Anda di halaman 1dari 5

Soal

11.Tentukan fungsi lanjar yang mencocokan titik-titik data berikut dengan metode regresi.

x 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Y 2.0 3.2 4.1 4.9 5.9

12.Diberikan titik-titik (x,y) sebagai berikut

X 1 2 3 4 5

Y 0.6 0.9 4.3 7.6 12.6

a. Cocokkan titik di tabel masing-masing dengan fungsi f(x) = Ce^bx dan f(x)^b

b. Hitung deviasi = yi - f(xi),kemudian tentukan galat RMSnya berdasarkan galat RMS,fungsi


hampiran mana yang terbaik?

Penyelesaian

11.

i xi yi xi^2 xiyi f(xi)=a+bx deviasi (deviasi)^2


1 1 2 1 2 2.12 -0.12 0.0144
2 1.5 3.2 2.25 4.8 3.07 0.13 0.0169
3 2 4.1 4 8.2 4.02 0.08 0.0064
4 2.5 4.9 6.25 12.25 4.97 -0.07 0.0049
5 3 5.9 9 17.7 5.92 -0.02 0.0004
Total 10 20.1 22.5 44.95 0.043

𝑛 𝑥𝑖 𝑎 𝑦𝑖
( ) [ ] = [ ]
𝑥𝑖 𝑋𝑖 2 𝑏 𝑥𝑖𝑦𝑖
5 10 𝑎 20.1
( ) [ ] = [ ]
10 22.5 𝑏 44.95

𝑎 1 22.5 − 10 20.1
[ ] = ( ) ( )
𝑏 (5)(22.5)−(10)(10) −10 5 44.95

𝑎 0.22
[ ] =( )
𝑏 1.9

a = 0.22 b = 1.9

maka, persamaan regresinya :

f(x) = 0.22 + 1.9x

0.043 1/2
Galat RMS = ERMS = [ ] = 0.09274
5

12. a.

xi yi Xi=ln(xi) Yi=ln(yi) Xi^2 XiYi y=Cx^b


1 0.6 0 -0.510826 0 0 2.3225
2 0.9 0.693147 -0.105361 0.480453 -0.07303 9.342953
3 4.3 1.098612 1.458615 1.206949 1.602452 21.09165
4 7.6 1.386294 2.028148 1.921812 2.81161 37.58483
5 12.6 1.609438 2.533697 2.59029 4.077828 58.83385
4.787492 5.404274 6.199504 8.41886

y = Cxb

ln(y) = ln(C) + b ln(x)

defenisikan :

Y = ln(y)

a = ln(C)

X = ln(x)
Persamaan regresi lanjar :

Y = a + bX

𝑛 𝑥𝑖 𝑎 𝑦𝑖
( ) [ ] = [ ]
𝑥𝑖 𝑋𝑖 2 𝑏 𝑥𝑖𝑦𝑖

5 4.7875 𝑎 5.4043
( ) [ ] = [ ]
4.7875 6.1995 𝑏 8.4189

𝑎 1 6.1995 − 4.7875 5.4043


[ ] = ( ) ( )
𝑏 (5)(6.1995)−(4.7875)(4.7875) −4.7875 5 8.4189

𝑎 0.8421
[ ] =( )
𝑏 2.0082

a = 0.8421 b = 2.0082

C = ea = 2.720.8421 = 2.3225

Maka,

y = Cxb = 2.3225x2.0082

4916.74 1/2
Galat RMS = ERMS = [ ] = 31.3584
5

b.

xi yi xi^2 Yi=ln(yi) xiYi y=Ce^(bx)


1 0.6 1 -0.510826 -0.51083 0.10976495
2 0.9 4 -0.105361 -0.21072 0.04821267
3 4.3 9 1.458615 4.375845 0.02117672
4 7.6 16 2.028148 8.112593 0.00930157
5 12.6 25 2.533697 12.66848 0.00408558
15 55 5.404274 24.43538
y = Cebx

ln(y) = ln(C) + bx ln(e) ln(e) = 1

ln(y) = ln(C) + bx

defenisikan :

Y = ln(y)

a = ln(C)

X=x

Persamaan regresi lanjar :

Y = a + bX

𝑛 𝑥𝑖 𝑎 𝑦𝑖
( ) [ ] = [ ]
𝑥𝑖 𝑋𝑖 2 𝑏 𝑥𝑖𝑦𝑖

5 15 𝑎 5.4043
( ) [ ] = [ ]
15 55 𝑏 24.4354

𝑎 1 55 − 15 5.4043
[ ] = ( ) ( )
𝑏 (5)(55)−(15)(15) −15 5 24.4354

𝑎 −1.3859
[ ] =( )
𝑏 −0.8222

a = -1.3859 b = -0.8222

C = ea = 2.72-1.3859 = 0.2499

Maka,

y = Cebx = 0.2499e-0.8222x
deviasi 1 deviasi 2 (deviasi 1)^2 (deviasi 2)^2
-2.833326 -0.620591 8.02773409 0.385132666
-9.448313 -0.153573 89.2706266 0.023584722
-19.63304 1.4374383 385.4561968 2.066228888
-35.55668 2.0188467 1264.27766 4.075741925
-56.30016 2.5296112 3169.7075 6.398933006
4916.739718 12.94962121

12.9496 1/2
Galat RMS = ERMS = [ ] = 1.6093
5

Maka, berdasarkan Galat RMSnya fungsi hampiran yang terbaik adalah fungsi y = Cebx.