Anda di halaman 1dari 5

SULIT Lampiran C

SEJARAH
KERTAS 1
JULAI
2018
1 Jam

UJIAN PASCA

SEJARAH

KERTAS 1

TAHUN 4

1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan objektif Bahagian A dan 5 soalan

struktur Bahagian B.

2. Jawab SEMUA soalan.

3. Bulatkan SATU jawapan yang paling sesuai pada A, B, C atau D dalam

bahagian A.

4. Isikan jawapan yang betul di dalam Bahagian B. Jika ruang jawapan tidak

mencukupi, sila ambil kertas jawapan tambahan dengan guru.

Nama :__________________________________________

Tahun :__________________________________________

39
SULIT

Soalan Objektif (10%)

Arahan: Bulatkan jawapan yang betul.

1. Manusia pada Zaman Paleolitik memotong daging menggunakan ____________.

A. kapak C. repihan batu

B. lembing D. tulang mawas

2. Manusia Zaman Paleolitik hidup secara ______________.

A. Berkelompok C. Berpindah-randah

B. Kumpulan D. Individu

3. Pilih pasangan yang betul bagi pernyataan di bawah.


A.

Zaman Paleolitik Mencipta alatan daripada batu


B.
Zaman Logam Membuat alatan tembikar menggunakan

C. tanah liat

Zaman Neolitik Mencipta kapak dan sabit


D.

Zaman Logam Manusia hidup berpindah randah

4. Mengapakah manusia Zaman Paleolitik hidup secara berpindah-randah?

A. Mencari kawan C. Mencari tempat yang lebih cantik

B. Adat Resam D. Mengelakkan serangan binatang buas

40
5. Pilih kegiatan masyarakat pada Zaman Neoleolitik berdasarkan pernyataan di

bawah.

I. Bercucuk tanam

II. Memungut hasil hutan

III. Mencipta alat batu

IV. Membina rumah

A. I dan II C. I dan IV

B. II dan III D. III dan IV

6. Apakah yang dimaksudkan sistem barter?

A. Sistem tukar barang C. Sistem mata wang

B. Sistem hantar barang D. Sistem cukai

7. Manusia Zaman Neolitik membuat pakaian daripada ______________.

A. kulit binatang C. logam

B. batu D. kain

8. Apakah ciri-ciri penempatan masyarakat Zaman Neolitik?

A. Hidup secara pindah randah

B. Tinggal di kawasan terbuka

C. Hidup menetap

41
D. Hidup secara individu

9. Manakah antara berikut merupakan kegiatan masyarakat Zaman Logam?

I Memburu binatang

II Bercucuk tanam

III Menangkap ikan

IV Mencipta barangan logam

A. I dan II C. I dan IV

B. II dan III D. III dan IV

10. Berikut merupakan alatan yang dicipta oleh masyarakat Zaman Logam, kecuali

A. kapak C. loceng

B. sabit D. alat logam

42
Soalan Struktur (10 %)
Arahan: Sila jawab soalan di bawah berdasarkan jawapan yang paling sesuai.

1. Berikan dua ciri petempatan Zaman Paleolitik.

i. ________________________________
ii. ________________________________

2. Namakan dua peralatan yang dihasilkan oleh manusia Zaman Neolitik.

i. ________________________________
ii. ________________________________

3. Banding bezakan ciri-ciri Zaman Paleolitik dan Zaman Neolitik.


i. _________________________________
ii. _________________________________

4. Namakan dua peralatan yang dihasilkan oleh manusia Zaman Logam.


i. _________________________________
ii. _________________________________

5. Jelaskan dua sikap yang boleh dicontohi oleh manusia Zaman Prasejarah.

i. __________________________________

ii. __________________________________

43