Anda di halaman 1dari 16

DOKUMEN NEGARA

UTAMA
SANGAT RAHASIA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

UJIAN SEKOLAH SD/ MI


TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Hari/Tangal :
Waktu : 120 menit

PETUNJUK UMUM :
1. pakailah pensil 2b dab penghapus stleader untuk mengerjakan soal pada LJK
2. Isikan identitas sesuai dengan petunjuk pengisian LJK sebelum kamu mengerjakan soal
3. Periksa dan bacalah soal secara teliti sebelum menjawab!
4.Laporkan kepada Pengawas Latihan Ujian Nasional kalau terdapat tulisan atau gambaryang
tidak jelas
5.Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang kamu anggap mudah!
6.Kerjakan semua soal pada LJK yang tersedia!
7.Mintalah kertas buram kepada Pengawas Latihan Ujian Nasional jika diperlukan!
8.Bentuk soal : pilihan ganda Silanglah salah satu pilihan jawaban yang benar
9.Setelah selesai mengerjakan dan masih ada waktu, periksalah kembali pekerjaanmusebelum
kamu serahkan kepada Pengawas Ujian

PETUNJUK KHUSUS
Berilah tanda silang (x) pada huruf A,B,C atau D yang paling benar pada lembar jawaban
yang disediakan
Melu Sanggar Beksan

Wis rong tahun Arum melu gladhi beksan ing Sanggar Lindhu Panon. Arum melu gladi
beksan ing dina sabtu lan minggu sore. Tujuwane kanggo nglestarekake kabudayan beksan Jawa.
Amarga jaman saiki akeh para generasi muda ora bisa beksan Jawa, prasasat kenal wae ora.
Nanging ora mangkono kanggone Arum.
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

Dheweke wis prigel beksa maneka warna, beksan klasik apa dene gagrak anyar. Wis
makaping-kaping oleh piala. Kuwi mau amarga dheweke tekun gladhen.
Bakat senine Arum ora luput saka bapak lan ibune. Wong tuwane tansah nyengkuyung.
Ora maido yen ta, Arum nganti bisa mbeksa tekan TMII.
Pengalamane anggone melu gladhen olah beksa ing Sanggar Lindhu Panon,pranyata
duweni paedah kang gedhe tumrape Arum. Saliyane bisa olah keprigelan uga nambah
sesrawungan.

1. Sapa sing melu gladi beksan ?


A. Ani
B. Arum
C. Ana
D. Ari
2. Apa pokok pikiran paragraf siji serita ing dhuwur ?
A. Kahanan
B. Jaman
C. Beksan
D. Kabudhayan
3. Ing papan ngendi arum melu gladi beksan?
A. Sanggar Lindu Panen
B. Sanggar TMII
C. Sanggar Sesrawungan
D. Sanggar Lindu Panon
4. Kenapa Arum pengen melu gladi Beksan ?
A. Amarga hobi saka cilik
B. Amarga di dawuhi bapak lan Ibu
C. Amarga kepengen nglestarekake kabudayan beksan Jawa
D. Amarga melu-melu kancane
5. Ing dina apa arum melu gladi beksan?
A. Jumat lan sabtu
B. Sabtu lan minggu
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

