Anda di halaman 1dari 253

CRÈDIT:

 TÀCTICA  PRIMER  NIVELL            

1  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL    

CRITERIS  D´AVALUACIÓ  TÀCTICA  NIVELL  I  


CONCEPTUAL   PROCEDIMENTAL   ACTITUDINAL  
     
40%   50%   10%  
     
  40  %  Treball  desenvolupar   AcCtud  i  Assistència  a  les  classes.  
  Microcicle  Setmanal.   Nomes  hi  ha  4  possibles  notes  (0=  
Examen  30  Preguntes  test  amb     alumnes  que  molesta  el  
única  resposta,  resta  el  33%  de  la   10%  AcCvitats  de  classe  (les   desenvolupament  de  la  classe.  0.5=  
suma  total.   acCvitats  realitzades  al  final  de   Alumne  que  ve  i  te  comportament  
cada  classe  sumen  1  totes  elles,   correcte.  0.75=  alumne  que  ve  i  
només  amb  l’entrega  s’obté  un   parCcipa  en  algunes  ocasions.  1=  
0,5).   Alumne  que  ve  i  parCcipa  amb  
  criteri  durant  les  classes).  

 
Tots  les  parts  s’han  d’aprovar  amb  un  4  per  que  facin  mitja  entre  elles.  La  recuperació  es  farà  
únicament  de  la  part  que  s’ha  suspès  per  sota  de  4.  LA  NOTA  DE  TÀCTICA  FARÀ  MITJA  AMB  LA  DE  
JOC  COL·∙LECTIU.  S´HAN  DE  SUPERAR  AMB  5  LES  DOS  ASSIGNATURES  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            3      

UD1)  APROXIMACIO  CONCEPTUAL  DE  LA  TACTICA  INDIVIDUAL  

1.1  Història  i  evolució  de  la  TàcCca  

1.2  Concepte  i  diferències  entre  TàcCca  i  Joc  col.lecCu  

1.3  Criteris  a  tenir  en  compte  a  l´hora  d´entrenar  la  TàcCca  Indivudual  

3  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            4      

UD2)  SITUACIONS  BASIQUES  DE  LA  TACTICA  INDIVIDUAL  

2.1  Descripció  i  classificació  de  les  situacions  bàsiques  de  la  TàcCca  Individual  

2.2  Situacions  bàsiques  de  1:1    

2.3  Situacions  bàsiques  de  2:1    

2.4  Situacions  bàsiques  de  1:2    

4  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            5      

UD3)  ACCIONS  DE  LA  TACTICA  INDIVIDUAL    

3.1  Introducció  a  les  accions  de  la  TàcCca  Individual  

3.2  Accions  TàcCques  Ofensives  

3.3  Accions  TàcCques  Defensives  

5  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            6      

UD4)  ESTRATEGIES  METODOLOGIQUES  PEL  TREBALL  DE  LA  TACTICA  


INDIVIDUAL  
4.1  Contextualització  de  la  metodología  en  la  TàcCca  Individual  

4.2  Metodología  Sistèmica  per  treballar  la  TàcCca  Individual  

4.3  Altres  Metodologies  per  treballar  la  TàcCca  Individual  

4.4  Eines  metodològiques  per  treballar  la  TàcCca  Individual  

6  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        7      

UD5)  PLANIFICACIÓ  DE  LA  TÀCTICA  INDIVIDUAL  


5.1  Revisió  bibliogràfica  dels  models  d´ensenyament-­‐aprenentatge  de  la  TàcCca  Individual          
5.2  El  procés  de  planificació  

7  
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
CRÈDIT:   ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL  
IVELL                            8      

UD1)  APROXIMACIÓ  
CONCEPTUAL  DE  LA  
TÀCTICA  INDIVIDUAL  

8  
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
CRÈDIT:   ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL  
IVELL                            9      

1.1  HISTORIA  I  EVOLUCIO  DE  LA  TACTICA    


     
NO  ES  MATERIA  AVALUABLE.  ES  DONA  EL  
MATERIAL  A  L´ALUMNE  

9  
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
CRÈDIT:   ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL  
IVELL                            10      

1.2  CONCEPTES  I  DIFERENCIESENTRE  TACTICA  I  JOC  


COL.LECTIU  Sans,  A.;  Framarola,  C.  (2009)  
•    Tradicionalment   els   conceptes   de   tàcCca   i   de   joc   col·∙lecCu   acostumen   a  
ser  uClitzats  com  a  sinònims  d´aspectes  col·∙lecCus  del  joc  
 
•  Però   presenten   diferències   importants   que   obliguen   a   treballar-­‐los   per  
separat  

TàcJca:  Sans,  A.;  Framarola,  C.  (2009)  


 
-­‐  Conjunt  d’accions,  posicions  i  desplaçaments  individuals,  de  un  jugador  que  
no  està  en  possessió  de  la  pilota,  realitzats  en  relació  a  la  pilota  i  a  l’adversari    
 
-­‐  Aspectes  simples  d´execució  

  10  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  
RIME  NNIVELL  
IVELL  
                         11      

 
TàcJca  
 
“La  tácJca  es  inteligencia  relacional.  Fundamenta  la  abstracción  
que   permite   crear   soluciones   acordes   a   las   posibilidades  
individuales  y  contextuales,  permiJendo  una  interacción  eficaz  
en  la  búsqueda  de  la  finalidad  colecJva  perseguida”  
 
Carlos  Corberán  
 
 
   
 

11  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            12      

Joc  Col·∙lecJu:  Sans,  A.;  Framarola,  C.  (2009)  


 
Conjunt   d’accions,   posicions   i   desplaçaments     tant   del   jugador   que   està   en  
possessió   de   la   pilota   com   del   que   no,   realitzats   en   relació   a   la   pilota,   al  
adversari  /  adversaris,  al  company/s  i  a  les  formes  de  joc  de  l’equip  (sistema  
de  joc,  esCl  de  joc,  i  formes  defensives  de  l’equip)”  
 
Aspectes  decisionals  

12  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                              13      

1.3  CRITERIS  A  TENIR  EN  COMPTE  A  L´HORA  DE  


TREBALLAR  LA  TÀCTICA  INDIVIDUAL  
 
•  DISTINGIR  aspectes  d´execució  dels  de  decisió:    
       Sans,  A.;  Framarola,  C.  (2009)  
 
 1)  Quan  un  jugador  rep,  té  o  juga  la  pilota  sense    
                                 una  oposició  directa  i  perd  la  possessió  ...  
 
           És  un  error  d’execució  

13  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            14      

 
2)   Quan   un   jugador   rep,   té   o   juga   la   pilota   en   la   seva   demarcació,  
havent-­‐hi   més   de   3   jugadors,   i   almenys   2   son   adversaris,   i   perd   la  
pilota  ...  
     És  un  error  de  decisió  
 
 
 -­‐Els  factors  d’espai,  temps  i  oportunitat  no  permeten  conCnuar    
             jugant  en  la  mateixa  zona  amb  garanCes  de  mantenir  la  possessió  
 
 
>   Exemple:   si   a   la   zona   de   progressió   s’han   realitzat   4   tocs   o   més   en   el  
mateix  carril  sense  arribar  a  la  zona  de  finalització  s’ha  de  realitzar  un  
canvi   d’orientació   (directe   o   indirecte)   cap   a   la   zona/carril   lliure,  
evitant  la  pèrdua  de  la  pilota  en  la  primera,  segona,  tercera...  jugada.  
 

14  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            15      

 
En  moltes  situacions  de  joc  es  pot  mantenir  la  possessió  de  la  pilota  realitzant  
errors  d´execució  i  sobretot  de  decisió:  
 
   *  Baixa  qualitat  defensiva  adversaris  
   *  Alt  Nivell    de  qualitat    individual      
 

 
           
 

15  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            16      

 
3)  Quan  es  troba  en  una  situació  1:1    
 
 a>  Si  té  nivell  adequat  a  la  categoria,  causa  de  la  pèrdua  és  ...  

         És  un  error  d’execució  


 
           
 

16  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                                      17      

 
b>   ...   excepte   si   aquest   jugador   (o   un   altre)   al   jugar   la     pilota   (o   abans)  
realitza   una   acció   en   contra   del   que   aconsellen   els   factors   espai,   temps   i  
oportunitat  propis  de  la  SJ  en  la  que  es  troba.  Llavors  la  causa  de  la  pèrdua  
és  ...  
 
       És  un  error  de  decisió  
 
 
   
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            18      

 
APLICACIO  DELS  CRITERIS  A  L´ENTRENAMENT:  
 
•  Les   pèrdues   de   pilota   per   EXECUCIÓ   estan   relacionades   amb  
accions   individuals:   reproduir   la   mateixa   acció   dins   de   la   situació  
de  joc  que  ha  provocat  aquesta  acció  en  l´entrenament  

•  Les   pèrdues   per   DECISIONS   estan   especialment   vinculades   amb   el  


Joc   Col·∙lecCu:   reproduir   la   situació   de   joc   en   la   que   s´ha   fet   una  
mala   pressa   de   decisions,   analitzar-­‐la   i   crear   una   tasca   simuladora  
per  l´entrenament  
 
                 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        19      

BIBLIOGRAFIA:  
 
•  Buceta,  J.M.,  Giráldez,  A.,  “Apuntes  del  Máster  Universitario  de  Preparación  
Física   en   Fútbol   Real   Federación   Española   de   Fútbol,   Universidad   CasKlla-­‐La  
Mancha(2010)”,   Área   de   Ciencias   Sociales   y   Comportamentales.   Módulo  
1;Concepto  y  áreas  de  intervención  psicosocial  del  preparado  Xsico.  

•  Castelo,   J.F.   “Fútbol.   Estructura   y   dinámica   del   juego”.   Ed.   INDE   1ª   ed.  
Barcelona  1999    

•  Sans,   A;   Framarola,   C.   “Los   Fundamentos   del   Fútbol   –Programa   AT3-­‐”.   Ed.  


MCSports  1ª  ed.  Pontevedra  2009    
 
   
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
CRÈDIT:   ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL  
IVELL                            20      

UD2)  SITUACIONS  
BÀSIQUES  DE  LA  
TÀCTICA  INDIVIDUAL  

20  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            21      

2.1  DESCRIPCIO  I  CLASSIFICACIO  DE  LES  SITUACIONS  


BASIQUES  DE  LA  TACTICA  INDIVIDUAL  
Definició:   manifestacions     del   joc   real   en   les   que   el   jugador   que   no   té   la  
pilota  (en  atac  o  en  defensa)  només  pren  les  seves  decisions  en  relació  a  la  
pilota,   al   company   i/o   al   contrari   amb   el   que   es   relaciona   directament   (2  
com  a  molt)      Sans,  A.;  Framarola,  C.  (2009)  
 
Situacions  Bàsiques  de  la  TàcJca  Individual  
 
 1:1      2:1        1:2  
El  jugador/s  en  vermell  son  de  l´equip  que  té  la  possessió  
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            22      

2.2  SITUACIONS  BASIQUES  DE  1:1  

   -­‐  1:1  en  atac    

 
   -­‐  1:1  en  defensa    
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
CRÈDIT:   ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL  
IVELL                            23      

 
SITUACIONS  1:1  EN  DEFENSA  
 
•  Accions  sense  pilota  quan  l’equip  contrari  té  la  possessió  en  relació  al  
marcatge  de  l´adversari  
•  Es  poden  donar  les  següents  situacions  segons  Sans,  A.;  Framarola,  C.  
(2009):    
–  1:1  en  defensa  quan  el  nostre  adversari  té  la  pilota  
–  1:1  en  defensa  quan  el  nostre  adversari  no  té  la  pilota  però  està  en  
disposició  de  rebre-­‐la  
–  1:1  en  defensa  quan  el  nostre  adversari  no  té  la  pilota  i  no  està  en  
disposició  de  rebre-­‐la  
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
CRÈDIT:   ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL  
IVELL                            24      

SITUACIONS  1:1  EN  DEFENSA  


       
ObjecJus  Bàsics:    
 
•  Recuperar  la  pilota  

•  Dificultar  la  progressió  en  el  joc  

•  Evitar  el  gol  

•  Evitar  ser  superats  en  el  1x1  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        25      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACIÓ


DIBUIX
1:1 DEFENSA – ADVERSARI AMB PILOTA
ObjecJu:  Evitar  ser  superats  en  1:1  
 
Consignes:  
 
-­‐  Evitar  que  el  posseïdor  progressi  amb  la  pilota  o  que  jugui  de  forma  
eficaç  
-­‐  En  el  carril  central,  evitar  ser  desbordats  pel  costat  de  la  cama  hàbil  
-­‐  Orientar  el  posseïdor  amb  la  posició  corporal  cap  a  zones  allunyades  
(bandes)  
   

Tipus  de  Tasca:  conservació  


ParJcipants:  Mínim  4  
Espai:  12x20  
Explicació:    
-­‐  L’atacant   haurà   d’intentar   sobrepassar   el   defensa   i   entrar   conduint  
per  l’espai  entre  les  dues  porteries  peCtes.  Si  ho  aconsegueix,  jugarà  
amb  el  company  que  es  troba  al  costat  contrari.  
-­‐  El   defensa   haurà   d’intentar   orientar   a   l’atacant   cap   a   les   porteries  
laterals.  Si  roba  la  pilot  ,  i  connecta  amb  l’atacant  del  costat  contrari,  
s’intercanvien  els  rols.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        26      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACIÓ


DIBUIX
1:1 EN DFN – CONTRARI ORIENTAT
ObjecJu:  Evitar  ser  superats  en  1:1  
 
Consignes:  
-­‐  Evitar  que  el  contrari  rebi  la  pilota  (anCcipació  /  interceptació)  
-­‐  Realitzar  la  cobertura  del  company  que  marca  al  posseïdor  
-­‐  Veure  el  contrari  i  la  pilota  permanent  sense  la  necessitat  de  girar  el  
cap  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  
ParJcipants:  2  contra  2  
Espai:  12x12  (porteries  6m)  
Explicació:    
-­‐  L’equip   atacant,   per   fer   gol,   haurà   d’entrar   conduint   a   qualsevol   de  
les  2  porteries  a  les  quals  ataquen  
-­‐  L’equip   defensiu,   si   recupera,   pot   contraatacar   a   les   dos   porteries   del  
costat  contrari.  
-­‐  Si   la   pilota   surt   fora   de   banda,   inicia   l’equip   posseïdor   des   de   la  
porteries  que  defensen,  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                27      

SITUACIONS  1:1  EN  ATAC  


 
•  No  té  la  possessió  el  jugador  que  està  en  l’  1:1,  però  sí  el  seu  equip    
•  Accions  sense  pilota  en  relació  al  seu  marcador  
•  Es   poden   donar   les   següents   situacions   segons   Sans,   A.;   Framarola,   C.  
(2009):  
–  1:1   en   atac,   quan   el   jugador   de   1:1   pot   rebre   la   pilota                        
directament  perquè  es  troba  proper  a  la  pilota  
–  1 : 1   e n   a t a c ,   q u a n   e l   j u g a d o r   d e   1 : 1   N O   p o t   r e b r e                                            
directament  no  es  troba  a  la  orientació  del  joc  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                28      

Dibuix  realitzat  per  Sans,  A.;  Fratarola,  C.    


 
CRÈDIT:  
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL       ESCOLA  
IVELL  E     XTENSIU     DEL     TREBALL  
       2    9  
   2    9      

2.3  SITUACIONS  BASIQUES  DE  2:1  


 
•  Situació  en  la  que  es  manifesta  una  superioritat  numèrica  en  relació  a  
l’oposició  
•  Es  manifesta  només  durant  uns  segon  
•  Es  poden  donar  diferents  situacions:  
–  2:1  en  atac  
–  2:1  en  defensa  
CRÈDIT:  
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL       ESCOLA  
IVELL  E     XTENSIU     DEL     TREBALL  
       3    0  
   3    0      

fotos  

2:1  EN  DEFENSA   2:1  EN  ATAQUE  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                    31      

SITUACIONS  2:1  EN  ATAC  


 

•  Amb  la  incorporació  d’un  company  del  posseïdor  a  la  demarcació  o  zona  
d’aquest  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        32      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACIÓ


DIBUIX
2:1 EN ATAC
ObjecJu:  Superar  l’adversari  per  poder  finalitzar  a  porteria  
 
Consignes:  
 
-­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  per  evitar  que  el  defensa  pugui  marcar  
els  dos  atacants  a  la  vegada  
-­‐  Mantenir-­‐se  lleugerament  pel  darrera  del  posseïdor  per  tal  d’acatar  la  
pilota  en  carrera  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  
ParJcipants:  2:1  +  porter  
Espai:  12x10  
Explicació:    
-­‐  L’equip  atacant  ha  de  fer  gol  a  la  porteria  central  
-­‐  S’iniciarà   el   joc   a   través   d’una   passada   del   porter   a   qualsevol   dels   2  
atacants.   El   defensa   estarà   d’esquenes   al   porter   i   no   podrà   sorCr   a  
pressionar  fins  que  vegi  passar  la  pilota.  
-­‐  Si  el  defensa  o  el  porter  recuperen  la  possessió  i  marquen  a  qualsevol  
de  les  2  porteries  peCtes,  intercanvi  de  rols  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        33      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACIÓ


DIBUIX
2:1 EN ATAC
ObjecJu:  Superar  l’adversari  per  poder  finalitzar  a  porteria  
 
Consignes:  
-­‐  Manifestar  a  profunditat  òpCma  per  evitar  que  el  defensa  pugui  
marcar  els  dos  atacants  a  la  vegada  
-­‐  Manifestar  constantment  línia  de  passada  per  tal  de  donar  una  
solució  al  posseïdor  (ubicació  en  diagonal)  
-­‐  Orientar  el  cos  correctament  de  forma  que  permeC  la  posterior  
progressió  cap  porteria    

Tipus  de  Tasca:  ParCt  


ParJcipants:  2:1  +  porter  
Espai:  12x10  
Explicació:    
-­‐  L’equip  atacant  ha  de  fer  gol  a  la  porteria  central  
-­‐  S’iniciarà  el  joc  a  través  d’una  passada  del  porter  a  l’atacant  llunyà.  El  
defensa  estarà  d’esquenes  al  porter  i  no  podrà  sorCr  a  pressionar  fins  
que  vegi  passar  la  pilota  
-­‐  Si  el  defensa  o  el  porter  recuperen  la  possessió  i  marquen  a  qualsevol  
de  les  2  porteries  peCtes,  intercanvi  de  rols  
 
CRÈDIT:  TTÀCTICA  
CRÈDIT:   ÀCTICA  PPRIMER  
RIMER  NNIVELL  
IVELL                            34      

SITUACIONS  2:1  EN  DEFENSA  


       
ObjecJus  bàsics:    
 
•  Recuperar  la  pilota  

•  Dificultar  la  progressió  en  el  joc  

•  Evitar  el  gol  

•  Evitar  ser  superats  en  el  1x1  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            35      

 
SITUACIONS  2:1  EN  DEFENSA  
                       
Es  manifesta  habitualment  a  la  nostra  zona  defensiva.  Es  poden  treballar  de  
les  següents  formes  segons  Sans,  A.;  Framarola,  C.  (2009):  
 
•  En   línia   paral·∙lela   en   relació   al   contrari   posseïdor   tancant   les                                
línies  de  passada  

•  En   línia   diagonal   en   relació   al   posseïdor   tancant   la   seva                                              


progressió                                      
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        36      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACIÓ


DIBUIX
2:1 EN DEFENSA
ObjecJu:  Recuperar  la  possessió  de  la  pilota  
 
Consignes:  
-­‐  Evitar  que  el  posseïdor  progressi  amb  la  pilota  o  que  jugui  de  forma  
eficaç  
-­‐  En  el  carril  central,  evitar  ser  desbordats  pel  costat  de  la  cama  hàbil  
-­‐  Orientar  el  posseïdor  amb  la  posició  corporal  cap  a  zones  allunyades  
(bandes)  
-­‐  Realitzar  la  cobertura  al  company  que  marca  al  posseïdor  

Tipus  de  Tasca:  ParCt  


ParJcipants:  Porter  +  2  :1  +  2  comodins  atacants  (6  jugadors)  
Espai:  20x15m  
Explicació:    
-­‐  El  jugador  atacant  ha  de  fer  gol  a  la  porteria  central.  Es  pot  recolzar  
amb  els  dos  comodins  atacants  
-­‐  Els  comodins  atacants  no  poden  marcar.    
-­‐  S’iniciarà   el   joc   a   través   d’una   passada   del   porter   a   l’atacant.   Els  
defenses  estaran  d’esquenes  al  porter  i  no  podrà  sorCr  a  pressionar  
fins  que  vegin  passar  la  pilota  
-­‐  Si   els   defenses   o   el   porter   recuperen   la   possessió,   poden   marcar   a  
qualsevol  de  les  2  porteries  peCtes  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            37      

2.4  SITUACIONS  BASIQUES  DE  1:2  


 
Situació   de   joc   en   inferioritat   numèrica   del   nostre   jugador   en   relació   a  
l’oposició.  
 
