Anda di halaman 1dari 28

SJK (C) KONG MIN

26100 KUANTAN PAHANG.

PROGRAM TRANSISI
&
GURU PENYAYANG

TAHUN 1
2018

(2 - 19 JANUARI 2018)

1
PENGENALAN

Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu
murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada
pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga
dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang,
pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di
Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama.

Matlamat Program

Program Transisi Tahun Satu akan dapat :

1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.

2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran,


guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif

Di akhir program, murid-murid dapat:

1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran

yang formal.

2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi

kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau

mata pelajaran.

3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di

sekolah.

4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

2
TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA

MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir
secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu
dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang
awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga
diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu
melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan
tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-
nilai murni yang ada atau yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar
bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.
Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-
aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru
mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata
bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk
meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

3
TUJUAN PROGRAM TRANSISI

 Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan


baru dalam masa yang singkat.
 Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani
murid-murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan
pembelajaran secara formal di Tahun Satu.
 Meningkatkan minat dan semangat murid-murid untuk datang ke sekolah dan
meneruskan pembelajaran tanpa menimbulkan banyak masalah di sekolah.
 Murid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang baiksupaya mereka
dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakan-rakanyang berbeza serta mengucapkan
emosi dan perasaan mereka.
 Murid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah, membina keyakinan diri dan
perasaan berdikari sehingga satu kelaziman.

VISI

Merealisasikan Program Transisi dan Guru Penyayang dengan berkesan.

MISI

Menyusun pendekatan dan strategi yang paling berkesan berdasarkan kepada keperluan serta
kemampuan sekolah bagi mencapai kecemerlangan.

4
AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2018

PENGERUSI

PN. L. Ranie
Guru Besar SJKT Ladang Sungai Baru

NAIB PENGERUSI 1

EN. S. Saravanan
Penolong Kanan AkademikSJKT Ladang Sungai Baru

NAIB PENGERUSI 2

Cik. K. Sumathi
Penolong Kanan Hal Ehwal MuridSJKT Ladang Sungai Baru

NAIB PENGERUSI 3

En. K. Ravi kumar


Penolong Kanan KoKurikulumSJKT Ladang Sungai Baru

PENYELARAS & SETIAUSAHA

Pn. Chin Wee Chee

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1

Pn.A.Letchumi - Bahasa Malaysia


Pn.B.Dharmilah– Matematik
Pn.M. Khanchana – Bahasa Inggeris
Pn.K. Shankeetha– Bahasa Tamil
En.K. Ravi kumar – Dunia Sains,Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pn.B.Subasheni – Pendidikan Moral dan Pendidikan kesenian

5
BIDANG TUGAS GURU BAGI

PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2018

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi


 Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza.
 Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERI murid.
 Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra
nombor dan pra warna.
 Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan
setiap murid dalam mata pelajaran mereka.
 Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza.
 Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun.
 Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing.
 Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran.
 Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi.


 Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika.
 Melukis pelan bilik darjah.
 Menyediakan sudut ruang mata pelajaran.
 Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang
diberikan.
 Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab
kepada ibu bapa dan penjaga murid.
 Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah
 Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid.
 Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid.
 Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid
selepas minggu transisi.
 Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan
dalam bilik darjah secara berterusan.
 Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

6
BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU

 Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi
dijalankan).
 Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2018 dan Majlis
Penutupan Minggu Transisi 2018.
 Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang.
 Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir.
 Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan.
 Membantu menyediakan dan mengedarkan bahan edaran kepada ibu bapa penjaga.
 Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program.
 Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA

 Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak.
 Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal
murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi.
 Menyediakan dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program
diadakan.
 Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan.
 Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang
dikehendaki.
 Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program.
 Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

7
SENARAI NAMA MURID TAHUN 1

8
PELAN TINDAKAN 2017
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SJKT LADANG SUNGAI BARU

Bil. Aktiviti Tarikh Catatan

1 Mengadakan mesyuarat dengan Guru Besar, 1 Disember 2016 Guru Besar, GPK
PK 1, PK HEM, PK KK, guru-guru Tahun 1, GPK HEM,
Satu tentang Program Transisi Tahun Satu. GPK KK & Semua
guru.

