Anda di halaman 1dari 17

MPU3092 – PENDIDIKAN

ISLAM
CIRI-CIRI KHUSUS AGAMA ISLAM:
ALAMIYYAH
NOR FAKHRUR RAZI BIN NORAZMAN

USTAZ AZLAN BIN JAAFAR


KONSEP ALAMIYYAH
• Alamiyyah bermakna sesuai untuk semua ran! "an tem#at$
• Ia bukan untuk se!ln!an atau satu ban!sa saha%a$

• Ia %u!a sesuai "i semua tem#at sama a"a "i Kutub Selatan&
Khatulisti'a& "an seba!ainya$

• Ia %u!a sesuai untuk semua (aman sama a"a (aman Rasulullah


sallallahu alaihi 'asallam atau (aman teknl!i m"en yan! )an!!ih
ini$

• Sesuai sam#ai ke hari *iamat$


Maksud Ala!""a#
• Al+,Alamiyyah berasal "ari#a"a #erkataan Arab iaitu al+,Alam yan! bermaksu"
se%a!at atau sekalian alam -Ramlan Ahma" . Nr Aishah Ra"uan& /00/12034$

• Menurut 5usu6 al+7ar"ha'i -28894& al+,Alamiyyah bermaksu" bersi6at


antaraban!sa$ Beliau menyatakan Islam seba!ai risalah lan!it yan! "iturunkan
untuk seluruh manusia "i muka bumi ini$

• Zulki:i Ahma" -/0024$ Menurut beliau& al+,Alamiyyah bermaksu" Islam seba!ai


sebuah a!ama yan! sesuai ke#a"a semua manusia ti"ak kira ban!sa& tem#at
"an (aman$ Islam men%elaskan kemuliaan a%arannya ini "itu%ukan untuk semua
manusia se)ara umum$
Prinsip Alamiyyah :
 1. Manusia adalah sebaik-baik kejadian
•Kejadian manusia adalah berasal daripada Nabi Adam. Kemuliaan kejadian
manusia terletak pada akalnya. Dengan anugerah akal itu manusia diamanahkan

untuk memaju.
 Memakmurkan alam ini meng ikut ketetapan Alalh SWT

•Keadilan Islam tidak terikat pada bangsa, keturunan atau darjat seseorang. Semua
manusia adalah sama tarafnya disisi Islam kecuali orangorang yang bertak!a.
 Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.
•Islam diturunkan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. "leh itu
menjadi ke!ajipan setiap muslim untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan dan

mencegah segala kemungkaran.


 Islam menjamin hak asasi manusia.

•segala hak asasi manusia untuk hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan di
akhirat sentiasa terpelihara dengan membuat berbagai peraturan dan undang
undang Islam sentiasa memastikan.
HAK KEMANUSIAN
• Manusia a"alah makhluk yan! #alin! mulia "i sisi Allah s$'$t

• Islam amat menekankan kesaksamaan "an kea"ilan -men%a!a hak manusia4$

• #ak asasi ialah hak kemanusiaan yang harus dimiliki oleh semua manusia berdasarkan andaian
baha!a semua manusia memiliki satu bentuk hak yang sama, yang tidak dipengarahui oleh faktor
tempatan, perkauman dan ke!arganegaraan.

• Semua manusia mem#unyai haknya yan! tersen"iri "an manusia itu berhak men"a#at
haknya %ika "ia berhak$

• Islam mengakui !ujudnya hak tertentu yang mesti dinikmati oleh setiap indi$idu, yang dianggap
sebagai %sebahagian daripada sifatnya sebagai seorang manusia%.
ak asasi manusia yang dijaga !leh manusia:
•Kebebasan bersuara
•Kebebasan melindungi nya!a
•Kebebasan beragama

Kebebasan memiliki harta
•Kebebasanmemelihara kehormatan dan maruah diri
•#ak untuk mendapatkan kesihatan
•#ak untuk mendapatkan pendidikan
• #ak untuk memelihara harta benda.
DIPLOMASI DALAM ISLAM
$AARU% DALAM ISLAM
• Se)ara bahasa ta<aru6 bermaksu" ,berkenalan< atau ,salin! men!enali<$