C. Jumat lan minggu


D. Selasa lan minggu
( Kanggo pitakon nomer 6,7 lan 8 )
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Nuwun,
Dhumateng ibu Kepala Sekolah …. ingkang dhahat kinurmatan, ingkang minulya
bapak/ibu guru.Sarta para rawuh ingkang tansah winantu ing suka basuki.
Sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti
Ingkang Maha agung, barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saha
kula, satemah kula saha panjenengan sedaya saged makempal wonten ind adicara
Perpisahan kelas 6 ….
Para rawuh ingkang kinurmatan,kula minangka wakil siswa-siswi kelas VI
ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami,awit kaiklasan saha katresnan
bapak/ibu gurusatemah para siswa saged pikantuk ilmu ingkang kathah sanget wonten
ing 6 warsa menika. Kula sakanca namung saged nyuwun ndedonga, mugi-mugi
bapak/ibu guru sedaya pikantuk piwales saking Allah SWT, saha mugi-mugi bapak/ibu
gurutansah pinaringan kasarasan. Boten kesupen kula saha kanca-kanca ugi nyuwun
pangapunten, awit kula saha kanca-kanca asring damel bapak/ibu gurukuciwa, amargi
saking atur solah bawa kula saha kanca-kanca ingkang boten mranani penggalih
panjenengan.
Para bapak/ibu gurusaha para rawuh, wonten ing wekdal punika kula saha kanca-
kanca nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu,mugi-mugi sasampunipun medal saking
pawiyatan ing ngriki kula sakanca saged ngelajengaken ngangsu kawruh wonten ing
pawiyatan candhakipun. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten atur kula. Bilih kathah
klenta klentunipunn ing atur, kula nyuwun agunging samudra pangkasama.
Matur nuwun.
Wassalamualaikum Wr.Wb.
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

6. Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Nuwun,
Dhumateng ibu Kepala Sekolah …. ingkang dhahat kinurmatan, ingkang minulya
bapak/ibu guru.Sarta para rawuh ingkang tansah winantu ing suka basuki.
Kutipan pidhato iku nuduhake bagian . . . .
A. Pambuka C. Isi
B. Panutup D. Cengkorongan
7. Para bapak/ibu gurusaha para rawuh, wonten ing wekdal punika kula saha kanca-kanca
nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu,mugi-mugi sasampunipun medal saking
pawiyatan ing ngriki kula sakanca saged ngelajengaken ngangsu kawruh wonten ing
pawiyatan candhakipun
Kutipan pidhato iku nuduhake bagian . . . .
A. Pambuka C. Isi
B. Panutup D. Cengkorongan
8. Topik kang gumathok mungguhing pidhato ing dhuwur yaiku . . . .
A. perayaan kelas enem
B. perpisahan kelas enem
C. Pengetan Hari Pendidikan Nasional
D. tanggap warsa
(Wacan kanggo pitakon nomer 9 nganti 12 )

ANDHE – ANDHE LUMUT


Mbok Randha ing desa Dhadhapan duwe anak pupon nggantheng banget , jenenge
Andhe-Andhe Lumut. Akeh wong sing kepingin ngepek mantu. Ananging Andhe-Andhe
Lumut ora gelem.
Ora adoh saka desa kono uga ana randha kang aran Mbok Randha
Karangwulusan.Duwe anak papat wadon kabeh. Sing telu anake dhewe lan sing siji anak
pupon. Pambarepe jenenge Kleting Abang , sing nomer loro Kleting Wungu , lan anak sing
nomer telu jenenge Kelting Biru. Dene sing nomer papat (anak pupon) jenenge Kleting
Kuning.
Anake Mbok Randha Karangwulusan sing telu mau kabeh ora doyan gawe. Senenge
mung macak lan brai , nganggo sandhangan kang apik tur regane larang. Kosok baline sing
anak pupon aran Kleting Kuning mau disiya-siya dening Mbok Randha Karangwulusan sak
anake.Uripe tansah rekasa katula-tula. Sandhangane rupane wis blawus.
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

Krungu kabare Andhe-Andhe Lumut, Mbok Randha Karangwulusan ngongkon


anake papat mau nemoni Andhe-Andhe Lumut supaya ngepek bojo. Sanalika anak wadon
papat mau budhal menyang omahe Mbok Randha Dhadhapan. Nalika arep nyabrang kali
kang lagi banjir , bocah wadon telu mau disabrangake dening Yuyu Kangkang amarga gelem
mbayar.
Bareng wis tekan omahe Mbok Randha Dhadhapan lamarane ditampik kabeh
dening Andhe-Andhe Lumut. Bocah wadon telu mau bali mulih banjur tekan kali maneh.
Dene Kleting Kuning ora disabrangake dening Yuyu Kangkang amarga diwagu ora bisa
mbayar. Rumangsa wis kesel ngenteni , kali mau banjur disabet nganggo cis dening Kleting
Kuning. Sanalika banyu kali mau banjur asat. Kleting Kuning mlaku nyabrang kali sing wis
asat mau. Tekan omahe Mbok Randha Dhadhapan lamarane ditampa dening Andhe-Andhe
Lumut. Kleting Kuning banjur digrujug banyu dening Andhe-Andhe Lumut. Sanalika
Kleting Kuning malih dadi Putri Dewi Candra Kirana lan Andhe-Andhe Lumut malih dadi
Raden Putra. Dewi Candra Kirana lan Mbok Randha Dhadhapan diboyong menyang Kraton
Jenggala. Dene Mbok Randha Karangwulusan lan anake telu kabeh dilebokake menyang
pakunjaran Kraton Jenggala.

