Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Reka Bentuk Dan Teknologi

Tahun : 5 Al- Farabi

Bilangan : 26 orang

Tarikh / Hari : 01 Ogos 2018 / Rabu

Masa / Minit : 12.15 – 01.15 petang (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Teknologi Pertanian

Tajuk : 5. Teknologi Pertanian

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat biji benih di rumah atau di pasaran dan sebahagiannya pernah melakukan aktiviti pertanian di rumah

Standard Kandungan : 5.1 Menanam benih di dalam bekas.

Standard Pembelajaran : 5.1.1 Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri seperti cukup matang, bernas, berbentuk normal dan tidak diserang perosak.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajran, murid berupaya untuk :

1. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.

2. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.

3. Memilih biji benih yang baik dengan betul.

Pentaksiran : (a) Penilaian pelajar dilakukan secaraq lisan melalui aktiviti soal jawab

(b) Mengedarkan lembaran kerja untuk dilakukan di rumah dan akan disemak oleh guru

Elemen Merentas Kurikulum : Keusahawanan :

EK2: Daya kreativiti dan inovasi

Kreativiti: Pemilihan idea terbaik dan rasional.


Nilai murni: Kerjasama, yakin, tekun dan sabar

Nilai dan Sikap : Kerjasama, Berani

Kemahiran Berfikir : Banding dan beza, membuat perkaitan

Elemen Abad ke 21 : Kolaborasi , Komunikasi, Pemikiran Kritis

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, Biji Benih, Gambar

LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


Set Induksi Memberi gambaran awal berkaitan tajuk 1. Guru menunjukkan bekas yang berisi benih Nilai dan Sikap
(5 minit) pengajaran pada hari tersebut 2. Murid diminta menyatakan bahan yang terkandung di Berani dan Yakin
dalam bekas tersebut
3. Murid diminta mengaitkan pengetahuan sedia ada Kemahiran Berfikir
murid tentang topik hari ini Membuat perkaitan
Pengenalan : Pengenalan tentang jenis-jenis biji benih yang 1. Murid diminta menyatakan pendapat berkaitan ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar
Langkah 1 baik biji benih yang baik Gambar biji benih
(15 minit) 2. Guru menerangkan pada murid tentang ciri-ciri biji
benih yang baik dan biji benih yang rosak dengan Kemahiran Berfikir
berpandukan gambar Banding beza
Perkembangan : Kaedah pemilihan biji benih yang berkualiti 1. Guru mengajar cara pemilihan biji benih yang
Langkah 2 berkualiti Nilai dan Sikap
(20 minit) 2. Beberapa orang murid dikehendaki memilih biji benih kreativiti
yang berkualiti pada suatu bekas di hadapan
3. Murid dikehendaki memberikan beberapa contoh
penggunaan biji benih dalam kehidupan
Pengukuhan : Aktiviti pengukuhan : Pembinaan peta i-think 1. Murid diminta untuk menghasilkan satu peta i-think PAK 21:
Langkah 3 berkaitan dengan ciri-ciri biji benih yang baik Peta i-think
(15 minit)
2. Sambil murid melakukan peta i-think, guru berkongsi KBAT:
pengalaman tentang situasi sebenar pertanian di Pemikiran Kritis
Malaysia
Penutup Membuat rumusan 1. Beberapa orang murid diminta membuat rumusan Kemahiran Berfikir
(5 minit) berkaitan dengan pengajaran hari tersebut. Membuat perkaitan
2. Guru bertanya kepada pelajar jika ada sebarang
soalan

Refleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….