Anda di halaman 1dari 16

ALIF

( أ )

1.

Aban

: نﺎـَـﺑَأ

: perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah

‘Utsman bin ‘Affan

 

2.

Abiy

: ﻲِّ ﺑَأ

: yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang

tunduk terhadap tekanan

3.

Abyan

: ﻦَﻴْﺑَأ

: yang lebih jelas

4. Adib

: ﺐْﻳِدَأ

: sastrawan

5. Ahmad

: ﺪَﻤْﺣَأ

: yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah

kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur’an

6. : ﺐْﻳِرَأ

7. : ﺐَﺣْرَأ : yang lapang dada

Arib

Arhab

: yang cerdik dan berakal

8. Asad

: ﺪَﺳَأ

: singa (lambang keperkasaan)

9. Asmar

: ﺮَﻤْﺳَأ

: yang berkulilt coklat, abu-abu

10.

As’ad

: ﺪَﻌْﺳَأ

: yang lebih bahagia

11. Asyqar

: ﺮَﻘْﺷَأ

: yang berambut pirang

12. : ﺐَﻬْﺷَأ : warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa.

Asyhab

13. Ashil

: ﻞْﻴِﺻَأ

: yang asli

14. Anis

: ﺲْﻴِﻧَأ

:

yang dapat menenangkan hati dari

kerisauan/keterasingan

15. : مَﺮْآَأ

16. : نﺎــَﻣَأ : rasa aman

17. : ﻦــْﻴِﻣَأ : yang dapat dipercaya

Akram

Aman

Amin

: yang lebih mulia

18. Amir

: ﺮْﻴِﻣَأ

: Emir, pemimpin, yang memerintahkan

19.

Anwar

: رﻮَْ ﻧَأ

: yang lebih bercahaya

20. : نﺎَآْرَأ : pondasi, pokok

Arkan

21. Awwab

: باﱠوَأ

: yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud

'alaihissalam

 

22. Ayib

: ﺐِﻳﺁ

: yang kembali

23. Ayyub

: بْﻮﱡﻳَأ

: yang banyak kembali, nama nabi

24.

Islam

: مﺎﻠَْﺳِإ

: keislaman

25. : مﺎَﺼِﺘْﻋِا: berpegang teguh

I’tisham

26. Iklil

: ﻞْﻴِﻠْآِإ

: mahkota

27. Imam

: مﺎـَﻣِإ

: pemimpin

28. : بﺎـَﻬْﻳِإ : pemberian

Iyhab

29. Usamah

:ﺔَﻣﺎَﺳُأ

: singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh

Rasulullah.

BA’ (ءﺎﺒﻟا)

1. Bady

: يِدﺎَﺑ

: yang terlihat secara jelas

2. Badzil

: لِذﺎَﺑ

: yang berusaha dengan sekuat tenaga

3. Bahi

: ﻲِهﺎَﺑ

: yang cerdik dan baik, yang berbangga

4. Bari’

: عِرﺎَﺑ

: yang menonjol dalam setiap pekerjaan

5. Basim

: ﻢِﺳﺎَﺑ

: yang tersenyum

6. Basil

: ﻞِﺳﺎَﺑ

: yang sangat berani

7.

8.

9.

dinisbatkan kepada bulan purnama

10. : قاﱠﺮَﺑ

Baqir

Badr

Badri

: ﺮِﻗﺎَﺑ

: رْﺪَﺑ

:يِرْﺪَﺑ

: yang memiliki kedalaman ilmu

: bulan purnama

: julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar,

Barraq

: yang berkilauan, cemerlang

11. : تﺎَآَﺮَﺑ : keberkahan yang banyak

12. Basyir

13. Basysyar : رﺎﱠﺸَﺑ

14. : يِﺮْﺤَﺑ : yang dinisbatkan kepada laut

15. :ﺞْﻴﻬِﺑَ

Barakat

Bahri

Bahij

: ﺮْﻴِﺸَﺑ

: yang memberikan kabar gembira

:

yang banyak memberikan kabar gembira

: yang ceria, elok

16. : يِﺮْﺼَﺑ: yang dinisbatkan kepada kota Bashrah

17. : لﺎَﻠِﺑ

muazzin Rasulullah

18. Burhan

Bashri

Bilal

: air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan, nama

: نﺎـَهْﺮُﺑ : bukti, argumentasi

TA’ (ءﺎﺘﻟا)

1. Taib

: ﺐِﺋﺎَﺗ

: yang bertaubat

2. Taiq

: ﻖِﺋﺎَﺗ

: yang merindu

3. Tajir

: ﺮِﺟﺎَﺗ

: saudagar, pedagang

4. :ﻲِﻤْﻴﻤِﺗَ :

Yaman

5. : ﻲِﻘَﺗ

Tamimi

Taqy

dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah

: Ahli taqwa

6. : ﻖْﻴِﻓْﻮَﺗ : taufiq, petunjuk, kesesuaian

7. : ﻦْﻴِﺴْﺤَﺗ : perbaikan, memperindah

8. : نﺎَـﻴْﺒِﺗ : penjelasan, keterangan

Taufiq

Tahsin

Tibyan

TSA’ (ءﺎﺜﻟا)

1. Tsabit

: ﺖِﺑﺎَﺛ

: yang kokoh, tegar, kuat

2. Tsamin

:ﻦـْﻴﻤِﺛَ

: yang berharga

3. Tsaqib

: ﺐِﻗﺎَﺛ

: yang memiliki otak yang cerdas, tajam

4. Tsariy

: يِﺮَﺛ

: hartawan

JIIM (ﻢﻴﺠﻟا)

 

1.

Jabir

: ﺮِﺑﺎَﺟ

: yang menggantikan apa yang hilang, nama seorang shahabat

Nabi yang terkenal (Jabir bin ‘Abdullah)

2. : ﺮِﺳﺎَﺟ : pemberani

Jasir

3. Jasim

: ﻢِﺳﺎَﺟ

: yang tinggi, besar

4. Jarir

: ﺮْﻳِﺮَﺟ

: Tali pengikat onta, nama salah seorang shahabat

5. Jamil

:ﻞْﻴﻤِﺟَ

: indah, gagah

6. : ﺮَهْﻮَﺟ : permata berlian

7. : يِرْﻮُﻬَﺟ

8. : دﺎَﻬِﺟ

Jauhar

Jahuri

Jihad

: yang memiliki suara yang jelas dan besar

: Jihad, perang suci

10.

