentuk baru dari gabungan bentuk tiga dimensi dan menghasilkan corak bentuk dua dimensi serta menentukan kewajaran
jawapan.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ruang.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ruang dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan ruang secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
PNGURUSAN DATA
PENGUASAAN
1 Menamakan piktograf.
2 Mengumpul data berdasarkan situasi harian.
3 Membaca dan mendapatkan maklumat dari piktograf.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pengurusan data.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pengurusan data dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pengurusan data secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
KEMAHIRAN PROSES
PENGUASAAN
1 Boleh menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik.
2 Boleh menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik.
3 Boleh menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
4 Boleh menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
5 Boleh menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.
6 Boleh menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan innovatif.

TAHAP
SIKAP DAN NILAI
PENGUASAAN
1 Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.
2 Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.
3 Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.
4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
5 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
6 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi
pembimbing dan teladan kepada rakan lain.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
1. Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik.
1 2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan
bimbingan.
3. Menunjukkan
Murid boleh: salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan.
1. Menerangkan pengetahuan asas matematik.
2
2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik.
3. Menunjukkan
Murid berupaya: salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik.
1. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
3 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
3. Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi.
Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.
4 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
Murid berupaya:
3. Murid dapat mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
1. Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah.
5 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.
3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
6 3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta
menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.
MATEMATIK
Sekolah: 0 Guru Mata Pelajaran: PN. KHOO GUAT KIM
Kelas 1 IBNU SINA

NOMBOR BULAT HINGGA 100 OPERASI ASAS


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP
0 5 TP
0 6
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

PECAHAN WANG
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP
0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

MASA DAN WAKTU UKURAN DAN SUKATAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

RUANG PENGURUSAN DATA


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 06

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES SIKAP & NILAI


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5
MATEMATIK
Sekolah: 0 Guru Mata Pelajaran: PN. KHOO GUAT KIM
Kelas 1 IBNU SINA
5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP
0 4 TP0 5 TP
0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

BIL. MURID
2

0
01 02 3
0 4
0 5
0 6
0

JUMLAH 0 MURID