           

1:2  EN  ATAC   1:2  EN  DEFENSA  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            38      

SITUACIONS  1:2  EN  DEFENSA  


•  Prioritat  sobre  posseïdor  fent  la  vigilància  de  l’altre  adversari  
•  ObjecJu:  no  quedar  desbordats  per  la  pilota  ni  per  l´adversari  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        39      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACIÓ


DIBUIX
1:2 EN DEFENSA
ObjecJu:  Temporitzar  l’acció  per  donar  temps  a  rebre  l’ajuda  defensiva  
dels  companys  
 
Consignes:  
-­‐  Temporitzar  al  màxim  les  accions  dels  atacants  per  tal  de  donar  
temps  a  l’arribada  del  company  
-­‐  Realitzar  fintes,  enganys,  etc.    
-­‐  Tapar  la  línia  de  passada  del  jugador  sense  pilota  abans  de  pressionar  
al  posseïdor  

Tipus  de  Tasca:  Onada  


ParJcipants:  1  +  1  contra  2  (4  jugadors)  
Espai:  20  x  (25  –  10  –  10)      
Explicació:    
-­‐  La   tasca   comença   amb   l’acció   dels   2   atacants.   Quan   aquests  
sobrepassis  la  primera  línia,  el  defensor  final  podrà  entrar  a  defensar.  
-­‐  En   el   moment   en   que   el   posseïdor   sobrepassi   la   segona   línia,     el  
company  defensiu  podrà  entrar  a  ajudar.    
-­‐  L’objecCu   dels   atacants   serà   sobrepassar   conduint   la   línia   final  
senyalitzada  amb  els  dos  cons.  
-­‐  Si   els   dos   defensors   roben   la   possessió,   poden   contraatacar   a   les  
porteries  peCtes.  Si  això  passa,  intercanvi  de  rols.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            40      

SITUACIONS  1:2  EN  ATAC  


Molt   important   la   protecció   de   la   pilota,   si   és   possible,   orientar-­‐la   cap   a   la  
zona  lliure  
 
•  Buscar   a   un   company   desmarcat,   enrederint   la   pilota   si   és   necessari   per                
assegurar  la  seva  possessió  

•  Si  es  pot  progressar,  fer-­‐ho  (depèn  del  talent  del  jugador)  

•  Buscar    a  un  defensor  per  converCr  la  situació  en  1:1  

•  Anar  a  fixar  a  un  jugador  esperant  l´ajuda  d´un  company  lliure  de  marca  
 
 
 
 
 
 
 

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        41      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACIÓ


DIBUIX
1:2 EN ATAC
ObjecJu:  Temporitzar  l’acció  per  donar  temps  a  rebre  l’ajuda  dels  
companys  
 
Consignes:  
-­‐  Atacar  a  un  defensor  per  converCr  la  situació  en  un  1c1  
-­‐  Protegir  la  pilota  esperant  l’ajuda  dels  companys  
 
Tipus  de  Tasca:  Onada  
ParJcipants:  1  +  2  contra  2  (5  jugadors)  
Espai:  20  x  (25  –  10  –  10)      
 
Explicació:    
-­‐  La  tasca  comença  amb  l’acció  del  posseïdor.  Quan  aquest  sobrepassi  
la  primera  línia,  els  dos  defensors  podran  entrar  a  pressionar-­‐lo  
-­‐  En   el   moment   en   que   el   posseïdor   sobrepassi   la   segona   línia,   els   2  
atacants  podran  ajudar  al  posseïdor.  
-­‐  L’objecCu   dels   atacants   serà   sobrepassar   la   línia   final   senyalitzada  
amb  els  dos  cons.  
-­‐  Si   els   dos   defensors   roben   la   possessió,   poden   contraatacar   a   les  
porteries  peCtes  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            42      
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            43      
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            44      

ACTIVITAT  1:  En  grups  de  2-­‐3  


persones  comentar  els  aspectes  
més  rellevants  del  vídeo  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            45      

ACTIVITAT  2:  Realitza  una  tasca  per  


treballar  cadascuna  de  les  tres  
situacions  bàsiques  de  la  TàcJca  
Individual  de  forma  aïllada  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            46      

ACTIVITAT  3:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            47      

Bibliografia  
 
•  Apunts  assignatura  de  Fútbol  INEFC  Barcelona    
 
•  Sans,  A;  Framarola,  C.  “Los  Fundamentos  del  Fútbol  –Programa  AT3-­‐”.  Ed.  
MCSports  1ª  ed.  Pontevedra  2009    
 
•  Sans,  A;  Framarola,  C.  “El  entrenamiento  en  el  Fútbol  Base  –Programa  
AT1-­‐”.  Ed.  Paidotribo.  5ª  ed.  Barcelona  2008  

 
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            48      

UD3)  ACCIONS  DE  LA  


TÀCTICA  INDIVIDUAL  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            49      

3.1  INTRODUCCIO  A  LES  ACCIONS  DE  LA  TACTICA  


INDIVIDUAL  
 
Definició:  conjunt  de  desplaçaments,  moviments  i  posicions  (en  atac  i  
en   defensa)   realitzades   en   les   diferents   situacions   de   la   TàcCca  
Individual   pels   jugadors   que   no   tenen   la   pilota   per   superar   o  
contrarestar  les  accions  de  l´adversari  en  funció  de  la  pilota,  company  
i/o  adversari  
 
Modificat  de  Sans,  A.;  Framarola,  C.  (2009)  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            50      

 
Cada   acció   tàcJca   es   manifesta   en   diverses   situacions   de   joc   de   forma  
contextualitzada  o  descontextualitzada  

Presenten   caracterísJques   diferenciadores   que   són   claus   a   l´hora   de  


preparar,  controlar  i  corregir  la  tasca  

Necessitat   d´incorporar   consignes   específiques   a   la   situació   de   joc   que   es  


desitja  simular  
•  Aquestes   consignes   seran   el   aspectes   a   desenvolupar   i   corregir   durant    
l’entrenament  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            51      

ACCIONS  DE  LA  TÀCTICA  INDIVIDUAL  

ACCIONS  OFENSIVES   ACCIONS  DEFENSIVES  


•  Amplitud   •  Cobertura  
•  Profunditat   •  Permuta  
•  Desmarcatge   •  Marcatge  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            52      

ACCIONS  DE  LA  TÀCTICA  INDIVIDUAL  

L´interacció   d´aquestes   accions   provoca   totes   les  


possibilitats   de   posicions   i   desplaçaments   individuals  
de   un   jugador   que   no   està   en   possessió   de   la   pilota  
realitzats  en  relació  a  la  pilota  i  a  l’adversari    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            53      

TASQUES  PER  TREBALLAR  LES  ACCIONS  


DE  LA  TÀCTICA  INDIVIDUAL  
EN  LES  DIFERENTS  SITUACIONS  BÀSIQUES  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        54      

TASCA CONTEXTUALITZADA:
DIBUIX
AMPLITUD DEL PUNTA
Situació  de  joc:  coordinació  del  punta  i  l´extrem  en  situacions  de  
finalitzacions    
 
Consignes:  
-­‐  Manifestar  constantment  l’amplitud  òpCma  que  permeC  la  creació  d’  
espais  lliures  
-­‐  Provocar  un  marcatge  d’un  1:1  en  la  nostra  zona  de  joc  

Tipus  de  Tasca:  Onades  


ParJcipants:    Comodí  (Interior  esquerre)  +  extrem  esquerre  i  davanter  
centre  contra  lateral  dret  +  central  dret  +  porter  
Espai:  20x30m  
 
Explicació:    
-­‐  El   porter   inicia   el   joc   al   passar   la   pilota   a   l’interior   esquerre   rival  
(comodí)  
-­‐  L’equip   atacant,   amb   l’ajuda   del   comodí,   ha   d’intentar   marcar   a   la  
porteria  defensada  pel  porter  
-­‐  Si  els  defenses  recuperen  poden  marcar  a  qualsevol  de  les  2  porteries  
peCtes  
-­‐  Es  penalitzarà  el  fora  de  joc.  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        55      

TASCA CONTEXTUALITZADA:
DIBUIX
PROFUNDITAT DEL PUNTA
Situació  de  joc:  Coordinació  jugadors  de  segona  línia  amb  el  punta  en  
situacions  de  finalitzacions  
 
Consignes:  
-­‐  Mantenir  constantment  una  profunditat  d’uns  10-­‐12m  
-­‐  Progressar  si  la  pilota  progressa  per  tal  de  mantenir  constantment  les  
distàncies  
-­‐  Oferir-­‐se  per  rebre  la  pilota  en  profunditat  (superar  la  línia  defensiva  
rebent  a  la  seva  esquena)  
-­‐  Fixar  central  llunyà  per  traçar  la  diagonal  

Tipus  de  Tasca:  Onada  


ParJcipants:  Interior  dret  +  pivot  +  davanter  centre  contra  lateral  
esquerre  +  central  dret  +  porter  
Espai:  20x30m  
Explicació:    
-­‐  El  porter  inicia  el  joc  al  passar  la  pilota  a  un  dels  2  interiors.    
-­‐  L’equip  atacant  ha  de  marcar  a  la  porteria  central  
-­‐  Si   els   defenses   recuperen,   poden   marcar   a   la   porteria   peCta  
(simulació  de  passada  al  mig  centre  de  l’equip)  o  entrar  conduint  per  
la  línia  de  fons.  
-­‐  Es  penalitzarà  el  fora  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        56      

TASCA CONTEXTUALITZADA:
DIBUIX
DESMARCATGE DEL PUNTA
Situació  de  joc:  Coordinació  jugadors  de  segona  línia  amb  el  punta  en  
situacions  de  finalitzacions  
 
Consignes:  
-­‐  Estar  en  constant  moviment  buscant  l’esquena  del  nostre  marcador.  
Evitar  que  pugui  veure  pilota  i  jugador  a  la  vegada.  
-­‐  Moviments  constants  de  canvis  de  ritme,  fintes,  etc,  per  tal  de  buscar  
la  línia  de  passada.  

Tipus  de  Tasca:  Onades  


ParJcipants:    CA  (MC)  +  3  (extrems  i  DC)  c  P  +  3  
Espai:  25x30m  
Explicació:    
-­‐  El  porter  inicia  el  joc  al  passar  la  pilota  al  MC  rival  (comodí)  
-­‐  L’equip   atacant   ha   d’intentar   marcar   a   la   porteria   central   o   a  
qualsevol  de  les  peCtes  
-­‐  Abans   de   perdre   la   possessió   de   la   pilota,   es   poden   recolzar   amb   el  
comodí.  Aquest  no  podrà  sorCr  de  la  seva  zona.  
-­‐  Si  els  defenses  recuperen,  han  d’intentar  portar  la  pilota  fins  la  línia  
de  fons  entrant  conduint  
-­‐  Es  penalitzarà  el  fora  de  joc.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        57      

TASCA CONTEXTUALITZADA:
DIBUIX
COBERTURA DEL PUNTA
Situació  de  joc:  SorCda  de  pilota  a  través  del  central  i  lateral  dret  amb  la  
pressió  i  cobertura  de  l’extrem  esquerra  i  el  punta  
 
Consignes:  
-­‐  Orientació  del  marcatge  i  la  cobertura  en  diagonal  
-­‐  Veure  sempre  contrari/pilota  

Tipus  de  Tasca:  Onada  


ParJcipants:  Porter  +  central  dret  +  lateral  dret  contra  puntes  
Espai:  20x30m  
Explicació:    
-­‐  El   porter   inicia   el   joc   al   passar   la   pilota   al   lateral/central   dret.   Si  
l’equip   defensiu   pressiona   als   dos   homes,   el   porter   pot   jugar  
directament  amb  el  comodí  
-­‐  L’objecCu   de   l’equip   atacant   és   connectar   amb   el   comodí   o   entrar  
conduint   a   qualsevol   de   les   2   porteries   peCtes.   El   comodí   només   es  
pot  moure  entre  l’interval  de  les  dues  porteries  
-­‐  L’equip  defensiu  si  recupera  la  pilota  pot  atacar  a  la  porteria  central  
amb  l’ajuda  del  comodí.  
-­‐  Es  penalitzarà  el  fora  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        58      

TASCA CONTEXTUALITZADA:
DIBUIX
PERMUTA DEL PUNTA (NO ES DONA MOLT)
Situació  de  joc:  SorCda  de  pilota  a  través  del  central  i  lateral  dret,  que  
superen   la   primera   línia   de   pressió   amb   les   permutes   de   l’extrem  
esquerra  i  el  punta  
 
Consignes:  
-­‐  Al  quedar  desbordats  pel  contrari  hem  de  reaccionar  desplaçant-­‐nos  
en  direcció  a  la  nostra  porteria  
-­‐  Seguir   el   desplaçament   en   diagonal   fins   haver   superat   l’alçada   de   la  
pilota  

Tipus  de  Tasca:  Onades  


ParJcipants:    Porter  +  lateral  +  central    contra  extrem  +  punta  
Espai:  20x30m  
Explicació:    
-­‐  El  porter  inicia  el  joc  al  passar  la  pilota  al  lateral/central  dret.  
-­‐  L’objecCu  de  l’equip  atacant  és  marcar  a  la  porteria  peCta.  Abans  han  
de  traspassar  conduint  la  porteria  de  cons.    
-­‐  L’equip  defensiu  si  recupera  la  pilota  pot  atacar  a  la  porteria  central.  
Es  penalitzarà  el  fora  de  joc.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        59      

TASCA CONTEXTUALITZADA:
DIBUIX
MARCATGE DEL PUNTA
Situació   de   joc:   SorCda   de   pilota   a   través   dels   centrals   i   lateral   dret  
contra  l’extrem  esquerre  i  el  punta  
 
Consignes:  
-­‐  Col·∙locar-­‐se   entre   la   línia   del   central   llunyà   i   el   posseïdor   per   tal  
d’eliminar  la  línia  de  passada  
-­‐  Orientar  la  sorCda  per  banda  si  la  pilota  està  en  un  lateral  
-­‐  Orientar  la  sorCda  per  la  cama  no  hàbil  si  la  pilota  està  en  una  posició  
centrada  

Tipus  de  Tasca:  Onades  


ParJcipants:    Porter  +  centrals  i  lateral  contra  punta  +  extrem  
Espai:  20x30m  
Explicació:    
-­‐  El  porter  inicia  el  joc  al  passar  la  pilota  al  lateral/centrals.  
-­‐  L’objecCu  de  l’equip  atacant  és  traspassar  conduint  la  línia  de  fons.  
-­‐  L’equip  defensiu  si  recupera  la  pilota  pot  atacar  a  la  porteria  central  
amb  l’ajuda  de  la  incorporació  del  comodí.  
-­‐  Es  penalitzarà  el  fora  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            60      

ACTIVITAT  4:  Observar  les  diferents  


accions  tàcJques  comentades  
anteriorment  i  anotar  5  especificant  
l´acció  i  el  context  on  s´ha  donat
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            61      
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            62      

ACTIVITAT  5:  Comentar  en  grups  de  


2-­‐3  persones  les  diferents  accions  
tàcJques  que  s´han  anotat  en                      
l´acJvitat  anterior  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            63      

Cada  Acció  TàcJca  Cndrà  una  fitxa  on  es  especificarà:  


         -­‐  Imatge    
         -­‐  Definició  
         -­‐  Situacions  de  Joc  
         -­‐  Consignes  
         -­‐  Digitalització  
         -­‐  Exemples  Tasca  Contextualitzada  
         -­‐  Exemples  Tasca  Descontextualitzada  
 
 
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            64      

SITUACIONS DE JOC
Les  diferents  formes  i  maneres  en  que  s’executa/manifesta  una  acció    

CONSIGNES
Aspectes  ha  tenir  en  compte  a  l’hora  d’executar  les  diferents  situacions  de  
joc.    S´han  de  corregir  durant  la  tasca.  CADA  TASCA  TINDRA/N  LES  SEVES  
CONSIGNES.  EN  FUNCIÓ  DE  LES  CARACTERÍSTIQUES  JUGADORS  N´HI  HAURÀ  
SOLAMENT  UNA  O  MÉS  D´UNA  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                                                  

L´INTERACCIÓ  DE  TOTES  AQUESTES  POSIBILITATS  DONARAN    


LA  TASCA  
CADA  SITUACIÓ  DE  
JOC  PRESENTA  
CARACTERÍSTIQUES  
DIFERENTS  EN  FUNCIÓ  
DE:    
SITUACIÓ  
SITUACIÓ   DE   DE  JOC  3  
 JOC  2  
FASE   MOMENT  
INTENCIÓ  TACTICA  
PROPIA     NIVELLS  
SITUACIÓ  DE   SITUACIÓ  DE   DE  JOC  
JOC  1   JOC  

65  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    66      

FASE   MOMENT   INTENCIÓ  TÀCTICA   NIVELL  


(OBJECTIUS)  

ORGANITZ CONSERVAR  
ACIÓ  
  JUGADOR  
OFENSIVA    
FASE   PROGRESSAR  
OFENSIVA    
TRANSICIO   FINALITZAR  
OFENSIVA   COORD.  
FUTBOL   RECUPERAR   JUGADORS  
ORGANITZ  
ACIÓ  
ANULAR  
FASE   DEFENSIV  
PROGRESSIO  
DEFENSIVA   EQUIP  
 
TRANSICIO   PROTEGIR  LA  
DEFENSIVA   PORTERIA  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    67      

FUTBOL  
NIVELLS  DE  
SITUACIONS   JOC  
DE  JOC  
INTENCIONS  
TACTCIQUES   +  CONTEXTUALITZAT  
MOMENTS  
+  ESPECIFICITAT  
FASES  
-­‐  CONTEXTUALITZAT  
-­‐  ESPECIFICITAT  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            68      

TASCA CONTEXTUALITZADA
•  Simula  un  context  col·∙lecCu  en  concret  
 
•  Especificació  de  la  situació  de  joc  que  es  vol  simular:  

–  Fase  Ofensiva,  Fase  Defensiva,  Transició  Defensa-­‐Atac  o  Atac-­‐Defensa  

–  Jugadors  que  intervenen  en  la  situació  de  Joc  especificant  posicions  i  
rols  

–  Hi  ha  un  objecCu  tàcCc  principal  i  tàcCcs  secundaris  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            69      

TASCA CONTEXTUALITZADA

–  Simula   situacions   on   el   jugador   es   té   que   reorganitzar   constantment  


en  funció  de  la  situació  de  joc    

–  Busca  que  el  jugador  entengui  una  situació  de  joc  concreta  dins  d´un  
context   prenent   les   decisions   oportunes   per   millorar   els   seu  
aprenentatge  en  aquesta  situació  de  joc  

–  Les   correccions   es   fan   envers   la   millora   de   l´acció   tàcCca   dins   de   la  


situació  de  joc  que  es  vol  simular  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        70      

“Una   tarea   puede   ser   definida   como   una  


situación  simuladora  del  hecho  compe22vo  que  
permite   es2mular   selec2vamente   algún  
componente   de   la   prác2ca,   incrementando   su  
grado   de   exigencia   (sobre-­‐esKmulación)   o  
reduciéndolo  (simplificación)”                
 
(Espar,  2001;  Espar  y  Gerona,  2004)  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        71      

 
“La   atención   del   entrenador   debe   desKnarse   a  
mejorar   la   interpretación   personal   que   cada   sujeto  
realiza  de  los  acontecimientos  ambientales  que  les  
rodean.   El   aprendizaje   reside   en   la   capacidad   de  
cada   sujeto   para   analizar   las   señales   del   entorno,  
iden2ficar   los   es>mulos   del   contexto   más  
s i g n i fi c a 2 v o s   p a r a   l l e v a r   a   c a b o   l o s  
comportamientos   motores   perseguidos   y   aplicar  
las   soluciones   motrices   que   se   ajustan   a   sus  
propias  necesidades  y  recursos”.  
(Seirul·∙lo,  1993  a,  1993  b,  1994,  1998b)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        72      

La  afirmación  de   La  idenJficación  de  


conductas  de  avaluación  y   es}mulos  propios  y  del  
autocontrol   entorno  

Situaciones  de  
aprendizaje  que  
permitan  realizar  
la  prácJca  en…  

El  desarrollo  de  los  


procesos  de  programación  y  
El  desarrollo    de  las  
ejecución   estrategias  de  decisión  
Seirul·∙lo  (1993  a,  1993  b,  1994,  1998b)  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            73      

EXEMPLE TASCA CONTEXTUALITZADA DIBUIX


ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD    
Situació  de  Joc:  Incorporació  d’un  central  al  mig  del  camp  
Acció  tècnica  preferencial:  conducció  per  superar  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  per  buscar                            
         línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  el  punta  pugui  marcar  als  dos  centrals            
         alhora  
     -­‐  Fer  la  conducció  cap  l’espai  lliure  
     -­‐  El  punta  té  que  defensar  en  el  límit  del  seu  espai  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  contextualitzat  
ParJcipants:  2  centrals  +  3  pivots  VS  1  punta  +  1  mitja  punta  +  2  
pivots  amb  2  Porters  
Espai:  20x36  metros  amb  3  espais  de  12  metres  
Explicació:  és  un  parCt  5:4  +  2  porters.  Hi  ha  tres  zones:  en  la  primera  
dos  centrals  contra  1  punta,  en  la  segona  1  pivot  contra  1  mitja  punta  
i  en  la  tercera  dos  pivots  contra  dos  pivots.  Ofensivament  solament  
pot  passar  un  jugador  conduint  d’una  zona  a  un  altre.  Defensivament  
no  es  pot  canviar  de  zona.  En  cas  de  recuperació  parCt  normal  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            74      

EXEMPLE TASCA CONTEXTUALITZADA DIBUIX


ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD    
Situació  de  Joc:  Incorporació  d’un  central  al  mig  del  camp  
Acció  tècnica  preferencial:  conducció  per  superar  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  per  buscar                            
         línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  el  punta  pugui  marcar  als  dos  centrals            
         alhora  
     -­‐  Fer  la  conducció  cap  l’espai  lliure  
     -­‐  El  punta  té  que  defensar  en  el  límit  del  seu  espai  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  contextualitzat  
ParJcipants:  2  centrals  +  1  pivot  VS  1  punta  +  1  pivot  

Espai:  20x25  metros  amb  3  espais  de  12  metres  


Explicació:  és  un  parCt  3:2.  Hi  ha  dues  zones:  en  la  primera  dos  
centrals  contra  1  punta  i  en  la  segona  1  pivot  contra  1  pivot.  
Ofensivament  solament  pot  passar  un  jugador  conduint  d’una  zona  a  
un  altre.  Defensivament  no  es  pot  canviar  de  zona.  En  cas  de  
recuperació  parCt  normal.  El  gol  només  es  pot  fer  des  de  la  zona  
propera  a  la  porteria  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            75      

ACTIVITAT  6:  Realitzar  una  tasca  


contextualitzada  per  treballar  la  
sorJda  de  pilota  en  la  fase  d´Inici  
pels  centrals  contra  la  pressió  d´un  
punta  especificant  posicions  dels  
diferents  jugadors  i  objecJus  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            76      

ACTIVITAT  7:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            77      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA

 •  Simula  un  context  col·∙lecCu  sense  concretar  

•  No  s´especifica  la  situació  de  joc  que  es  vol  simular  

•  Es   treballen   la   Fase   Ofensiva,   Fase   Defensiva,   Transició   Defensa-­‐Atac   o  


Atac-­‐Defensa   alhora   però   es   pot   donar   més   importància   a   una   fase   en  
concret  

•  Els  Jugadors  que  intervenen  en  la  situació  de  joc  no  tenen  que  fer-­‐ho  en  
les  seves  posicions  específiques  però  es  recomana    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            78      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA

 •  Tenen   com   objecCu   tàcCc   la   manifestació   de   totes   les   accions   tàcCques  
que  es  poden  donar  en  aquell  context  col·∙lecCu  que  es  vol  simular  
 
•  Son   situacions   on   el   jugador   es   té   que   reorganitzar   en   funció   d´un   context  
amb  menys  incertesa  

•  Les  correccions  es  fan  envers  la  millora  de  les  accions  tàcCques  sense  un  
context  col·∙lecCu  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            79      

EXEMPLE TASCA
DIBUIX
DESCONTEXTUALITZADA
ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD    
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  mantenir  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  per  buscar                            
         línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  un  adversari  pugui  marcar  a  dos      
Tipus  de  Tasca:  Conservació  descontextualitzada  
ParJcipants:  4  contra  4  
Espai:  20x30  metros  amb  4  rectangles  
Explicació:  en  cada  rectangle  només  pot  haver-­‐hi  un  defensor  però  
poden  haver-­‐hi  dos  atacants  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            80      

EXEMPLE TASCA
DIBUIX
DESCONTEXTUALITZADA
ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD    
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  mantenir  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  per  buscar                            
         línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  un  adversari  pugui  marcar  a  dos      
Tipus  de  Tasca:  Conservació  descontextualitzada  
ParJcipants:  3  contra  2  
Espai:  20x30  metros  amb  2  rectangles  
Explicació:  en  cada  rectangle  solament  pot  haver  un  defensor  però  
pot  haver-­‐hi  dos  atacants  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            81      

ASPECTES  METODOLÒGICS  GENERALS  PER  TREBALLAR  


LA  TÀCTICA  INDIVIDUAL  
•  Realitzar  les  diferents  situacions  en  un  context  de  joc  col·∙lecCu  (màxim  5:5  +  
2  Porters)  
–  Si   la   complexitat   de   la   tasca   impedeix   l´aprenentatge   dels   jugadors  
baixar  la  dificultat  (5:4  +  2P,  5:3  +  2P,  5:3,  4:3+  2P,  4:3,  4:2....  2:2)  
–  Aïllar   situacions   1:1,   2:1   i   1:2   per   realitzar-­‐les   de   manera   específica   en  
funció  de  les  necessitats  del  jugador  

•  Realitzar  situacions  de  joc  descontextualitzades  que  provoquin  la  realització  


de  les  diferents  accions  tàcCques  

•  Tasques  realitzades  en  les  diferents  fases  ofensives,  defensives  i  transicions  

 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            82      

•  Especificacions  per  zona  i  demarcació  en  les  tasques  contextualitzades  


 
•  Variar   la   tasca   per   millorar   l´aprenentatge   (espai,   temps,   adversaris,  
limitacions,  zones,  objecCu,  consignes,  context...)  