Jubair

: ﺮْﻴَﺒُﺟ

: sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya)

HA’ (ءﺎﺤﻟا)

 

1. Habib

: ﺐْﻴَﺒُﺣ

: orang yang dikasihi

2. Hatim

: ﻢِﺗﺎَﺣ

: orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai

simbol kedermawanan oleh bangsa Arab

3. Harits

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam

: ثِرﺎَﺣ : yang membajak tanah, salah satu nama yang dianjurkan oleh

4. Hazim

: مِزﺎَﺣ

: yang berkemauan keras dan bersikap tegas

5. Hasyid

: ﺪِﺷﺎَﺣ

: yang mengumpulkan, menghimpun orang

6. Hafizh

: ﻆِﻓﺎَﺣ

: yang memelihara, menjaga, yang menghafal

7. Hamid

: ﺪِﻣﺎَﺣ

:

yang memuji, bertahmid

8. : جﺎﱠﺠَﺣ : yang banyak melaksanakan haji, yang punya argumentasi

Hajjaj

9. Hasan

wasallam

10. : نﺎﱠﺴَﺣ : yang banyak baiknya, keindahannya

11. : ﻢَﻜَﺣ

12. Halif

: yang banyak memuji

14. : ناَﺪْﻤَﺣ : yang banyak memuji

13. Hammad : دﺎﱠﻤَﺣ

: ﻦَﺴَﺣ

: yang baik, bagus, indah, nama cucu nabi Shallallahu 'alaihi

: hakim, pemutus hukum, wasit

Hassan

Hakam

Hamdan

: ﻒْﻴِﻠَﺣ : rekanan, sekutu, kongsi

15. : ﻲِﻠَﺒْﻨَﺣ : pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal

Hanbaly

16. Hanif

17. Hashshad : دﺎﱠﺼَﺣ : yang banyak mendapatkan (sesuatu)

: ﻒْﻴِﻨَﺣ : yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus

18. Hayyan

: نﺎﱠـﻴَﺣ

: hidup

19. Haidar

: رَﺪْﻴَﺣ

: Pemberani

20. Hibban

: نﺎﱠـﺒِﺣ

: yang banyak dikasihi

21. Hilmi

: ﻲِﻤْﻠِﺣ

: dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenang

dalam bertindak

22. : ﺮَﻴْﻤِﺣ

Himyar

: nama suku di Yaman

23. : مﺎَـﺴُﺣ : pedang yang tajam

24. : ﻦْﻴَﺴُﺣ : yang bagus, indah (diminutif dari kata husn)

Husam

Husain

KHA’ (ءﺎﺨﻟا)

1. Khazin : نِزﺎَﺧ : yang menyimpan

2. Khasyi’ : ﻊِﺷﺎَﺧ : yang khusyu’

3. Khathir : ﺮِﻃﺎَﺧ : hati, pikiran yang terbersit

4. Khalid : ﺪِﻟﺎَﺧ : kekal, abadi, nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli

perang (Khalid bin walid)

5. Khalish : ﺺِﻟﺎَﺧ : yang murni, ikhlas

6. Khajil : ﻞْﻴِﺠَﺧ : pemalu

7. Khashib : ﺐْﻴِﺼَﺧ : subur

8. Khadhir

9. Khathib : ﺐْﻴِﻄَﺧ : penceramah, yang berbicara

: ﺮِﻀَﺧ

: yang hijau

11. Khalaf

12. Khaldun

: ﻒَﻠَﺧ

: نْوُﺪْﻠَﺧ : kekal, abadi

: pengganti, yang datang kemudian, keturunan

13. Khalifah

: ﺔَﻔْﻴِﻠَﺧ

: penguasa dalam negara Islam, pengganti, pemimpin

14. Khalil

: ﻞْﻴِﻠَﺧ

: teman akrab yang dekat dan dikasihi

15. Khair

: ﺮﻴٍْ ﺧَ

: yang baik

16. Khuzaimah

: ﺔـَﻤْﻳَﺰُﺧ

: pohon yang bunganya sangat sedap (diminutif

dari kata khuzam)

Daal (لاﺪﻟا)

1. Daris

: سِراَد : pelajar

2. Daud

: دُواَد

: nama Nabi

3. Daly

: ﻲِﻟاَد

: buah anggur yang tidak terlalu hitam

4. Dany

: ﻲِﻧاَد

: yang dekat

5. Daffa’

: عﺎﱠﻓَد

: yang (banyak) mempertahankan diri

6. Dafi’

: ﻊِﻓاَد

: yang mempertahankan, mendorong, motivasi

7. Dalil

: ﻞْﻴِﻟَد

: penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan

DZAL (لاﺬﻟا)

1. Zakir

: ﺮِآاَذ

: yang berzikir, yang ingat

2. Zakir

: ﺮْﻴِآَذ

: yang baik daya ingatnya

3. Zakwan

4. : ﻲِّ آَذ

: ناَﻮْآَذ : yang sangat cerdas

: yang cerdas

Zaky

5. Zulfiqar

: رﺎَﻘِﻔْﻟا وُذ

: nama pedang ‘Ali bin Abi Thalib

6. Zulfahmi

: ﻢْﻬَﻔﻟْا وُذ

: yang memiliki pemahaman

RA’ (ءاﺮﻟا)

1. Ra’id

: ﺪِﺋارَ

: pemimpin, pencetus

2. Ra’if

: ﻒِﺋاَر

: yang memiliki rasa kasihan

3. : ﺢِﺟاَر : yang kuat, tajam akalnya

Rajih

4. : ﻲِﺟاَر

Raji

: orang yang berharap

5. : ﺦِﺳاَر : yang kokoh, dalam ilmunya

6. : ﺪِﺷاَر

Rasikh

Rasyid

: yang memberi petunjuk/nasehat, sudah berusia baligh

7. : ﺐِﻏاَر : yang memiliki keinginan

Raghib

8. Raki’

: ﻊِآاَر

: yang ruku’/menundukkan kepala, yang shalat

9. Ramiz

: ﺰِﻣاَر

: yang memberi isyarat atau kode, menandai

10. Ramy

: ﻲِﻣاَر

: yang melempar, pemanah

11. Rabi’

: ﻊـْﻴِﺑَر

: musim semi

12. Rajab

: ﺐَﺟَر

: bulan rajab, pengagungan

13. : بﺎﱠﺣَر : yang sangat menyambut, antusias, yang (banyak) berlapang

dada

Rahhab

14. Razin

: ﻦْﻳِزَر

: yang cemerlang (otaknya), penuh kesungguhan

15. Rassam

: مﺎﱠﺳَر

: yang menggambar

16. Rasyad

: دﺎَﺷَر

: lurus, yang mendapat petunjuk

17. : ﺪـْﻴِﺷَر : yang mendapat petunjuk

Rasyid

18. : ﻖْﻴِﺷَر : perawakan tubuhnya bagus, tangkas

Rasyiq

19. : يِﺰْﻣَر : dinisbatkan kepada simbol, simbolik

20. Ramadhan : نﺎَﻀَﻣَر : bulan ramadhan, panas yang sangat

21. : ﻊْﻴِﻓَر

22. : نﺎـَﺤْﻳَر : aroma, buah yang baunya wangi

23. : قْزِر

Ramzi

Rafi’

Raihan

Rizq

: yang tinggi

: anugerah, rizki

24. Ridhwan : ناَﻮْﺿِر: kerelaan, keridhaan

25. : ﻲِﻘْﻓِر

Rifqy

: dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belaskasih

26. : ضﺎَﻳِر : taman

Riyadh

27. Ridha

: ﺎَﺿِر

: kerelaan

28.

