Anda di halaman 1dari 17

PENYELESAIAN MASALAH SECARA INVENTIF

1. Terangkan maksud masalah bukan inventif.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lengkapkan contoh yang berikut. (3 Markah)

MASALAH PENYELESAIAN

2. Terangkan maksud masalah inventif.(3 Markah)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

MASALAH PENYELESAIAN

3. Lengkapkan calir yang berikut menerangkan masalah bukan inventif

1.______________________________________________
______________________________________________

2. _____________________________________________
_____________________________________________

3. Membuat pilihan
_____________________________________________

4. Melaksanakan pilihan
______________________________________________

5. _____________________________________________
_____________________________________________
(3 Markah)
4. Apakah tujuan analisis fungsi.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(3 Markah)

5. Lengkapkan maksud symbol pada jadual dibawah . ( 3 Markah)

6. Nyatakan jenis garisan yang berlabel A, B dan C dalam model fungsi dibawah dengan
betul
A

(3 Markah)

b) Lengkapkan jadual kompenan, fungsi dan objek berikut dengan betul. Satu jawapan
telah diberi.

Kompenan Fungsi Objek

Pemegang memegang Batang

(10 Markah)
7. Berikut adalah strategi penyelesaian masalah inventif.

A Model penyelesaian

B Model Masalah

C Kaedah Penyelesaian

Susun fasa penyelesaian masalah inventif mengikut urutan yang betul dengan menulis A,B
dan C dalam ruang yang disediakan.

3.
Masalah Penyelesaian
umum umum

2. 4.

1. Analisis
Masalah Meringkaskan Penyelesaian
Khusus Masalah Khusus

Halangan
Penyelesaian

(3 markah)
8. Berikut adalah strategi penyelesaian masalah inventif.

A Analisis

B Model penyelesaian

C Model Masalah

D Kaedah Penyelesaian

Susun fasa penyelesaian masalah inventif mengikut urutan yang betul dengan menulis A,B,
C dan D dalam ruang yang disediakan. Jawapan A telah diberi.

(3 markah)

10. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.


A Masalah bukan inventif
B Masalah inventif
Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak yang
disediakan.

(i) Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo
untuk meningkatkankuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan
serta membazirkan bahan api.

(ii) Raju mudah membawa barang-barang yang dibeli dipasar setelah memasang bakul
di motosikalnya

(iii) Setelah menambahkan buah strawberi sebagai hiasan, kek Puan Masliza semakin
sedap dan menarik
(3 markah)
11. Nyatakan definisi bagi masalah inventif dan masalah bukan inventif
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(3 markah)

12. Lengkapkan rajah berikut dengan menulis pernyataan yang betul bagi X, Y, dan Z

Masalah dikenal pasti Alatan dapat digunakan Proses penambahbaikan


semula alat

Alatan tidak X Y Z Tiada kesan


berfungsi sampingan

X : ________________________________
Y : ________________________________
Z : ________________________________
(3 markah)

13. Tuliskan A, B dan C pada ruang yang disediakan berkaitan fasa penyelesaian masalah
inventif.
A Percanggahan fizikal
B Analisis fungsi
C Kaedah penyelesaian spesifik

Fasa

a) Analisis punca masalah

b) Model masalah

c) Model penyelesaian

(3 markah)
14. Maklumat berikut menunjukkan hubung kait produk antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.
A Produk
B Fungsi
C Objek
Padankan pernyataan berikut dengan menulis A, B, dan C pada petak yang disediakan.

(i) Merupakan penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk

(ii) Merupakan tugas sesuatu produk

(iii) Merupakan gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem
(3 markah)

15. Maklumat berikut berkaitan dengan hubung kait antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.

Mengangkut Lori Barang

Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan dalam ruang yang disediakan.

Produk Objek
Fungsi

(a) ____________ (c) ____________


(b) _______________

(3 markah)

16. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah mengenai
fungsi produk.

(i) Analisis fungsi membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesuatu produk

(ii) Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen akan dinyalakan

(iii) Setiap komponen pada produk salin berhubung antara satu dengan lain-lain
dengan kepentingan fungsi masing-masing
(3 markah)
17 Yang berikut adalah hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya

Produk Fungsi Objek

(sistem) (Tindakan) (Penerima kesan)

Berikan contoh produk yang dapat menerangkan rajah hubung kait diatas. Contoh jawapan
telah diberi.

Produk (sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima kesan)


Meja Memegang Buku

(3 markah)

20. Tandakan ( √ ) pada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan yang berkaitan.

(a) Pembahagian

(b) Penyarangan

(c) Pembuangan dan pemilihan

(3 markah)

21. Tandakan A, B, dan C bagi pernyataan yang berkaitan.

A Tindakan awal
B Tindakan berkala
C Pengembangan terma
(i) Menggunakan prinsip terma terhadap sesuatu bahan

(ii) Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko

(iii) Menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala

(3 markah)

22. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan ruang.

i. ___________________________

ii.___________________________

iii.__________________________

(3 markah)
23. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan masa.

i. ___________________________

ii.___________________________

iii.__________________________

(3 markah)

24. Padankan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal pemisahan ruang dan percanggahan
fizikal pemisahan masa dengan huraian yang betul.

Prinsip Inventif
Pembahagian Huraian
Memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang
Pembuangan dan sama tetapi berlainan saiz
pemulihan Membuang bahagian yang telah menjalankan
fungsinya
Penyarangan Membahagikan objek kepada beberapa bahagian

(3 markah)

25. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.

A Masalah bukan inventif

B Masalah inventif

Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada
petak yang disediakan.

Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo


untuk meningkatkankuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah
hilang kawalan serta membazirkan bahan api.

