Anda di halaman 1dari 70

1

Kabanata 1

ANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITO

Rasyonale

Bawat guro ay may kani-kaniyang mithiin, layunin, metodo, istratehiya at

instruksyon upang mapunan ang mga kinakailangan sa pagkatuto ng mga mag-

aaral bilang sentro ng karunungan. Isang paraan sa pagkamit ng tunguhin ay

kailangang matutunan at matuklasan ng guro ang iba’t ibang metodo sa

pagtuturo dahil ito ang nagsisilbing daan sa pagkamit ng isang tiyak na layunin.

Ang pagtuturo ay isang hamon, kaya nakaatang sa balikat ng guro ang

mahusay na pagganyak, pagbabalak at pagpapasiya sa pamamaraang

gagamitin na angkop sa bungang pagkatuto ng asignaturang itinuturo. Ang isang

mabuting pamamaraan ng pagtuturo’y humahamon sa mga mag-aaral upang sila

ay makikiisa at tumulong sa mga gawain.

Hinihingi ng pangkasalukuyang kalakarang pang-edukasyon ang higit na

pagbibigay-tuon sa paglinang ng mga kasanayan at kakayahang makatutulong

sa mga mag-aaral upang higit na maging produktibong indibidwal at magkaroon

ng masaya at makabuluhang buhay sa hinaharap. Nakaangkla ang ganitong

pananaw sa nangingibabaw na kalakarang global sa edukasyon na

pinaniniwalaang dapat nakatulong sa paglikha ng mga mamamayang may

kakayahang umagapay sa mabilis na nagbabagong kapaligiran, makabagong

teknolohiya, rebolusyong intelektwal at interdependent na ekonomiya.


2

Dahil sa isang penomina sa kasalukuyan ang globalisasyon at ekonomiya

ay nakadepende sa teknolohiya, ang nangingibabaw na kalakaran sa daigdig na

paggawa ay interaksyon. Inilarawan ni Kagan (1992) na sa ngayon, ang mga

lipunan sa daigdig ay binubuo ng mga pangkat na umaasa sa isa’t isa o

interdependent na nagtutulungan sa pagbibigay solusyon sa mga kompleks o

masalimuot na problema na hindi maaaring lutasin ng isang tao lamang

(Villafuerte & Bernales, 2008, p.173).

Dahil dito, kailangang bigyan ng prayoridad ng mga paaralan ang

paglinang sa mga mag-aaral ng mapanuri at mataas na antas ng pag-iisip at

mga kasanayang pangkomunikasyon at interaksyong sosyal na kakailanganin

para sa epektibong paglahok sa lipunang patuloy na nagiging masalimuot at

interdependent at sa pagtugon sa mga larangang kanilang tatahakin sa

hinaharap. Sa ganitong konteksto, kailangan ang pagreistruktura sa mga klasrum

sa kondisyong makapagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataon upang

maranasan ang pagtutulungan sa proseso ng kanilang pag-aaral at pagkatuto.

Kailangan din ang paglalaan ng mga gawaing makapagpapatibay ng kanilang

oryentasyong sosyal nang may pagpapahalaga sa kontribusyon at magagawa ng

bawat isa sa pagtatamo ng iisang layunin o hangarin. Samakatuwid, kailangan

ang kolaboratib/ kooperatib na mga pamamaraan sa pagtuturo upang maihanda

ang mga mag-aaral para sa matalino at demokratikong paglahok sa lipunan- may

kakayahang makipag-interaksyon, makabuo ng kolaboratib na pasya at

makipagtulungan para sa kapakanan ng nakararami. Kinikilala na ngayon ang

kahalagahan ng kooperasyon ng mga mag-aaral sa klasrum at ang bisa ng


3

kooperatibong pagsasagawa ng mga gawain sa pagkatuto (Villafuerte &

Bernales, 2008, p.173).