2 Perbincangan dengan guru-guruTahun Satu 21 Disember 2016 Guru Besar, GPK


tentangrancangan Program Transisi selama 1, GPK HEM &
3 minggu. Semua guru tahun
1

3 Keceriaan Kelas Tahun Satu

GPK HEM, Guru


 penyusunan meja dan kerusi 22-27 Disember 2016
Kelas tahun 1
 kebersihan kelas

4 Pendaftaran murid Tahun Satu 28 Disember 2016 GPK HEM, Guru


Kelas tahun 1

5 Pelaksanaan Program Transisi sekolah 3 – 20 Januari 2017 Guru Besar, GPK

(3 minggu) 1, GPK HEM,


GPK KK & Semua
guru tahun 1

9
TENTATIF PROGRAM SUAIKENAL &PENDAFTARAN MURID-MURID TAHUN
(2017)

TARIKH : 28 DISEMBER 2016 (RABU)


TEMPAT : KELAS TAHUN 1
MASA PERKARA TEMPAT TINDAKAN

8.00 pagi - 1. Pendaftaran murid dan ibu bapa / penjaga murid


Kelas tahun 1 GPK HEM /
9.00 pagi tahun 1.
Guru Kelas
2. Pemberian buku teks kepada semua murid.
tahun 1

9.00 pagi- 1. Ucapan aluan dari Guru Besar.


Kelas tahun 1 Guru Besar /
10.00 pagi 2. Memperkenalkan guru-guru Tahun 1 2016.
GPK 1 / Guru
3. Penerangan tentang
tahun 1
 Program Transisi
 LINUS
 Program Sekolah
4. Taklimat Sarana PIBG

10.00 pagi- REHAT Kantin Guru bertugas


10.30 pagi

Kelas tahun 1 Guru Besar /


10.30 pagi- Taklimat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) –
GPK 1
11.15 pagi GPK 1

11.15 pagi- 1. Taklimat GPK Hal Ehwal Murid


Kelas tahun 1 GPK HEM
11.45 pagi  Taklimat pengurusan murid dan pengisian
dokumen peribadi murid.
 Disiplin dan peraturan sekolah
 Program Guru Penyayang
 RMT dan Susu Sekolah

10
11.45 pagi- 1.Watikah Perlantikan Pengawas sekolah oleh GPK
Kelas tahun 1 GPK KOKO
12.00 tgh KOKO.

12.00 1.Jamuan dan bersurai. Kelas Tahun 1 Guru Kelas


tengah hari

11
RANCANGAN PROGRAM TRANSISI
& GURU PENYAYANG TAHUN SATU
2017

12
MINGGU 1
TEMA : SEKOLAH SAYA
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan
7.15 – 7.30 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
 Mengambil kehadiran Tahun 1
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

7.30 –7.45 1.2 Perjumpaan


 Ucapan selamat datang oleh Guru Besar. GB
 Murid diperkenalkan dengan barisan guru- PK1
guru yang mengajar subjek Tahun 1 PKHEM
 Murid bersalamanan dengan guru –guru PK KK
yang terlibat. Semua Guru
Subjek Tahun 1

7.45 – 8.45 1.3 Aktiviti Suai Kenal


 Murid berdiri dalam satu bulatan yang besar Guru subjek
 Saling bersalaman dan bertanya khabar mengikut jadual.
 Murid diagihkan dengan tag nama masing –
masing.
 Murid diminta mewarnakan nama masing –
masing dalam kertas yang telah disediakan.
1
03 Jan 2017 8.45 – 9.15 1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah
Selasa Guru subjek
 Tandas mengikut jadual.
 Bilik darjah
 Kantin

*Guru diminta menerangkan tatacara dan


peraturan bagi setiap tempat yang dilawati.
*Guru juga menerangkan tatacara murid
sewaktu rehat.

