Anda di halaman 1dari 7

SOAL ULANGAN HARIAN

SEKOLAH DASAR

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
KELAS I

Sekolah : …………………………….
Kecamatan : …………………………….
Kabupaten : …………………………….

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA


2018
www.sekolahdasar.net
PENILAIAN HARIAN 6

Mata Pelajaran : PAI DAN BP Nama : …………………………….


Kelas : I ( satu ) No. Absen : …………………………….
Semester : II ( dua ) Tanggal : …………………………….

Ayo kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar !


KD. 3.7
1. Tugas utama seorang murid adalah . . . .
A. belajar B. bermain C. bekerja
2. Menunut ilmu hukumnya . . . .
A. mubah B. wajib C. makruh
3. Rabbi zidni> ‘ilma> warzuqni . . . .
A. rafi’an B. saliha C. fahma
4. Setiap memulai pekerjaan yang baik, diawali dengan . . . .
5. Berdo’a merupakan inti dari . . . .
6. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat . . . .
7. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang . . . .
8. Agar menjadi orang yang berilmu, kita harus rajin . . . .
9. Sebutkan manfaat belajar !
……………………………………………………………………………….
10. Bagaimana caranya agar kamu menjadi pandai ?
……………………………………………………………………………….
KD. 3.14
11. Nabi Idris AS lahir di kota. . . .
A. Munaf B. Punjaf C. Hijaz
12. Nabi Idris AS merupakan manusia pertama yang menulis dengan . . . .
A. arang B. kapur C. pena
13. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan. . . .
A. berharta B. berilmu C. bertahta
14. Nabi Idris AS orang yang pertama pandai menjahit . . . .
15. Nabi Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran . . . .
16. Allah memberikan anugerah kepada manusia berupa akal. . . .
17. Dengan pandai membaca dan menulis akan menjadi orang yang . . . .
18. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang. . . .
19. Sebutkan manfaat membaca Al Qur’an!
……………………………………………………………………………….
20. Tulislah bunyi do’a sebelumbelajar !
……………………………………………………………………………….
Tanda tangan
KD 3.7 3.14
Wali murid Guru

Nilai

www.sekolahdasar.net
PENILAIAN HARIAN 7

Mata Pelajaran : PAI DAN BP Nama : …………………………….


Kelas : I ( satu ) No. Absen : …………………………….
Semester : II ( dua ) Tanggal : …………………………….

Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar !


KD. 3.2

1. Tuhan yang wajib disembah adalah. . . .


A. Allah SWT B. setan C. jin
2. Memohon kepada Allah SWT dengan cara. . . .
A. bernyanyi B. berdo’a C. menari
3. Walam yakul lahu> kufuwan . . . .
A. yulad B. samad C. ahad
4. Isi pokok QS Al Ih}las menolak segala . . . .
5. Allah MahaEsa, Esa artinya. . . .
6. Allah adalah Tuhan tempat . . . .
7. Allah tidak beranak dan tidak . . . .
8. Membaca surat Al Ikhlas nilainya sama dengan membaca sepertiga . . . .
9. Apakah artinya Al Ihlas ?
……………………………………………………………………………….
10.Bagaimana cara menyembah kepada Allah ?
……………………………………………………………………………….

Tanda tangan
KD 3.2
Wali murid Guru

Nilai

www.sekolahdasar.net
PENILAIAN HARIAN 8

Mata Pelajaran : PAI DAN BP Nama : …………………………….


Kelas : I ( satu ) No. Absen : …………………………….
Semester : II ( dua ) Tanggal : …………………………….

Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar !


KD. 3.5
1. Jumlah asmaul h}usna ada . . . .
A. 97 B. 98 C. 99
2. Al Malik artinya Allah Maha . . . .
A. Kaya B. Merajai C. Pengasih
3. Asmaul h}usnaadalah nama-nama yang baik bagi. . . .
A. Allah B. Malaikat C. Rasul
4. Yang berkuasa di alam semesta ini adalah . . . .
5. Allah SWT yang merajai di dunia dan di alam . . . .
6. Semua makhluk harus tunduk kepada . . . .
7. Allah SWT mengatur pergantian siang dan . . . .
8. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang berbeda dengan . . . .
9. Bagaimana cara mematuhi Allah sebagai Maharaja ?
……………………………………………………………………………….
10. Siapakah yang menguasai alam semesta dan isinya?
……………………………………………………………………………….

KD. 3.6
11. Nabi terakhir yang wajib kita ikuti adalah . . . .
A. Nabi Nuh AS B. Nabi Musa AS C. Nabi Muhammad SAW
12. Kesaksian tentang ke Esa-an Allah disebut . . . .
A.syahadattain B. syahadat tauhid C. syahadat rasul
13. Syahadat merupakan Rukun Islam yang . . . .
A. satu B. dua C. tiga
14. Syahadat artinya . . . .
15. Wa-asyhadu anna muh}ammadar . . . .
16. Kesaksian tentang utusan Allah disebut syahadat . . . .
17. Tuhan yang wajib kita sembah adalah . . . .
18. Orang yang masuk Islam wajib mengucapkan . . . .
19. Bagaimana bunyi syahadat tauhid ?
……………………………………………………………………………….
20. Apakah artinya syahadatain ?
……………………………………………………………………………….

Tanda tangan
KD 3.5 3.6
Wali murid Guru

Nilai

www.sekolahdasar.net
PENILAIAN HARIAN 9

Mata Pelajaran : PAI DAN BP Nama : …………………………….


Kelas : I ( satu ) No. Absen : …………………………….
Semester : II ( dua ) Tanggal : …………………………….

Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar !


KD. 3.12
1. S{alat dimulai dengan takbiratul ih{ram dan diakhiridengan . . . .
A. salam B. ruku’ C. sujud
2. Jumlah rekaat salat ‘Isya ada. . . .
A. dua B. tiga C. empat
3. Allah memberikan cahaya, kepada rumah yang digunakan membaca . . . .
A. koran B. Al Qur’an C. majalah
4. Orang yang mengaji Al Qur’an akan dikelilingi oleh . . . .
A. malaikat B. syetan C. jin
5. Orang yang rajin s{alat akan masuk surga . . . .
6. Mengerjakan s}alat bagi seorang muslim hukumnya. . . .
7. Mengerjakan s{alat berarti menyembah . . . .
8. Jumlah rakaat salat subuh ada . . . rakaat
9. Salat wajib sehari semalam ada. . . waktu
10.Salat wajib yang dikerjakan siang hari adalah salat . . . .
11.Al Quran merupakan firman . . . .
12.Belajar mengaji di masjid dibimbing oleh . . . .
13.Kitab suci umat Islam adalah . . . .
14.Mengaji Al Qur’an akanmendapat syafaat di hari . . . .
15.Ibadah yang paling istimewa adalah membaca. . . .
16.Dengan membaca Al Qur’an, hati menjadi . . . .
17.Sebutkan nama-nama salat wajib lima waktu!
……………………………………………………………………………….
18.Apakah arti shalat menurut bahasa ?
……………………………………………………………………………….
19.Jelaskan manfaat membaca Al Qur’an !
……………………………………………………………………………….
20.Bagaimanakah rumah yang digunakan mengaji Al Qur’an?
……………………………………………………………………………….
Tanda tangan
KD 3.12
Wali murid Guru

Nilai

www.sekolahdasar.net
PENILAIAN HARIAN 10

Mata Pelajaran : PAI DAN BP Nama : …………………………….


Kelas : I ( satu ) No. Absen : …………………………….
Semester : II ( dua ) Tanggal : …………………………….

Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar !


KD. 3.8
1. Menghormati orang tua merupakan akhlak . . . .
A. terhina B. tercela C. terpuji
2. Terhadap guru harus bertutur kata yang . . . .
A. sopan B. kasar C. keras
3. Seorang anak harus menghormati ayah dan . . . .
4. Nasehat orang tua harus kita . . . .
5. Orang yang mengajar dan mendidik kita di sekolah adalah . . . .
6. Terhadap guru harus bertutur kata yang . . . .
7. Apakah yang lakukan bila mendapat tugas dari bapak ibu guru ?
……………………………………………………………………………….

KD. 3.9
8. Muslim yang baikadalah seseorang muslimyang lain selamat dari gangguan
lisan dan . . . .
A. tangannya B. kakinya C. badannya
9. Hendaklah berkata yang baik atau . . . .
A. tersenyum B. diam C. tertawa
10. Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang . . . .
11. Berkata yang baik termasuk akhlak yang . . . .
12. Berkata yang baik membawa . . . .
13. Kita harus menjaga ucapan kita agar hidup kita selamat di dunia dan . . . .
14. Sebutkan hikmah berkata yang baik?
……………………………………………………………………………….

KD. 3.10
15. Apabila kita mendapat nikmat dari Allah maka wajib . . . .
A. kufur B. syukur C. ingkar
16. Sikap suka memberi maaf kepada orang yang berslah disebut. . . .
A. pemaaf B. pemberani C. penyayang
17. Sikap percaya diri hendaknya diikuti dengan sikap . . . .
18. Yakin dengan kemampuan diri sendiri disebut . . . .
19. Perilaku jujur termasuk akhlak . . . .
20. Jelaskan hikmah perilaku jujur!
……………………………………………………………………………….

Tanda tangan
KD 3.8 3.9 3.10
Wali murid Guru
Nilai

www.sekolahdasar.net
PENILAIAN TENGAH SEMESTER II

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Nama : …………………………….


Kelas : I ( satu ) No. Absen : …………………………….
Semester : II ( dua ) Tanggal : …………………………….

Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar !

KD. 3.2
1. Memohon kepada Allah SWT dengan cara. . . .
A. bernyanyi B. berdo’a C. menari
2. Walam yakul lahu> kufuwan . . . .
A. yulad B. samad C. ahad
3. Isi pokok QS Al Ih}las menolak segala . . . .
4. Allah Maha Esa, Esa artinya . . . .
5. Allah tidak beranak dan tidak . . . .
6. Membaca surat Al Ikhlas sama dengan membaca sepertiga . . . .
7. Apakah artinya Al Ihlas ?…………………………………………………………………
8. Bagaimana cara menyembah kepada Allah?…………………………………………….

KD. 3.7
9. Sebelum belajarkita membaca . . . .
A. majalah B. do’a C. komik
10. Rabbi zidni> ‘ilma> warzuqni . . . .
A. rafi’an B. saliha C. fahma
11. Setiap memulai pekerjaan yang baik, diawali dengan . . . .
12. Berdo’a merupakan inti dari . . . .
13. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat . . . .
14. Agar menjadi orang yang berilmu, kita harus rajin . . . .
15. Sebutkan manfaat belajar !………………………………………………………………
16. Bagaimana caranya agar kamu menjadi pandai ?………………………………………

KD. 3.14
17. Nabi Idris AS merupakan manusia pertama yang menulis dengan . . . .
A. arang B. kapur C. pena
18. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan. . . .
A. berharta B. berilmu C. bertahta
19. Nabi Idris AS orang yang pertama pandai menjahit . . . .
20. Nabi Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran . . . .
21. Allah memberikan anugerah kepada manusia berupa akal. . . .
22. Dengan pandai membaca dan menulis akan menjadi orang yang . . . .
23. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang . . . .
24. Sebutkan manfaat membaca Al Qur’an!…………………………………………………
25. Tulislah bunyi do’a sebelum belajar !……………………………………………………
Tanda tangan
KD 3.2 3.7 3.14
Wali murid Guru

Nilai

www.sekolahdasar.net