Batay sa tiyak na karanasan at obserbasyon ng mga mananaliksik,

napapansin na kadalasan sa mga guro ngayon ay limitado na ang istratehiya na

gawing buhay ang pagtuturo. Ang pagtuturo ng asignaturang pinagdalubhasaan

partikular sa Filipino ay maituturing na isang napakasalimuot na gawain sa buhay

ng isang guro, dahil sa kaunting pagkakamali lamang nito’y mawawala na ang

interes ng mga mag-aaral na matuto. Ang pagkakabagot sa aralin ay isang

dahilan kung bakit nahihirapan ang isang mag-aaral na matuto. Naniniwala ang

mga mananaliksik na mas magagamit ng bawat mag-aaral ang taglay na talino

sa aktibong pakikilahok, pagkumpleto ng mga gawain at paghanap ng solusyon

sa mga problema kaugnay ng mga aralin. Ginawa ang pananaliksik na ito upang

mapag-aralan at mabigyang tuon ang kahalagahan ng kolaboratibong pagkatuto

kaugnay sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral sa

Filipino.

Kaligirang Panliteratura

Ang mga sumusunod na kasulatan ay nagsisilbing batayang legal ng pag-

aaral:

Alinsunod sa Saligang Batas ng Pilipinas (1987), Seksyon 1. Dapat

pangalagaan at itaguyod ng Estado ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan

sa mahusay na edukasyon sa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop na


4

mga hakbang upang matamo ng lahat ng gayong edukasyon. Pinapatibay ng

batas na ito ang karapatan ng bawat indibidwal na makatuntong at

makapagtapos ng pag-aaral sa mas mahusay na dekalidad ng edukasyon

(http://wikisource.org/wiki/Saligang_Batas_ng_Pilipinas(1987)#Edukasyon).

DepEd Order No. 43, Seksyon 9 ng Batasang Pambansa Blg. 232 na

kilala sa tawag na “Education Act of 1982”, “The State shall recognize the right of

the students to receive competent instruction, relevant to quality education to his

full development as a person with human dignity”.

Seksyon 22 ng “Education Act” ng Pilipinas, “The objectives of Secondary

Education is to discover and enhance to different aptitudes and interest of the

students so as to equip them with skills for productive endeavor and prepare

them for tertiary schooling”.

Ayon sa CHED Memorandum Order No. 11, series 1999, sa pagpapatatag

ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay may mga artikulo na naglalaman ng

mga polisiya na nauukol sa lalong pagpapaunlad sa dekalidad ng edukasyon.

Isinasaad sa Artikulo I ang mga awtorisasyon ng isang institusyong pang-

edukasyon. Ayon naman sa Artikulo II, ang pangunahing layunin ng isang

institusyong pang-edukasyon ay maging “Globally Competitive” ang bansang

Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Ang Artikulo III naman ay tumutukoy sa

administrasyon at institusyon na makatutulong sa pagkaka-akredit ng isang

institusyong pang-edukasyon. Ang Artikulo IV naman ay sumasaklaw sa mga

batas ng mga miyembro ng fakulti ng isang institusyong pang-edukasyon na


5

nagsasagawa ng mga paghahanda sa akreditasyon. Ang mga miyembro ng

nasabing fakulti ay nangangailangang lisensyado at nakapagtapos ng masteral

degree upang makapagtuturo ng kanilang larangang pang-ispesyalisasyon.

Gayundin ang pagkakaroon ng tatlong taong karanasan sa pagtuturo. Ang

Artikulo V naman ay kinapapalooban ng dalawang espesipikong lebel na

nagiging batayan ng kaalaman, kakayahan, kaugalian, kagandahang asal at

karanasan. Ang mga espesipikong lebel na ito ay kinapapalooban ng Bachelor of

Elementary Education (BEEd) at Bachelor of Secondary Education (BSEd). Ang

Artikulo VI naman ay pumapatungkol sa pagpapanatili ng mataas na uri ng mga

instruksyon upang mapapanatili ang mataas na uri ng edukasyon. Ang silid

aklatan ng institusyong pang-edukasyon ay isa rin sa mga batayan ng pagka-

akredit na nakasaad sa Artikulo VII (Bernales, 2009, p. 285).

Ang mga sumusunod na kaugnay na literatura ay nagbibigay ng kaligirang

impormasyon na naging sanligan ng pananaliksik:

Mahihinuhang batay ang kolaboratibong pagkatuto sa konstraktibismong

pananaw ni Jerome Bruner na nagbibigay diin sa pagkatutong eksperyensyal at

nagpapahalaga sa dibersidad ng bawat indibidwal. Nangangahulugan ito na ang

tagumpay ng kolaboratibong pagkatuto ay nakasalalay sa kakayahan ng bawat

indibidwal sa grupo na bumuo ng kahulugan batay sa kanilang sariling

karanasan (Villafuerte & Bernales, 2008, p.174).

