Anda di halaman 1dari 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP I. Jawab pananya-pananya di handap!

SDN 6 SINGAPARNA
1. Saha ngaran budak nu ngomong jeung bapana teh?
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019
2. Dikumaha suku Banu ku Bapana?
3. Bapana Banu leuwih reueus lamun anakna siga saha?
PELAJARAN : BAHASA SUNDA 4. Ku saha akhirna biaya Tita di bayarna ?
HARI / TANGGAL : 5. Naon di sebutna nu boga hate goreng ?
KELAS /SEMESTER : IV ( EMPAT ) / II
WAKTU : 60 MENIT II. Cak ra ku hidep lebah jawaban anu bener
Nama : ............................
Baca wacana dihandap ieu! Kelas : ........... 1. Buku pikeun di ajar boh di sakola atawa di imah ngaranna buku
a. bacaan c. carita
Buah Tina Tawekal b. gambar d. pangajaran
2. Beja atawa katerangan disebut oge ….
“Bongan, pak, ngerakeun si Tita Teh ! Moal enya, disakolaan alus kieu make dagang a. lelepon c. informasi
uras, bala-bala, jeung gorengan ? kampungan pisan ! Ceuk Banu ka bapana. Omongan. b. internet d. komputer
Banu di enyakeun ku Dodo, Ria jeung Reni. 3. Nu mingpin hiji sakola nyaeta ….
“Terus di kumahakeun dagangan Tita teh? Bapana Banu nanya ka banu, kolot-kolotna a. Guru c. guru kelas
Dodo, Ria, jeung Reni mah caricing bae.” b. Dosen d. kepala sakola
“Disepak, pak ku Banu !” ceuk Banu bangun reueus : ngan sakilat, Banu sukuna 4. Andi nuju … kaligrafi
dibabuk ku Bapana make jidar panjang, Banu ceurik gagauran. Buru-buru Bapana a. Gambar c. ngagambarkeun
Banu dilelerkeun ku kapala sakola. b. Digambar d. ngagambar
“Hapunten, Bapa kapala, abdi kalepasan,” ceuk Bapana Banu bari gk diuk”, Banu, 5. Saha … ibu teh ?
Bapana leuwih reueus boga anak jiga Tita, tibatan boga anak, jiga banu. Tita teh budak a. Jeneng c. jenengan
yatim, tapi tawekal, daek ngabantuan usaha emana. Teu ogoan, teu sombong jiga b. Dijenengkeun d. jenenganan
Banu,” ceuk bapana Banu ka Banu. Nu araya di dinya saregep ngadengekeun omongan 6. Nu disebut Dosen mah ngajarna teh di ….
Bapana banu. a. Paguron luhur c. SD
Poe eta keneh bubar sakola bapana Banu nganteurkeun Tita tepi ka imahna. b. SMP d. TK
Bapana Banu menta di hampura ka emana Tita tina kalakuan Banu anu gede hulu 7. Nu wajib diajar ku pamarentah urang nyaeta ….
jeung kaleuleuwihi. a. Mahasiswa c. sakabeh murid
Sanggeus bulak balik tungtungna emana Tita leah Tita, rek dibiayaan sakolana ku b. Murid TK tepika SD d. murid SD tepika SMP
bapana Banu. Tapi aya saratna: 8. “Upami bade … buku mah ka Yani we atuh!
Tita tetep cicing diimah emana. Bapana Banu satujeun. Tita jadi anak angkat Bapana a. Tambut c. nambut
Banu. Ari dagang uras, bala-bala jeung gorengan mah terus wae di pajuku Tita teh. Da b. Nambutan d. nambutkeun
keur mantuan biaya hirup emana. 9. Buku bahasa sunda keagungan Arif tadi … di rorompok.
a. Ngantun c. kakantun
Tina Pustaka Basa b. kantun d. dikantunkeun
10. Namung saleresna mah barudak teh henteu barodo da katinggalina.......
a. Cerdas c. Cararerdas
b. Calalerdas d. Cerdas - cerdas IV. Uraikeun pananya-pananya di handap ieu!
11. Ari bumina Bu Mirah nu … mana?
a. Belah c. palih 1. Mang Ujang ngalenggut dina korsi, hartina ngalenggut nyaeta ….
b. Malik d. nyangirah
12. Jeng, upami solat teh atuh kdah … prak prakanana. 2. Teh Nina meni melong wae, melong hartina nyaeta ….
a. Leres c. kaleresan
b. Leres-leres d. leresan 3. Dihareupeun imah Mang Juju keur garuneman catur, guneman catur hartina nyaeta
13. Bi Munah ngagaleuh … dua leter, kanggo ngeusian kompor. ….
a. Minyak tanah c. cai
b. Gas d. minyak kalapa 4. Bi Mamah sarena mani tibra bari garo maling, garo maling hartina nyaeta ….
14. Mamah nuju … bungbuahan sareng sayuran ka pasar Sayati.
a. Meuli c. barang beuli 5. Mang Saman parena mani loba diasupkeun kana leuit, leuit hartina nyaeta ….
b. Meser d. ngagaleuh

15. Ka jalmi nu ageung bohong mah moal aya deui nu ….


a. Percaya c. mercanten
b. Percanten d. percanteneun

III. Eusian titik-titik ieu d ihandap

1. Panyakit maag, akibat tina telat ….


2. Sangkan budak teu kaserang polio kudu ….
3. Akibat tina kurang sare jeung kurang barang dahar awak teh
karasa bakal ….
4. Kumargi seueur tatangkalan hawa di bumi Aki teh janten ….
5. Rantang dijieun tina kaleng atawa aluminium paranti ….
6. Tetenong dijieun tina anyaman awi paranti ….
7. Mang Udin ngabogaan japati sa jodo, anak japati ngaranna ….
8. Pa Dadan ngabogaan hayam, anak hayam ngaranna ….
9. Dihareupeun imah Bi Nani aya kembang jambu aer, kembang jambu aer ngaranna
….
10. Mang Mirta tukang nyieun parabot atawa perhiasan tina emas atawa perak
ngaranna ….