Anda di halaman 1dari 8

PANAASAN SEMESTER KODUO 

BOROS KADAZANDUSUN TOUN 4 


2019 
 
NGARAN :........................................................... KALAS:............................................... 
 
 
A. Suato’ boros di kotunud. ( 10 marka ) 
(​ Tulis perkataan yang betul ) 
 
 
 
 
 
 
1. 
  Id ​dohuri ​ nopo do li​b​rari nga 
tuun​d​orongon do ​b​aas. 
 
 
 
 
2.  Poingkakat i tina di Daniel id ​sampaping 
di Daniel. 
 
 
 
 
3. Kiwaa nogi ​tua ua​ padagangon id  
Tomu Tamparuli. 
 
 
 
 
4.  Buul nopo nga ​obulugu​. 
 

 
 
 
 
5.  Congkak nopo nga iso kawo 
 

​pomoinan guugulu 
 
 
 

1
B. Suato’ ngaran pomoinan toi ko’ sipoot. (14 marka ) 
( Tulis nama permainan atau jenis sukan ) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
C. Suato’ putul boros. ( 10 marka ) 
(​ Tulis suku kata ) 
 
 
 
1.   
 
 
2.   
 
 
3.   
 
 
4.   
 
 
5.   
 
 
 
 
D. Ngaranai bogian lamin id siriba. ( 10 marka ) 
(​ Namakan bahagian-bahagian rumah di bawah) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3
E. Suato ayat tumanud gambal. (10 marka ) 
​( Tulis ayat berdasarkan gambar ) 
 
 
 

1.
Abagos i………….

2.
Anangan……………….

3. iti nopo………………………….

4. mogitatabang…………………………...

5.
ogumu……………………….

4
 
 

F. Alanai do boros ilo gambal. (14 marka )  


( Tukarkan gambar kepada perkataan )​. 
 
 
 
 
Ontok tadau minongoi i Jeni om i Bona hilo id li​b​rari, Donggongon. 

 
​ _____________________ 

Suminakai yolo do  . Notoliban diolo o . 

bas masjid

___________ _____________

Pogulu do minuli, minomoli yolo do  , , 

rangalau punti

_______________
​ ____________

om .

tupolo nanas
 
 
 

5
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Uludo boros sumiliu do ayat kirati. (16 marka ) 


​(S​ usun perkataan menjadi ayat bermakna ) 
 
 
1.   
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
2.   
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
3. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
5. 
 
 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
7. 
 
 

___________________________________________________________________ 

 
 

 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
H. Num​b​ulai tumanud nuludan om suaton kawagu sumiliu iso sorita.  
(16 marka ) 
( Nomborkan mengikut urutan dan tulis semula menjadi satu cerita) 
 

1. iti nopo nga golupo


2. mogontolu…..
3. omutan……
4. tanak nopo…….

 
 
7
 

1. iti nopo…..
2. maganak…
3. posusuon…
4. tanak nopo…..