•  El  jugador  ha  d´experimentar  les  diferents  accions  en  les  diferents  zones  i  
posicions  del  camp  dintre  de  les  diferents  situacions  de  joc  
 
•  Reorganitzar-­‐se  en  funció  de  company/s,  adversari/s  i  pilota,  zones  i  fases  

•  Adaptar-­‐se  a  la  situació  uClitzant  l´acció  tàcCca  que  es  vol  treballar  (acció  
principal)  amb  les  altres  accions  (accions  secundàries)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            83      

ACTIVITAT  8:  Realitzar  una  tasca  


descontextualitzada  per  treballar  la  
en  la  fase  d´Inici  les  possibilitats  a        
l´hora  de  sorJr  la  pilota  mitjançant  
una  conservació  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            84      

ACTIVITAT  9:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        85      

CONCEPTES  
TÀCTICS  
OFENSIUS  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            86      

El  defensor  no  pot  veure  atacant  i  pilota  alhora  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            87      

Línia  de  passada  

             
           Línia  de  passada  lateral  amb  
                 progressió  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            88      

3.2  ACCIONS  TÀCTIQUES  


OFENSIVES  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            89      

Amplitud  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            90      

ACCIÓ   AMPLITUD  
Acció   realitzada   en   relació   a   l’amplada   del   camp   per   eixamplar   la   zona   d’atac,   possibilitant  
DEFINICIÓ   l’existència   d’espais   més   grans.   No   solament   a   les   bandes   sinó   també   a   les   zones   centrals   on                        
l´interval    d´espai  entre  els  jugador  es  prioritari  

Situacions   bàsiques   de   2:1   en   un   context   col.lecCu   en   fase   d´inici,   progressió   i   finalització  


SITUACIONS  DE  JOC  
modificant  la  zona,  els  companys  i  els  adversaris  

  1)  Manifestar  la  distancia  òpCma  en  cada  situació  de  joc  en  funció  de  pilota,  company/s  i        
         adversari/s  creant  una  relació  espai/temps  favorable  a  l´atacant  reduint  les  possibilitats  de    
         pèrdua  de  la  pilota  
 
CONSIGNES    
2)  Una  vegada  s’està  en  amplitud  buscar  línia  de  passada  
 
3)  Dificultar  el  marcatge  evitant  que  un  adversari  marqui  a  2  jugadors    
 
4)  Facilitar  els  canvis  d´orientació  mitjançant  l´amplitut  quan  es  rep  pressió  en  una  zona  
 
5)  El  jugador  de  la  mateixa  línia  on  està  la  pilota  i  que  no  està  en  l´orentació  del  joc  es  manté  en        
           amplitut  però  endarrerint  la  seva  possició  respecte  la  línia  per  ajudar  en  cas  de  pèrdua  de  la    
           pilota  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            91      

AMPLITUD  
CONSIGNES:   Acció   en  relació  
Manifestar   a  l’amplada  
la   distancia   del  camp  
òpCma   en   pcada
er    
eixamplar  
una   de   les  la  situacions  
zona  d’atac,  
de  pjoc  
ossibilitant  
en   funció   de  
l’existència   d’espais  més  grans  entre  
pilota,  company/s  i  adversari/s  creant  una  
jugadors.    
relació   espai/temps   favorable   a   l´atacant  
reduint   les   possibilitats   de   pèrdua   de   la  
pilota.  
 
Una   vegada  s’està  en  amplitud  buscar  línia  
de  passada  
Dificultar  el  marcatge  evitant  que  un  
adversari  marqui  a  2  jugadors  
Facilitar  els  canvis  d´orientació  mitjançant  
l´amplitut  quan  es  rep  pressió  en  una  zona  
Jugador  de  la  línia  on  està  pilota  i  no  està  
en   l´orentació   del   joc   es   manté   en  
amplitud  però  endarrerint  la  seva  posició  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            92      

TASCA CONTEXTUALITZADA AMPLITUD DIBUIX


ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD  
Situació   de   Joc:   SorCda   de   pilota   pels   centrals   en   fase   d’inici   amb  
pressió  d’un  punta  
Acció  tècnica  preferencial:  recepció  per  progressar/superar  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  
     -­‐  Buscar  línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  el  punta  pugui  marcar  als  dos  centrals            
         alhora  
     -­‐  El  punta  té  que  defensar  en  el  límit  del  seu  espai  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  amb  porteries  grans  
ParJcipants:  2  centrals  +  2  pivots  VS  1  punta  +  2  pivots  +  2  Porters  
Espai:  3  rectangles  de  25x15  
Explicació:   en   el   primer   rectangle   dos   centrals   contra   un   punta.   Un  
central   té   que   progressar   amb   pilota   a   l’altre   rectangle   per   fer  
superioritat  numèrica.  El  punta  no  pot  entrar  al  segon  rectangle  ni  els  
dos   jugadors   que   van   amb   els   centrals   poden   entrar   al   primer  
rectangle.  Una  vegada  s’arriba  al  segon  rectangle  acabar  ràpidament  
la  jugada  aprofitant  el  3:2.  En  cas  de  pèrdua  de  la  pilota  en  qualsevol  
dels   rectangles   situació   real   de   joc.   Sempre     s’inicia   l’acció   amb   la  
passada  del  porter  a  un  dels  centrals  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            93      

TASCA CONTEXTUALITZADA AMPLITUD DIBUIX


ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD  
Situació  de  Joc:  SorCda  de  pilota  pels  centrals  en  fase          d´inici  amb  
pressió  d´un  punta  
Acció  tècnica  preferencial:  recepció  per  progressar/superar  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  
     -­‐  Buscar  línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  el  punta  pugui  marcar  als  dos  centrals            
         alhora  
     -­‐  El  punta  té  que  defensar  en  el  límit  del  seu  espai  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  amb  porteries  peCtes  i  grans  
ParJcipants:  2  centrals  +  2  pivots  +  1  Porter  VS  1  punta  +  2  pivots    
Espai:  2  rectangles  de  25x15  
Explicació:   en   el   primer   rectangle   dos   centrals   contra   un   punta.   Un  
central   té   que   progressar   amb   pilota   a   l’altre   rectangle   per   fer  
superioritat  numèrica.  El  punta  no  pot  entrar  al  segon  rectangle  ni  els  
dos   jugadors   que   van   amb   els   centrals   poden   entrar   al   primer  
rectangle.  Una  vegada  s’arriba  al  segon  rectangle  acabar  ràpidament  
la  jugada  en  qualsevol  de  les  tres  porteries  (conducció)  aprofitant  el  
3:2.   En   cas   de   pèrdua   de   la   pilota   en   qualsevol   dels   rectangles  
situació  real  de  joc.  Sempre    s’inicia  l’acció  amb  la  passada  del  porter  
a  un  dels  centrals.    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            94      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
AMPLITUD
ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  mantenir  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  
     -­‐  Buscar  línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  un  jugador  marqui  a  dos  alhora  
       
Tipus  de  Tasca:  Conservació  descontextualitzada  
ParJcipants:  4  contra  3  
Espai:  35x20  
Explicació:  hi  ha  tres  zones.  L’equip  de  4  jugadors  ha  de  mantenir  
l’estructura  que  es  veu  al  dibuix  mantenint  constantment  una  bona  
amplitud  envers  al  posseïdor,  adversari  i  pilota.  L’equip  de  tres  es  pot  
moure  defensivament  com  vulguin.  En  cas  de  recuperar  la  pilota  
l’equip  de  ha  d’intentar  realitzar  més  de  8  passades,  l’equip  de  
quatre  es  pot  moure  lliurement  per  l’espai  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            95      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
AMPLITUD
ConJngut  TACTIC:  AMPLITUD  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  mantenir  
Consignes:  
     -­‐  Manifestar  l’amplitud  òpCma  en  aquesta  situació  
     -­‐  Buscar  línia  de  passada  
     -­‐  Evitar  que  un  jugador  marqui  a  dos  alhora  

Tipus  de  Tasca:  Conservació  descontextualitzada  


ParJcipants:  4  contra  3  
Espai:  35x20  
Explicació:  hi  ha  quatre  zones.  L’equip  de  4  jugadors  ha  de  mantenir  
l’estructura  que  es  veu  al  dibuix  (cadascun  en  una  zona)  mantenint  
constantment  una  bona  amplitud  envers  al  posseïdor,  adversari  i  
pilota.  L’equip  de  tres  es  pot  moure  defensivament  com  vulgui.  En  
cas  de  recuperar  la  pilota  l’equip  de  tres  han  d’intentar  realitzar  més  
de  8  passades,  l’equip  de  quatre  es  poden  moure  lliurement  per  
l’espai  en  aquest  cas.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            96      

CONSIDERACIONS  METODOLOGIQUES  PER                                          


L´ENTRENAMENT  DE  L´AMPLITUD  EN  TASQUES  
CONTEXTUALITZADES  I  DESCONTEXTUALITZADES:  
 
•  Crear  tasques  simuladores  de  la  compeCció  uClitzant  diferents  finalitats  i  
accions   tècniques   en   cada   una   de   les   situacions   de   joc   mitjançant                                    
l´amplitud  

•  Adaptar   la   distancia   òpCma   en   funció   de   l´edat,   nivell,   categoria   i  


dimensions  del  camp  

•  Tenir   en   compte   la   demarcació,   la   zona,   la   fase   ofensiva   i   els   adversaris.                                              


Entendre   l´especificitat   de   la   tasca   millora   la   comprensió   de   l´acció   en   el  
seu  context  compeCCu  (tasques  contextualitzades)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            97      

 
•  Provocar   que   la   tasca   sigui   dinàmica   per   produir   diferents   presses   de  
decisions   en   quant   a   l´amplitud   en   les   diferents   situacions   de   joc   El  
jugador   té   que   adaptar   la   seva   amplitud   constantment   a   la   pilota,  
company/s,  adversari/s  i  a  la  fase  ofensiva  dins  de  cada  situació  de  joc  

•  Vivenciar  *diferents  situacions  d'amplitud  dins  del  joc,  a  més  experiències  


millor  aprenentatge  

 *  Nombre  de  jugadors,  espai,  objecCus,  intensió,  Cpus  de  pressió  i  marcatge,  
Cpus   d´atac,   zones   del   camp,   dificultat,   prioritzar   diferents   accions  
tècniques...   VARIAR   LA   TASCA   PER   A   QUE   EL   JUGADOR   REALITZI   LES  
MÀXIMES  POSSIBILITATS  QUE  ES  PODEN  DONAR  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        98      

ACTIVITAT  10:  Realitzar  una  tasca  


contextualitzada  i  un  altre  
descontextualitzada  per  treballar            
l´amplitud    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                    99      

ACTIVITAT  11:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        100      

Profunditat  

           Profunditat  del  pivot  respecte  


                   el  lateral  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            
101      

ACCIÓ   PROFUNDITAT  
Posició  o  desplaçament  d´un  jugador  sense  pilota.  Realitzats  per  davant  o  per  darrera  de  la  pilota  
DEFINICIÓ   mantenint  o  apareixent  a  una  distància  adient  envers  la  pilota  

Respecte  a  la  línea  on  està  la  pilota  i  respecte  a  la  línea  on  no  està  la  pilota  en  les  diferents  fases  i  
SITUACIONS  DE  JOC  
zones  del  camp  
   
  1)  Manifestar  la  distancia  òpCma  en  cada  una  de  les  situacions  de  joc  depenent  de  pilota,                                  
           company/s  i  adversari/s  creant  una  relació  espai/temps  favorable  a  l´atacant    reduint  les    
 
CONSIGNES            possibilitats  de  pèrdua  de  la  pilota  
 
2)  Una  vegada  s´està  en  profunditat  buscar  línia  de  passada  intentant  rebre  darrera  l´esquena  de                  
         l´adversari  per  superar  una  línia  
 
3)  Col.locar-­‐se  en  diagonal  en  relació  al  posseïdor  de  la  línia  anterior/posterior  evitant  que  el            
         defensor  pugui  veure  pilota  i  atacant  alhora  
 
4)  Progressar  si  la  pilota  progressa  mantenint  un  bon  equilibri  entre  les  línies  
 
5)  Solament  s´aproparà  per  rebre  la  pilota  quan  el  posseïdor  no  Cngui  un  altre  opció  i  després  de  
         realitzar  un  canvi  de  ritme    
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    102      

PROFUNDITAT  
CONSIGNES:   Posició  
Manifestar  o  desplaçament  
la  distancia  òdpCma   ´un  jugador  
en  cada  
sense  
una  de  
plilota.  
es  situacions  
Realitzats   de  pjer  
oc  ddavant  
epenent  
o  per  
de  
darrera  
pilota,  cd ompany/s  
e  la  pilota  i  m
adversari/s  
antenint  oc  reant  una  
apareixent  
relació  espai/temps  
a  una  distància  
favorable  
adient  
a  l´atacant  
envers  la  
pilota.  
reduint  les  possibilitats  de  pèrdua.  
 
Una   vegada   s’està   en   profunditat   buscar  
línia   de   passada   intentant   rebre   darrera   l
´esquena  de  l´adversari  per  superar  línia.  
 
Col.locar-­‐se   en   diagonal   en   relació   al  
posseïdor   de   la   línia   anterior/posterior  
evitant  que  el  defensor  pugui  veure  pilota  
i  atacant  alhora.  
 P rogressar   si   la   pilota   progressa  
mantenint  un  bon  equilibri  entre  les  línies  
Només  apropar-­‐se  per  rebre  pilota  quan  
posseïdor  no  Cngui  una  altra  opció  i  
després  de  realitzar  un  canvi  de  ritme    
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            
103      

TASCA CONTEXTUALITZADA
DIBUIX
PROFUNDITAT
ConJngut  TÀCTIC:  Profunditat  
Situació  de  Joc:  Coordinació  línia  de  mitjos  amb  puntes  en  l  fase  de  
progressió  
Acció  tècnica  preferencial:  conducció  per  progressar/superar  
Consignes:  
-­‐  Adaptar  la  profunditat  en  funció  de  pilota,  adversari  i  company  (la  
màxima  que  es  pugui)  
-­‐  Donar  línia  de  passada  des  de  la  profunditat  
       
Tipus  de  Tasca:  ParCt  amb  dos  porteries  i  amb  una  porteria  gran  amb  
porter  
ParJcipants:  Interior  +  pivot  +  punta  contra  central  +  lateral  +  
interior  
Espai:  50X20  
Explicació:  Son  dos  tasques.  En  cada  tasca  n´hi  han  dos  zones,  per  
passar  de  la  primera  a  la  segona  es  pot  fer  en  conducció  o  jugant  
directament  amb  el  jugador  de  l´altre  zona.  L´interior  que  està  
defensant  la  primera  zona  no  pot  entrar  en  la  segona  fins  que  la  
pilota  hi  sigui.  Els  jugadors  de  la  segona  zona  no  poden  entrar  en  la  
primer.  Si  es  perd  la  pilota  situació  real.  La  profunditat  del  punta  
permetrà  Cndre  més  espai  a  l´hora  de  fer  el  2x1  o  des  de  la  
profunditat  anar  a  rebre  (Potenciar  més  la  primera)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            
104      

TASCA CONTEXTUALITZADA
DIBUIX
PROFUNDITAT
 
ConJngut  TÀCTIC:  Profunditat  
Situació  de  Joc:  Coordinació  línia  de  mitjos  amb  puntes  en  l  fase  de  
progressió  
Acció  tècnica  preferencial:  conducció  per  progressar/superar  
Consignes:  
-­‐  Adaptar  la  profunditat  en  funció  de  pilota,  adversari  i  company  (la  
màxima  que  es  pugui)  
-­‐  Donar  línia  de  passada  des  de  la  profunditat  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  amb  quatre  porteries    
ParJcipants:  2  pivots  i  1  punta  contra  1  pivot  i  1  central  
Espai:  20x15  
Explicació:  Situació  de  parCt  on  l’equip  blau  ha  de  fer  gol  a  qualsevol  
de  les  dues  porteries  del  costat  oposat  sense  porter  i  defensar  les  
seves.  Per  poder  anar  a  fer  gol  han  de  connectar  primer  amb  el  punta  
a  la  zona  2  o  conduir.  Una  vegada  realitzat  aquesta  passada  o  al  
conduir  la  situació  de  joc  es  real.  En  cas  de  pèrdua  situació  real  de  
joc.  En  cas  de  pèrdua  situació  de  joc  real  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            
105      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
PROFUNDITAT
ConJngut  TÀCTIC:  profunditat  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  progressar/superar  
Consignes:  
-­‐  Adaptar  la  profunditat  en  funció  de  pilota,  adversari  i  company  (la  
màxima  que  es  pugui)  
-­‐  Donar  línia  de  passada  des  de  la  profunditat  
-­‐  Els  defensors  tenen  que  tallar  les  possibles  línies  de  passada  
       
Tipus  de  Tasca:  Conservació  
ParJcipants:  5  contra  4  
Espai:  30x35  
Explicació:  Hi  han  tres  zones.  Els  jugadors  blaus  tenen  que  jugar  
sempre  a  les  seva  zones  ofensivament,  si  es  perd  la    pilota  poden  
sorCr  de  la  seva  zona.  En  la  zona  del  mig  sempre  tenen  que  haver    
tres  jugadors  de  l´equip  de  4  quan  estan  defensant  i  un  jugador  anar  
a  pressionar  a  la  zona  on  està  la  pilota.  Els  jugadors  blaus  tenen  que  
buscar  con•nuament  línia  de  passada  mitjançant  la  seva  profunditat.  
Quan  l´equip  de  quatre  Cngui  la  possessió  intenta  mantenir-­‐la  per  tot  
l´espai  disponible.  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                            
106      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
PROFUNDITAT
ConJngut  TÀCTIC:  PROFUNDITAT  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  progressar/superar  
Consignes:  
-­‐  Adaptar  la  profunditat  en  funció  de  pilota,  adversari  i  company  (la  
màxima  que  es  pugui)  
-­‐  Donar  línia  de  passada  des  de  la  profunditat  

Tipus  de  Tasca:  Conservació  


ParJcipants:  5  contra  4  
Espai:  30x35  
Explicació:  Hi  han  dos  zones.  Els  blaus  tenen  que  estar  sempre  en  
aquesta  disposició.  L´altre  equip  que  està  en  inferioritat  es  pot  
moure  com  vulgui.  Quan  l´equip  de  quatre  Cngui  la  possessió  intenta  
mantenir-­‐la  per  tot  l´espai  disponible  i  els  blaus  es  poden  moure  
lliurament,  una  vegada  es  recuperi  la  pilota  tornen  a  les  seves  
posicions.  Les  posicions  no  son  fixes,  desprès  de  la  recuperació  i  en  
funció  de  la  situació  es  poden  canviar.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                          85      

CONSIDERACIONS  METODOLÒGIQUES  PER                                            


L´ENTRENAMENT  DE  LA  PROFUNDITAT  EN  TASQUES  
CONTEXTUALITZADES  I  DESCONTEXTUALITZADES:  
 
•  Crear   tasques   simuladores   de   la   compeCció   uClitzant   diferents   finalitats   i  
accions   tècniques   en   cada   una   de   les   situacions   de   joc   mitjançant   la  
profunditat    
 
•  Adaptar  la  distancia  òpCma  en  funció  de  l´edat,  nivell,  categoria  i  dimensions  
del  camp  
 
•  Tenir   en   compte   la   demarcació,   la   zona,   la   fase   ofensiva   i   els   adversaris.                                                  
Entendre   l´especificitat   de   la   tasca   millora   la   comprensió   de   l´acció   en   el   seu  
context  compeCCu  (tasques  contextualitzades)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                          86      

•  Provocar   que   la   tasca   sigui   dinàmica   per   produïr   diferents   presses   de  


decisions  en  quant  a  la  profunditat  en  les  diferents  situacions  de  joc  

•  El   jugador   té   que   adaptar   la   seva   profunditat   constantment   a   la   pilota,  


company/s,  adversari/s  i  a  la  fase  ofenciva  dins  de  cada  situació  de  joc  

•  Vivenciar   *diferents   situacions   de   profunditat   dins   del   joc,   a   més  


experiencies   millor   aprenentatge.   S’ha   de   moure   buscant   l´esquena   de                        
l´adversari  sense  estar  en  fora  de  joc  

*  Nombre  de  jugadors,  espai,  objecCus,  intensió,  Cpus  de  pressió  i  marcatge,  
Cpus   d´atac,   zones   del   camp,   dificultat,   prioritzar   diferents   accions  
tècniques...   VARIAR   LA   TASCA   PER   A   QUE   EL   JUGADOR   REALITZI   LES  
MÀXIMES  POSSIBILITATS  QUE  ES  PODEN  DONAR  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        109      

ACTIVITAT  12:  Realitzar  una  tasca  


contextualitzada  i  un  altre  
descontextualitzada  per  treballar            
la  profunditat  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        110      

ACTIVITAT  13:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        111      

 
Desmarcatge  en  profunditat  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        112      

Desmarcatge  en  recolzament    


 

           Exemple  d´un  recolzament  lateral  


IVELL        
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                113      

ACCIÓ   DESMARCATGE  
acció  d’allunyar-­‐se  de  l’adversari  que  ens  marca  individualment  per  rebre  la  pilota  del  posseïdor  
DEFINICIÓ   amb  avantatge  

Situacions  individuals  dins  d´un  context  dol.lecCu  en  fase  d´inici,  progressió  i  finalització  
SITUACIONS  DE  JOC  
modificant  la  zona,  els  companys,  els  adversaris  i  l´espai  disponible  
   
  1)  Moviments  curts  i  explosius  amb  canvis  de  direcció  i  amb  fintes  per  buscar  línia  de  passada.              
           Pot  ser  cap  endavant  o  endarrere  
 
CONSIGNES    
2)  Mantenir  contacte  visual  amb  la  marca  evitant  que  pugui  veure  la    pilota  i  a  nosaltres  alhora  
 
3)  Mantenir  l´atenció  constant  sobre  el  posseïdor  i  la  seva  marca  per  desmarcar-­‐se  en  el  moment          
         oportú  
 
4)  Diferenciar  quan  s´està  o  no  en  la  orientació  del  joc  
 
5)  Quan  l´objecCu  no  és  rebre,  arrossegar  al  marcador    
 
6)  Conèixer  les  carácterísriques  defensives  dels  adversaris  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  114          

DESMARCATGE  
CONSIGNES:   Mantenir   contacte  vdisual  
Acció  d’allunyar-­‐se   amb  la  mqarca  
e  l’adversari   ue  ens  
evitant  
marca  iqndividualment  
ue  pugui  veure   la    rpebre  
per   ilota  la  
i  ap   ilota  
nosaltres   alhora.  
del  posseïdor   amb  avantatge.  
Mantenir   l´atenció   constant   sobre   el  
posseïdor   i   la   seva   marca   per   desmarcar-­‐
se  en  el  moment  oportú.  
 
Diferenciar   quan  s’està  o  no  en  la  
orientació  del  joc.  
Moviments  “curts”  i  explosius  amb  canvis  
de  direcció  i  amb  fintes  per  buscar  línia  de  
passada.  Pot  ser  endavant  o  enrere.  
Quan  l’objecCu  no  és  rebre,  arrossegar  al  
marcador.  
Conèixer  les  caracterísCques    defensives  
dels  adversaris.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        115      

ACCIÓ   DESMARCATGE  (ANTICIPACIÓ)  


   
  SITUACIONS  ANTICIPACIÓ  OFENSIVA:  
   
  -­‐  En  una  situació  de  1:1    per  rebre  la  pilota  del  posseïdor  
CONSIGNES    
-­‐  Per  realitzar  el  remat  en  la  zona  de  finalització  
 
-­‐  Estant  en  carrera    per  rebre  la  pilota  (Realitzant  canvis  de  ritme  i  de  direcció  per  si  s´està  marcat)    
   
1)  Fixar-­‐se  en  el  posseïdor  per  anCcipar-­‐se  i  realixar-­‐la  decididament.    
   