Rusyd

: ﺪْﺷُر

: petunjuk

29. Rusydi

: يِﺪْﺷُر : yang bersifat petunjuk

ZAI (ياﺰﻟا)

1. Zari’

: عِراَز

: yang menanam

2. Zahid

: ﺪِهاَز

: yang bersahaja, zuhud

3. Zahir

: ﺮِهاَز

: yang cemerlang, berseri-seri

4. Zahy

: ﻲِهاَز

: wajah yang elok

5. : تﺎﱠـﻳَز : dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang minyak

Zayyat

6. Zaky

: ﻲِّ آَز

: Yang bersih, suci

7. Zaid

: ﺪْﻳَز

: yang bertambah

8. : ﻲِﻧاَﺮْهَز: yang berseri-seri

9. : دﺎَـﻳِز

Zahrani

Ziyad

: yang bertambah

SIN (ﻦﻴﺴﻟا)

1. : ﺲِﺋﺎَﺳ : yang menyiasati

Sais

2. Sabiq

: ﻖِﺑﺎَﺳ

: yang terdahulu

3. Satir

: ﺮِﺗَﺎﺳ

: yang menutupi sesuatu

4. Sajid

: ﺪِﺟﺎَﺳ

: yang bersujud

5. : ﻦِﺧﺎَﺳ : yang panas

6. : ﻲِﻋﺎَﺳ : yang berusaha, berjalan cepat

Sakhin

Sa’i

7. Saqy

: ﻲِﻗﺎَﺳ

: yang menuangkan (air)

8. Salim

: ﻢِﻟﺎَﺳ

: yang selamat, sehat dan segar bugar

9. : ﺢِﻣﺎَﺳ : yang pema’af, yang mulia hatinya

10. : ﻲِﻣﺎَﺳ : yang mulia, tinggi

11. : ﺮِهﺎَﺳ

12. : حﺎﱠـﺒَﺳ : perenang

Samih

Sami

Sahir

: yang berjaga di tengah malam, tidak tidur

Sabbah

13. Sakhiy

: ﻲِّ ﺨَﺳ

: yang dermawan, murahhati

14. Sa’ad

: ﺪْﻌَﺳ

: kebahagiaan

15. Sa’id

: ﺪْﻴِﻌَﺳ

: yang bahagia

16. : نْوُﺪْﻌَﺳ : yang bahagia

17. : ﺮَﻔَﺳ

18. : نﺎـَﻤْﻠَﺳ : yang selamat

Sa’dun

Safar

Salman

: perjalanan

19. : ﻞْﻬَﺳ

20. : فﺎﱠـﻴَﺳ : yang memegang pedang, ahli pedang

21. : ﺪـﱢﻴَﺳ

Sahal

Sayyaf

Sayyid

Sidr

Siraj

: yang mudah

: pemuka, pemimpin

: daun bidara

22. : رْﺪِﺳ

23. : جاَﺮِﺳ : lentera, lampu

24. : ﺲْﻳَﺪُﺳ : diminutif dari kata as-sudus ; seper-enam

25. : رْوُﺮُﺳ : kegembiraan

26. : دْﻮُﻌُﺳ

27. : نﺎَﻄْﻠُﺳ : yang memiliki kekuasaan, sultan

28. : ﻞْﻴَﻬُﺳ

Sudais

Surur

Su’ud

Sulthan

Suhail

: kebahagiaan, nama raja Kerajaan Arab Saudi

: diminutif dari kata sahl : mudah

SYIN (ﻦﻴﺸﻟا)

1. : بﺎَّ

Syabb

: pemuda

2. : يِدﺎَﺷ : yang merangkai sya’ir

Syady

3. : حِرﺎَﺷ : yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang

Syarih

lapangdada

4. : ﺮِﻃَﺎﺷ : genius

Syathir

5. : ﻲِّ ﺒِﻃﺎَﺷ : nama ulama terkemuka

Syathibi

6. : ﺮِﻋﺎَﺷ : penyair

Sya’ir

7. : ﻊِﻓﺎَﺷ

Syafi’

: yang memberi pertolongan

8. : ﻲِّ ﻌِﻓﺎَﺷ : dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi’i

Syafi’i

9. Syakir

: ﺮِآﺎَﺷ

: yang bersyukur

10. Syamil

: ﻞِﻣﺎَﺷ

: komplit, universal, yang mencakup

11. : ﺦِﻣﺎَﺷ : yang tinggi, kokoh

Syamikh

12. : ﻲِهﺎَﺷ : yang memiliki keinginan

Syahy

13. : نﺎَﻌْﺠَﺷ : yang sangat pemberani

Syaj’an

14. : داﱠﺪَﺷ

Syaddad

: yang kuat, keras

15. : ﻒْﻳِﺮَﺷ : yang mulia, terhormat

Syarif

16. : ﻚْﻳِﺮَﺷ : kongsi, sekutu

Syarik

17. : ﻲِﻧاَﺮْﻌَﺷ

Sya’rani

: dinisbatkan kepada kata sya’r ; rambut

18. Syaghghaf : فﺎﱠﻐﺷَ : yang memiliki keinginan yang amat sangat, tergila-gila,

mabuk kepayang

19. : ﻖْﻴِﻔَﺷ : yang halus perasaannya, penuh belas kasih

Syafiq

20. : ﻖْﻴِﻘَﺷَ

Syaqiq

: sekandung, terbelah

21. : ﺐْﻴِﻜَﺷ : yang memberi balasan kebaikan

: yang banyak bersyukur, terimakasih

23. : رْﻮُﻜَﺷ : yang banyak bersyukur, terimakasih

Syakib

22. : رﺎﱠﻜَﺷ

Syakkar

Syakur

24. Syammakh : خﺎﱠـَﻤﺷ

: يِزاَﺮْﻴَﺷ

25. Syairazy

Persia/Iran sekarang, nama ulama terkenal

26. : بﺎَﻬِﺷ : bintang meteor, cahaya api

: yang amat tinggi, kokoh

: dinisbatkan kepada kata syairaz ; nama kota di

Syihab

27. : ﺐْﻴَﻌُﺷ : nama nabi, diminutif dari kata sya’b ;bangsa, suku

Syu’aib

28. : عﺎَﺠُﺷ : pemberani

Syuja’

29. : ﺢْﻳَﺮُﺷ : diminutif dari kata syarh ; penjelasan, lapang dada, lega

Syuraih

30. Syurahbil : ﻞْﻴِﺒْﺣَﺮُﺷ

: nama seorang shahabat

Shad (دﺎﺼﻟا)