9. Lakon (tokoh utama) kang ana dongeng ing dhuwur yaiku. . . ..


A. Mbok Randha Dhadhapan C. Kleting Wungu
B. Mbok Randha Karangwulusan D. Andhe-Andhe Lumut
10. Watake Kleting Kuning ana ing dongeng ing dhuwur yaiku . . . .
A. Becik C. Gampang nesu
B. Ala D. Drengki lan srei
11. ing desa endi omahe mbok randha ?
A. Gedangan
B. Dhadhapan
C. Dhadalan
D. Dhalan
12. Piweling kang bisa kapethik saka dongeng (crita) Andhe-Andhe Lumut yaiku
A. Wong kang atine ala mesti uripe bakal mulya
B. Wong kang sabar narimo uripe mesti bakal mulya
C. Urip ing donya iku aja nganti becik marang sapadha-padha
D. Wong urip iku aja duwe rasa drengki srei
13. ?pri[nNk[tonHi[jo[ro[yo[ro[yo.
ukara ing dhuwur yen ditulis latin unine... .
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

A. Parine katon iju ruyo-ruyo


B. Sabine katon ijo royo-royo
C. Sabine katon ijo raya-raya
D. Parine katon ijo royo-royo

14. Ukara “ pring gadhing kebak walang “ menawa ditulis nganggo aksara jawa wujude... .
A. ?pi= g di= ke bkpr= .
B. ?pi]= gdi= kebkW l=.
C. ?pi=] gdi= kebklr=.
D. ? p]i= gdi=kebkpr=.
Pacelathon ngisor iki kanggo soal no. 15 – 17
Putri : “Mas, apa mau bengi sampean nonton
final Badminton Axiata Cup!.” ( Sinambi
resik-resik omah )
Putra : “Ya dhik, aku nonton nganti rampung ana
ing dhaleme Pak Lurah.”
Putra : “Sapa sing menang mas.”
Putra : “Tim Indonesia dikalahke tim Malaysia?.”
Putri : “Kok bisa ya, kualitase pemain tim
Indonesia luweh apik di banding tim
Malaysia”
Putra : “ Yo iku sing diarani pertandingan, ana
sing menang lan ana sing kalah.
Kekalahane tim Indonesia iku iso gawe
semangate para atlite supaya ningkatake
latihane”.

15. Wosing / isi pacelathon kasebut . . . .


A. Nonton badminton
B. Tim Indonesia dikalahno tim Malaysia
C. Final badminton Axiata Cup
D. Badminton Axiata Cup

16. Amanat kang trep karo pacelathon ing dhuwur . .


A. Kudu dhuweni rasa ikhlas nampa kekalahan
B. Dhuweni rasa ngalah
C. Ningkatake latihan supaya bisa menang
D. Dhuweni rasa sportif lan bisa nampa
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