2)  Diferenciar  l’anCcipació  de  la  precipitació  
 
3)  Diferenciar  quan  es  fa  l’anCcipació  per  rebre  o  per  arrossegar              
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        116      

ACCIÓ   DESMARCATGE  EN  RECOLZAMENT  


   
  1)  La  posició  d´inici  del  desmarcatge  nesessita  d´una  bona  profunditat  rebent  la  pilota  a                                                            
           l´esquena  del  defensor  del  posseïdor  tant  lluny  com  sigui  possible  
   
CONSIGNES   2)  UClitzar  la  màxima  amplitut  i  profunditat  possible    
 
3)  Crear  superioritat  numèrica  2:1  
 
4)  Buscar  línia  de  passada  en  funció  de  la  situació  de  joc:  lateral,  en  progressió,  en  profunditat,  en  
diagonal  o  d´emergència.  Prioritzar  la  progressió/profunditat  
 
5)  Diferenciar  quan  el  recolzament  es  fa  desde  la  mateixa  línia,  desde  la  línia  del  davant  o  desde  la              
         línia  de  darrera  
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        117      

ACCIO   D.  RECOLZAMENT    DESDE  LA  MATEIXA  LINIA  


   
  1)  Màxima  amplitut  possible  
   
  2)  Buscar  la  progressió  però  si  fa  falta  retrasar  la  posició  
CONSIGNES    
3)  Si  es  rep  progressar  ràpidament  
 
4)  En  la  zona  de  finalització  fer  un  creuament  buscant  aprofitar  l´espai  lliure  o  creant  un  espai  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  118        

DESMARCATGE  EN  RECOLZAMENT  (MATEIXA  LÍNIA)  


1)  Màxima  amplitud  possible.  

2)  Buscar  la  progressió  però  si  fa  falta  


endarrerir  la  posició.  

3)  Si  es  rep,  progressar  ràpidament.  


IVELL        
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                119      

ACCIO   D.  RECOLZAMENT    DESDE  LA  LINIA  ANTERIOR  


   
  1)  Incorporar-­‐se  aprofitant  la  màxima  amplitut  quan  el  posseïdor  esCgui  a  punt  de  fer  la  passada  
CONSIGNES    
2)  Si  es  rep  progressar  ràpidament  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  120          

DESMARCATGE  EN  RECOLZAMENT  (LÍNIA  ANTERIOR)  


1)  Incorporar-­‐se  aprofitant  la  màxima  
amplitud  quan  el  posseïdor  esCgui  a  punt  
de  fer  la  passada.  

2)  Si  es  rep,  progressar  ràpidament.  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        121      

ACCIÓ   D.  RECOLZAMENT    DESDE  LA  LÍNIA  POSTERIOR  


   
  1)  Estar  en  diagonal  respecte  al  posseïdor  realitzar  un  dessmarcatge  verCcal    
   
 
  2)  Estar  perfilat  en  direcció  cap  a  la  porteria  on  es  fa  gol  
 
  3)  Donar-­‐se  la  volta  si  es  possible  
   
  4)  Si  es  rep  amb  pressió  i  es  pot  girar  fer-­‐ho  
CONSIGNES  
 
5)  Si  la  pressió  no  permet  girar-­‐se  cambiar  la  direcció  a  poder  ser  al  primer  toc.  Si  no  es  possible    
         manCndre  la  possessió  
 
6)  Si  es  crea  un  espai  perquè  l´adversari  el  segueix,  unaltre  jugador  de  la    la  línia  posterior  o  un    
         jugador  de  la  línia  on  està  la  pilota  té  que    aprofitar  l´espai  creat  
 
7)  Si  el  posseïdor  progressa  tambè  ha  de  fer-­‐ho  el  jugador  que  ha  fet  el  desmarcatge  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  122          

DESMARCATGE  EN  RECOLZAMENT  (LÍNIA  POSTERIOR)  


1)  Estant  en  diagonal  respecte  al  posseïdor  
realitzar  un  desmarcatge  verCcal  .  
2)  Estar  perfilat  en  direcció  a  porteria  
contrària.  
3)  Si  es  crea  un  espai  perquè  l’adversari  el  
segueix,  un  altre  jugador  l’ha  d’aprofitar.  
*En  cas  de  rebre  d’esquenes  a  porteria:  
4)  Si  és  possible,  girar-­‐se.  
5)  Si  es  rep  amb  pressió,  però  es  pot  girar,  
fer-­‐ho.  
6)  Si  la  pressió  no  permet  girar-­‐se,  canviar  
la  direcció  (1r  toc).  Si  no  és  possible,  
mantenir  la  possessió.  
7)  Progressar  en  cas  que  ho  faci  el  
posseïdor.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        123      

ACCIÓ   DESMARCATGE  EN  PROFUNDITAT  


   
  1)  No  estar  en  fora  de  joc    al  buscar  l´esquena  de  l´adversari  
 
 
  2)  Adaptar  la  velocitat  a  la  situació  de  joc.  No  sempre  s´ha  de  fer  a  la  màxima  velocitat  
   
  3)  Realitzar  el  desmarcatge  en  el  moment  oportú  coordinat-­‐se  amb  el    posseïdor  tenint  sempre    
           línia  de  passada  
   
CONSIGNES  
4)  Si  el  marcador  el  segueix  conCnuar  el  desmarcatge.  El  posseïdor    decidirà  si  fer  la  passada,              
         progressar  o  fer  una  passada  a  unaltre  jugador  que  hagi  ocupat  l´espai  lliure  
 
5)  Si  el  marcador  no  el  segueix,  mantenir  línia  de  passada  amb  el  posseïdor  
 
6)  Adaptar  el  desmarcatge  a  la  situació  defensiva  del  marcador  i  de  la  línia  
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  124          

DESMARCATGE  EN  PROFUNDITAT  


1)  No  estar  en  fora  de  joc    al  buscar  
l’esquena  de  l’adversari.  
2)  Adaptar  la  velocitat  a  la  situació  de  joc.  
No  sempre  s’ha  de  fer  a  la  màxima  
velocitat.  
3)  Adaptar  el  desmarcatge  a  la  situació  
defensiva  del  marcador  i  de  la  línia.  
4)  Realitzar  el  desmarcatge  en  el  moment  
oportú  coordinant-­‐se  amb  el    posseïdor  
tenint  sempre  línia  de  passada.  
5)  Si  el  marcador  no  el  segueix,  mantenir  
línia  de  passada  amb  el  posseïdor.  
6)  Si  el  marcador  segueix  conCnuar  el  
desmarcatge.  El  posseïdor    decidirà  si  fer  
la  passada,  progressar  o  fer  una  passada  a  
un  altre  jugador  que  hagi  ocupat  l´espai.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        125      

T. CONTEXTUALITZADA DESMARCATGE
DIBUIX
EN RECOLZAMENT
ConJngut  TÀCTIC:  Desmarcatge  en  recolzament  del  trivot  
Situació  de  Joc:  SorCda  de  pilota  a  parCr  de  la  sacada  de  meta  amb  la  
pressió  de  dos  puntes  +  2  pivots  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  mantenir  
Consignes:  
-­‐  La  posició  d´inici  del  desmarcatge  nesessita  d´una  bona  
profunditat    
-­‐  UClitzar  la  màxima  amplitud  i  profunditat  possible    
-­‐  Crear  superioritat  numèrica    
-­‐  Buscar  línia  de  passada  per  progressar  
-­‐  Si  pot  progressar  amb  la  pilota  fer-­‐ho    
-­‐  Quan  la  pilota  passi  a  la  següent  zona  recuperar  la  seva  possició  
Tipus  de  Tasca:  Onada  d’atac  en  una  Unitat  de  CompeCció    
ParJcipants:  Línia  de  4  +  3  pivots  contra  2  puntes  +  línia  de  4  mitjos  
Espai:  L´amplada  de  l´àrea  fins  passat  el  cercle  de  mig  camp  
Explicació:  Posa  la  pilota  en  moviment  el  porter.  La  disposició  
ofensiva  de  l´equip  que  treu  es  la  que  es  veu  en  el  dibuix.  El  pivot  
defensiu  té  que  vindre  a  la  zona  on  estan  els  centrals  per  produir  
superioritat  numèrica.  Una  vegada  es  connecta  amb  el  pivot  o  amb  
un  central,  l´objecCu  és  progressar  per  acabar  el  gol.  En  cas  de  
pèrdua  situació  real  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        126      

T. CONTEXTEXTUALITZADA
DIBUIX
DESMARCATGE EN RECOLZAMENT
ConJngut  TÀCTIC:  Desmarcatge  en  recolzament  dels  pivots    
Situació  de  Joc:  SorCda  de  pilota  amb  pilota  controlada  per  un  dels   ZONA  ANOTACIÓ  
centrals  amb  la  pressió  de  dos  puntes  +  dos  pivots  
Acció  tècnica  preferencial:  control/conducció  per  progressar  
Consignes:  
-­‐  La  posició  d´inici  del  desmarcatge  des  de  profunditat    
-­‐  UClitzar  la  màxima  amplitud  i  profunditat  possible    
-­‐  Crear  superioritat  numèrica    
-­‐  Buscar  línia  de  passada  per  progressar  
-­‐  Si  pot  progressar  amb  la  pilota  fer-­‐ho    
-­‐  Quan  la  pilota  passi  a  la  següent  zona  recuperar  la  seva  possició  
Tipus  de  Tasca:    Joc  de  possessió/  :    Joc  de  possessió  específica  
ParJcipants:  2  centrals  +  2  pivots  contra  2  puntes  +  2  pivots  
Espai:  Zona  central  de  mig  camp  (30x45)  
Explicació:  La  disposició  dels  equips  és  la  que  es  veu  en  el  dibuix.  
Tots  els  jugadors  han  de  mantenir-­‐se  dins  la  seva  zona,  excepte  un  
dels  atacants,  que  pot  recolzar  a  l’altra  zona;  per  exemple,  un  pivot  
de  blaus  pot  accedir  a  la  zona  1  per  recolzar  als  centrals.  Una  vegada  
es  connecta  amb  el  pivot  o  amb  un  central,  cal  progressar.  L’objecCu  
és  fer  punt  fent  arribar  la  pilota  a  la  zona  d’anotació  mitjançant  
passada  o  conducció.  Solament  es  pot  passar  de  la  primera  zona  amb  
ZONA  ANOTACIÓ  
 

conducció  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        127      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
DESMARCATGE EN RECOLZAMENT
ConJngut  TÀCTIC:  Desmarcatge  en  recolzament  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  mantenir  
Consignes:  
-­‐  Moviments  “curts”  i  explosius  amb  canvis  de  direcció  i  amb  fintes  
per  buscar  línia  de  passada        
 -­‐      Mantenir  contacte  visual  amb  la  marca  evitant  que  pugui  veure            
           la    pilota  i  a  nosaltres  alhora  
-­‐  Mantenir  l´atenció  constant  sobre  el  posseïdor  i  la  seva  marca  per  
desmarcar-­‐se  en  el  moment  oportú  
-­‐  Diferenciar  quan  s´està  o  no  en  la  orientació  del  joc  
-­‐  Quan  l´objecCu  no  és  rebre,  arrossegar  al  marcador  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  amb  6  porteries  
ParJcipants:  5  contra  5  (  2+3  contra  2+3)  
Espai:  35x20  
Explicació:  Dos  rectangles.  Per  passar  del  primer  al  segon  s´ha  de  
realitzar  amb  conducció.  Quan  s´arriba  al  segon  rectangle  l´objecCu  
és  fer  gol.  En  cas  de  pèrdua  joc  real.    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        128      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
DESMARCATGE EN RECOLZAMENT
ConJngut  TÀCTIC:  Desmarcatge  en  recolzament  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  mantenir  
Consignes:  
-­‐  Moviments  “curts”  i  explosius  amb  canvis  de  direcció  i  amb  fintes  
per  buscar  línia  de  passada        
 -­‐      Mantenir  contacte  visual  amb  la  marca  evitant  que  pugui  veure            
           la    pilota  i  a  nosaltres  alhora  
-­‐  Mantenir  l´atenció  constant  sobre  el  posseïdor  i  la  seva  marca  per  
desmarcar-­‐se  en  el  moment  oportú  
-­‐  Diferenciar  quan  s´està  o  no  en  la  orientació  del  joc  
-­‐  Quan  l´objecCu  no  és  rebre,  arrossegar  al  marcador  
Tipus  de  Tasca:  Conservació  
ParJcipants:  4  contra  3    
Espai:  25x35  
Explicació:  L’espai  es  divideix  en  dues  zones  i  els  atacants  (blaus)  es  
distribueixen  com  en  el  dibuix.  Ofensivament  un  jugador  pot  canviar  
de  quadrat.  L’equip  defensor  ha  de  tenir  dos  jugadors  a  la  zona  on  es  
troba  la  pilota.  Atacants  han  de  fer  10  tocs  per  aconseguir  punt,  si  
defensors  roben  n’han  de  fer  6  (en  aquest  cas  conservació  lliure).  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        129      

TASCA CONTEXTUALITZADA
DIBUIX
DESMARCATGE EN PROFUNDITAT
ConJngut  TÀCTIC:  Desmarcatge  en  profunditat  del  Puntes  
Situació  de  Joc:  Defensar  una  saque  de  porta  a  la  zona  de  progressió  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  progressar  i  superar  
Consignes:  
-­‐  No  estar  en  fora  de  joc    al  buscar  l´esquena  de  l´adversari  
-­‐  Realitzar  el  desmarcatge  en  el  moment  oportú  coordinant-­‐se  amb  
el    posseïdor  tenint  sempre  línia  de  passada  
-­‐  Si  el  marcador  el  segueix  conCnuar  el  desmarcatge.    
-­‐  Adaptar  el  desmarcatge  a  la  situació  defensiva  
Tipus  de  Tasca:  Onada  d´Atac  
ParJcipants:  Laterals  +  pivots  ofensius  +  3  puntes  contra  2  pivots  +  4  
defenses  +  1  comodí  
Espai:  Mig  camp  
Explicació:  s´inicia  l´onada  (per  esquerre  i  per  dreta  alhora)  amb  la  el  
porter  per  buscar  la  lluita  al  mig  camp.  El  davanter  centre  i  el  comodí  
poden  decidir  a  quina  part  van  a  jugar  (no  tenen  perquè  anar  a  la  
mateixa).  Si  guanya  la  pilota  l´equip  blau  ataca  porteria  gran,  si  
guanya  l´altre  equip  té  que  fer  gol  a  una  de  les  dos  porteries  peCtes.  
L´equip  blau  per  poder  atacar  tenen  que  passar  de  la  primera  zona  
amb  una  pilota  a  l´esquena  dels  defensors.  Quan  la  pilota  surC  fora  o  
es  faci  gol  s´inicia  de  nou  amb  les  mateixes  posicions  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        130      

TASCA CONTEXTUALITZADA
DIBUIX
DESMARCATGE EN PROFUNDITAT
ConJngut  TÀCTIC:  Desmarcatge  en  profunditat  del  Puntes  
Situació  de  Joc:  Pilota  controlada  en  la  zona  de  progressió  amb  espai  
a  l´esquena  de  la  línia  de  defensa  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  progressar  i  superar  
Consignes:  
-­‐  No  estar  en  fora  de  joc    al  buscar  l´esquena  de  l´adversari  
-­‐  Realitzar  el  desmarcatge  en  el  moment  oportú  coordinant-­‐se  amb  
el    posseïdor  tenint  sempre  línia  de  passada   2
-­‐  Si  el  marcador  el  segueix  conCnuar  el  desmarcatge.  El  posseïdor    
decidirà    
-­‐  Si  el  marcador  no  el  segueix,  mantenir  línia  de  passada    
-­‐  Adaptar  el  desmarcatge  a  la  situació  defensiva  
Tipus  de  Tasca:  ParCt  amb  4  porteries  
ParJcipants:  2  pivots  +  1  punta  contra  2  centrals  +  1  pivot  
Espai:  25x40  
1
Explicació:  L’objecCu  és  fer  gol  després  de  que  el  punta  (blaus)  o  el  
pivot  (verds)  hagi  rebut  la  pilota  dins  la  zona  finalització.  En  atac,  un  
blau  pot  passar  de  zona  1  a  zona  2  (de  zona  2  a  1  en  cas  de  verds).  
Només  es  pot  entrar  a  zona  de  finalització  realitzant  un  desmarcatge  
per  rebre  la  pilota  i  en  aquest  cas  un  defensor  també  podrà  entrar-­‐hi  
un  cop  l’atacant  hagi  rebut.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        131      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
DESMARCATGE
ConJngut  TÀCTIC:  desmarcatge  en  profunditat  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  superar  
Consignes:  
-­‐  La  posició  d´inici  del  desmarcatge  nesessita  d´una  bona  
profunditat    
-­‐  UClitzar  la  màxima  amplitut  i  profunditat  possible    
-­‐  Crear  superioritat  numèrica    
-­‐  Buscar  línia  de  passada  per  progressar  
-­‐  No  estar  en  fora  de  joc    al  buscar  lel  desmarcatge  
-­‐  Realitzar  el  desmarcatge  en  el  moment  oportú  coordinant-­‐se  amb  
el    posseïdor  tenint  sempre  línia  de  passada  
Tipus  de  Tasca:  Conservació  amb  una  zona  a  conquerir  
ParJcipants:  5  contra  5  
Espai:  30x45  
Explicació:  Hi  ha  tres  zones.  Es  juga  en  la  del  mig.  Per  aconseguir  
puntuar  s´ha  de  rebre  una  pilota  en  una  de  les  zones  on  no  es  juga  
previ  desmarcatge.  No  espot  entrar  en  aquestes  zones  si  no  es  per  
rebre  la  pilota.  Cada  vegada  que  es  fa  és  un  punt  i  treu  l´altre  equip  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        132      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
DESMARCATGE
ConJngut  TÀCTIC:  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  superar  
Consignes:  
-­‐  La  posició  d´inici  del  desmarcatge  nesessita  d´una  bona  
profunditat    
-­‐  UClitzar  la  màxima  amplitut  i  profunditat  possible    
-­‐  Crear  superioritat  numèrica    
-­‐  Buscar  línia  de  passada  per  progressar  
-­‐  No  estar  en  fora  de  joc    al  buscar  lel  desmarcatge  
-­‐  Realitzar  el  desmarcatge  en  el  moment  oportú  coordinant-­‐se  amb  
el    posseïdor  tenint  sempre  línia  de  passada  
Tipus  de  Tasca:  Conservació  amb  una  zona  a  conquerir  
ParJcipants:  5  contra  5  
Espai:  30x45  
Explicació:  Hi  ha  tres  zones.  Es  juga  en  la  del  mig.  Per  aconseguir  
puntuar  s’ha  de  rebre  una  pilota  en  una  de  les  zones  on  no  es  juga  
previ  desmarcatge.  No  es  pot  entrar  en  aquestes  zones  si  no  es  per  
rebre  la  pilota.  Cada  vegada  que  es  fa  és  un  punt  i  treu  l’altre  equip  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    100          

CONSIDERACIONS  METODOLÒGIQUES  PER                                          


L´ENTRENAMENT  DEL  DESMARCATGE  EN  TASQUES  
CONTEXTUALITZADES  I  DESCONTEXTUALITZADES:  
•  Crear   tasques   simuladores   de   la   compeCció   uClitzant   diferents   finalitats   i  
accions   tècniques,   especialment   la   passada   i   la   recepció   en   cada   una   de   les  
situacions  de  joc  mitjançant  el  desmarcatge    

•  Tenir   en   compte   la   demarcació,   la   zona,   la   fase   ofensiva   i   els   adversaris.  


Entendre   l´especificitat   de   la   tasca   millora   la   comprensió   de   l´acció   en   el   seu  
context  compeCCu  (tasques  contextualitzades)  

•  Modificar   l´espai   i   el   Jpus   de   defensa   tant   individualment   com  


col·∙lecJvament  per  modificar  els  desmarcatges  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    101      

•  Provocar   que   la   tasca   sigui   dinàmica   per   produïr   diferents   presses   de  


decisions  en  quant  als  desmarcatges  en  les  diferents  situacions  de  joc  
•  E l   j u g a d o r   t é   q u e   a d a p t a r -­‐ s e   c o n s t a n t m e n t   a   l a   p i l o t a ,                                            
company/s,   adversari/s   i   a   la   fase   ofenciva   dins   de   cada   situació   de   joc  
realitzant  els  desmarcatges  
•  Vivenciar   *diferents   situacions   de   desmarcatges   dins   del   joc,   a   més  
experiencies  millor  aprenentatge  
•  Crear   tasques   per   potenciar   els   desmarcatges   en   profunditat,   de  
recolzament  i  tots  dos  alhora  
*  Nombre  de  jugadors,  espai,  objecCus,  intensió,  Cpus  de  pressió  i  marcatge,  
Cpus   d´atac,   zones   del   camp,   dificultat,   prioritzar   diferents   accions  
tècniques...   VARIAR   LA   TASCA   PER   A   QUE   EL   JUGADOR   REALITZI   LES  
MÀXIMES  POSSIBILITATS  QUE  ES  PODEN  DONAR  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        135      

ACTIVITAT  14:  Realitzar  una  tasca  


contextualitzada  i  un  altre  
descontextualitzada  per  treballar            
el  desmarcatge  en  recolzament    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        136      

ACTIVITAT  15:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        137      

ACTIVITAT  16:  Realitzar  una  tasca  


contextualitzada  i  un  altre  
descontextualitzada  per  treballar            
el  desmarcatge  en  profunditat    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        138      

ACTIVITAT  17:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    139      

CONCEPTES  
TÀCTICS  
DEFENSIUS  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    140      

AnJcipació  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    141      

Temporització  individual  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    142      

Entrada  

Entrada  des  de  darrera  de  


forma  lateral  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    143      

Pressió  individual  

Pressió  individual  del  pivot  


en  ajuda  defensiva  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    144      

Visió  simultània  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    145      

Vigilància  defensiva  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                            146      

AcJtud  defensiva  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                            147      

3.3  ACCIONS  TÀCTIQUES  


DEFENSIVES  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    148      

Cobertura  

 
           Cobertura  del  punta  evitant  
               passada  interior  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        149      

ACCIO   COBERTURA  
acció  de  situar-­‐se  entre  la  pròpia  porteria  i  el  company  que  marca  o  entra  al  posseïdor  de  la  pilota,  
DEFINICIÓ   de  manera  que  pugui  actuar  si  el  seu  company  és  desbordat  

SITUACIONS  DE  JOC   Qualsevol  situació  de  joc  de  2:1  en  defensa  quan  el  que  realitza  la  cobertura  està  per  darrere  
   
  Situacions  que  es  poden  donar:  
   
  -­‐  En  superitat  numèrica  (2:3  –  1:2)  el  jugador  lliure  estarà  en  cobertura  
     
  -­‐  En  igualtat  numèrica  (2:2...)  cobertura  i  vigilancia  amb  orientació  diagonal  
CONSIGNES    
-­‐  En  inferioritat  numèrica  (3:2),  cobertura,  vigilancia  i  temporització  amb  orientació  diagonal  
   
1)  Especial  atenció  a  las  distàncies  i  orientacions  del  marcatge.  En  funció  rival,  company  i  situació            
         de  joc  
 
2)  Tindre  present  el  fora  de  joc  
 
-­‐  Treballar  la  cobertura  en  superioritat,  en  igualtat  o  en  inferioritat  fent  les  variacions  necessàries  
en  cada  situació  de  joc  per  cambiar  la  situació  de  joc  en  el  context  establert  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  150          

COBERTURA  
Acció  de  situar-­‐se  entre  la  pròpia  porteria  i  
CONSIGNES:  
el  company  que  marca  o  entra  al  
-­‐  posseïdor  
En  superioritat  
de  la  p(ilota,  
2:3  -­‐  1d:2):  
e  mjanera  
ugador   lliure  
que  
en   cobertura.  
pugui   actuar  si  el  seu  company  és  
-­‐  desbordat.  
En  igualtat  (2:2):  cobertura  i  vigilància  
amb  orientació  diagonal.  
-­‐  En  inferioritat  (3:2):  cobertura,  vigilància  
i  temporització  amb  orientació  diagonal.  

*Especial  atenció  a  las  distàncies  i  


orientacions  del  marcatge.  En  funció  rival,  
company  i  situació  de  joc.  
 