1. : ﺐِﺋﺎَﺻ : yang bertindak benar

2. : ﺪِﺋﺎَﺻ

3. : ﻦِﺋﺎَﺻ : yang menjaga

Sha-ib

Sha-id

Sha-in

: yang berburu

4. Sha’im

: ﻢِﺋﺎَﺻ

: yang berpuasa

5. Shabir

: ﺮِﺑﺎَﺻ

: penyabar

6. : ﺐِﺣﺎَﺻ : teman, shahabat, yang menyertai

7. : ﻲِﺣﺎَﺻ : yang berteriak, bangun

Shahib

Shahy

8. : رِدﺎَﺻ

9. : قِدﺎَﺻ : yang jujur

10. : فِرﺎَﺻ : yang mengalihkan (perhatian, dst), yang merubah

11. : مِرﺎَﺻ : yang tegas, tajam

12. : ﺪِﻋﺎَﺻ : yang memanjat, menaiki

13. : ﺢِﻓﺎَﺻ : pemaaf

14. : ﻰِﻓﺎَﺻ : yang suci, murni, bersih, tidak keruh

Shadir

Shadiq

Sharif

Sharim

Sha’id

Shafih

Shafy

: yang mengeluarkan, menerbitkan, bersumber

15. : ﺢِﻟَﺎﺻ : orang yang shalih, sesuai

16. : ﺖِﻣﺎَﺻ : yang diam tidak banyak bicara

17. : ﺪِﻣﺎَﺻ

18. : حﺎﱠﺒَﺻ : yang mengucapkan selamat pagi

19. : ﻲِّ ﻔَﺤَﺻ : wartawan

Shalih

Shamit

Shamid

Shabbah

Shahafy

: yang tegar

20. : ﺮْﺨَﺻ

21. Shaddam : ماﱠﺪَﺻ

22. : فاﱠﺮَﺻ : kasir

23. : ﺮَﻔَﺻ

24. : تَﻮْﻔَﺻ : jernih, bersih, bening

25. : ناَﻮْﻔَﺻ : jernih, bersih, nama seorang shahabat, batu besar yang

halus/licin

26. : ﺢْﻴِﻔَﺻ : pedang yang tajam, lempengan

27. : ﺮْﻴِﻔَﺻ : terompet, siulan

28. Shafrawy : يِواَﺮْﻔَﺻ

kuningan

Shakhar

Sharraf

Shafar

Shafwat

Shafwan

Shafih

Shafir

: batu yang keras, karang

: yang membenturkan

: bulan shafar

: dinisbatkan kepada kata “shufr”; kuning, kekuning-

29. Shaqr

: ﺮْﻘَﺻ

: burung elang

30. Shaql

: ﻞْﻘَﺻ

: tajam

31. : حﺎَﻠَﺻ : keshalihan, kecocokan

32. : ﻞْﻬَﺻ

33. Shawwan : ناﱠﻮَﺻ : yang menjaga (diri, dsb)

34. : دﺎـﱠﻴَﺻ : ahli berburu

Shalah

shahl

Shayyad

: suara kuda

35. : ﻰِّ ﻟَﺪْﻴَﺻ : apoteker

36. : ﻖـْﻳﱢﺪِﺻ : yang amat jujur

37. : طاَﺮِﺻ : jalan

38. : ّﻲِﺤْﻠُﺻ : dinisbatkan kepada kata shulh ; perdamaian

39. Shuwailih : ﺢِﻠْﻳَﻮُﺻ : diminutif dari kata shalih

40. Shuhaib

ar-Ruumy

Shaidaly

Shiddiq

Shirath

Shulhi

: ﺐْﻴَﻬُﺻ : julukan bagi singa, nama seorang shahabat terkenal Shuhaib

DHAD (دﺎﻀﻟا)

1. : ﻂِﺑﺎَﺿ : kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya

2. : ﻚِﺣﺎَﺿ : yang tertawa

3. : ﻦﻣﺎَِ ﺿ : yang menjamin, menanggung

4. : يِوﺎَﺿ : bercahaya

Dhabith

Dhahik

Dhamin

Dhawy

5. : كﺎﱠﺤَﺿ : yang banyak tertawa

6. : ﺮْﻴِﻤَﺿ : perasaan

7. : ﻒْﻴَﺿ : tamu

8. : نﺎـَﻤِﺿ : jaminan

9. : ﺐْﻴَﺒٌﺿ : diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak

10. Dhuha

Dhahhak

Dhamir

Dhaif

Dhiman

Dhubaib

: ﻰَﺤٌﺿ : waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir

THA’ (ءﺎﻄﻟا)

1. Thaif

Saudi

2. : ﻦِﺣﺎَﻃ : yang menumbuk

: ﻒِﺋَﺎﻃ : yang berkeliling/melakukan thawaf, nama kota di Arab

Thahin

3. Tharih

: حِرﺎَﻃ

: yang melemparkan (pendapat, dsb), yang membuang

4. Tharid

: دِرﺎَﻃ

: yang mengusir

5. : قِرﺎَﻃ : yang datang waktu malam, yang mengetuk, nama seorang

pahlawan Islam terkenal (Thariq bin Ziyad)

Thariq

6. Thazij

: جِزﺎَﻃ

: yang segar (makanan, dsb), steril

7. Thaqim

: ﻢِﻗﺎَﻃ

: pilot

8. Thalib

: ﺐِﻟﺎَﻃ

: yang menuntut, mencari, mahasiswa

9. Thamih

: ﺢِﻣﺎَﻃ

: yang antusias

11. Thahir

: ﺮِهﺎَﻃ

: yang suci, bersih

12. : يِﺮَﺒَﻃ : nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari)

13. Thabrani : ﻲِﻧاَﺮْﺒَﻃ : nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam ath-

Thabrani)

14. Thahhan : نَﺎّﺤَﻃ : orang yang menumbuk (sesuatu)

Thabari

15. Thalal

: لﺎَﻠَﻃ

: tempat yang tinggi

16. Thayyar

: رﺎﱠﻴَﻃ

: penerbang, pilot

17. Thayyib

: ﺐﱢﻴَﻃ

: yang baik, enak, suci

18. Thiraz

: زاَﺮِﻃ

: ukuran, model, tipe

19. Thufail

: ﻞْﻴَﻔُﻃ

: diminutif dari kata thifl ; anak kecil

ZHA’ (ءﺎﻈﻟا)

1. : ﻦِﻋﺎَﻇ : yang bepergian pada siang hari yang terik

Zha’in

2. Zhafir

: ﺮِﻓﺎَﻇ

: yang menang, beruntung

3. Zhahir

: ﺮِهﺎَﻇ

: bagian luar, lahiriah, terang, nampak

5.

Zhafran

: ناَﺮْﻔَﻇ : yang menang, beruntung

6. Zhahran

‘AIN (ﻦﻴﻌﻟا)

: ناَﺮْﻬَﻇ : bagian belakang, nama kota di Arab Saudi

1. : ﻒِﺋﺎَﻋ : yang menjaga kesucian dirinya, penjijik

2. : ﺶِﺋﺎَﻋ : yang hidup

‘Aif

‘Aisy

3. ‘Abid

: ﺪِﺑﺎَﻋ

: ahli ‘ibadah

4. ‘Abir

: ﺮِﺑﺎَﻋ

: yang melewati, musafir

5. : ﻲِﺟﺎَﻋ : dinisbatkan kepada kata ‘aajj ; gading, berkebangsaan

‘Aji

negara Pantai Gading

6. : لِدﺎَﻋ

7. : فِرﺎَﻋ : yang mengetahui, mengenal

8. : لِزﺎَﻋ

9. : رْﻮُﺷﺎَﻋ : ke-sepuluh

‘Adil

‘Arif

‘Azil

‘Asyur

: yang adil

: yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri

10. : ﻒِﻃﺎَﻋ : yang lembut, penuh kasih

‘Athif

11. ‘Aqil

: ﻞِﻗﺎَﻋ

: yang berakal, cerdas

12. ‘Alim

: ﻢِﻟﺎَﻋ

: yang berpengetahuan, seorang ‘alim

13. ‘Ammiy

: ﻲّّ ﻣﺎَِ ﻋ

: yang ‘awam, biasa

14. ‘Ayid

: ﺪِﻳﺎَﻋ

: yang kembali

15. ‘Abbad

: دﺎﱠﺒَﻋ

: ahli/yang banyak beribadah

16. ‘Abud

: دْﻮُﺒَﻋ

: ahli ibadah

17. : يِّ ﺮَﻘْﺒَﻋ : yang jenius

‘Abqary

18. ‘Atid

: ﺪْﻴِﺘَﻋ

: yang selalu hadir

19. ‘Atiq

: ﻖْﻴِﺘَﻋ

: hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat

Ka’bah (al-Baitul ‘Atiq)

