Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan


Sejarah Tahun 4
Kelas
Tema Sejarah Awal Negara

Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Unit Unit 11: Hang Tuah Laksamana Melaka

Kelas 4 MH (Muhsin)

Tarikh / Masa 18/10/2018 / 9.45 - 10.45 pagi (1 Jam)


Standard Kandungan 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

Standard Pembelajaran 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah


5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana

K5.4.4 Menyenarikan sifat-saifat kesetiaan tokoh kepada institusi


beraja

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

i. Menyatakan riwayat Hang Tuah melalui aktiviti berkumpulan


secara tepat dan betul.
ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 peranan Hang Tuah sebagai
Laksamana dalam bentuk peta i-Think (peta buih)
iii. Menyatakan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada institusi beraja
melalui aktiviti Roda Impian.

Aktiviti 1. Murid membuat pertunjukkan silat.


2. Murid membaca pantun.
3. Guru memberi penerangan.
4. Murid membuat aktiviti dalam kumpulan.
5. Muird membuat peta i-Think (peta buih) dalam kumpulan.
6. Murid membentangkan hasil kerja mereka
7. Murid bermain aktiviti roda impian.

EMK Nilai murni - Bekerjasama, Berusaha, Taat setia


KPS - Elemen Asas Sejarah, Signifikan Bukti
KBAT - Menjelaskan cara menghargai sumbangan tokoh dalam
memelihara kedaulatan negara .
ENT- Keusahawanan dan kreativiti.
TKP- Intrapersonal, Interpersonal, verbal linguistik, kinestetik
DK- Mentaati Raja dan Negara
TMK- Belajar melalui TMK
KB - Menjana idea, menghubungkait, membuat rumusan
Bahan Bantu Mengajar Lagu background, speaker, model keris, topeng, buku teks, nota
ringkas, gambar, komputer, LCD, kertas manila, marker pen, kad
nombor, kad jawapan, aplikasi Google classroom, slaid powerpoint,
flashcard, lembaran kerja, belon
Penilaian Pengajaran /39 orang murid dapat menguasai riwayat Laksamana Hang Tuah
dan Pembelajaran dan peranan Hang Tuah dalam

Refleksi 1. Murid yang menguasai objektif pengajaran diberikan aktiviti


pengayaan.
2. Murid yang belum menguasai diberikan aktiviti pengukuhan.

STRATEGIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK/PEDAGOGI CATATAN

Permulaan (5 minit) Kemahiran berfikir BBM


- Menjana idea
1. Guru memilih seorang wakil - Lagu background
murid untuk membuat silat
Nilai murni
pertunjukkan silat.
- Keberanian -Speaker
2. Murid-murid memerhati - Bersusaha
- Model Keris
pertunjukkan silat.
TKP - Topeng (gambar
3. Guru bersoal jawab dengan
- verbal linguistik Hang Tuah)
murid.
- interpersonal
(murid menjawab soalan guru
- visual-ruang
secara lisan)
- muzik
a. Apakah objek yang
- Kinestetik
digunakan oleh tokoh untuk
membuat pertunjukkan silat?
b. Apakah kegunaan alatan
ini?
c. Tahukah kamu semua
bahawa pada zaman dahulu,
terdapat seorang takoh yang
handal dalam menggunakan
alatan ini?
d. Jika kamu tahu, siapakah
tokoh ini?

4. Guru mengaitkan jawapan


murid dengan tajuk pelajaran
pada hari ini.
Aktiviti 1 (15 minit) Kemahiran Berfikir ABM

1. Guru akan mengedarkan nota - Menjana idea baru - Buku teks


riwayat Laksama Hang Tuah
- Menghubung kait - Nota ringkas
dalam bentuk pantun kepada
setiap murid - Gambar latar
belakang
2. Guru memilih dua orang murid Nilai
untuk membaca pantun. - Komputer
- Berusaha
3. Guru akan memaparkan gambar - LCD
- Bekerjasama
latar berdasarkan setiap
- Lembaran kerja
rangkap pantun. - Berdikari

4. Murid diberi penerangan KPS


berdasarkan pantun tersebut.
- Elemen Asas Sejarah
5. Guru bersoal jawab dengan
murid.
(murid menjawab soalan guru TKP

secara lisan) - Verbal linguistik


a. Senaraikan nama empat orang
sahabat rapat Hang Tuah.
b. Nyatakan keistimewaan Hang TMK
Tuah. - Belajar melalui TMK

6. Murid dibahagikan kepada 6


kumpulan dan setiap kumpulan
diedarkan lembaran kerja.

7. Murid dikehendaki berbincang


dalam kumpulan untuk
menyelesaikan latihan tersebut

8. Guru berbincang dan


membetulkan jawapan murid

Aktiviti 2 (20 minit) Kemahiran Berfikir ABM


- Menjana idea
1) Guru menggunakan ABM - Kertas manila
- menghubungkait
untuk menerangkan peranan
- Marker pen
Hang Tuah sebagai
Nilai
Laksamana
- bekerjasama
2) Murid mendengar penerangan - Berusaha
guru. - Keberanian

3) Guru bersoal jawab dengan


TKP
murid.
- Verbal linguistik
(murid menjawab soalan guru
secara lisan)
a. Nyatakan
Peta i-Think
sekurang-kurangnya tiga
peranan Hang Tuah sebagai - Peta buih
Laksamana?