9.15 – 10.15 1.5 Lawatan sekitar kawasan sekolah


Guru subjek
 Perpustakaan mengikut jadual.
 Pejabat
 Bilik guru

*Guru diminta menerangkan kepada murid waktu


dibenarkan ke pejabat,bilikguru serta peraturan di
perpustakaan.

13
10.15 – 10.45 REHAT
10.45 – 11.45 1.6 Ice breaking
 Murid menyanyikan lagu “Good Morning” Guru subjek
dan tepuk terima kasih. mengikut jadual.
 Murid menjalankan aktiviti nyanyian ‘rasa
sayang’ dan ‘sayang sekolah saya’
 Murid diminta berbaris mengikut
ketinggian.
 Murid dipilih secara rawak untuk
menyatakan nama kawan apabila guru
tunjuk ke arah sesiapa sahaja.

11.45 – 12.45 1.7 Aktiviti mewarna Guru subjek


 Sambungan aktiviti mewarna tag nama. mengikut jadual.
 Murid membuat bulatan dan dipilih secara
rawak untuk menyatakan nama kawan -membina
mereka. hubungan baik
sesama kawan.

12.45 – 1.15 1.8Peraturan sekolah dipatuhi


 Murid diagihkan kepada 4 kumpulan Guru subjek
melalui undian. mengikut jadual.
 Murid bergerak ke dalam kumpulan
masing-masing.
 Murid diminta melantik ketua dan dengar
arahan untuk setiap tugasan yang diberikan
.
 Murid diminta membentangkan hasil kerja
masing-masing.
 Setiap kumpulan diminta melukis satu
objek yang dilihat mengikut kertas undi
dan warnakan seperti yang terdapat di
sekitar kawasan sekolah seperti tandas,
bilik guru, makmal computer bilik BOSS.
 Setiap kumpulan diminta menerangkan
peraturan setiap tempat tersebut.
 Murid mengemas kelas, berbaris dan
mengucapkan terima kasih kepada guru
sebelum pulang.

14
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh Bahan-bahan
7.15 – 7.45 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1.
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

7.45 – 8.45 2.2 Aktiviti LDK Guru Subjek


 Murid diminta membuat barisan iaitu mengikut jadual.
murid perempuan satu barisan, murid
lelaki satu barisan.
 Murid mendengar arahan dari guru
sebelum menjalankan aktiviti.
 Aktiviti dinamakan “ Duniaku Dunia
Baharu”
Perbincangan dengan murid tentang tujuan
aktiviti ini diadakan.Aktiviti fizikal

2.3 Melawat kawasan sekolah Guru Subjek


8.45 -9.15 mengikut jadual.
 Bilik sains
2  Stor sukan
4 Jan 2017  Tapak perhimpunan
Rabu
*Guru menerangkan peraturan dan tatacara
semasa berada di tempat –tempat ini.
2.4 Warna Guru subjek
 Perbualan tentang tajuk mengikut jadual.
9.15– 10.15  Menamakan warna

10.15 -10.45 REHAT


10.45– 11.45 2.5 Mewarna Guru subjek
 Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu mengikut jadual.
mewarnakan gambar.
 Murid diingatkan supaya mewarna dengan Lembaran aktiviti
cantik kerana hasil kerja yang terbaik akan
dipamerkan dan ditampal didalam kelas.

11.45 – 12.15 2.6 Nyanyian


Guru subjek
 Nyanyian lagu NEGARAKU mengikut jadual
 tepuk terima kasih Radio dan lirik lagu

12.15 – 1.15 2.7 Aktiviti mewarna


 Murid diminta mewarna gambar yang diberi Guru subjek
mengikut jadual..