20. : ﻢَﺠَﻋ

‘Ajam

: orang asing, selain ‘Arab

21. : نَﺎﻧْﺪَﻋ : salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi

wasallam

22. ‘Arafat

melakukan haji

‘Adnan

: تﺎَﻓَﺮَﻋ : jamak dari ‘arafah ; nama bukit di Mekkah tempat

23. ‘Azzam

: ماﱠﺰَﻋ

: yang berkemauan kuat (bertekad bulat)

24. ‘Atha’

: ءﺎَﻄَﻋ

: pemberian

25. ‘Aththar

: رﺎﱠﻄَﻋ

: yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi

26. : سﺎﱠﻄَﻋ : yang bersin, nama suku di Yaman

27. : نﺎـﱠﻔَﻋ : yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifah

ketiga, ‘Utsman bin ‘Affan

28. : ﻒْﻴِﻔَﻋ : yang menjaga kesucian dirinya

‘Aththas

‘Affan

‘Afif

29. ‘Aqid

: ﺪِﻗﺎَﻋ

: yang beraqad, berjanji

30. ‘Aqqad

: دﺎﱠﻘَﻋ

: yang banyak beraqad, berjanji

31. ‘Ali

: ﻲِّ ﻠَﻋ

: yang tinggi, nama khalifah ke-empat, ‘Ali bin Abi Thalib

32. ‘Alqamah : ﺔـَﻤَﻘْﻠَﻋ : nama seorang shahabat

33. : فﺎﱠﻠَﻋ

34. : رﺎـﱠﻤَﻋ : yang banyak menta’mir, yang panjang umur, nama seorang

shahabat ‘Ammar bin Yasir

35. ‘Amru

‘Allaf

: yang memberi makanan binatang

‘Ammar

: وُﺮْﻤَﻋ : nama seorang shahabat ‘Amru bin al-‘Ash

36.

‘Ayyasy

: شﺎﱠﻴَﻋ : yang panjang umur, penjual roti

36.

‘Ibad

: دﺎَﺒِﻋ

: jamak dari kata ‘abd ; hamba

37.

‘Irfan

: نﺎَﻓْﺮِﻋ : kebaikan

38.

‘Izzat

: تﱠﺰِﻋ

: keagungan, kebanggaan, ‘izzah

39.

‘Isham

: مﺎَﺼِﻋ : berpegang teguh

40.

‘Ishmat

: ﺖَﻤْﺼِﻋ: penjagaan, pegangan

41.

‘Ikrimah : ﺔَﻣِﺮْﻜِﻋ : nama seorang shahabat, ‘Ikrimah bin Abu Jahal

42.

‘Imad

: دﺎَﻤِﻋ : pondasi, tiang

43.

‘Imarah

: ةَرﺎَﻤِﻋ : Penta’miran, peramaian

44.

‘Iwadh

: ضَﻮِﻋ : pengganti

45.

‘Ied

: ﺪْﻴِﻋ

: Hari besar, perayaan

46.

‘Ubadah

: ةَدﺎَﺒُﻋ

: nama seorang shahabat, banyak melakukan ‘ibadah.

47.

‘Ubaid

: ﺪْﻴَﺒُﻋ

: diminutif/tashghir dari kata ‘Abd; hamba

48.

‘Utbah

: ﺔَﺒْﺘُﻋ

: lekuk liku lembah

49.

‘Utsaimin : ﻦْﻴِﻤْﻴَﺜُﻋ : nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu ‘Utsaimin;

diminutif dari “Utsman”.

50. ‘Urbun

51. ‘Ukasyah : ﺔَﺷﺎَﻜُﻋ : nama seorang shahabat

52. ‘Ulwan

: نْﻮُﺑْﺮُﻋ : pemberian

: ناَﻮْﻠُﻋ : judul, tema, tanda

AL-GHAIN (ﻦﻴﻐﻟا)

1. : ﺮِﺑﺎَﻏ

2. : يِزﺎَﻏ : orang yang berperang

Ghâbir

Ghâzy

: orang yang asing; anak jalan

3. Ghâlib

: ﺐِﻟﺎَﻏ

: orang yang menang; yang banyak

4. Ghâly

: ﻲِﻟﺎَﻏ

: bersifat mahal; berharga

5. Ghâmid

: ﺪِﻣﺎَﻏ

: orang yang memasukkan pedang ke sarungnya; nama

kabilah di Hijaz

6. Ghâmidy

kepadanya)

7. : لﺎﱠﺴَﻏ : pencuci, pembasuh

8. : نﺎﱠﺴَﻏ : air wadi di padang pasir

9. : مﺎﱠﻨَﻏ

menggunakan kesempatan; pengembala kambing

10. Ghandûr : رْوُﺪْﻨَﻏ : pemuda yang tampan

11. Ghayyâts : ثﺎﱠﻴَﻏ

12. Ghayûr

agama, khususnya)

: رْﻮُﻴَﻏ

: يِﺪِﻣﺎَﻏ

: orang yang kabilahnya Ghâmid (dinisbatkan

Ghâssal

Ghassân

Ghannâm

: orang yang mendapatkan harta rampasan; orang yang

: hujan yang banyak

: orang memiliki ghirah (kecemburuan) yang tinggi (terhadap

13.

Ghulâm

: مَﻼُﻏ

: anak laki-laki

AL-FÂ’ (ءﺎﻔﻟا)

 

1. Fajr

: ﺮْﺠَﻓ

: Fajar, shubuh

2. : يِّ ﺮْﺨَﻓ : kebanggaaku; yang bersifat kebanggaan

Fakhry

3. Farras

:

ساﱠﺮَﻓ : Cerdas dan tajam pemikirannya

5. Farid

:ﺪْﻳِﺮَﻓ

: Tidak ada bandingannya; sendirian

6. Fashih

: ﺢْﻴِﺼَﻓ

: Orang yang fasih dan lancar berbicara

7. Fadhal

:ﻞْﻀَﻓ

: Kebaikan; tambahan; lebihan sisa

8. Fathin

:ﻦْﻴِﻄَﻓ

: Cerdik

9. Faqih

: ﻪْﻴِﻘَﻓ

: Ahli Fiqih; orang yang sangat paham

10. Falah :حَﻼَﻓ : Keberuntungan; kemenangan

11. Fannan : نﺎﱠﻨَﻓ : orang yang ahli seni; memiliki seni/bakat

12. Fawwaz

banyak

13. Fauzan : ناَزْﻮَﻓ : keberuntungan; kemenangan.

14. Fahd :ﺪْﻬَﻓ : Macan kumbang/tutul

15. Fahmy : ﻲِّ ﻤْﻬَﻓ : Bersifat pemahaman

16. Fayyadh : ضﺎﱠﻴَﻓ

yang suka berderma

17. : زْوُﺮْﻴَﻓ : Nama batu permata; nama seorang ulama (Fairuz Abady)

18. : ﻞَﺼْﻴَﻓ : Pemimpin; Hakim; Yang memisahkan antara yang haq dan

yang bathil; pedang yang tajam.