4) Dalam kumpulan yang sama,


EMK
murid dikehendaki
menghasilkan peranan Hang - Kreativiti dan inovasi
Tuah sebagai laksamana
Melaka dalam bentuk peta
i-Think (peta buih) secara DK

kreatif. - Mentaati Raja dan Negara

5) Murid berbincang dalam


kumpulan untuk
menyelesaikan tugasan
tersebut.

6) Guru memilih beberapa orang


kumpulan untuk membuat
pembentangan di hadapan
kelas.

7) Guru berbincang dan


membetulkan jawapan
murid-murid.

8) Guru menerangkan sifat-sifat


Laksamana Hang Tuah secara
lisan.
Aktiviti 3 (15 minit) Kemahiran Berfikir BBM
- menghubungkait
1. Guru mengedarkan kad - Kad nombor
- menjana idea baru
nombor 1-7 kepada setiap
- Aplikasi Google
kumpulan.
Nilai Clasroom
2. Aplikasi Google Classroom - Berusaha
- Komputer
digunakan dalam permainan - Bekerjasama
ini. - Berdikari - LCD
a. Guru menekan butang
- Slaid powerpoint
“mula” dan roda itu akan KBAT
berpusing. - Pada pendapat anda, - Kad Jawapan
b. Selepas roda itu berhenti mengapakah sebagai - Belon
berpusing, ia menuju pada seorang rakyat kita perlu
satu nombor. - Flashcard
menunjukkan kesetiaan
c. Murid yang memegang kepada Raja. - Marker pen
nombor berkenaan perlu - Pada pandangan anda
berdiri dan menjawab soalan nyatakan cara menghargai
yang dipancarkan pada sumbangan tokoh dalam
slaid dengan mengangkat memelihara kedaulatan
kad jawapan yang negara .
disediakan.
d. Guru memberikan 30 saat TKP
untuk menjawab soalan.
- Intrapersonal
e. Murid yang dapat menjawab
soalan dengan betul diberi - Verbal linguistik
10 markah.
f. Langkah a hingga d diulang
sehingga semua soalan DK
dijawab. - Mentaati Raja dan Negara

3. Guru akan meletakkan dua


soalan bonus (soalan KBAT) di
KPS
dalam belon.
- Signifikan bukti
4. Murid-murid perlu meniup
belon itu sehingga pecah dan
menjawab soalan tersebut
pada flashcard dalam
kumpulan masing-masing.

5. Guru berbincang dan


membetulkan jawapan murid.

Penutup (5 minit) Nilai


- Bersyukur
1. Murid diminta merumuskan apa
- Hormat
yang dipelajari pada hari ini.

2. Guru merumuskan isi-isi KB


penting. - Membuat rumusan

3. Guru memberi token kepada ahli


kumpulan yang mendapat
markah tinggi.

REFLEKSI:
Sesi pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) pada hari ini berjalan dengan lancar. Hal ini
demikian kerana , objektif pembelajaran yang dicatat sebelum sesi pengajaran dapat dicapai
melalui aktiviti yang bersesuaian. Namun begitu, saya mendapati bahawa terdapat beberapa
aspek kelebihan dan kekurangan sepanjang sesi pengajaran berlangsung.

Antara kekuatan dan kelebihan sepanjang proses PdPc saya ialah dalam sesi permulaan.
Dala set induksi saya telah menyuruh seorang murid untuk membuat pertunjukkan silat. Saya
mendapati murid-murid lain menunjukkan keinginan dan berasa semangat untuk memulakan
sesi pengajaran. Secara tidak langsung, melalui kaedah ini, murid-murid menunjukkan
keinginan yang tinggi sepanjang proses PdPc berjalan. Selain itu, kelebihan dalam proses
PdPc ini ialah melalui penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) yang pelbagai. Penggunaan
ABM yang pelbagai telah menarik minat murid untuk belajar dalam keadaan yang lebih
seronok. Seterusnya, kelebihan saya ialah semsa menggunakan teknik penerangan dalam
bentuk pantun dalam langkah 1. Hal ini demikian kerana saya mendapati, murid-murid lebih
memehami isi pelajaran jika dibandingkan dengan penggunaan buku teks. Di samping itu,
kekuatan dalam proses PdPc ini ialah dalam langkah 3 iaitu permainan Roda Impian, saya
mendapati murid-murid berasa seronok dan melibatkan diri dengan aktif dalam permainan ini.
Seterusnya, kelebihan dalam dalam sesi PdPc ini ialah melalui penggunaan token sepanjang
proses PdPc. Penggunaan token telah mewujudkan semangat untuk bersaing dalam kalangan
murid-murid.

Antara kelemahan dan kekurangan dalam sesi PdPc ini ialah semasa menjalankan
aktiviti dalam langkah 2. Saya mendapati murid-murid mengambil masa yang lama untuk
menyiapkan peta I-Think dalam kumpulan dan menyebabkan pembentangan peta I-think tidak
dapat dijalankan mengikut perancangan. Selain itu, kekurangan dalam proses PdPc ini ialah
semasa menjalankan aktiviti dalam langkah 3. Saya mendapati, masa yang dirancang oleh
saya untuk aktiviti ini tidak mencukupi dan menyebabkan saya menghabiskan kelas lewat.

Antara penambahbaikkan yang boleh saya lakukan untuk mengatasi kelemahan di atas ialah
dengan memberi masa yang mencukupi untuk setaip aktiviti dan sentiasa memantanu murid
semasa mereka membuat aktiviti kumpulan. Selain itu, saya juga perlu merancang aktiviti
yang berpatutan dengan masa supaya murid-murid menyiapkan aktiviti dalam masa yang
diberikan.