*Tenir  present  el  fora  de  joc.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        151      

TASCA CONTEXTUALITZADA COBERTURA DIBUIX


ConJngut  TÀCTIC:  Cobertures  al  marcador  del  posseïdor  
Situació  de  Joc:  Treball  defensiu  en  el  nostre  propi  camp  
Acció  tècnica  preferencial:  entrada,  intercepció  o  robo  
Consignes:  
-­‐  Especial  atenció  a  las  distàncies  i  orientacions  del  marcatge.  En  
funció  rival,  company  i  situació  de  joc  
-­‐  Tindre  present  el  fora  de  joc  
-­‐  ManCndre  una  bona  estructura  defensiva  
-­‐  Ajudes  permanents  potenciant  el  2:1  defensiu  
-­‐  Vigilancies  
Tipus  de  Tasca:  2  Cpus  de  parCts  
ParJcipants:  Línia  de  mig  camp  +  2  puntes  contra  2  Pivots  +  4  
Defenses  +  2  pivots  (Dividits  en  dos  tasques)  
Espai:1/3  de  camp  
Explicació:  Son  dos  tasques  alhora.  En  cada  tasca  ni  ha  dos  zones.  Per  
passar  de  la  primera  zona  a  la  segona  s´ha  de  fer  en  conducció.  El  
que  esta  defensant  la  primera  zona  podrà  passar  quan  passi  la  pilota.  
Un  dels  defensor  Cndrà  que  sorCr  a  defensar  a  l´home  pilota  i  l´altre  
fer-­‐li  la  cobertura  corresponent  i  la  vigilància  sobre  el  punta.  En  cas  
de  pèrdua  joc  real  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        152      

TASCA CONTEXTUALITZADA COBERTURA DIBUIX


ConJngut  TÀCTIC:  Cobertures  al  marcador  del  posseïdor  
Situació  de  Joc:  Treball  defensiu  en  el  nostre  propi  camp  
Acció  tècnica  preferencial:  entrada,  intercepció  o  robo  
Consignes:  
-­‐  Especial  atenció  a  las  distàncies  i  orientacions  del  marcatge.  En  
funció  rival,  company  i  situació  de  joc  
-­‐  Tindre  present  el  fora  de  joc  
-­‐  ManCndre  una  bona  estructura  defensiva  
-­‐  Ajudes  permanents  potenciant  el  2:1  defensiu  
 
Tipus  de  Tasca:  Onada  
2
ParJcipants:  2  centrals  +  1  pivot  contra  2  puntes  
Espai:  Zona  central  mig  camp  (dibuix)  
Explicació:  Es  juga  entre  la  zona  d’àrea  i  mig  camp,  l’espai  es  divideix  
en  dues  zones.  Sempre  inicia  el  porter  dels  atacants.  L’objecCu  dels  
atacants  és  fer  gol  després  d’haver  passat  a  la  zona  1  a  través  de   1
conducció  (1  punt)  o  a  través  d’una  passada  al  punta  (3  punts).  Si  
defensa  recupera  fa  gol  a  la  porteria  normal.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        153      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
COBERTURA
ConJngut  TÀCTIC:  Cobertura  
Acció  tècnica  preferencial:  entrada,  intercepció  o  robo  
Consignes:  
-­‐  Especial  atenció  a  las  distàncies  i  orientacions  del  marcatge.  En  
funció  rival,  company  i  situació  de  joc  
-­‐  Gran  movilitat  en  funció  de  companys,  adversaris  i  pilota  

Tipus  de  Tasca:  Conservació  


ParJcipants:  5  contra  5  
Espai:  35x20  
Explicació:  Conservació  amb  6  quadrats.  Solament  pot  haver-­‐hi  un  
atacant  en  cada  quadrat.  Defensivament  sempre  hi  tenen  que  haver-­‐
hi  dos.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        154      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
COBERTURA
ConJngut  TÀCTIC:  Cobertura  
Acció  tècnica  preferencial:  entrada,  intercepció  o  robo  
Consignes:  
-­‐  Especial  atenció  a  las  distàncies  i  orientacions  del  marcatge.  En  
funció  rival,  company  i  situació  de  joc  
-­‐  Gran  movilitat  en  funció  de  companys,  adversaris  i  pilota  

Tipus  de  Tasca:  Conservació  


ParJcipants:  4  contra  2  
Espai:  25x30  
Explicació:  L’espai  es  divideix  en  dues  zones  i  tenim  dos  atacants  en  
cada  zona.  Els  atacants  cada  cop  que  passen  la  pilota  entre  els  dos  
cons  blaus  i  un  company  la  rep  a  l’altre  costat  sumen  3  punts.  Els  
defensors  cal  que  pressionin  al  posseïdor  (si  recupera  1  punt)  i  
realitzin  cobertura  tapant  la  porteria  (si  intercepta  2  punts).  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        155      

CONSIDERACIONS  METODOLÒGIQUES  PER                                          


L´ENTRENAMENT  DE  LA  COBERTURA  EN  TASQUES  
CONTEXTUALITZADES  I  DESCONTEXTUALITZADES:  
 
 
•  Crear  tasques  simuladores  de  la  compeCció  en  cada  una  de  les  situacions  
de  joc  on  es  donen  cobertures  

•  Tenir  en  compte  la  demarcació,  la  zona,  la  fase  ofensiva  dels  adversaris,  
la  fase  defensiva  i  el  Jpus  de  defensa.  Entendre  l´especificitat  de  la  tasca  
millora   la   comprensió   de   l´acció   en   el   seu   context   compeCCu   (tasques  
contextualitzades)  

•  Provocar   que   la   tasca   sigui   dinàmica   per   produir   diferents   presses   de  


decisions   en   quant   a   la   realitzacions   de   cobertures   en   les   diferents  
situacions  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        156      

•  El   jugador   té   que   adaptar-­‐se   constantment   en   funció   de   la   pilota,  


company/s,  adversari/s,  a  la  fase  ofensiva  i  defensiva  dins  de  cada  situació  
de  joc  per  realitzar  les  cobertures  

•  Vivenciar   *diferents   situacions   on   es   manifesten   les   cobertures   dins   del  


joc.  A  més  experiències  millor  aprenentatge  

*  Nombre  de  jugadors,  espai,  objecCus,  intensió,  Cpus  de  pressió  i  marcatge,  
Cpus   d´atac,   zones   del   camp,   dificultat,   prioritzar   diferents   accions  
tècniques...   VARIAR   LA   TASCA   PER   A   QUE   EL   JUGADOR   REALITZI   LES  
MÀXIMES  POSSIBILITATS  QUE  ES  PODEN  DONAR  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        157      

ACTIVITAT  18:  Realitzar  una  tasca  


contextualitzada  i  un  altre  
descontextualitzada  per  treballar            
la  cobertura    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        158      

ACTIVITAT  19:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        159      

 
Permuta  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                            160      

ACCIÓ   PERMUTA  
acció  d’ocupar  la  zona  o  de  realitzar  el  marcatge  d’un  company  que  ens  ha  ajudat  en  el  moment  
DEFINICIÓ   que  hem  estat  desbordats  pel  nostre  adversari  
SITUACIONS  DE  JOC   Lateral  al  central  que  li  feia  la  cobertura  
   
  1)  Canvi  de  ritme  per  anar  a  fer  la  cobertura  del  jugador  que  a  sorCt  a  tapar  a  l´adversari  que  l´ha    
           superat  
 
 
CONSIGNES  
2)  No  seguir  al  contrari  
 
3)  Modificar  la  posició  fins  superar  la  posició  de  la  pilota  i  veure  company,  adversari  i  pilota  
 
4)  Desplaçaments  habitualment  en  diagonal  cap  a  la  porteria  per  ajudar  al  jugador  defensor  i  a    
       tota  la  línia  
 
-­‐  Es  pot  realitzar  una  permuta  ofensiva  ocupant  la  “zona  defensiva”  que    deixa  un  company  que                    
     s´incorpora  al  atac  
CRÈDIT:      

PERMUTA  
Acció  
CONSIGNES:  d’ocupar  la  zona  o  de  realitzar  el  
marcatge  d’un  company  que  ens  ha  ajudat  
1)  eCanvi  
en   de  ritme  
l  moment   que  pher  
em  anar   a  d
estat   fer   la  
esbordats  
pel  ncobertura  
ostre  adversari.  
del  jugador  que  ha  sorCt  a  
tapar  a  l´adversari  que  l´ha  superat.  
2)  No  seguir  al  contrari.  
3)  Modificar  la  posició  fins  superar  la  
posició  de  la  pilota  i  veure  company,  
adversari  i  pilota.  
4)  Desplaçaments  habitualment  en  
diagonal  cap  a  la  porteria  per  ajudar  al  
jugador  defensor  i  a  tota  la  línia.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        162      

TASCA CONTEXTUALITZADA PERMUTA DIBUIX


ConJngut  TACTIC:  Permuta  
Situació  de  Joc:  Defensa  amb  espai  a  l´esquena  en  el  propi  camp  
Acció  tècnica  preferencial:  entrada,  intercepció  o  robo  
Consignes:  
-­‐  Canvi  de  ritme  per  anar  a  fer  la  cobertura  del  jugador  que  a  sorCt  
a  tapar  a  l´adversari  que  l´ha  superat  sense  seguir  a  l´adversari  
-­‐  Modificar  la  posició  fins  superar  la  posició  de  la  pilota  i  veure  
company,  adversari  i  pilota.  Desplaçaments  en  diagonal    
Tipus  de  Tasca:  Onada  
ParJcipants:  4  mitjos  +  2  Puntes  contra  2  Pivots  i  4  Defenses  
Espai:  Mig  camp  
Explicació:  L’onada  la  comença  un  dels  dos  porters  que  protegeixen  
les  porteries  de  mig  camp.  Si  la  té  la  de  l’esquerra  la  posició  té  que  
ser  la  mateixa  que  la  del  dibuix.  Farà  una  passada  a  l´espai  que  ha  
deixat  lliure  el  lateral  així  anirà  el  lateral  a  fer  la  cobertura  i  el  lateral  
farà  la  permuta  amb  el  central.  Una  vegada  la  pilota  esCgui  a  banda  
el  joc  es  real.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        163      

TASCA CONTEXTUALITZADA PERMUTA DIBUIX


ConJngut  TÀCTIC:  Permuta  
Situació  de  Joc:    
Acció  tècnica  preferencial:  passada  per  buscar  l’espai  lliure  
Consignes:  
-­‐  Canvi  de  ritme  per  anar  a  fer  la  cobertura  del  jugador  que  a  sorCt  
a  tapar  a  l´adversari  que  l´ha  superat  sense  seguir  a  l´adversari  
-­‐  Modificar  la  posició  fins  superar  la  posició  de  la  pilota  i  veure  
company,  adversari  i  pilota.  Desplaçaments  en  diagonal    
Tipus  de  Tasca:  Onada  
ParJcipants:  1  interior,  1  pivot  i  1  punta  contra  1  central,  1  lateral  i  1  
pivot  
Espai:  Un  quart  de  camp  
Explicació:  L’espai  es  divideix  tal  com  es  veu  en  el  dibuix.  Els  atacants  
es  mouen  lliurement.  Pivot  de  l’equip  defensor  pressiona  a  interior  i  
pivot  rival,  i  central  i  lateral  s’encarreguen  de  la  seva  zona  i  la  de  la  
seva  esquena.  A  la  zona  del  lateral  dret  només  pot  ser-­‐hi  aquest  
jugador,  no  pot  entrar  cap  altre  defensor.  Obligació  de  fer  la  jugada  
per  la  banda.  Atac  fa  gol  a  porteria  normal  ,  defensa  si  roba  ha  de  fer  
gol  a  porteria  peCta,  joc  real.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        164      

 
CONSIDERACIONS  METODOLÒGIQUES  PER                                              
L´ENTRENAMENT  DE  LA  PERMUTA  EN  TASQUES  
CONTEXTUALITZADES  I  DESCONTEXTUALITZADES:  
 
 

•  Crear  tasques  simuladores  de  la  compeCció  en  cada  una  de  les  situacions  
de  joc  realitzant  cobertures  

•  Tenir  en  compte  la  demarcació,  la  zona,  la  fase  ofensiva  dels  adversaris  i  la  
fase   defensiva.   Entendre   l´especificitat   de   la   tasca   millora   la   comprensió  
de  l´acció  en  el  seu  context  compeCCu  

•  Provocar   que   la   tasca   sigui   dinàmica   per   produir   diferents   presses   de  


decisions   en   quant   a   les   realitzacions   de   permutes   en   les   diferents  
situacions  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        165      

•  El   jugador   té   que   adaptar-­‐se   constantment   en   funció   de   la   pilota,  


company/s,  adversari/s,  a  la  fase  ofensiva  i  defensiva  dins  de  cada  situació  
de  joc  per  realitzar  permutes  

•  Vivenciar  *diferents  situacions  dins  del  joc  on  es  realitzin  permutes,  a  més  
experiències  millor  aprenentatge  
 
*  Nombre  de  jugadors,  espai,  objecCus,  intensió,  Cpus  de  pressió  i  marcatge,  
Cpus   d´atac,   zones   del   camp,   dificultat,   prioritzar   diferents   accions  
tècniques...   VARIAR   LA   TASCA   PER   A   QUE   EL   JUGADOR   REALITZI   LES  
MÀXIMES  POSSIBILITATS  QUE  ES  PODEN  DONAR  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        166      

ACTIVITAT  20:  Realitzar  una  


tasca  contextualitzada  per  
treballar  la  permuta    
IVELL        
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                167      

ACTIVITAT  21:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    168      

Marcatge    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                            169      

ACCIÓ   MARCATGE  
Acció  que  realitza  el  jugador  de  l´equip  que  no  té  la  pilota  cap  un  adversari  amb  l´objecCu  d´evitar  
DEFINICIÓ   que  pugui  rebre,  evitar  que  pugui  fer  un  bon  ús  o  treure-­‐li  la  pilota    

Diferents  Cpus  de  marcatge  en  cada  une  de  les  fases  defensives,  zones  del  camp  i  demarcació  en  
SITUACIONS  DE  JOC  
inferioritat,  igualtat  i  superioritat  
-­‐  Reduir  el  temps  i  l´espai  que  es  disposa  per  jugar  la  pilota    
-­‐  Obligar  a  fer  un  mal  ús  de  la  pilota    
OBJECTIUS   -­‐  Desposseir  
-­‐  ObjecCus  secundaris:  evitar  la  superació  del  jugador  amb  pilota  i  evitar  la  superació  de  la  pilota      
     sense  jugador  
  Condicions  previes  al  marcatge:  
   
  1)  Situació:  línia  imaginaria  entre  atcant  i  porteria  
   
CONSIGNES   2)  Possició:  té  que  permetre  reaccionar  ràpidament  (semiflexionada,  orientada  i  amb  les  cames                
     lateralitzades)  
 
3)  La  distància  dependrà  de  les  carácterísCques  de  l´adversari  i  del  defensor.  Normalment  entre  1    
         i  2  metres  
 
4)  AcCtut  defensiva  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                            170      

ACCIÓ   FASES  DEL  MARCATGE    


  1ª  Fase  d´APROXIMACIÓ:    
   
  1)  Regulació  de  la  distancia  entre  defensor  i  posseïdor    
   
CONSIGNES   2)  Determinada  per  les  caracterísCques  del  defensor-­‐atacant  i  la  situació  de  joc  
 
2ª  Fase  de  TEMPORITZACIÓ:  
 
1)Regulació  de  la  distancia  i  del  temps  d´actuació  en  relació  a  l´adversari  per  evitar  ser  superats  

2)  Dificultar  la  progressió  en  el  joc  


 
3)  Donar  temps  a  l´organització  defensiva  i  a  les  ajudes  sense  fer  entrades  precipitades  
 
4)  Estudiar  les  caracterísCques  del  rival,  adecuar-­‐se  a  ell  per  condicionar-­‐li  l´acció    
 
5)  UClitzar  la  temporització  quan:  
                         -­‐  L´adversari  avança  amb  velocitat  amb  pilota  controlada,  en  una  situació  d´inferioritat  
                               i  l´adversari  vol  trure  ràpidament  una  acció  a  pilota  parada  

3ª  Fase  de  RECUPERACIO  de  la  pilota:  es  veurà  a  TECNICA  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  171          

FASES  DEL  MARCATGE  


1.  APROXIMACIÓ  

2.  
1)  TDEMPORITZACIÓ  
eterminada  per  les  caracterísCques  del  
defensor-­‐atacant  
1)   i  la  situació  dd
Estudiar  les  caracterísCques   e  el  
joc.  
rival,  
adecuar-­‐se  
3.   a  ell  p(er  
RECUPERACIÓ   a  tcècnica)  
ondicionar-­‐li  l´acció.  
2)  RRegulació  
2)   egulació  dde  
e  lla  
a  ddistància  
istància  ie  dntre   defensor  
el  temps   d
i  posseïdor  
´actuació   en  .  relació  a  l´adversari  per  evitar  
ser  superats.  
 3)  Dificultar  la  progressió  en  el  joc.  
4)  UClitzar  la  temporització  quan:  
l’adversari  avança  en  velocitat  amb  pilota  
controlada,  en  una  situació  d´inferioritat  
i  l´adversari  vol  treure  ràpidament  una  
acció  a  pilota  parada.  
4)  Donar  temps  a  l’organització  defensiva  i  
a  les  ajudes  sense  fer  entrades  
precipitades.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        172      

ACCIÓ   FONAMENTS  POSICIONALS  MARCATGE    


   
  1)  Colocar-­‐se  entre  adversari,  pilota  i  porteria.  Tindre  visió  sobre  pilota  i  adversari  alhora  
   
  2)  Reajustar  la  posició  en  funció  de  pilota,  adversari  i  situació  de  joc  
CONSIGNES    
3)  Si  l´adversari  es  col.loca  darrera  tenir-­‐ho  controlat.  Fer  servir  el  contacte  „sic  
 
4)  Si  es  perd  una  de  les  dos  referències  intentar  recuperar-­‐la  
 
5)  Si  es  centra  l´atenció  en  l´adversari:  col.locació  entre  ell  i  porteria  per  evitar  ser  desbordats  amb  
un  canvi  de  ritme  
 
6)  Si  es  centra  l´atenció  en  la  pilota  col.locació  entre  adversari,  pilota  i  propia  porteria  per  evitar  
que  pugui  guanyar  l´esquena.  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  173          

MARCATGE  
Acció  que  realitza  
CONSIGNES   el  jugador  
(FONAMENTS   d’un  equip  
POSICIONALS):  
que  no  té  la  pilota  sobre  l’adversari,  amb  
1)  Col·∙locar-­‐se  entre  adversari,  pilota  i  
l’objecCu  d’evitar  que  aquest  entri  en  
porteria.  Tenir  visió  sobre  pilota  i  
possessió  de  la  pilota,  o  desposseir-­‐lo  de  
adversari  alhora.  
la  pilota  si  la  tenia  en  el  seu  poder.  
2)  Reajustar  la  posició  en  funció  de  pilota,  
adversari  i  situació.  
3)  Si  l’adversari  es  col·∙loca  darrere  tenir-­‐lo  
controlat.  Fer  servir  contacte  „sic.  
4)  Si  es  perd  una  de  les  dues  referències  
intentar  recuperar-­‐la.  
5)  Si  es  centra  l’atenció  en  l’adversari:  
col·∙locació  entre  ell  i  porteria  per  evitar  
ser  desbordats  amb  un  canvi  de  ritme.  
6)  Si  es  centra  l’atenció  en  la  pilota:  
col·∙locació  entre  adversari,  pilota  i  
porteria.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        174      

ACCIO   DURANT  EL  MARCATGE    


   
  1)  Adaptar-­‐se  a  les  carácterísCques  de  l´adversari,  les  propies  i  a  la  situació  amb  agressivitat,        
           tensió  i  atenció  
   
CONSIGNES   2)  Desplazaments  ràpids  de  cames  i  temporització  si  es  fa  l´entrada  
 
3)  Mirar  sempre  la  pilota    
 
4)  UClització  de  fintes  d´entrades  i  del  contacte  „sic  
 
5)  Pressionar  i  orientar  l´atacant  a  l´espai  que  interessi  al  defensor  sense  donar-­‐li  l´esquena  
 
6)  Controlar  la  velocitat  d´aproximació    
 
7)  No  seguir  la  pilota  si  l´atacant  fa  una  passada  i  es  desmarca  
 
8)  Si  l´adversari  arriba  en  velocitat  frontalment,  evitar  ser  fixats    
 
9)  Si  l´adversari  rep  d´esquenes  reduir  la  distancia  i  evitar  que  es  doni  la  volta  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        175      

ACCIÓ   MARCATGE  (ANTICIPACIÓ)  


  ANTICIPACIÓ:  acció  defensiva  que  realitza  un  jugador  adelantant-­‐se  a  l´acció  de  l´adversari  abans  
  de  que  rebi  amb  l´intenció  d´impedir  la  parCcipació  de  l´adversari  en  el  joc  ofensiu  i  si  es  recupera  
  la  pilota  iniciar  la  fase  ofensiva.    
   
CONSIGNES   Tipus  de´ANTICIPACIONS:  
 
1)  Sobre  un  adversari  
 
2)  Sobre  dos  o  més  adversaris  
 
3)  Curtes:  entre  5-­‐15  metre,  Mitges  entre  15-­‐25  metres  i  Llargues  +  de  25  metres  

 
Formes  d´ANTICIPACIONS:  
 
1)  A  pilotes  frontals  
 
2)  A  pilotes  laterals    

3)  A  pilotes  posteriors  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  176          

MARCATGE  (ANTICIPACIÓ)  
Acció  defensiva  que  realitza  un  jugador  
avançant-­‐se  a  l’acció  de  l’adversari  abans  
de  que  rebi  amb  la  intenció  d´impedir  la  
parCcipació  d’aquest  en  el  joc  ofensiu  i,  si  
es  recupera,  iniciar  la  fase  ofensiva.    

*Realitzada  en  l’espai  lliure  sobre  la  


trajectòria  de  la  pilota,  entre  el  passador  i  
el  receptor.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        177      

ACCIÓ   MARCATGE  (ANTICIPACIÓ)  


       
  CarácterísJcas  GENERALS  per  fer  l´ANTICIPACIÓ:    
   
  1)  Orientació  
CONSIGNES    
2)  Visió  de  joc  (sapiguer  on  està  l´adversari)  
 
3)  Timming  
 
4)  Rapidessa  i  senCt  de  la  distanciade  desplazament  
 
5)  Velocitat  de  reacció  
 
6)  Visió  perifèrica    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                            178      

ACCIO   MARCATGE  (ANTICIPACIÓ)  


   
  Quan  realitzar-­‐la:  
   
  1)  Quan  l´atacant  va  a  controlar  la  pilota  
CONSIGNES    
2)  Quan  l´atacant  va  a  rematar  
 
3)  Quan  l´atacant  és  molt  habilidós  o  molt  tàpid  
 
 
On  relitzar-­‐la:  
 
1)  En  l´espai  lliure  sobre  la  trayectoria  de  la  pilota,  entre  el  passador  i  el  receptor  
 
 
CaracterísCcas  Psíquiques  per  fer  una  ANTICIPACIÓ:    
 
1)CONCENTRACIÓ,  AGRESSIVITAT  I  CONFIANÇA    
     
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        179      

ACCIÓ   MARCATGE  (ANTICIPACIÓ)  


   
  Situacions  que  es  poden  donar  després  de  la  anJcipació:  s´han  de  treballar  cada  una  d´elles  
   
  -­‐  Es  recupera  la  pilota  i  no  es  té  pressió  de  l´adversari  
CONSIGNES    
-­‐  Es  recupera  la  pilota  però  amb  pressió  de  l´adversari  
 
-­‐  No  es  recupera  la  pilota  però  ho  fa  un  jugador  del  nostre  equip  
 
-­‐  No  es  recupera  la  pilota  però  ho  fa  un  jugador    l´altre  equip  
 
-­‐  La  pilota  surt  fora  mantenint  la  possessió  l´equip  contrari  
 
-­‐  La  pilota  surt  fora  però  hem  recuperat  la  possessió  
 
-­‐  El  jugador  que  fa  l´anCcipació  fa  falta  
 
-­‐  El  jugador  que  fa  l´anCcipació  rep  falta  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    180      
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        181      

MARCATGE  A  L´AVERSARI  QUE  NO  POT  REBRE  LA  


ACCIÓ  
PILOTA  (VIGILÀNCIA)  
       
  1)  Que  no  pugui  rebre  en  profunCtat  i  no  quedar  desbordats  per  ell  
   
  2)  Mirar  pilota  i  adversari  alhora  
CONSIGNES    
3)  Prioritzar  les  ajudes  i  cobertures  al  company  pròxim  pilota  veient  sempre  la  seva  esquena  
 
4)  Aproximar-­‐se  a  l´adversari  quan  se  li  apropi  la  pilota  no  abans  
 
5)  Colocar-­‐se  en  la  línia  entre  adversari  i  el  centre  de  pròpia  porteria  
   
6)  Si  l´adversari  està  en  finalització  es  farà  marcatje  presionant    
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  182          

MARCATGE  DE  L’ADVERSARI  QUE  NO  POT  REBRE  


PILOTA  
1)  Mirar  pilota  i  advsersari  alhora.  
2)  Prioritzar  les  ajudes  i  cobertures  al  
company  pròxim  pilota  veient  sempre  la  
seva  esquena.  
3)  Col·∙locar-­‐se  en  la  línia  entre  adversari  i  
el  centre  de  pròpia  porteria.  
4)  Apropar-­‐se  a  l´adversari  quan  se  li  
apropi  la  pilota,  no  abans.  
5)  Que  no  pugui  rebre  en  profunCtat  i  no  
quedar  desbordats  per  ell.  
6)  Si  l’adversari  està  en  finalització  es  farà  
marcatge  pressionant.    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        183      

ACCIÓ   MARCATGE  A  L´ADVERSARI  QUE  POT  REBRE  LA  PILOTA  


       
  1)  Evitar  que  li  passin  la  pilota  eliminant  línies  de  passada  
   
  2)  Evitar  que  l´adversari  rebi  la  pilota  (anCcipació  /  Interceptació)  
CONSIGNES    
3)  Provocar  un  mal  control  per  la  pressió,  si  la  controla  conCnuar  la  pressió  de  forma  més  intensa  
 
4)  Realitzar  cobertura  al  company  que  marca  al  posseïdor  
 
5)  Visió  de  pilota  i  adversari  alhora  donant  prioritat  a  l´atenció  sobre  l´adversari  en  el  cas  que  no  
es  pugui  veure  pilota  i  adversari.  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  184          

MARCATGE  DE  L’ADVERSARI  QUE  POT  REBRE  PILOTA  


1)  Visió  de  pilota  i  adversari  alhora  donant  
prioritat  a  l´atenció  sobre  l´adversari  en  el  
cas  que  no  es  pugui  veure  pilota  i  
adversari.  