19. Firazdaq :قَدْزَﺮِﻓ : Serpihan-serpihan roti

20. Fikry : يِّ ﺮْﻜِﻓ : Yang bersifat pemikiran

21. Fu`ad :داَﺆُﻓ : Hati;akal

22. Fudlail

terkenal ‘Fudlail bin ‘Iyadl’

23. Faiz : ﺰِﺋﺎَﻓ : Pemenang; orang yang beruntung; orang yang sukses

24. Fa`iq :ﻖِﺋﺎَﻓ : Baik;istimewa;lebih menonjol dari yang lain

25. Fatih :ﺢِﺗﺎَﻓ : Penakluk; pemimpin; pembuka

26. Fakhir :ﺮِﺧﺎَﻓ : Orang yang bangga; mewah; terhormat

27. Fady :يِدﺎَﻓ : Tawanan yang ditebus.

28. Faruq : قْوُرﺎَﻓ : Orang yang memisahkan antara haq dan batil;

julukan bagi Umar bin Khaththab.

29. Faris :سِرﺎَﻓ : Penunggang kuda; pemilik kuda;singa; pandai.

: زاﱠﻮَﻓ

: orang yang mendapatkan keberuntungan/kemenangan yang

: Banyak air; orang yang mulia; kinayah bagi orang

Fairuz

Faishal

: ﻞْﻴَﻀُﻓ : tashghir (diminutif) dari kata ‘Fadll’; nama seorang ulama

30. Fari`

:عِرﺎَﻓ

: Tinggi menjulang; seperti gunung; perawakan tinggi

31. Fadhil

:ﻞِﺿﺎَﻓ

: Orang yang berbudi; yang utama; yang layak dihargai

32. Falih :ﺢِﻟﺎَﻓ : Lurus; cocok

33. Fahim

34. Fayi` : ﻊِﻳﺎﻓَ : Harum baunya

: ﻢِهﺎَﻓ

: Orang yang paham, mengerti

AL-QÂF (فﺎﻘﻟا)

1. : نﺎَﻄْﺤَﻗ : Nenek moyang bangsa Arab dibagian selatan, nama suku

Qahthan

2. Qarib

: ﺐْﻳِﺮَﻗ

: teman dekat; yang dekat; sebentar lagi

3. Qais

: ﺲْﻴَﻗ

: Kadar, ukuran; nama suku yang datang untuk belajar Islam

kepada Rasulullah (‘Abdul Qais) dan nama salah seorang shahabat (Qais bin Sa’d)

4. Qindil

: ﻞْﻳِﺪْﻨِﻗ

: Lampu minyak

5. Qudamah

: ﺔَﻣاَﺪُﻗ

: Lama; dahulu; nama seorang ulama fiqih terkenal (Ibnu

Qudamah)

6.

Quraisy

: ﺶْﻳَﺮُﻗ : Nama kabilah Arab terkemuka

7. Qurthuby

‘Qurthub’ salah sebuah nama daerah di Andalus (Spanyol sekarang) yang dikenal dengan nama aslinya ‘Cordova’

8. Quzwainy

Tengah; dinisbatkan kepada salah seorang ulama hadits (Ibnu Majah al-Quzwainy)

9. Qushay

shallallâhu 'alaihi wa sallam

: ّﻲِﺒُﻃْﺮُﻗ : nama seorang ulama ahli tafsir; dinisbatkan kepada

: ﻲِﻨْﻳَوْﺰُﻗ : dinisbatkan kepada ‘Quzwain’ salah sebuah kota di Asia

: ّﻲَﺼُﻗ

: Jauh pemikirannya; nama nenek moyang Rasulullah

10. Quthb

: ﺐْﻄُﻗ

: kutub; pemimpin; tetua kaum; akhir segala sesuatu

11. Qa’id

: ﺪِﺋﺎَﻗ

: Komandan perang; ketua

12. : سْﻮُﺑﺎَﻗ : Orang yang gagah; tampan dan baik kulitnya

Qabus

13. Qasim

: ﻢِﺳﺎَﻗ

: Orang yang membagi; pemberi imbalan

14. Qashid

: ﺪِﺻﺎَﻗ

: Yang menuju kepada sesuatu; yang bermaksud untuk…

AL-KÂF (فﺎﻜﻟا )

Katsir : ﺮْﻴِﺜَآ : Yang banyak

Karim : ﻢْﻳِﺮَآ

Kassab : بﺎﱠﺴَآ : yang banyak bekerja/ulet Ka`b : ﺐْﻌَآ : Kehormatan; kemuliaan; ruas; tombak.

Kamal : لﺎَﻤَآ : Kesempurnaan

Kanz : ﺰْﻨَآ : Harta simpanan; harta terpendam.

Kan`an

kepada Kan`an bin Nuh Kinan : نﺎﱠﻨَآ : Harta simpanan; harta terpendam Katib : ﺐِﺗﺎَآ : Penulis Kasib : ﺐِﺳﺎَآ : Orang yang rajin cari penghidupan

Kazhim : ﻢِﻇﺎَآ : Orang yang dapat mengekang amarah

Kamil : ﻞِﻣﺎَآ

: Yang murah hati; dermawan; salah satu nama Allah

: نﺎَﻌْﻨَآ

: Yang mengumpulkan; nama kaum yang menisbatkan

: Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna

AL-LÂM (مﻼﻟا )

1. : ﺐﻴِْ ﺒَﻟ

2. : ﻒْﻴِﻄَﻟ :Lemah-lembut; kasih sayang; salah satu

Labib

Lathif

: Orang yang berakal; cerdik

asma Allah.

3. Lu`ay

: ّىَﺆُﻟ

: Kekuatan; nama nenek moyang Quraisy.

4. Luthf

: ﻒْﻄُﻟ

: Kelemah lembutan; taufiq

5. Luthfy

: ﻲِﻔْﻄﻟُ

: dinisbatkan kepada Luthf; yang bersifat lemah lembut

6. Luqaman : نﺎَﻤْﻘُﻟ

7.

Labid

: ﺪِﺑَﻻ

: Jalan terang; nama nabi terkenal kebijakannya.

: Singa

AL-MÎM ( ﻢﻴﻤﻟا )

1. Ma`mun

masa khilafah ‘Abbasiyyah

: نْﻮُﻣْﺄَﻣ : Orang yang dipercaya; nama salah seorang khalifah pada

2. : تْﻮُﺨْﺒَﻣ

3. : كْوُﺮْﺒَﻣ : Orang yang diberkahi

Mabkhut

Mabruk

: Yang mempunyai keberuntungan

4. Mahbub

: بْﻮُﺒْﺤَﻣ

: Yang dicintai dan disenangi manusia

5.