kekalahan
17. Pacelaton ing dhuwur kedadeyan ana ing . . . .
A. Mau bengi C. Balai dusun
B. Omahe Pak Lurah D. Omah
Carita ngisor iki kanggo soal no. 18 – 19
Si Mawar thukul ana ing sangarepe Si bambu
sabrang dhalan. Si Mawar omong menyang si Bambu, "He, Bambu, tak deleng kowe ora tau
ngresula. Saben ana angin teka lan menehi aba-aba, kowe bebarengan nembang sadina
muput." Sabanjure, si Mawar nerusake tembunge kanthi swara nggresah, "Nanging aku,
apiking kembangku ilang sanalika dipethik manungsa. Tangane manungsa ora wedi ririku
sing landhep. Manungsa ngrusak ayuning rupaku". Si Bambu mangsuli nggresahe si Mawar
kanthi nembang rengeng-rengeng. "He, Mawar kembang sing wangi, ayumu kaya pelangi.
Manungsa ngunjukake kowe menyang dewa-dewi kanthi pitung werna sing wangi
Sesembahan iku ora ana tegese tanpa apiking ati kang menehi kanthi ikhlas. Mung kowe
lambang apiking ati kang menehi kanthi ikhlas".
18. Watake Si Mawar yaiku . . . .
A. Ikhlas C. Sabar
B. Nggresula D. Nesunan
19. Pesen utawa amanat crita kasebut . . . .
A. Gelem nuturi kancane
B. Dadi kang migunani wong liya
C. Apike kembang kanggo sesembahan
D. Kudu nduweni sifat ikhlas
Wacan kanggo soal no. 20 – 22
Bektiku
Payo rowang padha anut
Mring printah ing guru nadi
Lamun maksih aneng wisma
Wajib bakti yayah wibi
Saben dina nyambut karya
Kejaba sinau mesthi
20. Tembung yayah wibi sajrone geguritan ing
dhuwur tegese ….
A. Bapak/ibu C. Kaya bibi
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

B. Kaya ibu D. Kaya bapak


21. Tuwa, enom, jaler lan estri. Tembung jaler kosok
balene . . . .
A. Bapak C. Putri
B. Wadon D. Bocah
22. Pitutur luhur kang kaemot ing geguritan ing
dhuwur yaiku . . . .
A. Sing nandur bakal panen
B. Sing temen kalan tinemu
C. Becik ketitik ala ketara
D. Bekti marang guru lan wong tuwa
Tembang macapat iki kanggo jawab nomor 24 – 25
Sekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruhana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ta ing tata krama
Den Kaesthi siyang ratri

23. Judul Macapat kang trep ing duwur yaiku ?


A. Gambuh
B. Kinanti
C. Pangkur
D. Sinom

24. Prayoga kawruhana ateges . . . .


A. Utamane kudu reti
B. Utamane ngelmu
C. Apike mangertenana
D. Becike sinau
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

25. Tembang macapat ing dhuwur ngemu dhawuh . ..


A. Wong ura kudu ngerti tumindak becik lan ala
B. Wong kudu reti tumindak becik lan ala
C. Wong ora perlu nyambut gawe
D. Wong kudu nggolek begja dewe-dewe

26 Gambar wayang iki jenenge ….


A. Puntadewa
B. Werkudara
C. Sadewa
D. Arjuna

27.

1 2 3 4
Gambar wayang Punakawan ing dhuwur,manut urutan paling tuo kang bener yaiku . . . .
A. 1 – 2 – 3 – 4
B. 3 – 2 – 1 – 4
C. 3 – 2 – 4 – 1
D. 2 – 1 – 3 – 4

28. Gambar wayang iki miturut Pendhawa ana ing kerajaan …


A. Ngalengka
B. Angkara
C. Jodhipati
D. Madukara
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

29. ?simBhgerhpd/rn¿.
Tembung ing dhuwur yen ditulis nganggo latin . . . .
A. Simbah gerah madharan
B. Simbah gerah padharan
C. Pindah menyang Semarang
D. Simbah menyang Semarang
30. Anak loro wadon kabeh . Yen ditulis nganggo
aksara Jawa kang bener yaiku ....
A. ?ank[lo[row[fonL[bh.
B. ?an[koL[row[fonK[b.
C. ?an[koL[row[fonK[bh.
D. ?an[koL[Row[fonK[ba¿.
31. 1. Merga Pak Darmo wong pinter
2. Aku kepingin weruh omahe Pak Darma
3. Yen wis weruh aku pengin dulan mrono
4. Aku kepingin golek ngilmu saka Pak Darma
Supaya dadi karangan kang apik urutane … .
A. 1-4-3-2 B. 2-3-1-4 C. 1-3-2-4 D. 4-2-3-1
32.

