Anda di halaman 1dari 2

BENGKEL ANALISIS DATA KUANTITATIF

Bengkel ini akan dijalankan secara hands-on. Kemahiran yang akan dipelajari
adalah;

SIRI 1 (PERMULAAN)

1. Overview skala pengukuran (nominal, ordinal, interval, ratio)


2. Overview statistik deskriptif & statistik inferensi, pengukuran parametrik
& bukan parametrik
3. Bina template dalam fail SPSS untuk pengisian data
4. Pindahkan data daripada soal selidik ke SPSS
5. Mengolah data kajian sebenar
 Bersihkan data
 Replace mising
 Recode data
 Compute data
6. Tentukan kebolehpercayaan item data kajian rintis
7. Analisis data
 Ujian normaliti (skewness, kurtosis, histogram, P-P& Q-Q Plot)
 Paparkan demografi responden (peratus, min, julat)
 Deskriptif (min, sisihan piwai)
 Perbandingan min (ujian-t, anova)

SIRI 2 (LANJUTAN)
1. Analisis faktor
2. Korelasi, korelasi separa
2. Regresi, model analisis laluan, hieraki regresi
3. Crosstab
4. Ancova, manova, mancova dll