2)  Realitzar  cobertura  al  company  que  


marca  al  posseïdor  

3)  Evitar  que  li  passin  la  pilota  eliminant  


línies  de  passada.  
4)  Provocar  un  mal  control  per  la  pressió,  
si  la  controla  conCnuar  la  pressió  de  forma  
més  intensa.  

5)  Evitar  que  l’adversari  rebi  la  pilota  


(anCcipació  /  Interceptació).  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        185      

ACCIÓ   MARCATGE  POSSEÏDOR  


  1)  En  una  paret  seguir  el  desplazament  de  l´adversari,  el  company  que  marca  a  l´altre  contrari                          
  s´encarregarà  del  qui  rep  la  paret  i  al  ser  possible  anCciparse    
 
  2)  Evitar  que  l´adversari  progressi  amb  pilota  e  intentar  recuperar  la  pilota  
CONSIGNES    
3)  Si  el  posseïdor  està  d´esquenes  no  es  pot  girar,  si  es  gira  evitar  ser  desbordats  
 
4)  Dificultar  el  joc  del  posseïdor,  no  deixar  que  pensi  
 
5)  En  pilotes  centrades  dins  la  zona  de  finalització  saltar  sempre  amb  l´adversi  
 
6)  Fora  de  finalització,  especialment  si  no  està  en  ventatja,  fintar  el  salt  i  guanyar  la  prolongació  
 
7)  Quan  el  posseïdor  vagi  a  golpejar  la  pilota  intentar  interceptar  la  pilota,  no  donar-­‐li  l´esquena  
i  apropar-­‐nos  tant  com  es  pugui  per  aumentar  la  pressió  i  la  dificultat  de  l´acció.      
 
8)  Abans  de  recuperar  la  pilota  sapiguer  que  es  farà  en  funció  dels  adversaris,  dels  companys  i  de  
la  zona  i  de  la  fase.    
   
9)  Ante  un  contraatac  del  contrari  és  preferible  fer  falta  (al  ser  possible  que  no  sigui  tarjeta)  lo  
més  llunyà  de  la  zona  de  finalització  abans  d´arriesgar-­‐se  a  ser  desbordats.    
   
CRÈDIT:   TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    186      

MARCATGE  AL  POSSEÏDOR  


1)  Dificultar  el  joc  del  posseïdor,  no  deixar  
que  pensi.  

2)  Si  el  posseïdor  està  d’esquenes  evitar  


que  es  giri  i  si  ho  fa  evitar  ser  desbordats.  

3)  Evitar  que  l’adversari  progressi  amb  la  


pilota  i  intentar  recuperar-­‐la.    

4)  En  una  paret  seguir  el  desplaçament  de  


l’adversari,  el  company  que  marca  a  l’altre  
contrari  s’encarregarà  del  que  rep  la  paret  
i  si  és  possible  s’anCciparà.  
     
CRÈDIT:   TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    187      

MARCATGE  AL  POSSEÏDOR  


5)  En  pilotes  centrades  dins  la  zona  de  
finalització  saltar  sempre  amb  l´adversi.  
6)  Fora  de  finalització,  especialment  si  no  
està  en  avantatge,  fintar  el  salt  i  guanyar  
la  prolongació.  
7)  En  cas  de  contraatac,  és  preferible  fer  
falta  lluny  de  la  zona  de  finalització  abans  
que  arriscar-­‐se  a  ser  desbordats.  
8)  Quan  el  posseïdor  vagi  a  golpejar:  no  
donar-­‐li  l’esquena,  apropar-­‐nos  tant  com  
es  pugui  per  augmentar  la  pressió  i  la  
dificultat  de  l´acció  i  intentar  interceptar  la  
pilota.  
9)  Abans  de  recuperar,  saber  què  es  farà  
amb  la  pilota  en  funció  d’adversaris,  
companys,  zona  i  fase.    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        188      

TASCA CONTEXTUALITZADA MARCATGE DIBUIX


ConJngut  TACTIC:  Marcatge  
Situació  de  Joc:  Defensa  d´una  centrada  des  de  banda  contra  dos  
puntes  i  amb  la  incorporació  de  dos  jugadors  dels  mig  del  camp  
Acció  tècnica  preferencial:  centrada-­‐rematada/rebuig  
Consignes:  
-­‐  Mirar  sempre  la  pilota  sense  donar  l´esquena  a  l´adversari  
protegint  la  porteria  (realitzant  contacte  „sic)  
-­‐  No  seguir  la  pilota  si  l´atacant  fa  una  passada  i  es  desmarca  
-­‐  Si  l´adversari  rep  d´esquenes  reduir  la  distancia  i  evitar  que  es  doni  
la  volta  
-­‐  Evitar  que  l´adversari  rebi  la  pilota  (anCcipació  /  Interceptació)  
-­‐  Provocar  un  mal  control,  si  la  controla  pressió  més  intensa  
-­‐  Realitzar  cobertura  al  company  que  marca  al  posseïdor  

Tipus  de  Tasca:  Onada  


ParJcipants:  3  Puntes  +  2  Pivots  contra  3  defenses  +  2  Pivots  
Espai:  Mig  camp  
Explicació:  Treu  el  porter  de  la  porteria  gran,  l´equip  atacant  controla  
la  pilota  i  té  que  anar  a  finalitzar  a  la  porteria  gran.  Si  els  defensors  
recuperen  la  pilota  tenen  que  fer  gol  conduint  per  una  de  les  dos  
porteries  que  hi  ha  en  el  mig  camp.  No  es  pot  passar  de  la  zona  1  a  la  
2  si  no  es  fa  amb  una  passada  a  l´espai.  A  les  zones  laterals  solament  
pot  defensar  un  jugador  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        189      

TASCA CONTEXTUALITZADA MARCATGE DIBUIX


ConJngut  TACTIC:  Marcatge  
Situació  de  Joc:  Defensa  d’una  centrada  des  de  banda  contra  dos  
puntes  i  amb  la  incorporació  de  dos  jugadors  dels  mig  del  camp  
Acció  tècnica  preferencial:  centrada-­‐rematada/rebuig  
Consignes:  
-­‐  Mirar  sempre  la  pilota  sense  donar  l´esquena  a  l´adversari  
protegint  la  porteria  (realitzant  contacte  „sic)  
-­‐  No  seguir  la  pilota  si  l´atacant  fa  una  passada  i  es  desmarca  
-­‐  Si  l´adversari  rep  d´esquenes  reduir  la  distancia  i  evitar  que  es  doni  
la  volta  
-­‐  Evitar  que  l´adversari  rebi  la  pilota  (anCcipació  /  Interceptació)  
-­‐  Provocar  un  mal  control,  si  la  controla  pressió  més  intensa  
-­‐  Realitzar  cobertura  al  company  que  marca  al  posseïdor  

Tipus  de  Tasca:  Onada  


ParJcipants:  1  central  +  1  lateral  +  1  pivot  +  1  interior  contra  1  punta  
+  1  interior  +  1  pivot  i  un  comodí  de  suport  
Espai:  Mig  camp  (dibuix)  /  conservació:  25x20  
Explicació:  Blaus  inicien  una  conservació  en  espai  reduït,  quan  equip  
defensor  roba  ha  de  passar  pilota  a  comodí  i  entrar  al  remat  amb  
l’objecCu  de  fer  gol.  En  aquest  moment,  l’objecCu  de  l’equip  que  
inicialment  conservava  és  rebutjar  la  pilota  a  parCr  del  marcatge  dels  
atacants  que  entren  al  remat.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        190      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
MARCATGE
ConJngut  TACTIC:  Marcatge  
Acció  tècnica  preferencial:  entrada,  robo  i  intercepció  
Consignes:  
-­‐  Agressivitat,  tensió  i  atenció  
-­‐  Desplazaments  ràpids  de  cames  i  temporització  si  es  fa  l´entrada  
-­‐  Mirar  sempre  la  pilota    
-­‐  UClització  de  fintes  d´entrades  i  del  contacte  „sic  
-­‐  Pressionar  i  orientar  l´atacant  a  l´espai  que  interessi  al  defensor  
sense  donar-­‐li  l´esquena  
-­‐  Controlar  la  velocitat  d´aproximació    
-­‐  No  seguir  la  pilota  si  l´atacant  fa  una  passada  i  es  desmarca  
-­‐  Si  l´adversari  rep  d´esquenes  reduir  la  distancia  i  evitar  que  es  doni  
la  volta  

Tipus  de  Tasca:  Conservació  


ParJcipants:  4  contra  4  +  2comodins  
Espai:  20x35  
Explicació:  Hi  han  4  quadrats.  Cada  jugador  estarà  en  un  quadrat  i  no  
podrà  sorCr  d´ell.  El  jugador  que  sigui  posseïdor  té  que  estar  
pressionat.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        191      

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DIBUIX
MARCATGE
ConJngut  TACTIC:  Marcatge  
Acció  tècnica  preferencial:  entrada,  robo  i  intercepció  
Consignes:  
-­‐  Agressivitat,  tensió  i  atenció  
-­‐  Desplazaments  ràpids  de  cames  i  temporització  si  es  fa  l´entrada  
-­‐  Mirar  sempre  la  pilota    
-­‐  UClització  de  fintes  d´entrades  i  del  contacte  „sic  
-­‐  Pressionar  i  orientar  l´atacant  a  l´espai  que  interessi  al  defensor  
sense  donar-­‐li  l´esquena  
-­‐  Controlar  la  velocitat  d´aproximació    
-­‐  No  seguir  la  pilota  si  l´atacant  fa  una  passada  i  es  desmarca  
-­‐  Si  l´adversari  rep  d´esquenes  reduir  la  distancia  i  evitar  que  es  doni  
la  volta  

Tipus  de  Tasca:  Conservació  


ParJcipants:  3  contra  3  +  4comodins  
Espai:  20x35  
Explicació:  L’objecCu  és  fer  deu  passades  (punt)  amb  el  suport  dels  
comodins.  Els  comodins  no  poden  passar-­‐se  la  pilota  entre  ells.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        192      

CONSIDERACIONS  METODOLÒGIQUES  PER                                          


L´ENTRENAMENT  DEL  MARCATGE  EN  TASQUES  
CONTEXTUALITZADES  I  DESCONTEXTUALITZADES:  
 
 
•  Crear  tasques  simuladores  de  la  compeCció  en  cada  una  de  les  situacions  
de  joc  on  es  donen  les  diferents  manifestacions  del  marcatge  

•  Tenir  en  compte  la  demarcació,  la  zona,  la  fase  ofensiva  dels  adversaris,  
la  fase  defensiva  i  el  Jpus  de  defensa.  Entendre  l´especificitat  de  la  tasca  
millora   la   comprensió   de   l´acció   en   el   seu   context   compeCCu   (tasques  
contextualitzades)  

•  Provocar   que   la   tasca   sigui   dinàmica   per   produir   diferents   presses   de  


decisions   en   quant   a   la   realitzacions   del   marcatge   en   les   diferents  
situacions  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        193      

•  El   jugador   té   que   adaptar-­‐se   constantment   en   funció   de   la   pilota,  


company/s,  adversari/s,  a  la  fase  ofensiva  i  defensiva  dins  de  cada  situació  
de  joc  per  realitzar  el  marcatge  

•  Vivenciar   *diferents   situacions   on   es   manifesten   les   cobertures   dins   del  


joc.  A  més  experiències  millor  aprenentatge  

*  Nombre  de  jugadors,  espai,  objecCus,  intensió,  Cpus  de  pressió  i  marcatge,  
Cpus   d´atac,   zones   del   camp,   dificultat,   prioritzar   diferents   accions  
tècniques...   VARIAR   LA   TASCA   PER   A   QUE   EL   JUGADOR   REALITZI   LES  
MÀXIMES  POSSIBILITATS  QUE  ES  PODEN  DONAR  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        194      

ACTIVITAT  22:  Realitzar  una  tasca  


contextualitzada  i  un  altre  
descontextualitzada  per  treballar            
el  marcatge    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        195      

ACTIVITAT  23:  Presentació  de  una  


tasca  en  la  pissarra  i  discussió.  
Desprès  en  grups  de  2-­‐3  persones  
comentar  les  tasques  realitzades  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        196      

ACTIVITAT  24:  Tornar  a  observar  les  


diferents  accions  tàcJques  i  anotar  5  
accions  tàcJques  especificant  l´acció  
i  el  context  on  s´ha  donat
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        197      
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        198      

ACTIVITAT  25:  Comentar  en  grups  


de  2-­‐3  persones  les  diferents  
accions  tàcJques  que  s´han  anotat  
en  l´acJvitat  anterior  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    199      

Bibliografia  
 
•  Apunts  assignatura  de  Fútbol  INEFC  Barcelona    

•  Espar,  X.  (2001).  Balonmano,  Barcelona.  Mar•nez  Roca  

•  Espar   y   Gerona   (2004).   Elementos   para   el   diseño   de   tareas   de  


entrenamiento   en   los   deportes   de   equipo,   Master   Profesional   en   Alto  
Rendimiento   en   Deportes   de   Equipo.   Área   CoordinaCva,   Barcelona.  
Byomedic-­‐F.C.Barcelona  

•  Sans,  A;  Framarola,  C.  “Los  Fundamenntos  del  Fútbol  –Programa  AT3-­‐”.  Ed.  
MCSports  1ª  ed.  Pontevedra  2009    
 
•  Sans,  A;  Framarola,  C.  “El  entrenamiento  en  el  Fútbol  Base  –Programa  AT1-­‐”.  
Ed.  Paidotribo.  5ª  ed.  Barcelona  2008    

•  de  Fútbol  INEFC  Barcelona    


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    200      

•  Seirul-­‐lo,   F.   (1993a).   Planificación   del   entrenamiento   en   deportes   de  


equipo,   Master   en   Alto   Rendimiento   DeporCvo,   Módulo   2.1.7.,   Madrid.  
C.O.E.-­‐  Universidad  Autónoma  de  Madrid  

•  Seirul-­‐lo,   F.   (1993b).   Preparación   „sica   aplicada   a   los   deportes   de   equipo.  


Colección   Cuadernos   Técnicos-­‐Pedagóxicos   do   INEF   de   Galicia,   A   Coruña.  
Centro  Galego  de  Documentación  e  Edicións  DeporCvas  

•  Seirul-­‐lo,   F.   (1994).     Preparación   „sica   aplicada   ós   deportes   colecCvos.  


Balonmá.,  SanCago  de  Compostela.  Lea  

•  Seirul-­‐lo,  F.  (1998b).  Valores  educaCvos  del  deporte  en  D.  Blázquez  (ed).  La  
iniciación  deporCva  y  el  deporte  escolar  (2ª  edición),  pp  61-­‐75,  Barcelona.  
INDE  

 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        201      

UD4)  ESTRATÈGIES  
METODOLOGIQUES  
PER  LA  TÀCTICA  
INDIVIDUAL  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                              202      

4.1  Contextualització  de  la  


Metodologia  en  la  TàcJca  Individual  

a  l´hora  de  dissenyar  una  tasca…  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        203      

ASPECTES  METODOLOGICS  GENERALS  PER  TREBALLAR  


LA  TACTICA  INDIVIDUAL  
•  Realitzar  les  diferents  situacions  en  un  context  de  joc  col·∙lecCu  (màxim  5:5  +  
2  Porters)  
–  Si   la   complexitat   de   la   tasca   impedeix   l´aprenentatge   dels   jugadors  
baixar  la  dificultat  (5:4  +  2P,  5:3  +  2P,  5:3,  4:3+  2P,  4:3,  4:2....  2:2)  
–  Aïllar   situacions   1:1,   2:1   i   1:2   per   realitzar-­‐les   de   manera   específica   en  
funció  de  les  necessitats  del  jugador  

•  Realitzar  situacions  de  joc  descontextualitzades  que  provoquin  la  realització  


de  les  diferents  accions  tàcCques  

•  Tasques  realitzades  en  les  diferents  fases  ofensives,  defensives  i  transicions  

 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        204      

•  Especificacions  per  zona  i  demarcació  en  les  tasques  contextualitzades  


 
•  Variar   la   tasca   per   millorar   l´aprenentatge   (espai,   temps,   adversaris,  
limitacions,  zones,  objecCu,  consignes,  context...)  

•  El  jugador  ha  d´experimentar  les  diferents  accions  en  les  diferents  zones  i  
posicions  del  camp  dintre  de  les  diferents  situacions  de  joc  
 
•  Reorganitzar-­‐se  en  funció  de  company/s,  adversari/s  i  pilota,  zones  i  fases  

•  Adaptar-­‐se  a  la  situació  uClitzant  l´acció  tàcCca  que  es  vol  treballar  (acció  
principal)  amb  les  altres  accions  (accions  secundàries)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        205      

Casáis,  L;  Domínguez,  E;  Lago,  C.  (2009)  

ACCION  TECNICO-­‐TACTICA  

¿Qué?   ¿Cuándo?   ¿Dónde?   ¿Cómo?  


OBJETIVO   MOMENTO   ESPACIO   FORMA  

R E S U L T A D O  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                            206      

•  Para   Pacheco   (2004):   “algunos   entrenadores  


están   percibiendo   que   la   enseñanza   del   juego  
enfocada   exclusivamente   hacia   los   aspectos  
técnicos  por  medio  de  situaciones  estrictamente  
controladas   y   previsibles,   impide   que   muchos  
jóvenes   tengan   una   comprensión   global   del  
juego  en  sus  aspectos  básicos  como  su  ubicación  
en   el   terreno   de   juego,   la   lectura   del   juego,   la  
capacidad   de   anKcipación,   su   compenetración  
con   los   compañeros   del   equipo   en   la   defensa   y   en  
ataque  o  en  la  toma  de  decisiones  correcta”  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        207      

4.2  Metodología  Sistèmica  per  treballar  la  TàcJca  


Individual
CaracterísCques:    
•  Aprenentatge  de  tècnica  en  funció  de  la  tàcCca  
•  Comprensió  dels  mecanismes  i  principis  del  joc  
•  Intel.ligència  tàcCca  i  creaCvitat  en  les  accions  
•  Més  temps  dedicat  a  l´ensenyança  del  joc  que  a  la  tècnica  
•  Bon  nivell  de  moCvació  i  de  rendiment  en  les  tasques  
•  Gran   incidencia   sobre   els   mecanismes   perceptors   i   de   decisió   mitjançant  
situacions  imprevisibles  
Pacheco  (2004)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        208      

Rols,  intencions  i  accions  tècnico-­‐tàcJques  en  


el  joc  individual  
  TACTICA  INDIVIDUAL  
  ROL   Intención  técnico-­‐tácJca   Acción  técnico-­‐tácJca  

  Conservar  la  posesión  de  la  pelota   Recepción,  


ACB   Progresar  hacía  portería   conducción,  
  Finalizar  la  acción  ofensiva   Protección,  pase  i  Cro  

  Recuperar  la  posesión  del  balón  


Robo,  disuasión,  
DACB  
Impedir  la  progresión  del  
interceptación,  desvío,    
atacante    
despeje    y  entrada  
Proteger  la  portería  
 
Casáis,  L;  Domínguez,  E;  Lago,  C.  (2009)                            
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    209      

4.3  Altres  Metodologies  per  treballar  la  TàcJca  


Individual  
 
ASSIGNATURA  DE  METODOLOGIA  
FER  UN  PETIT  REPÀS  
IVELL        
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                        210      

 
4.4  Eines  metodològiques  per  treballar  la  TàcJca  Individual  
 
Proposta  dels  criteris  metodològics  a  seguir  en  la  construcció  de  
les  tasques  :  
 
•  Variacions  que  esJmulin  les  capacitats  condicionals  

•  Variacions  que  esJmulin  el  component  motor  de  la  execució  

•  Variacions  que  esJmulin  la  pressa  de  decisions  en  l´execució  


 
•  Variacions  del  propi  joc  
 
Espar,  1998;  Famose  y  Temprado  19999;  Harre,  1987;  Manno,  1991;  Mar•n  Acero,  ;  
Massafret,   1998;   Meinel   y   Schnabel,   1987;   Morino,   1995;   Seirul.lo,   1993   a,   1993   b,  
1994,  1998)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    211      

Bibliografia  
 
•  Casáis,   L.;   Domínguez,   E;   Lago,   C.   “Fútbol   Base.   El   entrenamiento   en  
categorías  de  formación”.  MCSports  1ª  ed.  2009    

•  Espar,   X.   (1998).   Preparación   „sica   en   deportes   de   equipo,   Curso   de  


Postgrado  en  Preparación  Física,  A  Coruña,  inédito  

•  Harre,  D.  (1987).  Teoría  del  entrenamiento  deporCvo,  Buenos  Aires.  Stadium  

•  Manno,   R.   (1991).   Fundamentos   del   entrenamiento   deporCvo.   Barcelona.  