Ang layunin ng kolaboratib na pagkatuto ay makabuo ng mas mataas na

lebel ng pag-unawa na katanggap-tanggap sa lahat ng kasapi ng pangkat sa


6

pamamagitan ng kolektibong kaalaman at inkorporasyon ng iba’t ibang

karanasan, pagpapahalaga at palagay na dala-dala nila pagpasok ng silid-

aralan. Dahil naman sa paniniwala na ang pagkatuto ng wika ay nagaganap

bilang resulta ng maraming oportunidad para sa makahulugang

pakikipag-interaksyon sa ibang tao sa target na wika, iminumungkahi ni Las

Calaveras (2000), na ang mga guro sa kasalukuyan ay kailangang lumayo at

magbago na mula sa nakagawiang pagtuturong nakasentro sa guro o

teacher-centered lesson, sa halip ay gumamit ng mga gawaing nakapokus sa

mga mag-aaral bilang aktibong partisipant sa proseso ng pagkatuto (Villafuerte &

Bernales, 2008, p.175).

Ipinaliwanag ni Calaveras na ang limitadong interaksyon ng guro at mag-

aaral o mag-aaral sa kapwa mag-aaral sa mga lektyur na nakasentro sa guro ay

hindi lamang naglilimita sa kakayahan ng mga mag-aaral sa malayang paglikha

at pagmanipula ng wika, kundi nilimitahan din nito ang kanyang kakayahan na

pumasok sa higit na kompleks at makahulugang pagkatuto. Binanggit pa niya

ang natuklasan ni Vygotsky (1978) sa kanyang pag-aaral na ang mga mag-aaral

ay may kakayahan umanong magpamalas ng mataas na lebel ng kakayahang

intelektwal kapag binigyan ng oportunidad na lumahok sa mga gawaing

kolaboratib kaysa mag-aral ng sarilinan. Ang dibersidad sa pangkat ayon sa

kanilang kaalaman at karanasan ay positibong nakapag-aambag sa proseso ng

pagkatuto. Ganito rin ang paniniwala nina Johnson at Johnson (1987) na

nagpahayag na ang mga pangkatang gawain ay nakabubunga ng mas mataas

na retensyon ng mga kaalaman, pananagumpay, pagkamalikhain at pagtitiwala


7

sa sarili. Masasabing sa pamamagitan ng mga kolaboratib na gawain sa

klasrum, higit na magkakaroon ng motibasyon ang mga mag-aaral sa proseso ng

pagkatuto ng wika bilang isang mahalagang salik sa kanyang pagkatuto

(Villafuerte & Bernales, 2008, p.175).

Dahil sa positibong epekto ng kolaboratib na pagkatuto sa akademikong

pag-unlad at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral, maraming mga mananaliksik

at edukador ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraang ito sa mga

silid-aralan. Nagkakaisa ang mga dalubhasang edukador na ang kolaboratib na

pagkatuto ay isang pamamaraang instruksyunal na ang mga mag-aaral sa iba’t

ibang lebel ng kanilang pag-aaral ay nagtutulungan sa kani-kanilang

kinabibilangang maliliit na pangkat upang matamo ang isang layunin o hangarin.

Nangangahulugan ito na ang tagumpay ng isang mag-aaral ay nakasalalay at

nakaaapekto sa kinabibilangan niyang pangkat. Ipinaliliwanag nina Davis at

Donnelly (1999), na ito ay isang prosesong transaksyunal na may bukas na

pagpapalitan ng mga ideya ng mga mag-aaral sa kanilang kapwa mag-aaral at

mag-aaral sa kanilang guro na nagsisilbing fasiliteytor (Villafuerte & Bernales,

2008, p.174).