Raju mudah membawa barang-barang yang dibeli dipasar setelah


memasang bakul di motosikalnya

Setelah menambahkan buah strawberi sebagai hiasan, kek Puan


Masliza semakin sedap dan menarik
[3 markah]

26. Pernyataan berikut merupakan sebahagian daripada proses penyelesaian masalah


bukan inventif.

Proses Penyelesaian Masalah Label

Masalah dikenal pasti X

Alatan dapat digunakan semula Y

Proses penambahbaikan alat Z

Lengkapkan carta alir berikut berikut dengan menulis X, Y dan Z pada ruang yang
disediakan.

Alatan tidak Tiada kesan


berfungsi sampingan

[3 markah]

27. Pernyataan berikut ialah penerangan fasa penyelesaian masalah inventif.

A Percanggahan fizikal

B Analisis fungsi

C Kaedah penyelesaian spesifik

Nyatakan penerangan fasa berkaitan dengan fasa yang diberi dengan menulis A, B dan
C pada ruang yang disediakan.

Analisis punca masalah

Model masalah

Model penyelesaian
[3 markah]
28. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
mengenai analisis fungsi.

Komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk

Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen akan dinyatakan

Sistem adalah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk

[3 markah]

30. Maklumat berikut berkaitan dengan hubung kait antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.
Mengangkut Lori Barang

Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan dalam ruang yang disediakan.

Produk Fungsi Objek

(a) ____________ (c) ____________


(b) _______________

[3 markah]

31. . Tandakan ( √ ) pada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang yang betul dan ( X )
pada yang salah

Pembahagian

Penyarangan

Pembuangan dan pemilihan

[3 markah]
32. Tandakan A, B, dan C bagi pernyataan yang berkaitan.

A Tindakan awal

B Tindakan berkala

C Pengembangan terma

Menggunakan prinsip terma terhadap sesuatu bahan

Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko

Menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala

[3 markah]

33. Tandakan cadangan prinsip inventif A, B, dan C bagi pernyataan yang berkaitan.

A Tindakan awal

B Kedinamikan

C Pengembangan terma

Penggunaan jalur dwilogam sebagai pengawal suhu litar automatik pada seterika

Pemadam kebakaran yang akan merenjiskan air apabila berlaku kebakaran

Stereng kereta yang boleh dilaraskan ketinggiannya

[3 markah]

34. Padankan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan dan contoh situasi
yang dinyatakan dengan dengan menulis A atau B

Kaedah Penyelesaian Masalah

Kaedah Pemisahan Ruang A

Kaedah Pemisahan Masa B


Situasi Kaedah Penyelesaian
Masalah
Pelanggan memerlukan almari yang besar dan perlu muat di
dalam kereta untuk dibawa pulang
Lampu perlu menyala di waktu gelap dan perlu padam di
waktu terang
Ahmad mahu minum air kopi tetapi cawan berasa panas dan
sukar dipegang
[3 markah]

Bahagian B – 2 Soalan

1. Lengkapkan maklumat di bawah bagi komponen, fungsi dan objek untuk sebuah meja. Satu
contoh jawapan telah diberi.

Komponen Fungsi Objek


Muka meja Memegang Buku

(10 markah)

2. Meja makan di bawah ini bermasalah. Meja ini tidak dapat menampung hidangan makanan
yang banyak di atas meja.
(a) Berdasarkan rajah di atas, cadangkan perubahan reka bentuk yang sesuai dalam jadual di
bawah ini.

Objek Percanggahan Situasi Soalan Penentuan Jensi Kaedah


fizikal Kaedah Pemisahan Pemisahan
Ruang / Masa Ruang / Masa

(4 markah)

(b) Lakarkan kaedah penyelesaian pada meja makan yang bermasalah di ruang di bawah ini.

(6 markah)

23 Rajah menunjukkan sebuah meja yang bergoyang dan tidak stabil. Buku yang
diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Skru yang mengikat muka meja dengan kaki
meja banyak yang berkarat.

Muka meja

Skru

Kaki meja

Lantai
Berdasarkan rajah itu,

(a) Lengkapkan jadual komponen-komponen meja itu serta fungsinya.

Komponen Fungsi Objek

(i) (iii) (v)

Kaki meja memegang Muka meja

(ii) (iv) (vi)

Lantai Memegang Kaki meja

[6 markah]

(b) Lengkapkan rajah model fungsi di bawah bagi meja itu.

Lantai memegang Kaki memegang (i) memegang (ii)


meja

memegang memegang

Kelembapan (iii)

[3 markah]

(c) Berdasarkan rajah model fungsi di 23 (b), nyatakan kesimpulan bagi punca meja itu
tidak stabil.

.......................................................................................................................................
........
[1 markah]
1. Rajah menunjukkan sebuah meja berkaki kayu yang diletakkan buku diatasnya.

a) Tuliskan hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya dengan
melengkapkan jadual di bawah.

Produk Fungsi Objek


Memegang Buku
(1 markah)
b) Senaraikan komponen-komponen sebuah meja dengan fungsinya.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________
(4 markah)
1. Rajah nerikut menunjukkan sebuah kerusi yang mempunyai masalah inventif.

Berdasarkan rajah di atas,

(a) Nyatakan DUA kaedah pemisahan


(i) __________________________________________
(ii) __________________________________________
(2 markah)

(b) Nyatakan EMPAT cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa
(i) _____________________________________________________________
_______
(ii) _____________________________________________________________
_______
(iii) _____________________________________________________________
_______
(iv) _____________________________________________________________
_______
(4 markah)

(c) Huraikan maksud kedua-dua jenis pemisahan di (a)


(i) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________

(ii) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________
(4 markah

Anda mungkin juga menyukai