15
Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh bahan-bahan
7.15 – 7.45 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 Mengambil kedatangan murid Tahun Satu.
 Perbualan -Sayangi sekolah

7.45 – 8.15 3.2 Permainan kecil Guru subjek


 Murid diperkenalkan permainan mengikut jadual.
tradisional
 senamrobik dan permainan Lembara kerja
8.15 – 9.15 3.3Mewarna nombor Guru subjek
 Murid mewarna angka 1 hingga 10 dengan mengikut jadual.
warna kegemaran mereka.
 Murid membaca angka yang diberi. Kad nombor
Lembaran kerja
3 9.15– 10.15 3.4 Pergerakan Motor Halus Guru subjek
5 Jan 2017  murid mewarnakan gambar yang diberi mengikut jadual.
Khamis  penggunaan warna yang sesuai
 cara mewarna yang betul
 mempamerkan hasil murid

10.15 – 10.45 REHAT

10.45 – 12.15 3.5 dinamika kumpulan Guru subjek


 Murid mendengar arahan guru untuk mengikut jadual.
aktiviti yang akan dijalankan.
 Murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing – masing.
 Murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK.
 Guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.

12.15 -1.15 3.7 Ice breaking


 Permainan- Plastistin Guru subjek
 Membentuk Huruf ABC mengikut jadual.
 Membentuk nama sendiri

 Murid mengemas kelas dan beratur untuk


balik.

16
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
7.15 – 7.45 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1.
 nyanyi lagu Negaraku

7.45 – 8.45 4.2Kelas Thevaram Guru subjek


 Cerita agama mengikut jadual.
 Nyanyian Thevaram
Kotak
Sepuluh benda
8.45 – 9.45 4.3 Aktiviti Mengingat Guru subjek
mengikut jadual.
 Guru menunjukkan sepuluh benda dan
menyuruh murid menamakannya.
 Sepuluh benda kemudian diletakkan dalam
satu kotak. Kotak
 Guru meminta murid menyatakan 5 benda Sepuluh benda
yang dilihat dengan betul.
 Memberi ganjaran kepada peserta.
4
6 Jan 2017 9.45 – 10.15 4.4 Aktiviti Estatika dan daya kreatif Guru subjek
Jumaat mengikut jadual.
 Menggunting dan menampal gambar
berdasarkan nombor.
 Guru memilih hasil kerja terbaik.
10.15 – 10.45 REHAT
10.45 – 11.45 4.5 Menonton Video Guru subjek
mengikut jadual.
 Menyaksikan video yang ditayangkan
 Guru mengemukakan soalan Komputer Riba
 Murid memberi jawapan LCD Skrin
 Penerapan nilai moral dalam video
4.6 Jigsaw Puzzle Guru subjek
11.45 – 12.15  Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. mengikut jadual.
 Murid mencantumkan keratan dan cari
objek berdasarkan gambar di sekitar kelas. keratan

12.15 – 1.15 4.7 Nyanyian Guru subjek


 Twincle twincle mengikut jadual.
 School song
 Murid mengemas kelas sebelum balik komputer riba,
skrin

17
MINGGU 2
TEMA : DIRI SAYA
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
7.15 – 7.45 1.1 Kehadiran Guru Kelas
 Mengambil kehadiran Tahun Satu
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.
7.45 – 8.15 1.2 Perhimpunan pagi GB
 Mendengar laporan dari GB, PK1, PK GPK
HEM dan PK KK Guru bertugas
8.15 – 9.15 1.3 Indahnya Duniaku Guru subjek
 Murid dibawa ke sekitar kawasan sekolah. mengikut jadual
 Murid diminta menyatakan apa yang
mereka lihat.
 Murid diminta menyatakan ciptaan Tuhan
yang mereka dapat lihat di kawasan sekitar
sekolah.
 Murid diberikan sekeping kertas untuk
melukis permandangan yang mereka lihat.
9.15 – 10.15 1.4 Adab & Peraturan
5  Murid diterangkan tentang adab ketika Guru subjek
9 Jan 2017 hendak ke tandas, bilik RMT dan ketika mengikut jadual
Isnin waktu rehat.
 Sesi soal jawab dengan murid.
 Murid diminta berbaris sebelum keluar
kelas.
10.15 – 10.45 REHAT
10.45 – 11.15 1.5 Nyanyian Guru subjek
 Menyanyi lagu “Saya Bersih” mengikut jadual
 Murid diminta menyatakan cara menjaga
kebersihan diri berdasarkan nyanyian tadi. -amalkan
kebersihan diri.
11.15 – 12.15 1.6 Saya yang Bersopan
 Murid diminta membaca dialog yang Guru subjek
disediakan oleh guru. mengikut jadual
 Guru bersoal jawab dengan murid tentang
mengapa perlu bersopan.
 Guru meminta murid memadankan
tuturkata yang sopan yang bersesuaian
dengan gambar yang ditunjukkan.
12.15 – 1.15 1.7 Mewarna dan melabel gambar. Guru subjek
 Murid diberikan gambar anggota badan. mengikut jadual.
 Murid diminta mewarnakan gambar dan
melengkapkan gambar bahagian anggota
badan.

