Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TEJA

UJIAN PENGESANAN 1
EKONOMI ASAS TINGKATAN 4
Nama : ........................................................... 1JAM Tingkatan : ..............
KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan.
1 Ilmu ekonomi dikaji tersebut berharga RM100 setiap satu, maka Encik Lee
A untuk meningkatkan keluaran barangan tidak boleh membeli kedua-duanya pada ketika itu.
B untuk meningkatkan mutu barangan Apakah kos lepas jika Encik Lee ingin membeli jam
C untuk mempelbagaikan pilihan barangan tangan?
D untuk meningkatkan kesejahteraan hidup A Kasut
B Kasut dan jam tangan
2 Mengapakah manusia mengkaji ilmu ekonomi? C Jam tangan
A Untuk mengagihkan sumber ekonomi yang terhad D RM100
demi mencapai kesejahteraan hidup
B Untuk mengkaji permintaan dan penawaran barang 8 Antara yang berikut, yang manakah merupakan ke-
bagi mencapai keseimbangan pasaran kurangan yang dihadapi oleh seseorang individu?
C Untuk mengagihkan sumber ekonomi yang tidak A Pendapatan C Hasil kerajaan
terhad bagi memuaskan semua kehendak manusia B Faktor pengeluaran D Sumber ekonomi
D Untuk mengkaji faktor pengeluaran yang diperlukan
untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan 9 Apakah tujuan firma membuat pilihan untuk
mengeluarkan barang?
3 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sebab A Untuk mencapai kesejahteraan hidup
kewujudan masalah ekonomi? B Untuk memaksimumkan keuntungan
A Sumber ekonomi terhad manakala kehendak C Untuk memaksimumkan kepuasan
manusia tidak terhad D Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna
B Sumber ekonomi tidak terhad manakala kehendak
manusia adalah terhad 10 Semua yang berikut merupakan faktor pengeluaran bagi
C Sumber ekonomi dan kehendak manusia adalah firma, kecuali
terhad A lot perindustrian
D Sumber ekonomi dan kehendak manusia adalah tidak B loji pengeluaran
terhad C tenaga buruh separuh mahir
D pembekal bahan mentah
4 Antara yang berikut, yang manakah merupakan objektif
penggunaan barang-barang dan perkhidmatan oleh 11 Mengapakah air hujan yang diperlukan dalam aktiviti
pengguna? pertanian dikatakan tidak mempunyai kos lepas?
A Memenuhi kehendak manusia A Kerana air hujan tidak mempunyai nilai ekonomi
B Memaksimumkan kepuasan B Kerana air hujan adalah barang awam
C Memaksimumkan pendapatan C Kerana air hujan adalah barang percuma
D Meningkatkan taraf hidup D Kerana petani perlu membayar untuk
penggunaannya
5 Mengapakah kos lepas wujud dalam penggunaan?
A Keperluan dan kehendak manusia tidak terhad 12 Semua yang berikut merupakan barang awam, kecuali
B Sumber ekonomi terbatas dan kehendak manusia A perkhidmatan awam
tidak terhad B lampu tepi jalan raya
C Kos pengeluaran barang adalah tinggi C air sungai
D Kekurangan pendapatan D perkhidmatan perubatan percuma

6 Encik Yusof memiliki sebidang tanah yang kecil. Beliau 13 Antara yang berikut, yang manakah menerangkan maksud
sedang memikirkan sama ada untuk menggunakan tanah kos lepas dengan tepat?
tersebut untuk bercucuk tanam atau dijadikan sebagai A Nilai barang atau perkhidmatan kedua terbaik yang
taman permainan untuk cucu-cucunya. Apakah masalah terpaksa dikorbankan untuk mendapat suatu barang
yang mungkin dihadapi oleh Encik Yusof? atau perkhidmatan tertentu
I Kos lepas B Penggunaan sesuatu barang yang terpaksa dilepaskan
II Pilihan untuk memperoleh sesuatu barang yang lebih baik
III Kekurangan sumber ekonomi C Kos yang ditanggung oleh pengguna akibat
IV Sumber yang tidak terhad kekurangan pendapatan atau wang
A I, II dan III D Barang kedua terbaik yang perlu dikorbankan bagi
B I, II dan IV memaksimumkan kepuasan
C I, III dan IV
D II, III dan IV 14 Maklumat di bawah adalah berkenaan Firma X.
7 Encik Lee hanya mempunyai RM100 ketika membeli-
belah. Beliau tertarik hati ingin membeli jam tangan dan Firma X merupakan pengeluar minuman
juga sepasang kasut. Oleh kerana kedua-dua barang ringan. Firma tersebut sedang membuat
anggaran kos pengeluaran bagi produk yang
hendak dikeluarkan.