Ukara kang jumbuh karo gambar ing dhuwur yaiku ... .


A. Suranto lagi nggawe layang kanggo eyange
B. Suranto sregep sinau supaya pinter
C. Suranto lagi ngresiki kamare
D. Suranto sregep nata bukune

33. Ibu tumbas duren badhe . . . Bu Lurah.


Tembung kang trep kanggo ngiseni ceceg-ceceg
yaiku . . . .
A. Diparingaken C. Dicaosaken
B. Dipuncaosaken D. Diaturaken
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

34. Menawi badhe mapan tilem, kula mesti . . . toya


rumiyen.
Tembung kang trep kanggo nggenepi ukara ing
dhuwur . . .
A. Ngunjuk C. Ngombe
B. Madhang D. Dhahar
"Tok, kanthi layang iki aku kirim kabar
keslametan, muga-muga awakmu ya bagas
waras.
Uji kompetensi tengah semester wingi bijiku
lumayan aplk. Bijimu piye? . . . .
Sakbanjure, suk yen libur semester aku
kepengen ngajak kowe dalan menyanng "kebun
buah". Aku kepengin mangan duren petruk karo
kawe rnenyang nggonku”.
35. Ukara kang trep kanggo ngisi bagian surat yaiku …
A. muga-muga kowe ringking siji kaya aku
B. bijimu apik-apik apa ora?
C. muga-muga bijimu ya apik kaya aku
D. apik-apik kaya bijiku?

36. Pinangka surasaning surat kang bener ing ngisor iki yaiku . . . .
A. lngkang kinurmatan para bapak saha ibu
guru. Para kadang kinasih ingkang kula
tresnani.
B. Ing wusana mugi-mugi Eyang pinaringan
kawilujengan. Nuwun.
C. Wosipun sedaya wanita saged nulad
patuladhanipun, inggih unggah-ungguh lan
gegayuhanipun amrih wanita bangsa
lndonesia saged berjuang satraju kaliyan
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

kaum pria.
D. Cekap semanten ingkang saged kula
aturaken, menawikathah kekiranganipun
kula nyuwun agenging pangaksama.
Pacelathon kanggo soal no. 37 – 38.
Ibu : “ Hallo . . ., iki ibu piye sekolahmu Ga!”
Angga : “ Sae bu, kula wingi bibar praktek
laboratorium ngantos ndalu, kula niki
nembe adus, wonten punapa Bu ?”
Ibu : “ . . .(a) seng penting pasinaone
ditingkatno kanggo ngadepi ujian
sesok!”
Angga : “ . . . . (b)

37. Tembung kang trep kanggo nggenepi pacelathon ( a ) kasebut yaiku . . . .


A. Ya C. Piye kabarmu
B. Butuh kiriman duit piro D. Ora apa-apa

38. Ukara kang trep kanggo nggenepi pacelathon ( b ) kasebut yaiku . . . .


A. Ngih Bu, mung nyuwun arta kangge bayar
ujian.
B. Ngih Bu, ujian kula minggu ngajeng
C. Ngih Bu, kula niki nembe sinau supaya lulus
ujian.
D. Ngih Bu, mung dhongakake supaya kula lulus
ujian kanti biji kang apik!“
39. Lapuran Pengamatan kanggo no 39 & 40
1) Pengamatan murid kelas IV ing pengrajin
bebed tenun
2) Senin, 4 Mei 2017
3) Cacahe murid kang melu nganakake
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

pengamatan : 30 murid
4) Kasile pengamatan : .....
Kanggo nglenkapi lapuran ing dhuwur yaiku . . . .
A. Papan panggonan pengamatan
B. Cacahe murid kang melu pengamatan
C. Surasaning lopuran pengamatan
D. Dina lan tanggal lapuran pengamatan
40. Objek pengamatan ing laporan pengamatan ing duwur yaiku. . .
A. Guru
B. 30 murid
C. Pengrajin bebed tenun
D. Siswa
41.

Ukara kang trep kanggo nyritakake gambar ing dhuwur yaiku... .


