Anda di halaman 1dari 1

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE TÂRGU MUREŞ


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE NR. 231.534 din 01.03.2019
Ex. UNIC

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ


COMISIA DE EXAMEN

ANUNŢ
În atenţia candidatului înscris la examenul organizat de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Mureş pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV-I
(Administrarea patrimoniului imobiliar) cu atribuţii de fochist la Serviciul Logistic

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea


Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, în baza dispoziţiilor transmise de I.G.P.R. prin Adresele nr.84156/S2/DF din
19.11.2018 şi nr. 110469 din 05.12.2018, a Dispoziţiei şefului inspectoratului Nr. 1967 din
28.12.2018 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi a
Dispoziţiei şefului inspectoratului Nr. 375 din 26.02.2019 privind modificarea comisiilor de concurs
şi de soluţionare a contestaţiilor, cu data prezentului anunţ se publică rezultatul final al probei
scrise sub formă de test-grilă, desfăşurată în data de 27.02.2019, după expirarea termenului de
soluţionare a contestaţiilor, precum urmează:

Nr. Punctaj
Cod numeric de concurs ADMIS/RESPINS
crt. Test-grilă
ADMIS
1. PC 101 90 puncte

La proba de examen – Susţinerea probei interviu, poate participa numai candidatul declarat
„admis” la proba scrisă sub formă de test-grilă, iar pentru candidatul declarat „respins”
procedura de examen încetează.
PROBA INTERVIU pentru candidatul declarat „admis” la proba scrisă sub formă de test-
grilă, se va desfăşura marţi, 05 martie 2019, ora 09.00, la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Mureş, localitatea Tîrgu Mureş, str. Borsos Tamas, nr. 16, Sala de consiliu, Etaj II.
Rezultatul la proba interviu se va afişa, marţi 05 martie 2019, ora 16.00 la avizierul de la
sediul I.P.J. Mureş şi pe pagina de internet http://ms.politiaromana.ro.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMEN


Comisar-şef de poliţie
MIHAI NICOLAE-ADRIAN

Secretarul Comisiei de examen


Agent principal de poliţie HALAŢ PETRUŢA-ALEXANDRA
Data şi ora afişării 01.03.2019, Ora 09,30