1
Apakah masalah yang dihadapi oleh Firma X? IV Tenaga buruh
A Apa yang hendak dikeluarkan A I, II dan III C I, III dan IV
B Berapa yang hendak dikeluarkan B I, II dan IV D II, III dan IV
C Bagaimana hendak dikeluarkan
D Untuk siapa dikeluarkan 20 Bagaimanakah masalah ekonomi diselesaikan dalam
sistem ekonomi pasaran bebas?
15 Pengeluar Z telah membuat kajian tentang sasaran A Melalui mekanisme harga
pasaran bagi keluaran minyak wanginya. Apakah B Melalui perbincangan bersama antara pihak kerajaan
masalah asas ekonomi yang cuba diselesaikannya? dan pihak swasta
I Apa yang hendak dikeluarkan C Melalui dasar kerajaan
II Bagaimana hendak dikeluarkan D Firma swasta menentukan harga barangan dan
III Berapa yang hendak dikeluarkan perkhidmatan di pasaran
IV Untuk siapa hendak dikeluarkan
A I dan II C II dan III 21 Antara yang berikut, gambar yang manakah
B I dan IV D III dan IV menunjukkan contoh pekerjaan dalam sektor kedua?
A C
16 Antara yang berikut, yang manakah masalah asas
ekonomi yang utama?
I Menentukan jenis barang yang hendak
dikeluarkan
II Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran
barang dalam pasaran
III Kekurangan sumber ekonomi B D
IV Menentukan cara untuk mengeluarkan barang dan
perkhidmatan
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

17 Matlamat semua ekonomi adalah sama iaitu untuk


I mencapai keuntungan yang maksimum 22 Antara yang berikut, yang manakah dikategorikan sebagai
II memaksimumkan kebajikan masyarakat sektor utama?
III mencapai guna tenaga penuh I Sektor pertanian III Sektor pembinaan
IV memenuhi keperluan masyarakat II Sektor perhutanan IV Sektor pembalakan
A I dan II C II dan III A I, II dan III C I, III dan IV
B I dan IV D III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

18 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan Encik Zul. 23 Semua yang berikut merupakan aktiviti dalam sektor
perkhidmatan, kecuali
Encik Zul tinggal di sebuah negara maju A harta tanah C perkilangan
yang mana segala keputusan ekonomi B peruncitan D hotel dan restoran
ditetapkan oleh pengguna dan pengeluar
serta individu bebas memiliki faktor-faktor 24 Kegiatan ekonomi sektor kedua adalah seperti berikut,
pengeluaran seperti tanah, modal dan buruh. kecuali
A memproses kayu
B mengetin nanas
Berdasarkan maklumat di atas, sistem ekonomi yang C membina loji kilang
diamalkan di negara Encik Zul ialah D memelihara ikan air tawar
A sistem ekonomi Islam
B sistem ekonomi campuran 25 Antara yang berikut, yang manakah merupakan faktor
C sistem ekonomi kapitalis utama yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan individu?
D sistem ekonomi perancangan pusat A Upah wang C Prospek pekerjaan
B Saiz firma D Faedah sampingan
19 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan sistem
ekonomi. 26 Maklumat berikut adalah berkenaan Puan Rubiah.
• Pengguna bebas membuat pilihan terhadap Puan Rubiah memilih pekerjaan sebagai seorang
barangan yang dikehendaki atau jenis pengurus pemasaran di sebuah syarikat
pekerjaan multinasional kerana tertarik dengan tawaran
• Firma bebas memilih teknik pengeluaran tetapi daripada syarikat tersebut seperti sebuah banglo,
perlu mengikut undang-undang kereta, perkhidmatan perubatan dan optikal untuk
Siapakah yang membuat keputusan dalam sistem ekonomi seisi keluarga.
yang dinyatakan di atas?
I Pemilik faktor
II Masyarakat
III Kerajaan