18
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
7.15 – 7.45 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan Satu
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

7.45 – 8.15 2.2 Aktiviti fizikal Guru subjek PJ.


 berbaris ke padang
 nyanyian lagu NEGARAKU
 senamrobik dan permainan
 tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur


8.15-8.45 2.3 Nyanyian Guru subjek
 Murid menyanyikan lagu “ Head- mengikut jadual.
shoulder-kness-and toes”
 Murid diminta menamakan anggota badan
dengan betul.
8.45 – 10.15 2.4 Teka silang kata. Guru subjek
 Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. mengikut jadual.
6
 Setiap kumpulan memilih nombor soalan
10 Jan 2017
untuk menyelesaikan teka silangkata.
Selasa
Kumpulan yang menjawab lebih banyak betul
dikira sebagai pemenang.
10.15 – 10.45 REHAT
10.45 – 11.45 2.5 Kotak beracun. Guru subjek
 Murid menyanyikan lagu a,e,i,o,u mengikut jadual.
 Soal jawab tentang maksud perkataan.
 Permainan Kotak beracun. (10 situasi) Lembaran aktiviti
 Murid diterangkan cara aktiviti ini
dijalankan.
11.45 – 12.45 2.6 Membentuk Guru subjek
 Murid diberi bahan-bahan. mengikut jadual.
 Murid membuat bentuk angka (1-10) dan
membentangkan di hadapan kelas.
12.45 – 1.15 2.7 Nilai rakan
 Murid diterangkan bagaimana aktiviti Guru subjek
dijalankan. mengikut jadual.
 Murid diagihkan dengan 2 helaian
lembaran aktiviti “ Pertandingan Murid
terbersih”.
 Murid memilih dua orang rakan untuk
dinilai.
 Cari murid terbersih di dalam kelas.

19
Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh bahan-bahan
7.15 - 7.45 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 Ambil kedatangan Tahun Satu
 Perbualan tentang sayangi diri.
7.45 – 8.45 3.2 LDK- Cita –cita saya Guru subjek
 Murid- murid bergerak dalam kumpulan mengikut jadual.
melalui cabutan undi.
 Murid diterangkan cara aktiviti dijalankan.
 Setiap kumpulan diminta menyatakan
tugas setiap cita-cita yang mereka dapat.
8.45 – 9.15 3.3 Mewarna Guru subjek
 Murid mewarna gambar “kelas saya”. mengikut jadual.
 Murid diminta mewarna dengan cantik
dan kemas.
 Hasil kerja terbaik akan ditampal di
dalam kelas.
9.15 – 10.15 3.4 Susun “ Puzzle” Guru subjek
 Murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan mengikut jadual.
melalui undian.
7  Setiap kumpulan diminta mendengar
11 Jan 2017 arahan sebelum menjalankan aktiviti.
Rabu  Setiap kumpulan akan diberikan sampul
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
 Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.
10.15 – 10.45 REHAT
10.45 – 11.45 3.5 Dinamika kumpulan Guru subjek
 Murid mendengar arahan guru untuk mengikut jadual.
aktiviti yang akan dijalankan.
 Murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing – masing.
 Murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK.
 Guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
11.45 – 12.15 3.6 Nyanyian Guru subjek
 Nyanyian lagu Negeri Sembilan. mengikut jadual.
 Membimbing murid-murid menyanyi
dengan hormat dan tepat. Radio dan lirik lagu
12.15 – 1.15 3.7 Lukisan Guru subjek
 Murid diminta melukis dan mewarna mengikut jadual.
anggota badan.
 Bimbing murid melukis dan mewarna