Mahjub

: بْﻮُﺠْﺤَﻣ

: Yang tersembunyi; yang tertutup

6.

Mahrus

: سْوُﺮْﺤَﻣ

: Yang terjaga; orang yang berumur panjang

7.

Mahfuzh

: ظْﻮُﻔْﺤَﻣ

: Terjaga; terpelihara

8. Mahmud

9. Makhzum : مْوُﺰْﺨَﻣ

10. Makhluf : فْﻮُﻠْﺨَﻣ : Orang diikuti

11. Marjan : نﺎَﺟْﺮَﻣ

merah dilaut

12. Marzuq : قْوُزْﺮَﻣ : Yang memperoleh rizki; bernasab baik

13. Marwan : ناَوْﺮَﻣ : Batu yang keras; nama khalifah Umariyyah

14. Mas`ud

15. Masyhur : رْﻮُﻬْﺸَﻣ : Terkenal diantara manusia

16. Mathar : ﺮَﻄَﻣ : Hujan

17. Ma`ruf : فْوُﺮْﻌَﻣ : Yang terkenal; kebaikan; rizki

18. Ma`in : ﻦْﻴِﻌَﻣ : Air yang mengalir

19. Maqbul : لْﻮُﺒْﻘﻣَ : Diterima

20. Maqshud : دْﻮُﺼْﻘَﻣ : Orang yang selalu dikehendaki orang lain

21. Makky : ﻰﱢﻜَﻣ : Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah

22. Malih : ﺢْﻴِﻠَﻣ : Yang bermuka manis

23. Mamduh : حْوُﺪْﻤَﻣ : Orang terpuji

24. Manna` : عﺎﱠﻨَﻣ : Kuat; perkasa

25. Mauhub

26. Mahdy : يِّ ﺪْﻬَﻣ : Yang mendapat hidayah

27. Mahib

lain

: دْﻮُﻤْﺤَﻣ : Perikehidupannya terpuji

: Teratur; tersusun; nama nenek moyang Quraisy

: Butir-butir mutiara; tumpukan-tumpukan batu

: دْﻮُﻌْﺴَﻣ

: Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; yang beruntung

: بْﻮُهْﻮَﻣ

: Yang dianugrahi

: ﺐْﻴِﻬَﻣ : Orang yang karismatik; ditakuti atau disegani oleh orang

28.

Maimun

: نْﻮُﻤْﻴَﻣ : Yang mendapatkan berkah

29.

Misy`al

: ﻞَﻌْﺸِﻣ : Sesuatu yang dinyalakan sebagai penerang; bejana tempat

api

30.

Mifdlal

: لﺎَﻀْﻔِﻣ

: orang yang diutamakan, memiliki kelebihan

31.

Miqdad

: داَﺪْﻘِﻣ

: Orang yang sering menghadang perbuatan buruk

32.

Miqdam

: ماَﺪْﻘِﻣ

: orang yang berani

33.

Mukmin

: ﻦِﻣْﺆُﻣ

: Orang yang beriman; yang memeberi keamanan; salah satu

asma Allah.

34. Mu`ayyad : ﺪﱠﻳَﺆُﻣ

35. Mubarak : كَرﺎَﺒُﻣ : Diberkahi; bermanfaat.

36. Mubasysyir

37. Mutawakkil

38. Mutawally

39. Mujahid

40. Mujaddid : دﱢﺪَﺠُﻣ

41. Muhtasib : ﺐِﺴَﺘْﺤُﻣ

yang mengharap ridla Allah

42. Muhsin

: Yang dikuatkan

: ﺮﱢﺸَﺒُﻣ

: Yang memberi khabar gembira

: ﻞﱢآَﻮَﺘُﻣ : Yang mewakili; tunduk dan tawakkal kepada Allah.

: ﻰﱢﻟَﻮَﺘُﻣ : Penanggung

: ﺪِهﺎَﺠُﻣ : Pejuang; prajurid; orang yang berperang fisabilillah

: Pembaharu

: Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar; orang

: ﻦِﺴْﺤُﻣ : Orang yang berbuat baik dan tulus

43. Mukhtar : رﺎَﺘْﺨُﻣ : Orang Pilihan

44. Murad

‘Utsmaniyyah

45. Murtadla : ﻰَﻀَﺗْﺮُﻣ

46. Mursyid : ﺪِﺷْﺮُﻣ

47.

48.

49. Musthafa : ﻰَﻔَﻄْﺼُﻣ

Sallam

50. : ﺐَﻌْﺼُﻣ

51. : ﺢِﻠْﺼُﻣ : Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan- (kabaikan

dari perusak)

52. Muthlaq

: داَﺮُﻣ

: Kehendak; maksud; nama sultan pada masa khilafah

: Orang yang diridhai Allah dan diridhai manusia

: Pemberi pentunjuk dan peringatan

Muslim

Musyary

Mush`ab

Muslih

: ﻢِﻠْﺴُﻣ

: ىِرﺎَﺸُﻣ

: Orang Islam; yang berserah diri

: Pemetik madu lebah; kaya

: Pilihan; julukan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa

: Unta yang sukar dinaiki; kuda jantan

: ﻖَﻠْﻄُﻣ : Tidak terikat

53. Muzhaffar

: ﺮﱠﻔَﻈُﻣ

: Yang dapat memenuhi kebutuhannya

54. Mu`adz

: ذﺎَﻌُﻣ

: Orang yang terlindungi; nama sahabat (Mu`adz bin jabal)

55. Mu`taz

: ّﺰَﺘْﻌُﻣ

: Orang yang membanggakan diri

56. Mu`tashim

: ﻢِﺼَﺘْﻌُﻣ

: Orang yang menjaga diri dari perbuatan

maksiat; yang meminta perlindungan kepada Allah

57. Mughits

: ﺚْﻴِﻐُﻣ

: Penolong

58. Muflih

: ﺢِﻠْﻔُﻣ

: Orang yang beruntung; yang sukses

59. Mufid

: ﺪْﻴِﻔُﻣ

: Orang yang memberi manfaat kepada orang lain

60. : زﺎَﺘْﻤُﻣ : Istimewa; lebih menonjol dari yang lain

61. Munadlil : ﻞِﺿﺎَﻨُﻣ : Pandai melontarkan anak panah; pejuang

Mumtaz

62. Munjid

: ﺪِﺠْﻨُﻣ

: Penolong; pembantu

63. Mundzir

: رِﺬْﻨُﻣ

: Pemberi peringatan

64. Munir

: ﺮْﻴِﻨُﻣ

: Bercahaya; berseri-seri

65. Muwaffaq: ﻖﱠﻓَﻮُﻣ : Orang yang mendapat petunjuk

66. Muhajir

yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan

67. Muhadzdzib

: ﺮِﺟﺎَﻬُﻣ : Orang yang meningalkan daerahnya ke daerah lain; orang

: بﱠﺬَﻬُﻣ : Orang yang memiliki akhlak terpuji

68. Muhannad

: ﺪﱠﻨَﻬُﻣ

: Pedang yang terbuat dari besi India

69. Muyassar : ﺮﱠﺴَﻴُﻣ

: Orang yang dimudahkan urusannya (oleh Allah)

70. Majid

: ﺪِﺟﺎَﻣ

: Orang yang berbudi luhur; yang mulia

71. Mazin

: نِزﺎَﻣ

: Wajah yang berseri-seri; telur semut

72. Malik

: ﻚِﻟﺎَﻣ

: Yang memiliki/menguasai sesuatu; salah satu-sifat Allah;

nama imam madzhab (Imam Malik)

73. Mahir

sesuatu

: ﺮِهﺎَﻣ

: Pandai; cetakan; orang yang sungguh-sungguh dalam

AN-NÛN ( نﻮﻨﻟا )

1. ﻞْﻴِﺒَﻧ : Terhormat; mulia; orang yang mempunyai kelebihan

2. ﻪْﻴِﺒَﻧ : Terhormat.