2
Sila hitamkan jawapan anda di ruangan yang disediakan.
Apakah faktor yang mempengaruhi Puan Rubiah dalam
pemilihan pekerjaan? 1 A B C D
A Prospek pekerjaan yang cerah
B Gaji yang lumayan 2 A B C D
C Faedah sampingan yang lumayan
D Imej dan reputasi syarikat yang menyakinkan 3 A B C D

4 A B C D
27 Antara yang berikut, yang manakah boleh dikategorikan
sebagai bayaran pindahan? 5 A B C D
I Skim bantuan buku teks
II Bantuan kebajikan masyarakat 6 A B C D
III Wang saku yang diberi oleh seorang ayah kepada
anaknya 7 A B C D
IV Wang yang diberi kepada makcik kerana
membuat kuih raya 8 A B C D
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 9 A B C D

28 Rajah 1 di bawah menunjukkan faktor pengeluaran yang 10 A B C D


digunakan untuk mengeluarkan barang atau
perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi. 11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D
Rajah 1 20 A B C D
Antara yang berikut, yang manakah penerimaan bagi X?
A Sewa C Faedah 21 A B C D
B Upah D Untung
22 A B C D
29 Jadual berikut menunjukkan upah wang Encik Borhan
dan harga purata untuk tahun 2014 dan tahun 2015. 23 A B C D

Tahun Upah wang Harga purata barang 24 A B C D


(RM) (RM)
2014 3000 50 25 A B C D
2015 3300 60
26 A B C D
Berapakah upah benar Encik Borhan pada tahun 2015?
A 50 unit C 60 unit 27 A B C D
B 55 unit D 65 unit
28 A B C D
30 Antara yang berikut, yang manakah menerangkan jadual
di atas? 29 A B C D
A Upah wang telah meningkat dan upah benar
menurun 30 A B C D
B Upah wang dan upah benar telah meningkat
C Upah wang dan upah benar tidak berubah
D Upah benar ialah upah yang dinyatakan dalam wang
semasa

3
KERTAS 2 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 2 soalan. Jawab semua soalan.

1 Berikut adalah keputusan yang telah diambil oleh kerajaan sebuah negara. (5 markah)

Kerajaan telah menangguhkan projek pembinaan jambatan bengkok yang menelan belanja
berbilion ringgit untuk memberi tumpuan kepada projek-projek pembangunan luar bandar.

Merujuk kepada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas, bagaimanakah keputusan tersebut diambil?

Kekurangan - Kerajaan menghadapi masalah kekurangan sumber hasil/pendapatan negara

Pilihan - Ia pilih projek-projek pembangunan luar bandar yang dapat memberi kebajikan yang
maksimum kepada rakyat

Kos Lepas - ialah projek pembinaan jambatan bengkok/projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa
dilepaskan

2. Nyatakan sektor-sektor ekonomi bagi jenis-jenis kerjaya yang berikut pada ruangan disediakan, (15 markah)

Sektor ketiga Sektor Utama Sektor ketiga

Sektor ketiga Sektor ketiga Sektor kedua

Sektor Utama Sektor kedua Sektor Utama

Sektor kedua Sektor ketiga Sektor kedua

Sektor ketiga Sektor ketiga Sektor kedua

---------------------------------------------------------------- soalan tamat --------------------------------------------------------------

Disediakan oleh, Disemak oleh,

Muhafauzi bin Mahmud


Ketua Panitia Ekonomi Asas
4