20
dengan kemas.
 Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
7.15 – 7.45 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1.
 nyanyi lagu tema

7.45– 8.15 4.2 Aktiviti fizikal Guru subjek


 berbaris ke padang mengikut jadual.
 senamrobik dan permainan
 tepuk terima kasih
8.15 – 9.15 4.3Tempat Guru subjek
 Melihat sekeliling sekolah. mengikut jadual.
8  Menyebut nama tempat di sekolah.
12 Jan 2017 9.15 – 10.15 4.4 Makanan berkhasiat Guru subjek
Khamis  Murid diminta menggunting dan mengikut jadual.
menampal gambar makanan pada
lembaran aktiviti yang disediakan. Lembaran aktiviti
10.15 – 10.45 REHAT
10.45 – 12.15 4.5 Aktiviti kendiri Guru subjek
 Murid diminta mengisi maklumat tentang mengikut jadual.
diri dalam kertas yang disediakan.
 Murid dipanggil secara rawak untuk
membaca dihadapan kawan-kawan.
12.15 – 1.15 4.6 Nyanyian Guru subjek
 Menyanyi lagu ‘Ibu Pertiwiku’ mengikut jadual.
 Lagu kanak - kanak
 balik secara teratur, (muzik dan radio)

21
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
5.1 Pengurusan Kelas
1.
7.15 – 7.45  Ambil kedatangan dalam kelas.
 Nyanyi lagu Negeri Sembilan.

5.2 Kelas Thevaram Guru subjek


mengikut jadual.
7.45 – 8.45  Cerita agama
 Nyanyian Thevaram
Lembara aktiviti
5.3 Mewarna Guru subjek
 Murid mewarnakan gambar yang diberi. mengikut jadual.
8.45 – 9.45  Penggunaan warna yang sesuai.
 Cara mewarna yang betul.
 Mempamerkan hasil murid.
5.4 Mengira Guru subjek
 Murid diminta mengira objek yang mengikut jadual.
9.45 – 10.15
terdapat dalam lembaran aktiviti.
9  Murid yang mengira dengan cepat dan Lembaran aktiviti
13 Jan 2017 tepat dikira sebagai pemenang.
Jumaat
REHAT
10.15 – 10.45
Guru subjek
5.5 Nyanyian mengikut jadual.
10.45 – 11.45
 Rasa sayang hey
 Sekolah saya
 Tepuk terima kasih

5.6 Gigi Saya Guru subjek


 Murid menyanyi sambil dibimbing oleh mengikut jadual.
guru.
11.45 – 12.15  Murid diajar cara menggosok gigi dengan Gigi palsu,
betul. Berus gigi
Soal jawab tentang nama gigi dan fungsinya
secara ringkas.
5.7 Arah Guru subjek
 Guru tunjukkan arah kanan dan kiri, mengikut jadual.
 Murid mengikut arahan guru.
12.15 – 1.15
 Aktiviti mewarna arah kanan dan kiri. Lembaran aktiviti
 Murid mengemas kelas sebelum balik.

