Anda di halaman 1dari 1

GEOMETRI KOORDINAT

PAPER 1

1. Carikan dalam sebutan m, persamaan bagi garis lurus yang melalui titik (m,0) dan mempunyai
kecerunan m. Seterusnya cari nilai-nilai yang mungkin bagi m jika garis lurus itu juga melalui titik
(5,6).

2. Tunjukkan bahawa titik persilangan garis x+8y = 16 dan 3x+2y=4 juga terletak pada garis x+3y=6.

3. Cari titik persilangan garis x-2y-13=0 dan 5x+3y+13=0. Jika garis 4x-y+k=0 juga melalui titik
persilangan ini, cari nilai k.

4. Titik Q, A dan B masing-masing ialah asalan, (3,4) dan (7,1). Buktikan bahawa segitiga OAB
bersudut tegak di A.

5. Tunjukkan bahawa titik-titik A(3,3), B(0,-1), C(-5,-1) dan D(-2,3) adalah bucu-bucu sebuah
rombus.

PAPER 2

1. Rajah menunjukkan garis lurus y=2x+3 yang menyilang garis x=k pada titk A dan paksi-y pada
titik B. Jika C ialah titik (k,0) dan <ABC = 900 , cari nilai k.

Y y=2x+3

x=k

X
O C(k,0)

2. Titik A,B,C mempunyai koordinat (6,0), (2,-4), (-4,2) masing-masing. Cari Koordinat-koordinat
untuk L,M,N, iaitu titik tengah masing-masing bagi BC, CA, AB. Cari persamaan garis lurus AL, BM
dan koordinat D, titik persilangannya. Buktikan bahawa C, D, N adalah segaris.