Paidotribo  

•  MarCn   Acero,   R.   (1998).   El   entrenamiento   de   la   velocidad   y   la   resistencia   en  


los  deportes  de  equipo  a  través  del  juego.  I  Congreso  de  Educación  Física  y  
Deporte  de  Alto  Rendimiento,  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  

 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    212      

 
•  Massafret,  M.  (1998).  Preparación  „sica  en  deportes  de  equipo,  Curso  de  
Postgrado  en  preparación  Físic.,  A  Coruña,  inédito  
 
•  Meinel,  K.;  y  Schnabel,  G.  (1987).  Teoría  del  movimiento.  Síntesis  de  una  
teoría  de  la  motricidad  deporCva  bajo  el  aspecto  pedagógico.  Buenos  Aires  
Stadium  

•  Morino,  C.  (1985).  Alcuni  problemi  del  giochi  sporCvi.  SDS,  Rivista  di  cultura  
sporCva,  1,  pp  54-­‐58  

•  Pacheco,  R.  (2004).  Fútbol.  La  enseñanza  y  el  entrenamiento  del  fútbol  7.  
Barcelona.  Paidotribo  

•  Seirul-­‐lo,  F.  (1993a).  Planificación  del  entrenamiento  en  deportes  de  equipo,  
Master  en  Alto  Rendimiento  DeporCvo,  Módulo  2.1.7.,  Madrid.  C.O.E.-­‐  
Universidad  Autónoma  de  Madrid  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    213      

 
•  Seirul-­‐lo,   F.   (1993b).   Preparación   „sica   aplicada   a   los   deportes   de   equipo.  
Colección   Cuadernos   Técnicos-­‐Pedagóxicos   do   INEF   de   Galicia,   A   Coruña.  
Centro  Galego  de  Documentación  e  Edicións  DeporCvas  

•  Seirul-­‐lo,   F.   (1994).     Preparación   „sica   aplicada   ós   deportes   colecCvos.  


Balonmá.,  SanCago  de  Compostela.  Lea  

•  Seirul-­‐lo,  F.  (1998b).  Valores  educaCvos  del  deporte  en  D.  Blázquez  (ed).  La  
iniciación  deporCva  y  el  deporte  escolar  (2ª  edición),  pp  61-­‐75,  Barcelona.  
INDE  

•  Temprado,   J.J.;   Famose,   J.   P.   (1999).   Análisis   de   la   dificultad   en   el  


entrenamiento  de  información  y  descripción  de  las  tareas  motrices.  En  J.P.  
Famose  (dir).  Cognición  y  rendimiento  motor,  pp  177-­‐195,  Barcelona.  INDE  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        214      

UD5)  PLANIFICACIÓ  DE  


LA  TÀCTICA  
INDIVIDUAL  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    215      

5.1  REVISIÓ  BIBLIOGRÀFICA  DELS  MODELS                                          


D´ENSENYAMENT-­‐APRENENTATGE  DE  LA  TI  
 
a)  Models   que   es   basen,   de   forma   general,   en   les   etapes   del   procés   de  
formació  del  futbol  
 
b)  Models   que   es   basen   en   l’estructuració   d´objecCus,   conCnguts   i   medis                      
d´entrenament  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    216      

 
a)  Models  que  es  basen,  de  forma  general,  en  les  etapes  del  procés  de  formació  
 
•  Per   Seirul.lo   (2004)   la   iniciació   a   la   pràcCca   en   esports   col·∙lecCus   consta   de   les  
següents  fases:  

–  A1:  Fase  de  la  pràcCca  regular  inespecífica  (5-­‐7  anys)  

–  A2:  Fase  de  formació  genèrica  polivalent  (8-­‐10  anys)  

–  A3:  Fase  de  la  preparació  mulClateral  orientada  (11-­‐13  anys)  

–  A4:  Fase  de  la  iniciació  específica  (14-­‐16  anys)  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    217      

b)   Models   que   es   basen   en   l’estructuració   d´objecJus,   conJnguts   i   medis    


d’entrenament  
 
Per  Fradua  (2005)  a  parCr  de  la  proposta  de  Garganta  y  Pinto  (1997)  proposa:  
1.  Construir  la  relació  del  nen  amb  el  seu  entorn:  Motricitat  
2.  Construir  la  relació  amb  la  pilota:  Entrenament  Tècnic-­‐TàcCc  Individual  
3.  Construir  el  joc  amb  companys  i  contra  adversaris:  Entrenament  Tècnic-­‐
TàcCc  Grupal  
4.  Desenvolupar   les   nocions   espai-­‐temps   relacionades   amb   el   joc   d´equip:  
Entrenament  Tècnic-­‐TàcCc  d´Equip  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    218      

5.2  EL  PROCÉS  DE  PLANIFICACIÓ  


 
S’ha  d’atendre  les  necessitats  de:  
 
•  La  lògica  interna  del  Fútbol  (es  veurà  dins  les  fases  del  procés  de  planificació)  
•  Del  jugador  
•  De  la  coordinació  de  varis  jugadors  (grupal)  
•  De  l´equip  

Aquestes   4   necessitats   a   nivell   tàcCc   han   d’estar   presents   en   la   planificació   dels  


conCnguts   tàcCcs   variant   el   percentatge   d'importància   en   funció   de   l’edat   del  
jugador,  el  nivell,  la  categoria  i  model  de    joc.    
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    219      

Això  provoca  que:  


 
“En   la   enseñanza   del   Fútbol   se   hace   necesaria   la   existencia   de   referencias  
que   posibiliten   la   selección   de   los   medios   y   métodos   más   adecuados   para  
alcanzar  los  objeJvos  pretendidos.  El  proceso  de  intervención  sólo    podrá  ser  
eficaz   si   se   circunscribe   a   un   cuadro   de   ideas   y   principios   (modelos)   que  
recojan   los   aspectos   determinantes   del   juego   y   que   orienten   la   tarea   de  
quien  enseña  y  la  acción  de  quien  aprende”  
 
Garganta  y  Pinto  (1997)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    220      

 
5.2.1  PLANIFICACIO  DELS  CONTINGUTS  DE  LA  TI  I  EL  JUGADOR  
 
•  Es   la   estructura   de   juego   individual   por   excelencia   en   el   fútbol,   en   la   que   se  
demuestran  los  niveles  de  eficacia  de  un  jugador  en  los  comportamientos  de  
oposición.   Supone   la   lucha   entre   el   jugador   atacante   y   el   defensor   y   en   ella   se  
define   la   prestación   de   cada   jugador   en   la   compeCción,   incidiendo  
directamente  en  el  rendimiento  colecCvo  del  equipo  
           Hohman  y  Brack  (1983)  
 
•  El  jugador  ha  de  tenir  el  domini  de  les  accions  bàsiques  de  la  TàcCca  Individual  
tant   ofensivament   com   defensivament   per   poguer   superar   al   seu   adversari   i  
després  realitzar  la  planificació  necessaria  per  assolir  els  objecCus  

 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    221      

5.2.2  PLANIFICACIO  DELS  CONTINGUTS  DE  LA  TI  I  LA  COORDINACIO  DE  JUGADORS  
(GRUPAL)  
 
•  Como   principio   general,   tanto   en   ataque   y/o   defensa,   todo   el   equipo   debe  
procurar   crear   situaciones   de   superioridad   numérica,   evitar   las   situaciones   de  
igualdad   y   no   permiCr   las   situaciones   de   inferioridad,   fundamentalmente   en  
defensa  (Queiroz,  1983;  Garganta  y  Pinto,  1999)  
 
•  Hi  ha  diferents  possibilitats  de  col.laboració-­‐oposició  determinades  pel  context,  
situació  de  joc  i  jugadors.    

•  TàcCcament  el  jugador  té  que  dominar  les  diferentes  accions  tàcCquess  en  
funció  de  les  diferents  possibilitats  comentades  perquè  sino  serà  més  di„cil  
superar  aquesta  situació  col.lecCva  (Joc  Col.lecCu)  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    222      

5.2.3  PLANIFICACIO  DELS  CONTINGUTS  DE  LA  TÀCTICA  INDIVIDUAL  I  L´EQUIP  

•  Fa  referència  a  les  confrontacions  entre  dos  equips    


•  Esta   relación   de   adversidad   se   manifiesta   tanto   en   las   acciones   individuales  
como   en   las   colecCvas,   específicas   y   congruentes   con   los   objeCvos   y   las  
finalidades  en  cada  momento  del  juego.  Teodrescu  (1984)  
•  Hi   ha   infinitats   de   possibilitats   de   col.laboració-­‐oposició   determinades   pel  
context,  situació  de  joc  i  jugadors  
•  TàcCcament   el   jugador   té   que   realitzar   les   accions   tàcCques   envers   el   Joc  
Col.lecCu  de  l´equip  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    223      

5.2.4  LES  FASES  DEL  PROCÉS  DE  PLANIFICACIÓ  


Planificar  consisteix  en  realitzar  una  previsió  d’actuacions  a  llarg  termini  de  tot  el  
procés  global  d’entrenament.  L’objecCu  és  aconseguir  les  millors  prestacions  en  el  
moment  desitjat.  Inclou  les  7  fases  següents:  
 
1.ANÀLISI  DE  L’ESPORT  
 
2.DIAGNÒSTIC  DEL  NIVELL  
 
3.FIXACIÓ  DELS  OBJECTIUS  

4.  PERIODITZACIÓ  

5.  PROGRAMACIÓ  

6.  REALITZACIÓ  

7.  CONTROL  

Joan  Solé,  2006  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    224      

FASE  1:  L’ÀNALISI  DE  L’ESPORT  –  LA  LÒGICA  INTERNA  DEL  FUTBOL  
Aquesta  fase  consisteix  en  conèixer  les  caracterísCques,  condicionants  i  perfil  d’exigències  
tècniques,  tàcCques,  „siques  i  psicològiques  que  requereix  la  nostra  disciplina  esporCva  
 
•  És  un  esport  de  col·∙laboració-­‐oposició  
•  S´idenCfiquen  2  grans  fases:  
–  Ofensiva:  
•  ObjecCus  Ofensius:  Bayer  (1992)  
–  Conservar  la  pilota  
–  Progressar  cap  a  porteria  
–  Marcar  gol  
•  Cal  diferenciar  entre  els  dos  moments  que  es  donen:  
–  Quan  es  té  la  possessió  de  la  pilota  
–  Quan  es  recupera  la  possessió  
•  Hi  ha  sub-­‐fases  que  modifiquen  l´objecCu  ofensiu:  
–  Fase  d´Inici  
–  Fase  de  Progressió    
–  Fase  de  Finalització  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    225      

–  Defensiva:  
•  ObjecCus  Ofensius:  Bayer  (1992)  
–  Recuperar  la  pilota  
–  Anular  la  progressió  
–  Protegir  la  porteria  
•  Cal  diferenciar  entre  els  dos  moments  que  es  donen:  
–  Quan  no  es  té  la  possessió  de  la  pilota  
–  Quan  es  perd  la  possessió  
•  N´hi  ha  sub-­‐fases  que  modifiquen  l´objecCu  defensiu:  
–  Sub-­‐fase  1  
–  Sub-­‐fase  2  
–  Sub-­‐fase  3  
–  Sub-­‐fase  4  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    226      

FASE   MOMENT   INTENCIÓ  TÀCTICA   NIVELL  


(OBJECTIUS)  

ORGANITZ CONSERVAR  
ACIÓ  
  JUGADOR  
OFENSIVA    
FASE   PROGRESSAR  
OFENSIVA    
TRANSICIO   FINALITZAR  
OFENSIVA   COORD.  
FUTBOL   RECUPERAR   JUGADORS  
ORGANITZ  
ACIÓ  
FASE   ANULAR  
DEFENSIV  
DEFENSIV PROGRESSIO  
A     EQUIP  
TRANSICIO   PROTEGIR  LA  
DEFENSIVA   PORTERIA  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    227      

Consideracions  de  l’atac    


 
•  “En  la  fase  de  ataque,  en  la  que  el  equipo  Cene  el  balón  y  la  iniciaCva  sobre  la  
finalidad  del  juego,  intenta  crear  situaciones  de  finalización  y  marcar  un  tanto,  
aunque  muchas  veces  ése  no  sea  su  objeCvo  inmediato”  
           (Castelo,  1994,  1996,  1999;  Garganta,  1997;  Grehaigne,  2001;  Queiroz,                    
             1983,  1986)  
 
•  En  funció  de  les  circumstàncies  que  es  donen,  es  pot  parlar  de  diferents  esCls  
de  joc  (es  veurà  en  Joc  Col.lecCu)  
 
•  S´ha   de   tenir   en   compte   la   lògica   interna   en   la   Fase   Ofensiva   a   l’hora   de  
simular  el  context  i  crear  les  diferents  situacions  de  joc  que  es  puguin  treballar    

•  S’ha   de   treballar   la   TI   Ofensiva   en   els   diferents   nivells   de   joc:   jugador,  


coordinació  jugadors  i  equip  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    228      

Consideracions  de  la  defensa  

•  “En  la  fase  de  defensa,  en  la  que  el  equipo  no  Cene  el  balón,  el  equipo  lucha  
por   lograr   la   posesión   del   mismo,   sin   olvidar   la   protección   del   espacio  
defensivo  y  de  la  portería  para  que  el  contrario  no  logre  su  objeCvo,  marcar  
gol”      (Castelo,  1994,  1996,  1999;  Garganta,  1997;  Grehaigne,  2001;  Queiroz,                    
             1983,  1986)  
 
•  L´objecCu  bàsic  es  restringir  el  temps  i  l´espai  disponible  pels  atacants  possant  
en  dificultat  la  seva  progressió  cap  a  portería  

•  S´ha   de   Cndre   en   compte   la   lògica   interna   en   la   Fase   Ofensiva   per   poder  


simular  el  context  i  crear  les  diferents  situacions  de  joc  que  es  puguin  treballar  
i  després  realitzar  la  planificació  necessaria  per  assolir  els  objecCus  

•  S’ha   de   treballar   la   TI   Defensiva   en   els   diferents   nivells   de   joc:   jugador,  


coordinació  jugadors  i  equip  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    229      

FASE  2:  EL  DIAGNÒSTIC  DEL  NIVELL  


 
-­‐  Perfil  de  rendiment  a  nivell  tècnic,  tàcCc,  „sic  i  psicològic.  Elaborar  
tests  
         
-­‐  Trajectòria  de  l’equip  
 
-­‐  CaracterísCques  del  club  i  recursos  
         dels  quals  es  disposa  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        230      

DIAGNÒSTIC DEL NIVELL:


DIBUIX
ACCIÓ TÀCTICA DE L’EXTREM – DESMARCADA
Data  del  diagnòsJc:  23/12/13  
Situació  de  joc:  Moviments  del  davanter  centre  i  els  dos  extrems  per  a  la  
realització  de  la  úlCma  passada  en  la  zona  de  finalització.  
Tipus  de  Tasca:  Onades  
ParJcipants:    Comodí  atacant  +  3  c  P  +  3  
Espai:  25x30m  
Explicació  de  la  tasca:    
-­‐  El  porter  inicia  el  joc  al  passar  la  pilota  al  MC  rival  (comodí)  
-­‐  L’equip  atacant  ha  d’intentar  marcar  a  la  porteria  central  o  a  qualsevol  de  
les  peCtes.  Hi  ha  fora  de  joc.  
-­‐  Abans   de   perdre   la   possessió   de   la   pilota,   es   poden   recolzar   amb   el  
comodí.  Aquest  no  podrà  sorCr  de  la  seva  zona.  
-­‐  Si   els   defenses   recuperen,   han   d’intentar   portar   la   pilota   fins   la   línia   de  
fons  entrant  conduint  
 
 
CRITERUS  D’AVALUACIÓ  DE  LA  SITUACIÓ  DE  JOC                                                                                (variables  i   MAI   POQUES   A   SOVINT   SEMPRE  
específics  en  funció  de  les  necessitats)   VEGADES   VEGADES  
1.  Davant  una  desmarcada  del  punta  (recolzament/ruptura),  ocupa  l’espai  deixat  pel   x  
primer?  
2.  Quan  està  orientat  en  el  joc,  el  jugador  manifesta  constants  canvis  de  ritme,   x  
fintes,  etç  per  tal  de  buscar  línia  de  passada?  
3.  Realitza  els  moviments  en  el  moment  oportú?   x  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                                                                                                231      

ACTIVITAT  26:  Elaborar  un  test  


per  a  una  acció  tàcJca  individual  
vista  durant  l´assignatura  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    232      

FASE  3:  PROPOSTA  PRACTICA  DE  FIXACIÓ  DELS    OBJECTIUS-­‐CONTINGUTS  DE  LA  
TÀCTICA  INDIVIDUAL  
 
-­‐  Intenció  tàcJca  =  objecJus  (verb)  
 
-­‐  Accions  tàcJques  =  conJnguts  (infiniJu)  

-­‐  És  una  proposta  oberta,  no  una  veritat  absoluta    


 
-­‐  La  distribució  dels  conCnguts  es  fan  en  base  a  la  capacitat  cogniCva  i  
coordinaCva  del  jugador  atenent  a  les  seves  necessitats  evoluCves    
 
-­‐  S’han  adaptar  a  les  necessitats  de  l’equip  i  del  jugador  
 
PROPOSTA  OBJECTIUS/CONTINGUTS  TI  MODIFICAT  DE  Casáis,  Dominguez  i  Lago  (2009)    
PRE-­‐BENJAMI   CRÈDIT:  TÀCTICA  
PRE-­‐BENJAMI   PRIMER  NIVELL
BENJAMI    
BENJAMI       ALEVI  
       ALEVI  
   201  
CATEGORIA  
Primer  any   Segon  any   Primer  any   Segon  any   Primer  any   Segon  any  
OFENSIVA/ OFENSIVA/ OFENSIVA/
FASE   OFENSIVA   OFENSIVA   OFENSIVA  
Defensiva   Defensiva   DEFENSIVA  
      ORGANITZ.   ORGANITZ.   ORGANITZ.  
ORGANITZ.   ORGANITZ.   ORGANITZ.   OFENSIVA  I   OFENSIVA  I   OFENSIVA  I  
MOMENTS  
OFENSIVA   OFENSIVA   OFENSIVA   defensiva   Defensiva   DEFENSIVA  
        Transicions   Transicions  
INTENCIONS   PROGRESSAR   PROGRESSAR   PROGRESSAR  
Progressar   Progressar   PROGRESSAR  
TACTIQUES   FINALITZAR   FINALITZAR   FINALITZAR  
Finalitzar   Finalitzar   FINALITZAR  
OFENSIVES   Conservar   Conservar   CONSERVAR  
RECUPERAR   RECUPERAR  
INTENCIONS  
Recuperar     RECUPERAR   A.  Progressió   PROGRESSIO  
TACTIQUES   Recuperar   Recuperar  
A.  Progressió   A.  Progressió   Protegir  la   Protegir  la  
DEFENSIVES  
Porteria   Porteria  
A.  TACTIQUES   Amplitud   Amplitud   Amplitud   A  +  P    +   A  +  P    +   A  +  P    +  
OFENSIVES   Profunditat   Profunditat   Profunditat   Desmarcatge   Desmarcatge   DESMARCATGE  
A.  TACTIQUES   MARCATGE   MARCATGE   MARCATGE  
Marcatge   Marcatge   Marcatge  
DEFENSIVES   Cobertura   Cobertura   COBERTURA  
JUGADOR   JUGADOR   JUGADOR   JUGADOR  
NIVELLS  DE  JOC   JUGADOR   JUGADOR  
C.  Jugadors   C.  Jugadors   C.JUGADORS   C.JUGADORS  
SITUACIONS  DE  
1:1,1:2  i  2:1     1:1,1:2  i  2:1     1:1,1:2  i  2:1     1:1,1:2  i  2:1     1:1,1:2  i  2:1     1:1,1:2  i  2:1    
JOC  

COMPLEXITAT   BAIXA   BAIXA   BAIXA-­‐MITJA   BAIXA-­‐MITJA   MITJA   MITJA  


PROPOSTA  OBJECTIUS/CONTINGUTS  TI  MODIFICAT  DE  Casáis,  Dominguez  i  Lago  (2009)    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                  201  
INFANTIL   INFANTIL   CADET   CADET   JUVENIL   JUVENIL  
CATEGORIA  
Primer  any   Segon  any   Primer  any   Segon  any   Primer  any   Segon  any  

FASE   OFENS/DEFENS   OFENS/DEFENS   OFENS/DEFENS   OFENS/DEFENS   OFENS/DEFENS   OFENS/DEFENS  


ORGANITZ.   ORGANITZ.   ORGANITZ.   ORGANITZ.   ORGANITZ.   ORGANITZ.  
OFENSIVA  I   OFENSIVA  I   OFENSIVA  I   OFENSIVA  I   OFENSIVA  I   OFENSIVA  I  
MOMENTS  
DEFENSIVA   DEFENSIVA   DEFENSIVA   DEFENSIVA   DEFENSIVA   DEFENSIVA  
Transicions   TRANSICIONS   TRANSICIONS   TRANSICIONS   TRANSICIONS   TRANSICIONS  
I.T.  OFENSIVES   C  +  P  +  F   C  +  P  +  F   C  +  P  +  F   C  +  P  +  F  EN  FUNCIÓ  DEL  MODEL  DE  JOC  
I.T.  DEFENS   R  +  AP  +  PP   R  +  AP  +  PP   R  +  AP  +  PP   R  +  AP  +  PP  EN  FUNCIÓ  DEL  MODEL  DE  JOC  

A  +  P   A  +  P  
A.  TACTIQUES   A  +  P   AMPLITUD  +  PROFUNDITAT  +  DESMARCATGE  
DESMARCATGE     DESMARCATGE  
OFENSIVES   DESMARCATGE     EN  FUNCIÓ  DEL  MODEL  DE  JOC  
(RECOLZAMENT)   (PROFUNDITAT)  

COBERTURA   COBERTURA   COBERTURA  


A.  TACTIQUES   COBERTURA  +  PERMUTA  +  MARCATGE  
Permuta   Permuta   PERMUTA  
DEFENSIVES   EN  FUNCIÓ  DEL  MODEL  DE  JOC  
MARCATGE   MARCATGE   MARCATGE  

JUGADOR   JUGADOR   Jugador  


NIVELLS  DE   JUGADOR,  COORDINACIÓ  JUGADORS  I  EQUIP  
C.JUGADORS   C.JUGADORS   C.JUGADORS  
JOC   EN  FUNCIÓ  DEL  MODEL  DE  JOC  
Equip   Equip   EQUIP  

SITUACIONS   1:1,  1:2  I  2:1  


1:1,1:2  i  2:1     1:1,1:2  i  2:1     1:1,1:2  i  2:1    
DE  JOC   EN  FUNCIÓ  DEL  MODEL  DE  JOC  

COMPLEXITAT   MITJA-­‐ALTA   MITJA-­‐  ALTA   ALTA   ALTA   MÀXIMA   MÀXIMA  


CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    235      

FASE  4  I  5:  LA  PERIODITZACIÓ  I  LA  PROGRAMACIÓ    


 
-­‐  La   periodització   consisteix   en   relacionar   els   aprenentatges   (objecCus   i  
conCnguts)  amb  el  calendari  compeCCu  
 
-­‐  La   programació   està   composta   per   estructures   temporals   de   planificació   més  
peCtes   (microcicle)   que   s’encarreguen   de   l’organització   dels   objecCus-­‐
conCnguts,  dels  mètodes  i  dels  mitjans  d’entrenament  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    236      

EXEMPLE  DE  PROGRAMACIÓ  EN  ETAPA  DE  BENJAMÍ  2n  ANY  


SETMANA  1   SETMANA  2  
DIA  1   DIA  2   DIA  1   DIA  2  
-­‐FASE:  Ofensiva   -­‐FASE:  Ofensiva   -­‐FASE:  Ofensiva   -­‐FASE:  Ofensiva  
       
-­‐ M O M E N T :   O r g a n i t z a c i ó   -­‐ M O M E N T :   O r g a n i t z a c i ó   -­‐ M O M E N T :   O r g a n i t z a c i ó   -­‐ M O M E N T :   O r g a n i t z a c i ó  
ofensiva   ofensiva   defensiva   ofensiva  
       
-­‐INTENCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   -­‐INTENCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   -­‐INTENCIÓ   TÀCTICA   DEFENSIVA:   -­‐INTENCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:  
Progressar   Progressar   Recuperar   Progressar  
       
-­‐ACCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   -­‐ACCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   -­‐ACCIÓ   TÀCTICA   DEFENSIVA:   -­‐ACCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:  
Amplitud   Profunditat   Marcatge   Amplitud  i  Profunditat  
       
-­‐NIVELLS  DE  JOC:  Jugador   -­‐NIVELLS  DE  JOC:  Jugador   -­‐NIVELLS  DE  JOC:  Jugador   -­‐NIVELLS  DE  JOC:  Jugador  
       
-­‐SITUACIONS  DE  JOC:  2c1   -­‐SITUACIONS  DE  JOC:  2c1   -­‐ E S T R A T È G I E S   -­‐SITUACIONS  DE  JOC:  2c1  
    METODOLÒGIQUES:   Onades,    
-­‐ E S T R A T È G I E S   -­‐ E S T R A T È G I E S   parCts  i  conservacions.  Màx.  3-­‐3.   -­‐ E S T R A T È G I E S  
METODOLÒGIQUES:   Onades,   METODOLÒGIQUES:   Onades,     METODOLÒGIQUES:   Onades,  
parCts  i  conservacions.  Màx.  3-­‐3.   parCts  i  conservacions.  Màx.  3-­‐3.   -­‐SITUACIONS  DE  JOC:  1c1   parCts  i  conservacions.  Màx.  3-­‐3.  
       