Nabil

Nabih

:

:

3. Najib

: ﺐْﻴِﺠَﻧ

: Mulia; baik keturunannya

4. Nadzir

: ﺮْﻳِﺬَﻧ

: Orang yang memberi peringatan

Nazih

5. :

ﻪْﻳِﺰَﻧ : Yang menjauhi hal-hal yang tak terpuji

6.

Nasib

: ﺐْﻴِﺴَﻧ : Yang mempunyai keturunan yang baik

7. : رﺎﱠﺼَﻧ : Banyak menolong

8. : ﺮْﺼَﻧ

9. Nashif

Nashshar

Nashr

: Pertolongan; hujan; kemenangan

: ﻒْﻴِﺼَﻧ : Orang yang adil; separoh

10. Nadhir

: ﺮْﻴِﻀَﻧ

: Bagus; indah

11. Na`im

:

ﻢْﻴِﻌَﻧ

: Orang yang berbahagia; harta; ketenangan; kebahagiaan

12. : ﺲْﻴِﻔَﻧ : Berharga; banyak harta; yang menjadi rebutan

Nafis

13. Naqib

: ﺐْﻴِﻘَﻧ

: Ketua, kepala, pemuka suatu kabilah atau lainnya

14. Nawwaf

: فاﱠﻮَﻧ

: Tinggi; unggul

15. Naufal

: ﻞَﻓْﻮَﻧ

: Pemuda tampan

16. : ساَﺮْﺒِﻧ : Lampu; singa; pemberani; mata tombak

17. : نﺎَﻤْﻌُﻧ : Orang yang mendapatkan nikmat; nama salah seorang

shahabat

Nibras

Nu’man

18. Nabigh

: ﻎِﺑﺎَﻧ

: Orang yang unggul, pintar

19. Najih

: ﺢِﺟﺎَﻧ

: Yang dianugrahi taufiq; yang berjalan dengan cepat

20. Najy

: ﻰِﺟﺎَﻧ

: Orang yang terbebas dari keberuntungan

21. Nasik

: ﻚِﺳﺎَﻧ

: Orang yang zuhud; ahli ibadah; rumput yang hijau

22. : ﺢِﺻﺎَﻧ : Orang yang memberi nashihat

23. : ﺮِﺻﺎَﻧ

Nashih

Nashir

: Yang suka menolong orang lain

Nadhir

24. :

ﺮِﻇﺎَﻧ : Direktur; pengawas

25. Nazhim

:ﻢِﻇﺎَﻧ

: Pengarang puisi; pembaca puisi

26. Nafi`

: ﻊِﻓﺎَﻧ

: Yang memberi manfaat; salah satu asma Allah

27. Naqid

: ﺪِﻗﺎَﻧ

: Kritikus

28. Nayif

: ﻒِﻳﺎَﻧ

: Tinggi

AL-WÂW ( واﻮﻟا )

1. Wajih

: ﻪْﻴِﺟَو

: Orang yang mengarahkan; pemimpin kaum; pioner

2. Wahid

: ﺪْﻴِﺣَو

: Satu-satunya

3. Wadi`

: ﻊْﻳِدَو

: Yang tenang

4. : دْوُدَو :Yang penuh kasih sayang; yang dicintai

Wadud

5. Wazir

: ﺮْﻳِزَو

: Menteri; Wakil

6. Wasim

: ﻢْﻴِﺳَو

: Yang tampan wajahnya

7. : حﺎﱠﺿَو : Baik raut wajahnya; putih

Wadldlah

8. Wakil

: ﻞْﻴِآَو

: Wakil; Pelindung/penanggung jawab

9. Walid

: ﺪْﻴِﻟَو

: Bayi; anak kecil

10. : ناَﺪْﻟِو : Bentuk jamak dari walad ; anak

11. : ﻖِﺛاَو

Wildan

Watsiq

: Orang yang tentram; yang dipercaya orang lain; yang

diserahi masalah dengan yang lain

12. Washil

menyambung (sesuatu)

10. Wahib

: ﻞِﺻاَو : Yang berbuat baik kepada kaum kerabat; yang

: ﺐِهاَو

: Orang yang memberi

AL-HÂ’ (ءﺎﻬﻟا

1. Hammam

:

)

مﺎﱠﻤَه : Orang yang mempunyai ambisi yang kuat

2. Hisyam

: مﺎَﺸِه

: Kemuliaan; kedermawanan.

3. Hilal

: ل ﻼَِ ه

: Bulan sabit; bayi yang montok; hujan yang turun pertama;

ular jantan

4. Humam

: مﺎَﻤُه

: Pemberani; besar ambisinya.

5. Ha`il

: ﻞِﺋﺎَه

: Yang menakutkan; yang luar biasa.

6. Hajid

: ﺪِﺟﺎَه

: Orang bertahajud.

7. Hady

: يِدﺎَه

: Yang memberi petuntuk; leher; singa.

8. Hani`

: ﺊِﻧﺎَه

: Orang yang berbahagia; pembantu; menyenangkan

9. Hasyim

: ﻢِﺷﺎَه

: Pemerah susu yang pintar; gunung yang indah

AL-YÂ’ ( ءﺎﻴﻟا )

1.

Yazid

: ﺪْﻳِﺰَﻳ

: Lebihan; pertumbuhan; nama salah satu khalifah Bani

Umayyah

 

2. Yassar

: رﺎﱠﺴَﻳ

: Orang yang mendapat kelapangan yang banyak

3. Ya`rub

: بُﺮْﻌَﻳ

: Orang yang berbicara dengan bahasa Arab

4. Ya`sub

: بْﻮُﺴْﻌَﻳ

: Pemimpin kaum; raja lebah

5. : نﺎَﻈْﻘَﻳ : Orang yang terjaga; sadar

Yaqzhan

6. Yaman

: نﺎَﻤَﻳ

: (Atau Yamany) yang menisbatkan kepada Yaman

7. Yasir

: ﺮِﺳﺎَﻳ

: Orang yang mendapat kelapangan

8. : ﻦْﻴِﺳﺎَﻳ : Salah satu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam

9. : ﻊِﻓﺎَﻳ

Yasin

Yafi`

: Tinggi; terhormat; menginjak remaja