• Ta<aru6 atau #erkenalan yan! "ian%urkan "alam islam a"alah batas+batas yan!
ti"ak melan!!ar syariah islam itu sen"iri$

• )nthnya& a"ab #er!aulan& a"ab berkenalan mem#unyai batasannya tersen"iri$

• =erkenalan utk tuuan memilih #asan!an hi"u# antara seran! lelaki "!n seran!
#erem#uan %u!a "isebut taaru6$

• Islam telah men!!ariskan #an"uan k#" umat Islam ha" atau batas #erkenalan
antara #asan!an sebelum berkah'in$
$AKA%UL DALAM ISLAM
• taka6ul "ari se!i bahasa ialah salin! %amin men%amin&men%a!a
atau memelihara $

• se)ara amnya mem#unyai #ersamaan "!n insurans


kn>ensinal

• ke"ua+"uanya meru#akan instrument untuk membantu


!ln!an y! ti"ak bernasib baik teta#i taka6ul meru#akan
insurans yan! berteraskan islam "an "iuruskan men!ikut
hukum+hukum "an syariah islam$
Mem#unyai ? knse# asas1
 al+*asamah
+ Iaitu kes *isas se#erti #embunuhan yan! tia"a bukti yan! nyata "imana "ikehen"aki
seseran! yan! "itu"uh "ikehen"aki bersum#ah "en!an nama Allah sebanyak @0 atau
2 utk @0 ran!$

 al+a*ilah
+ Iaitu ahli+ahli *abilah atau suku kaum atau kariah ahli+ahli masyarakat membantu ahli+
ahli yan! "itim#a musibah se#erti kematian atau #embunuhan$

 tabarru -knse# sebenar taka6ul4


+ berknse#kan se#erti khairat kematian yan! a"a "i mes%i"+mes%i" "an kariah+kariah "i
kam#un!+kam#un!
• #erbe(aannya antara khairat kematian ialah taka6ul "iurus
se)ara #r6esinal leh #en!urusan yan! terlatih "an "ika'al
leh ma%lis #en!a'asan syariah "an kera%aan$

• taka6ul men"a#at #en!iktira6an "ari %akim serta halal "imana


semua sim#anan "an #elaburan "itlak (akat$

• taka6ul ti"ak men!an"un!i unsur+unsur !harar&riba "an %u"i$


$A%AHUM DALAM ISLAM
• ta6ahum ialah salin! memahami

• ia a"alah #rinsi# ke"ua "alam ukhu'ah$

• Setelah kita kenal& kita #erlu memahami seseran! itu$

• Cen!an memahaminya& kita "#t memilih "!n sesia#a y! kita bleh %a"ikan teman
ber!aul$

• Cen!an salin! memahami maka setia# in"i>i"u akan men!etahui kekuatan "an
kelemahan masin!/$ Cari sini akan lahirlah ta<a'un -salin! tln! menln!4
"alam #ersau"araan$
• Ukhu'ah ti"ak "a#at ber%alan a#abila seseran! selalu in!in "i6ahami "an
ti"ak berusaha utk memahami r! lain$

• alhu%urat12?

maksu"nya1 Dahai
kamu "ari lelaki "anumat manusiaE
#erem#uan& Sesun!!uhnya
"an Kami telah kamu
Kami telah men%a"ikan men)i#takan
berba!ai ban!sa "an bersuku #uak& su#aya kamu berkenal+kenalan -"an
beramah mesra antara satu "en!an yan! lain4$ Sesun!!uhnya semulia+
mulia kamu "i sisi Allah ialah ran! yan! lebih ta*'anya "i antara kamu&
-bukan yan! lebih keturunan atau ban!sanya4$ Sesun!!uhnya Allah Maha
Men!etahui& la!i Maha Men"alam =en!etahuanNya -akan kea"aan "an
amalan kamu4$
$OLERANSI DALM ISLAM
NILAI-NILAI MURNI
$&' C'()*() La"'u) &!)# Sa+)A+)

• First bullet #int here


Task • Se)n" bullet #int here
/ • Thir" bullet #int here
Task 2

Anda mungkin juga menyukai