22
MINGGU 3
TEMA : SAYA BIJAK!
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
7.15 – 7.45 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
 Mengambil kehadiran Tahun 1
 Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

7.45 - 8.15 1.2 Perhimpunan pagi GB


 Mendengar laporan dari GB, PK1, PK GPK
HEM dan PK KK Guru bertugas
8.15 – 9.15 1.3 Membentuk huruf Guru subjek
 Murid diberikan aktiviti mengikut jadual.
 Murid diminta menyiapkan aktiviti denagn
bimbingan guru.
9.15 – 10.15 1.4 Mari mengira!
 Murid diberikan lembaran aktiviti. Guru subjek
 Murid diminta menulis nombor dan mengikut jadual.
10
mewarnakan gambar.
16 Jan 2017
Lembaran aktiviti.
Isnin
10.15 – 10.45 REHAT
10.45 – 11.15 1.5 Pengurusan diri Guru subjek
 Membincangkan cara pengurusan diri mengikut jadual.
semasa di sekolah dan di rumah.

11.15 – 12.15 1.6 Mari bercerita Guru subjek


 Murid ditunjukkan dengan gambar oleh mengikut jadual.
guru.
 Murid diminta menceritakan apa yang
mereka lihat di dalam gambar.
12.15 – 1.15 1.7 Teka silang kata Guru subjek
 Murid ditunjukkan dengan teka silang kata. mengikut jadual.
 Guru membaca pembayang dan murid
memberi jawapan yang betul.

23
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
7.15 – 7.45 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1.
 nyanyi lagu tema ‘ sayang sekolah saya’
 saling bersalaman dan tepukan bersatu

7.45 – 8.15 2.2 Aktiviti fizikal Guru subjek


 berbaris ke padang mengikut jadual.
 senamrobik dan permainan
 tepuk terima kasih
2.3 Puzzle Guru subjek
8.15 – 8.45  Murid diberikan lembaran aktiviti. mengikut jadual.
 Murid diminta menamakan objek –objek
yang terdapat di dalam kelas. Lembaran aktiviti.
 Murid diberi teka silangkata objek di dalam
kelas.
2.4 Mari mengeja Guru subjek
8.45 – 10.15  Murid mengeja dan menulis nama masing- mengikut jadual.
masing.
11  Murid mewarnakan nama yang ditulis.
17 Jan 2017
Selasa 10.15 – 10.45 REHAT
10.45 - 11.45 2.5 Ceritakan! Guru Subjek BI
 Murid ditunjukkan dengan sekeping gambar. (DH)
 Murid diminta menyatakan aktiviti yang
terdapat dalam gambar. Lembaran aktiviti
 Murid mewarna gambar.

11.45 – 12.45 2.6 Jalan selamat! Guru subjek


 Murid diminta melengkapkan lembaran mengikut jadual.
aktiviti.
 Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti. Lembaran aktiviti
 Perbincangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan diri di sekolah.

12.45 – 1.15 2.7 Suaikan


 Murid melengkapkan lembaran aktiviti. Guru subjek
 Guru mengingati bahan yang perlu dibawa mengikut jadual.
pada keesokan hari .
 Balik secara teratur Lembaran aktiviti

24
Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh bahan-bahan
7.15 – 7.45 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
 Ambil kedatangan. Tahun Satu
 Nyanyi lagu sekolah

7.45 – 8.45 3.2Teka silang kata Guru subjek


 Murid ditunjukkan dengan teka silang mengikut jadual
kata.
 Guru membaca pembayang dan murid
memberi jawapan yang betul.

8.45– 9.15 3.3 Akhlak yang baik


 Perbualan mengenai tajuk
 Guru dan murid berbincang mengenai Lembaran Kerja
gambar. Mewarna gambar
 Guru membimbing murid menyatakan aktviti keluarga di
tanggungjawab sebagai anak yang baik rumah.
12 ketika di rumah.
18 Jan 2017
Rabu 9.15 – 10.15 3.4 Shapes! Guru subjek
 Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas. mengikut jadual
 Murid diminta mewarna mengikut arahan
yang tertulis pada setiap bentuk. Lembaran aktiviti

10.15 – 10.45 REHAT

10.45– 11.45 3.5 Tubuh saya Guru Subjek


 Murid menyanyikan lagu ‘Tubuh saya’ mengikut jadual
 Murid menamakan bahagian tubuh.
 Perbincangan tentang fungsi tubuh.
11.45 – 12.15 3.6 Menyanyi Guru Subjek
 Murid menyanyi lagu Negaraku, Negeri mengikut jadual
Sembilan dan lagu sekolah.