A. Jono karo Udin rebutan mobil-mobilan
B. Jono nangis amarga dolanane direbut Udin
C. Jono karo Udin sinau bebarengan
D. Jono karo Udin padha dolanan

42. 1. dirakit nganggo benang pinggire


2. kertas ditempelke pring banjur dilem
3. banjur diukur dawa lan cendhake
4. pring disisiki dadi loro

Ukara ing dhuwur yen ditata supaya dadi karangan sing nyritakake carane gawe layangan
yaiku ... .
A. 4 - 3 - 1 - 2
B. 3 - 2 - 4 - 1
C. 4 - 2 - 3 - 1
D. 3 - 4 - 2 – 1

43. Gatekna!
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

Dhiyeng, kalebu petilasan tetinggalane jaman Mataran Kuna. Biyene kanggo papan muja
semedi marang Dewa, mulane uga winastan Dhiyeng awit saka tembung Dhah Hyang kang
ateges Papane Para Dewa. Dhiyeng uga winastan adi lan aeng. Adi tegese becik, linuwih,
apik, endah, lan elok. Dene aeng-aeng tegese nganeh-nganehi.

Ringkesane cerita ing dhuwur yaiku dhiyeng asale saka tetembungan ... .
A. Dhahyang lan aeng
B. Dewa lan semedi
C. Dhah Hyang
D. Adi lan aeng

44. Murid iku kudu manut marang Guru


Rukun marang kanca
Aja drengki aja srei
Aja climut, aja jail, aja nakal

Para frasene geguritan ing dhuwur yaiku... .


A. Murid kuwi kudu duweni watak kang becik, sregep sinu uga aja drengki, srei lan nakal
B. Bocah sekolah kudu manut marang sapa wae supaya dadi bocah kang pinter
C. Murid kuwi kudu pinter marang wong tuwa lan sapadha-padha
D. Yen dadi murit kudu sregep lan pinter marang Guru

45. Bektiku
Payo rowang padha anut
Mring printah ing guru nadi
Lamun maksih aneng wisma
Wajib bakti ………………
Saben dina nyambut karya
Kejaba sinau mesthi
Titik-titik geguritan ing dhuwur kang trep di isi ….
A. Bapak lan Ibu C. Kaya bibi
B. Ibu lan Adik D. Kaya bapak

46. .... kabaripun lare-lare ing ngriki, Bu ?


A. Wonten pundi
B. Kadospundi
C. Kepripun
D. Sinten

47. Ben katon resik latare saben esuk ( sapu ) Ani


Tembung ing jero kurung ukara ing dhuwur kurang trep. Sing bener yaiku ... .
A. Disaponi
B. Nyaponi
C. Saponi
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

D. Disapu

48. Simbah lagi wae turu.


Tembung turu ora trep, benere yaiku ….
A. Tilem
B. Nilem
C. Sare
D. Nyare

49. Eyang ngombe susu jahe


Ukara ing dhuwur kurang trep, benere... .
A. Eyang nginum wedang jahe
B. Eyang ngombe wedang jahe
C. eyang ngunjuk susu jahe
D. Eyang ngunjuk susu jahe

50. Dinten niki Pak Guru badhe teka ing omahku


Manut unggah- ungguh ukara iki ora trep, benere... .
A. Dinten menika Pak Guru badhe teka ing dalem kula
B. Dinten menika Pak Guru badhe rawuh ing griya kula
C. Dinten menika Pak Guru arep teka ing omahku
D. Dinten niki Pak Guru arep teka ing omahku
DOKUMEN NEGARA
UTAMA
SANGAT RAHASIA

KUNCI JAWABAN SOAL

1 B 11 B 21 B 31 B 41 B
2 D 12 D 22 D 32 B 42 A
3 D 13 D 23 C 33 B 43 D
4 C 14 B 24 C 34 C 44 A
5 B 15 A 25 B 35 C 45 A
6 A 16 D 26 A 36 A 46 B
7 B 17 B 27 C 37 D 47 A
8 B 18 B 28 C 38 D 48 C
9 D 19 B 29 B 39 C 49 D
10 A 20 A 30 C 40 C 50 B