Napatunayan na sa maraming pag-aaral na ang mga mag-aaral ay higit

na natututo kung sila ay aktibong kalahok sa proseso ng pagkakamit ng

kaalaman at kasanayan. Anuman ang asignatura, ang mga mag-aaral na

kabilang sa maliit na grupo ay higit na natututo dahil sila ay may kamalayan at

aktibong kalahok sa mga proseso sa pagkakamit ng kaalaman at kasanayan.


8

Higit na naging kontento ang mga estudyante sa kanilang mga klase at pag-aaral

(Gojo Cruz, 2009).

Ayon kay Allan C. Ornstein (1990) sa kanyang aklat na Strategies for

Effective Teaching, naging katanggap-tanggap sa mga guro na ipangkat ang

mga estudyante sa halip na magkumpitensya o magtunggali lamang sa isa’t isa.

Ang pagsasagawa ng mga gawaing pangklasrum na nangangailangan

ngpagtutulungan ng bawat kasapi ay nakatutulong upang: (1) magkaroon ng

positibong pananaw/pagtingin sa sarili ang isang estudyante, (2) matuklasan at

mapagbuti ang sariling kakayahan at pag-iisip, (3) makamit ang kaalaman at

tiwala sa ibang kaklase, (4) malinang ang kakayahang makipagkomunikasyon,

(5) matutuhang tumanggap ng suporta buhat sa ibang tao, (6) magkaroon ng

maayos o mabuting ugnayan ang bawat estudyante, at (7) maiwasan

ang conflict o di pagkakaunawaan. Mabisang istratehiya ang kolaboratibong

pagkatuto upang malinang sa mga estudyante ang interpersonal na kasanayan

at kakayahang makipag-ugnayan kaysa kompetisyon o indibidwal na paggawa o

pag-aaral.Sa kolaboratibong pagkatuto, hinahati ng mismong grupo sa mga

kasapi nito ang mga gawaing dapat nilang gawin, nagtutulungan sila sa isa’t isa,

nagbibigay-puna at papuri sa ginawa o kontribusyon ng bawat kasapi, at iba

pa. Pagkaraan nito, ibibigay ng guro ang kaukulang marka batay sa kanilang

mga ipinakitang paggawa o performans, o batay sa awtput ng grupo (Gojo Cruz,

2009).

Nagbigay si Allan C. Ornstein (1990) ng labinlimang (15) Gawain na


9

maaaring ibigay ng guro sa grupo upang makamit ang kolaboratibong pagkatuto;

(1)Committee, (2)Brainstorming, (3)Debate, (4)Panel, (5) Symposium, (6)Role

Playing, (7)Fish Bowl, (8)Critiquing Session, (9)Round Table, (10)Forum,

(11)Jury Trial, (12)Majority-Rule Decision Making, (13) Consensus Decision

Making, (14)Composite Report, (15)Agenda.

Committee. Maliit na grupong nagtutulung-tulong para sa isang layunin o

target na awtput. May kinakatawang pipiliin ang grupo na siyang mag-uulat sa

klase ng kanilang awtput.

Brainstorming. Isang hakbang upang makuha ang malilikhaing ideya at

solusyon ukol sa isang problema. Hinihikayat ang bawat kasapi na palawakin

ang kanilang kaisipan. Lahat ng ideya ng bawat kasapi ay dinidinig o

tinatanggap.

Debate. May dalawang pangkat ang magtatalo ukol sa isang maselan o

napapanahong paksa. Binibigyan ng kaukulang panahon ang nagdedebate na

ilahad ang kanyang posisyon sa paksa, sumagot sa tanong ng katunggali at

magtanong pagkaraan.

Panel. Ginagamit sa paglalahad ng mga impormasyon ukol sa isang

paksa, at pagbuo ng konsensus ng pangkat. Bawat kasapi ng grupo ay nasa

isang panel at bawat isa ay magbibigay ng kanilang pambukas na pananalita,

ngunit walang pagtatalong magaganap.

Symposium. Ito ay di kasing higpit ng debate o kasing luwag tulad ng


10

panel. Mainam na gamitin ang symposium sa paglalahad ng mga paksa na

inayos-ayos sa kategorya. Ang bawat kasapi ay gaganap ng isang posisyon at

hihikayatin niya ang iba. Maluwag ang interaksyon o pag-uusap ng bawat

kasapi.

Role Playing. Isang paraan upang ilagay ang sarili sa isang tungkulin o

ibang sitwasyon at pakiramdam.