-­‐COMPLEXITAT:  Baixa-­‐Mitja   -­‐COMPLEXITAT:  Baixa-­‐Mitja   -­‐COMPLEXITAT:  Baixa-­‐Mitja   -­‐COMPLEXITAT:  Mitja  
   
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                                                                                                        237      

ACTIVITAT  27:  Realitzar  en  grups  de  


2-­‐3  persones  una  sessió  per  a  un  
equip  benjamí  amb  els  conJnguts/
objecJus  d´un  dels  dies  del  quadre  
anterior.  Desprès  comentar  en  la  
pissarra  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    238      

EXEMPLE  PROGRAMACIÓ  EN  ETAPA  D’INFANTIL  DE  1r  ANY  


SETMANA  1  

DILLUNS   DIMECRES   DIVENDRES  

-­‐FASE:  Ofensiva   -­‐FASE:  Defensiva   -­‐FASE:  Ofensiva  


     
-­‐MOMENT:  Es  té  la  pilota   -­‐MOMENT:  Es  té  la  pilota   -­‐MOMENT:  Es  té  la  pilota  
     
-­‐INTENCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:  Conservar   -­‐INTENCIÓ   TÀCTICA     DEFENSIVA:   -­‐INTENCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:  Finalitzar  
  Recuperar    
-­‐ACCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:  Recolzament     -­‐ACCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:  Desmarcatge  
  -­‐ACCIÓ  TÀCTICA  DEFENSIVA:  Cobertura    
-­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors     -­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors  
  -­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors    
-­‐SITUACIONS  DE  JOC:       -­‐SITUACIONS  DE  JOC:    
  -­‐SITUACIONS  DE  JOC:      
-­‐ESTRATÈGIES   METODOLÒGIQUES:     -­‐ESTRATÈGIES   METODOLÒGIQUES:  
Onades,  parCts  i  conservacions.  Màx.  3-­‐3.   -­‐ESTRATÈGIES   METODOLÒGIQUES:   Onades,  parCts  i  conservacions.  Màx.  3-­‐3.  
  Onades,  parCts  i  conservacions.  Màx.  3-­‐3.    
-­‐COMPLEXITAT:  Mitja  -­‐  Alta     -­‐COMPLEXITAT:  Mitja  -­‐  Alta  
-­‐COMPLEXITAT:  Mitja  -­‐  Alta    
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    239      

EXEMPLE  DE  PROGRAMACIÓ  EN  ETAPA  DE  JUVENIL  DE  1r  ANY  
SETMANA  1  

Dilluns   Dimecres     Dijous     Divendres    

-­‐FASE:  Ofensiva   -­‐FASE:  Defensiva   -­‐FASE:  Ofensiva   -­‐FASE:  Defensiva  


       
-­‐MOMENT:  Es  té  la  pilota   -­‐MOMENT:  No  es  té  la  pilota   -­‐MOMENT:  Es  té  la  pilota   -­‐MOMENT:  No  es  té  la  pilota  
       
-­‐INTENCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:   -­‐INTENCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:   -­‐INTENCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:   -­‐INTENCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:  
Conservar   Recuperar   Progressar   Protegir  
       
-­‐ACCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   En   -­‐ACCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   En   -­‐ACCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   En   -­‐ACCIÓ   TÀCTICA   OFENSIVA:   En  
funció   funció   funció   funció  
       
-­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors   -­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors   -­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors   -­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors  
       
-­‐SITUACIONS  DE  JOC:     -­‐SITUACIONS  DE  JOC:     -­‐SITUACIONS  DE  JOC:     -­‐SITUACIONS  DE  JOC:    
       
-­‐ E S T R A T È G I E S   -­‐ E S T R A T È G I E S   -­‐ E S T R A T È G I E S   -­‐ E S T R A T È G I E S  
METODOLÒGIQUES:   Onades,   METODOLÒGIQUES:   Onades,   METODOLÒGIQUES:   Onades,   METODOLÒGIQUES:   Onades,  
parCts   i   conservacions.   Màx.   parCts   i   conservacions.   Màx.   parCts   i   conservacions.   Màx.   parCts   i   conservacions.   Màx.  
3-­‐3.   3-­‐3.   3-­‐3.   3-­‐3.  
       
-­‐COMPLEXITAT:  Màxima   -­‐COMPLEXITAT:  Màxima   -­‐COMPLEXITAT:  Màxima   -­‐COMPLEXITAT:  Màxima  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                                                                                                                                        240      

ACTIVITAT  28:  Realitzar  en  grups  de  


2-­‐3  persones  una  sessió  per  a  un  
equip  benjamí  amb  els  conJnguts/
objecJus  d´un  dels  dies  del  quadre  
anterior.  Desprès  comentar  en  la  
pissarra  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    241      

FASE  6:  EL  DISSENY  I  LA  REALITZACIÓ    

 
-­‐  Consisteix   en   l’elaboració,   organització   i   aplicació   de   les   estructures   de  
planificació  més  peCtes.  És  la  sessió  d’entrenament  

-­‐  A   CONTINUACIÓ   ES   VEURÀ   3   EXEMPLIFICACIONS   (BENJAMÍ,   INFANTIL   I  


JUVENIL)  
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        242      

FITXA DE SESSIÓ
EQUIP:  BENJAMÍ  2N  ANY  (veure  exemple  de  programació  de  la  fase   FASE:  Ofensiva  
anterior)   MOMENT:  Organització  ofensiva  
DATA:  Dijous  12   INTENCIÓ  TÀCTICA  PREFERENCIAL:  Progressar  
DURADA  DE  LA  SESSIÓ:  1h  30’   ACCIÓ  TÀCTICA  PREFERENCIAL:  Amplitud  
NIVELLS  DE  JOC:  Jugador  
Nº  SETMANA:  1  
SITUACIÓ  DE  JOC:  2c1  
Nº  DIA:  1   ESTRATÈGIES  METODOLÒGIQUES:  Onades,  parCts  i  conservacions.  
MATERIAL:  Pilotes,  cons,  pitralls,  porteries  peCtes   Màx.  3-­‐3.  
COMPLEXITAT:  Baixa-­‐Mitja  

Fase d’activació - PROGRESSAR / AMPLITUD


Consignes:  
-­‐  Intenció  de  progressar  sempre  que  es  disposi  d’espai  per  fer-­‐ho  
-­‐  Mantenir  l’amplitud  entre  els  jugadors  laterals  
-­‐  Evitar  que  un  sol  jugador  pugui  marcar  2  jugadors  a  la  vegada  
 
Tipus  de  Tasca:  Conservació  descontextualitzada  
ParJcipants:    4  c  2  +1  
Espai:  15x15m  (cada  quadrat)  
Explicació:    
-­‐  L’objecCu  és  traspassar  conduint  la  línia  del  mig  camp,  per  després  
connectar  amb  el  jugador  atacant  del  costat  contrari  
-­‐  Només   poden   entrar   al   quadrat   a   defensar   dos   jugadors.   El   3r  
jugador   defensiu   ha   de   defensar   la   línia   i   el   jugador   atacant   que   es  
troba  en  ella  
-­‐  El  jugador  causant  de  la  pèrdua,  entra  a  defensar  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        243      

Fase d’assoliment d’objectius – Tasca 1 – PROGRESSAR / AMPLITUD


Consignes:    
-­‐  Intenció  de  progressar  sempre  que  es  disposi  d’espai  per  fer-­‐ho    
-­‐  Mantenir  l’amplitud  entre  els  jugadors  laterals    
-­‐  Evitar  que  un  sol  jugador  pugui  marcar  2  jugadors  a  la  vegada    
Tipus  de  Tasca:  Contextualitzada.  Onades    
Situació  de  joc:  SorCda  de  pilota  del  central.  Sistema  2.3.1    
ParJcipants:  P.2  c  1  +  1    
Espai:  10x15    
Explicació:      
-­‐  L’equip   atacant   ha   d’intentar   marcar   a   qualsevol   de   les   3   porteries   peCtes    
(simulació   de   passada   a   la   línia   de   mitjos).   Abans   ha   de   traspassar   conduint   la    
línia  del  mig  camp.    
-­‐  Si   l’equip   defensiu   recupera   la   pilota,   pot   contraatacar.   En   cas   de   que    
s’aconsegueixi  gol,  canvi  de  rols.    
 
 
Fase d’assoliment d’objectius – Tasca 2 - PROGRESSAR / AMPLITUD
Consignes:  Mateixes  que  la  tasca  anterior  
Tipus  de  Tasca:  Descontextualitzada.  ParCt  
ParJcipants:  P.2  +  1  CA  c  P.2  
Espai:  25  x  36  (8-­‐15-­‐8)  
Explicació:    
-­‐  L’equip  atacant  ha  d’intentar  atacar  a  la  porteria  central  defensada  pel  porter.  
-­‐  Si  el  gol  ve  precedit  d’una  progressió  a  qualsevol  de  les  dues  porteries  laterals,  
val  doble.  
-­‐  El  comodí  va  amb  l’equip  que  té  la  possessió  de  la  pilota  
-­‐  Es  sanciona  el  fora  de  joc  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        244      

FITXA DE SESSIÓ
EQUIP:  EQUIP:  INFANTIL1r  ANY  (veure  exemple  de  programació  de   FASE:  DEFENSIVA  
la  fase  anterior)   MOMENT:  Organització  defensiva  
DATA:  DIMECRES   INTENCIÓ  TÀCTICA  PREFERENCIAL:  RECUPERAR  
DURADA  DE  LA  SESSIÓ:  1h  30’   ACCIÓ  TÀCTICA  PREFERENCIAL:  COBERTURA  
Nº  SETMANA:  1   NIVELLS  DE  JOC:  C.Jugador  
MATERIAL:  Pilotes,  cons,  pitralls,  porteries  peCtes   SITUACIÓ  DE  JOC:    
  ESTRATÈGIES  METODOLÒGIQUES:  Onades,  parCts  i  
conservacions.  Màx.  3-­‐3.  
COMPLEXITAT:  Mitja-­‐Alta  
Fase d’activació – RECUPERAR / COBERTURA
Consignes:  
-­‐  Especial   atenció   a   las   distàncies   i   orientacions   del   marcatge.   En  
funció  rival,  company  i  situació  de  joc  
-­‐  Gran  mobilitat  en  funció  de  companys,  adversaris  i  pilota  
 
Tipus  de  Tasca:  Conservació    
ParJcipants:    4  c  2    
Espai:  15x15m  (cada  quadrat)  
Explicació:    
-­‐  Espai  dividit  en  dues  zones  amb  dos  atacants  en  cada  una  d’elles  
-­‐  Els  atacants  cada  cop  que  passen  la  pilota  entre  els  dos  cons  blaus  i  
un  company  la  rep  a  l’altre  costat  sumen  3  punts.  
-­‐  Els  defensors  cal  que  pressionin  al  posseïdor  (si  recupera  1  punt)  i  
realitzin  cobertura  tapant  la  porteria  (si  intercepta  2  punts).    
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        245      

Fase d’assoliment d’objectius – Tasca 1 - RECUPERAR / COBERTURA


Consignes:  Veure  sempre  contrari  pilota/orientació  del  marcatge  i  cobertura  en  
diagonal  
 
Tipus  de  Tasca:  Descontextualitzada.  ParCt    
ParJcipants:  P.2  c  2  +  1  CA  
Espai:  20x30  
 
Explicació:    
El   porter   inicia   el   joc   al   passar   la   pilota   als   2   atacants.   Si   l’equip   defensiu  
pressiona   als   dos   homes,   el   porter   pot   jugar   directament   amb   el   comodí.  
 
L’objecCu  de  l’equip  atacant  és  connectar  amb  el  comodí  o  entrar  conduint  a    
qualsevol   de   les   2   porteries   peCtes.   El   comodí   només   es   pot   moure   entre    
l’interval   de   les   dues   porteries.   L’equip   defensiu   si   recupera   la   pilota   pot   atacar  
a  la  porteria  central  amb  l’ajuda  del  comodí.  Es  penalitzarà  el  fora  de  joc.     V   V  

Fase d’assoliment d’objectius – Tasca 2 - RECUPERAR / COBERTURA


Consignes:    
-­‐  Especial  atenció  a  las  distàncies  i  orientacions  del  marcatge.  En  funció  rival,    
company  i  situació  de  joc  
-­‐  Gran  movilitat  en  funció  de  companys,  adversaris  i  pilota  
 
Tipus  de  Tasca:  Descontextualitzada.  Conservació    
ParJcipants:  5c5  
Espai:  35  x  20  
 
Explicació:      
Conservació   amb   6   quadrats.   Solament   pot   haver-­‐hi   un   atacant   en   cada  
quadrat.  Defensivament  sempre  hi  tenen  que  haver-­‐hi  dos.  
 
   
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        246      

FITXA DE SESSIÓ
EQUIP:  JUVENIL  1r  ANY  (veure  exemple  de  programació  de  la  fase   -­‐FASE:  Defensiva  
anterior)   -­‐MOMENT:  No  es  té  la  pilota  
DATA:  Divendres   -­‐INTENCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:  Protegir  porteria  
DURADA  DE  LA  SESSIÓ:  1h  30’   -­‐ACCIÓ  TÀCTICA  OFENSIVA:  En  funció  
Nº  SETMANA:  1   -­‐NIVELLS  DE  JOC:  C.  Jugadors  
MATERIAL:  Pilotes,  cons,  pitralls,  porteries  peCtes   -­‐SITUACIONS  DE  JOC:  5c5  
  -­‐ESTRATÈGIES   METODOLÒGIQUES:   Onades,   parCts   i  
conservacions.  Màx.  3-­‐3.  
-­‐COMPLEXITAT:  Màxima  
Fase d’activació - PROTEGIR / MARCATGE
ConJngut  TACTIC:  Marcatge  
Acció  tècnica  preferencial:  passada  
Consignes:  
-­‐  Agressivitat,  tensió  i  atenció  
-­‐  Desplaçaments  ràpids  de  cames  i  temporització  si  es  fa  l´entrada  
-­‐  UClització  de  fintes  d´entrades  i  del  contacte  „sic  
-­‐  Controlar  la  velocitat  d´aproximació    
-­‐  No  seguir  la  pilota  si  l´atacant  fa  una  passada  i  es  desmarca  
-­‐  Si  l´adversari  rep  d´esquenes  reduir  la  distancia  i  evitar  que  es  doni  
la  volta  
Tipus  de  Tasca:  Conservació  descontextualitzada  
ParJcipants:    3  c  3  +  4  comodins  
Espai:  20x35  
Explicació:  L’objecCu  és  fer  deu  passades  (punt)  amb  el  suport  dels  
comodins.  Els  comodins  no  poden  passar-­‐se  la  pilota  entre  ells.  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        247      

Fase d’assoliment d’objectius – Tasca 1 – PROTEGIR / MARCATGE


Consignes:  
-­‐  Mirar  sempre  la  pilota  sense  donar  l´esquena  a  l´adversari  protegint  la  porteria    
-­‐  Si  l´adversari  rep  d´esquenes,  evitar  que  es  doni  la  volta  
-­‐  Evitar  que  l´adversari  rebi  la  pilota  (anCcipació  /  Interceptació)    
-­‐  Realitzar  cobertura  al  company  que  marca  al  posseïdor  
Tipus  de  Tasca:  Onada.  Contextualitzada    
Situació   de   joc:   Defensa   d’una   centrada   des   de   banda   contra   dos   puntes   i   amb   la  
incorporació  de  dos  jugadors  dels  mig  del  camp  
 
ParJcipants:  1  central  +  1  lateral  +  1  pivot  +  1  interior  contra  1  punta  +  1  interior  +  1  pivot    
i  un  comodí  de  suport  
Espai:  Mig  camp  (dibuix)  /  conservació:  25x20    
Explicació:  Blaus  inicien  una  conservació  en  espai  reduït,  quan  equip  defensor  roba  ha  de    
passar   pilota   a   comodí   i   entrar   al   remat   amb   l’objecCu   de   fer   gol.   En   aquest   moment,  
l’objecCu   de   l’equip   que   inicialment   conservava   és   rebutjar   la   pilota   a   parCr   del   marcatge  
dels  atacants  que  entren  al  remat.  
Fase d’assoliment d’objectius – Tasca 2 - PROTEGIR / MARCATGE
Consignes:  Mateixes  que  l’anterior  
Tipus  de  Tasca:  Contextualitzada.  Onada  d´una  Unitat  de  CompeCció  
Situació  de  joc:  Defensa  d´una  centrada  des  de  banda  contra  dos  puntes  i  amb  la  
incorporació  de  dos  jugadors  dels  mig  del  camp  
ParJcipants:  ParJcipants:  3  Puntes  +  3  Pivots  contra  4  defenses  +  2  Pivots  
Espai:  Mig  camp  
Explicació:  Treu   el   porter   de   la   porteria   gran.   L´equip   atacant   controla   la   pilota,   ha   d’anar  
a  finalitzar  a  la  porteria  gran.  Si  els  defensors  recuperen  la  pilota  han  de  fer  gol  conduint  
per   una   de   les   dos   porteries.   No   es   pot   passar   de   la   zona   1   a   la   2   si   no   es   fa   amb   una  
passada  a  l´espai.  A  les  zones  laterals  només  pot  defensar  un  jugador.  
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    248      

FASE  7:  EL  CONTROL    


 
-­‐  Consisteix  en  avaluar  el  nivell  d’adaptació  i  rendiment  que  ha  generat  la  
realització  de  l’entrenament.  
 
-­‐  Els  protocols  de  control  han  de  ser  específics  i  iguals  als  de  la  fase  del  
diagnòsCc  inicial  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                        249      

DIAGNÒSTIC DEL NIVELL:


DIBUIX
ACCIÓ TÀCTICA DE L’EXTREM – DESMARCADA
Data  del  diagnòsJc:  23/12/13  
Situació  de  joc:  Moviments  del  davanter  centre  i  els  dos  extrems  per  a  la  
realització  de  la  úlCma  passada  en  la  zona  de  finalització.  
Tipus  de  Tasca:  Onades  
ParJcipants:    Comodí  atacant  +  3  c  P  +  3  
Espai:  25x30m  
Explicació  de  la  tasca:    
-­‐  El  porter  inicia  el  joc  al  passar  la  pilota  al  MC  rival  (comodí)  
-­‐  L’equip  atacant  ha  d’intentar  marcar  a  la  porteria  central  o  a  qualsevol  de  
les  peCtes.  Hi  ha  fora  de  joc.  
-­‐  Abans   de   perdre   la   possessió   de   la   pilota,   es   poden   recolzar   amb   el  
comodí.  Aquest  no  podrà  sorCr  de  la  seva  zona.  
-­‐  Si   els   defenses   recuperen,   han   d’intentar   portar   la   pilota   fins   la   línia   de  
fons  entrant  conduint  
 
 
CRITERUS  D’AVALUACIÓ  DE  LA  SITUACIÓ  DE  JOC                                                                                (variables  i   MAI   POQUES   A   SOVINT   SEMPRE  
específics  en  funció  de  les  necessitats)   VEGADES   VEGADES  
1.  Davant  una  desmarcada  del  punta  (recolzament/ruptura),  ocupa  l’espai  deixat  pel   x  
primer?  
2.  Quan  està  orientat  en  el  joc,  el  jugador  manifesta  constants  canvis  de  ritme,   x  
fintes,  etç  per  tal  de  buscar  línia  de  passada?  
3.  Realitza  els  moviments  en  el  moment  oportú?   x  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    250      

Bibliografia  
 
•  Bayer,  C.  (1992).  La  enseñanza  de  los  juegos  deporCvos  colecCvos,  Barcelona.  
Hispano-­‐Europea  

•  Casáis,  L.;  Domínguez,  E;  Lago,  C.  “Fútbol  Base.  El  entrenamiento  en  categorías  
de  formación”.  MCSports  1ª  ed.  2009    

•  Castelo,  J.  (1994).  Fútebol.  Modelo  técnico-­‐tàcCco  de  jog.,  Lisboa.  Ediçoes  FMH  

•  Castelo,  J.  (1996).  Fútebol.  A  organizaçao  de  jogo.  Lisboa.  Ediçao  do  autor  

•  Castelo,  J.  (1996).  Fútebol.  Estructura  y  dinámica  del  juego.  Barcelona.  Inde  
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    251      

•  Fradua,  L.  (2005).  El  entrenamiento  con  jóvenes  jugadores  en  las  escuelas  de  
fútbol.   Máster   Universitario   de   Preparación   Física   en   Fútbol.   Madrid:   RFEF-­‐
UCLM  

•  Garganta,  J.  (1997).  Para  una  teoría  de  los  juegos  deporCvos  colecCvos.  En  A.  
Graça   y   J.   Oliveira   (eds).   La   enseñanza   de   los   juegos   deporCvos,   pp   9-­‐23,  
Barcelona.  Paidotribo  

•  Garganta,   J.   (1997).   Modelaçao   tácCca   do   jogo   de   futebol.   Estudo   da  


organizaçao   da   fase   ofensiva   em   equipas   de   alto   rendimiento,   Tesis   doctoral  
no  publicada,  Porto.  Universidade  de  Porto  

•  Garganta,  J.;  Pinto,  J.  (1997).  La  enseñanza  del  fútbol.  En  A.  Graça  y  J.  Oliveira  
(eds).  La  enseñanza  de  los  juegos  deporCvos,  pp  97-­‐138,  Barcelona.  Paidotribo  

 
 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    252      

•  Gréhaigne,  J.F.  (2001).  La  organización  del  juego  en  el  fútbol,  Barcelona.  INDE  

•  Hohman,   A.;   Brack,   R.   (1983).   Giochi   sporCvi   e   diagnosi   della   prestaziones,  


SDS,  Rivista  di  cultura  sporCva,  Anno  3,  N.3,  pp.  36-­‐41  

•  Queiroz,  C.  (1983).  Para  uma  teoria  do  ensino/treino  do  futebol,  Ludens.  Vol.  
8,  N.  1,  pp  23-­‐44  

•  Queiroz,   C.   (1986).   Estructura   e   organizaçao   dos   exercicios   de   treino   en  


futebol.,  Lisboa.  Federaçao  Portuguesa  de  Futebol  

•  Sans,   A;   Framarola,   C.   “Los   Fundamenntos   del   Fútbol   –Programa   AT3-­‐”.   Ed.  


MCSports  1ª  ed.  Pontevedra  2009    

 
 
CRÈDIT:  TÀCTICA  PRIMER  NIVELL                    253      

 
•  Sans,  A;  Framarola,  C.  “El  entrenamiento  en  el  Fútbol  Base  –Programa  AT1-­‐”.  
Ed.  Paidotribo.  5ª  ed.  Barcelona  2008    

•  Seirul-­‐lo,  F.  (2004).  Estructura  socioafecCva,  Master  Profesional  en  Alto  


Rendimiento  en  Deportes  de  equipo.  Área  CoordinaCva  Barcelona:  Byomedic-­‐
Fundació  F.C.Barcelona  

•  Solé,  J.  “Planificación  del  entrenamiento  deporCvo”.  SicropatSport  2006    


 
•  Theodorescu,  L.  (1984).  Problemas  de  teoría  e  metodología  nos  desportos  
colecCvos.  Livros  Horizonte