12.15 – 1.15 3.7 Membentuk Guru Subjek


 Murid membentuk nama masing-masing mengikut jadual
dengan menggunakan bahan yang diberi.
 Murid diminta mengemas kelas selepas
aktiviti dijalankan

25
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
7.15 – 7.45 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun
 ambil kedatangan 1
 nyanyi lagu

7.45 – 8.15 4.2 Aktiviti fizikal Guru subjek


 berbaris ke padang mengikut jadual.
 senamrobik dan permainan
 tepuk terima kasih
8.15 – 9.15 4.3 Nombor Guru Subjek BI
 Murid diminta membulatkan nombor (DH) & MT (JJ)
mengikut arahan serta padankan nombor
13 dengan perkataan. Lembaran aktiviti
19 Jan 2017
Khamis
9.15– 10.15 4.4 Melukis berpandukan garisan Guru subjek
 Murid menulis berpandukan garisan mengikut jadual.
anggota badan.

10.15 – 10.45 Rehat


10.45– 12.15 4.5 Mengenal dan membaca Guru subjek
 Murid mengenal huruf dan membaca. mengikut jadual.
Murid dibimbing oleh guru.
12.15 – 1.15 4.6 Mari mengeja Guru subjek
 Murid diberikan beberapa suku kata mengikut jadual.
 Murid diminta melengkapkan suku kata
menjadi perkataan.
 Murid membuat lembaran aktiviti.

26
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
5.1 Pengurusan Kelas
1
7.15 – 7.45  ambil kedatangan dalam kelas
 Cerita teladan.
7.45 – 8.45 5.2 Kelas Thevaram Guru subjek
 Cerita agama mengikut jadual.
 Nyanyian Thevaram
8.45 – 9.45 Guru subjek
5.3 Nyanyian mengikut jadual.
 Murid menyanyi lagu huruf.

5.4Mengira Guru subjek


 Murid diminta pergi ke kawasan letak mengikut jadual.
9.45 – 10.15 kereta.
 Murid diminta mencari nombor kereta
14 seperti yang disebut oleh guru.
20 Jan 2017  Murid diminta menyatakan warna
Jumaat kenderaan dalam kertas yang disediakan.
 Murid yang paling cepat menjawab
dengan betul dikira sebagai pemenang.

10.15 – 10.45 REHAT

5.5 Nyanyian Guru subjek


10.45 – 11.45 mengikut jadual.
 Murid menyanyi lagu a,e,i,o,u.
5.6 Ciptaan manusia Guru subjek
 Murid diminta melukis benda-benda mengikut jadual.
11.45 – 12.15
ciptaan manusia.
 Mewarnakan benda-benda yang dilukis.
5.7 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1 Guru Besar
2017 PK1
 Ucapan alu-aluan Guru Besar PKHEM
12.15 – 1.15
 Ucapan PK1, PK HEM & PKKK PKKK
 Persembahan Murid Tahun 1 Guru Penyelaras
 Penyampaian Hadiah kepada murid yang Guru Mata
berprestasi cemerlang Tahun 1. Pelajaran Tahun 1
 Majlis bersurai.

27
PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2018 ini dapat berjalan


dengan baik hasil kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah
berharap semua ibu bapa/penjaga dapat menghantar anak-anak mereka
yang telah cukup umur untuk mendaftar dalam kelas pendidikan pra
sekolah supaya mendapat pendidikan awal kanak-kanak secara
menyeluruh. Justeru,segala perancangan yang telah dirancang oleh pihak
sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

28

Anda mungkin juga menyukai