Fish Bowl. Isang paraan upang ituon ng mga kasapi ang kanilang

atensyon sa nagsasalita. Nakabilog ang grupo at may dalawang silya sa

gitna. Ang dalawang kasaping nais magbahagi ng kanilang pananaw ay uupo sa

dalawang silya. Magpapalitan ng pananaw ang dalawang kasapi habang

nakikinig ang iba. Kapag nabakante na ang silya, susunod naman ang

ibangkasapi.

Critiquing Session. Ito ay ang pagsusuri sa gawa o produkto ng isang

kasapi ng grupo. Ang grupo ay nagbibigay ng mga puna at mungkahing

hakbang kung paano higit na mapapabuti o mapapaganda ang proyekto.

Round Table. Isang impormal na talakayan ng bawat kasapi ng grupo na

nakaupo nang pabilog.

Forum. Isang panel na ang mga kasapi ng grupo ay nakikipag-usap o

nakikipag-palitang kuro sa mga tagapakinig o tagamasid.

JuryTrial. Isang paraan upang gayahin ang tila isang silid ngkorte. Ma-
11

bisang hakbang ito upang timbangin ang isang paksa o isyu.

Majority-Rule Decision Making. Isang hakbang upang makamit ang isang

kasunduan o pagpili ng isang kasapi para sa isang tungkulin kung may

magkakaibang pananaw ang mga kasapi ng grupo. Kabilang dito ang talakayan,

paggawa ng mga kasunduan, paggawa ng kongklusyon at desisyon batay sa

kagustuhan ng nakararami.

Consensus Decision Making. Kailangang ang bawat kasapi ng grupo ay

sumang-ayon. Kailangan dito ang lahat ng pananaw ng mga kasapi upang

makabuo ang grupo ng kongklusyon at ng masimulan ang pagpaplano.

Composite Report. Ito ay ang sintesis at buod ng lahat ng pananaw o

datos na ibinigay ng kasapi ng grupo. Ang pag-uulat ay maaaring isagawa nang

pasalita o pasulat.

Agenda. Isang pormal na paraan sa paglalahad ng mga gawain ng grupo

na kailangang isakatuparan ng lahat ng kasapi ng grupo.

Nagbigay din si Kagan, S. (1994) ng ilang mga gawain sa

pagsasakatuparan ng kolaboratibong pagkatuto; (1) Jigsaw, (2) Think-Pair-

Share, (3) Three-Step Interview, (4) Round Robin Brainstorming, (5) Three-

Minute review, (6) Numbered Heads Together, (7) Team Pair Solo, (8) Circle the

Sage, at (9) Partners.

Jigsaw. Bawat kasaping isang pangkat ay binibigyan ng magkakaibang


12

gawain sa pagkatuto at pagkatapos ay hinahayaan itong ibahagi at ituro sa iba

pang kasapi ng pangkat.

Think-Pair-Share. Nauugnay ang tatlong hakbang na istruktura sa sama-

samang paggawa. Sa unang hakbang, bawat indibidwal ay magkakanya-

kanyang mag-isip ng ideya hinggil sa suliraning inilahad ng guro. Sa ikalawang

hakbang, ang bawat indibidwal ay maghahanap ng pares mula sa mga kaklase

at makikipagpalitan ng ideyang naisip mula sa suliranin. Sa ikatlong hakbang

naman, gaganyakin ang bawat pares na makipagpalitan ng ideya sa iba pang

pares ng mga mag-aaral.

Three-Step Interview. Ang isang miyembro ay pipili ng kapareha mula

mismo sa iisang grupo na kapwa nilang pinanggalingan. Sa unang hakbang,

kapapanayamin ng bawat indibidwal ang kanilang kapareha sa pamamagitan ng

pagbibigay ng mga malilinaw na katanungan. Sa ikalawang hakbang,

babaliktarin naman ang gawain na kung saan ay ang ikalawang kapareha naman

ang magpapanayam sa unang kapareha. Sa panghuling hakbang, ibabahagi ng

bawat indibidwal ang mga tugon ng kanyang kapareha sa buong miyembro ng

pangkat.

