Anda di halaman 1dari 1
RINTAH KABUP TAN DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI MALANGNENGAH Iii Alamat : JI, H. Hamba nea Haur Ds. Karang Tengah Kee. Pagedangan ~ Tangerang EPUTUSAN KEPALA SD NEGERI MALANGNI Nomor 800/08/$D23/2011 Tentang, PENGANGKATAN TENAGA GURU SUKWAN PADA SD NEGERI MALANGNENGAH IIL KECAMATAN PAGEDANGAN KEPALA SD NEGERI MALANGNENGAH II KECAMATAN PAGEDANGAN, Menimbang a. bahwa untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar pada SD Negeri Malangnengah TI Kecamatan Pagedangan dipandang perlu mengangkat Tenaga Guru Sukwan b. bahwa pengangkatan Tenaga Guru Sukwan sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala SD Negeri Malangnengah III Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang _pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Memperhatikan Hasil_rapat_komite Sekolah SD Negeri Malangnengah III Kecamatan Pagedangan tanggal 12 Desember 2010 MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2011. mengangkat tersebut di bawah ini NAMA SUMARNI Tempat, Tanggal Lahir Bogor, 08 Mei 1982 Pendidikan / Jurusan SMA tahun 2010 Menjadi Tenaga Guru Sukwan pada SD Negeri Malangnengah II Kecamatan Pagedangan KEDUA Tenaga Guru Sukwan yang diangkat sebagaimana diktum PERTAMA diberikan tunjangan tenaga pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ‘Tembusan; disampaikan kepada 1. Kepala UPT Pendidikan Kec, Pagedangan