Anda di halaman 1dari 2

ABSEN HARIAN

BULAN :
SUKARELA PUSKESMAS MANIMPAHOI

PAGI SIANG
NO NAMA KET
JAM PARAF JAM PARAF
1 Ismail, S.Kep, Ns
2 Nurfahmi, AMK
3 Musdalifah, Amd.Keb
4 Yuliani, S.Kep,Ns
5 Umma Nurhaerah, Amd. Keb
6 Sitti Nurbaya, SKM
7 Jumardin, AMAK
8 Jusma Amd.Keb
9 Kurniawan Amd.KL
10 Karnila, Amd.Keb
11 Melati, Amd. Keb
12 Riskawati Musba. S.Kep
13 Kurnia. Amd.Keb
14 Amran S.Kep, Ns
15 Suarni S.Farm
16 Nurazizah Ridwan, Amd.Keb
17 Nur Rezki Amalia, Amd.Keb
18 Rini Setiawati, Amd.Keb
19 Ernawati
20 Misnawati, Amd.Keb
21 Karniati, S.Kep, Ns
22 Risdamayanti, Amd.Keb
23 Misba, S.Kep
24 Nur Faidah S.Kep, Ns
25 Suriani, Amd.Keb
26 A. Vivi Nur Indasari, Amd.Keb
27 Rahmawati, Amd.Keb
28 Nurhidayah, Amd.Keb
29 Jasriah Jamal, Amd.Keb
30 Murniati, Amd.Keb
31 Nurhidayah, Amd.Keb
32 Agustina wati, S.Kep.Ns
33 Herawati Amd.Keb
34 Sufiana, Amd.Keb
35 Aulia Lestari, S.ST
36 Hasmilawati, S.Kep
37 Sri Rejeki Sulistianingsih, Amd.Keb
38 Hasniar, Amd.Keb
39 Zaenal, S.Kep
40 Suryaningsi Astuti, Amd.Keb
41 Diana, S.Kep, Ns
42 Nurliana Mus, Amd.Keb
43 Sarina, Amd.Keb
44 Saberiah, S.Kep. Ns
45 Satriani, Amd.Keb
46 Indayani, S.Farm
47 Risbawati, SKM
48 Masnawati, Amd.Keb
49 Hariati, S.Kep, Ns
50 Ayunimutia, S.Kep
51 Ulfayanti, Amd.Kes
52 Nurbaya, Amd.Keb
53 Jumriah, S.Kep, Ns
54 Rini Amd.Keb
55 Mardiana S.Kep
56 Aslinda Amd.Keb
57 Wahdaniar Masna, AMK
58 Kamsinar, Amd.Keb
59 Yusilda, Amd. Keb
60 Dewi Hartati, S.ST
61 Nur Aika, Amd. Kep
62 Israwarni, Amd.Keb
63 Jusnidar, S.ST
64 Jumriah, Amd.Keb
65 Hartaningsih, AMK
66 Junardi T. AMK
67 Sri Wahyuni Akib, AMK