Round Robin Brainstorming. Ang buong klase ay pinapangkat sa maliliit

na grupo kung saan ay may isang hihiranging tagapagtala ang bawat grupo. Ang

katanungang nagtataglay ng maraming kasagutan ay ilalagay ng guro sa pisara

kung saan ay bibigyan ng isang tiyak na oras ang mga mag-aaral sa pag-iisip ng

mga hinahanap na mga kasagutan. Pagkatapos ng inilaang oras sa pag-iisip,


13

ang bawat miyembro ng pangkat ay magbabahagi ng kanilang mga tugon/ ideya

sa bawat isa sa pamamagitan ng istilong round robin. Isusulat ng tagapagtala

ang mga kasagutang ibabahagi ng bawat miyembro ng grupo. Sisimulan ang

pagbabahagi ng ideya mula sa isang kasaping nakaupo sa tabi ng tagapagtala

pagkatapos ay sunod-sunod na itong gagawin ng iba pang miyembro hanggang

sa matapos ang itinakdang oras.

Three-minute review. Ang guro ay biglang titigil sa anumang oras ng

kanyang pagtuturo at magbibigay ng tatlong minuto sa mga pangkat upang

gunitain muli ang mga nabanggit na aralin, magbibigay ng mga katanungan o

sumasagot sa mga katanungan ng mga mag-aaral.

Numbered Heads Together. Bawat miyembro ng isang grupo ay bibigyan

ng magkakaibang numero mula sa guro. Ang mga katanungan ay ibibigay sa

grupo. Kinakailangang magtutulungan ang mga kasapi upang bawat isa ay

makapagbabahagi ng sagot sa paraang verbal. Tatawagin ng guro ang

numerong naisin at sa kung sinuman ang may hawak ng numerong yaon ay

siyang sasagot sa katanungan.

Team Pair Solo. Bibigyang solusyon ng mga mag-aaral ang isang tiyak na

suliranin bilang isang pangkat, at kalaunan ay gagawin ito bilang magkakapares,

hanggang sa sarilinan na itong gagawin ng bawat indibidwal.

Circle the Sage. Una, susuriin muna ng guro kung sino sa kanyang mga

mag-aaral ang may mas malawak na kaalaman o karanasan hinggil sa paksang


14

tatalakayin. Ang mga mag-aaral na napili ng guro upang magbahagi ng kanilang

ideya ay tatawaging sage. Ang mga sage ay tatayo at magpapalaganap sa loob

ng klasrum. Pagkatapos, ipapangkat ng guro ang mga mag-aaral na naiwang

nakaupo na kung saan ang bawat miyembro ng grupo ay pupunta sa

magkakaibang sage na napili ng guro. Ang mga sage na pinili ng guro ay

magbabahagi ng ideya sa bawat miyembrong nagmula sa magkakaibang grupo

hinggil sa paksang tinalakay batay sa sariling kaalaman at karanasang taglay.

Ang mga miyembrong mula sa magkakaibang grupo ay makikinig at

magtatanong sa mga sage hinggil sa paksa. Pagkatapos, lahat ng indibidwal ay

babalik sa kanya-kanyang grupong kinabibilangan. At dahil ang lahat ng

miyembro ay nagtungo sa magkakaibang sage, magkukumpara sila sa mga

impormasyong nakalap mula sa mga sage. Kung magkakaroon man ng hindi

pagkakaunawaan, babalikan nila ang mga sage para sa klaripikasyon, ngunit sa

pagkakataong ito’y magkakasama na sila bilang isang grupo.

Partners. Bawat indibidwal ay hinihikayat ng guro na humanap ng

kapareha mula sa mga kaklase upang maging katuwang sa paghanap ng

solusyon hinggil sa suliraning tinatalakay.

Hinango rin mula sa aklat nina Villafuerte at Bernales (2008, p. 65-68), na

“Pagtuturo ng / sa Filipino: Mga teorya at praktika” ang mga sumusunod na

gawaing maaaring gamitin sa pagsasakatuparan ng kolaboratibong pagkatuto;

(1) Talakayan ayon sa karanasan, (2) Reaction Sheets, (3) Reverse Thinking, at

(4) Paggawa ng larawan.


15

Talakayan ayon sa karanasan. Isang maliit o malaking pangkatang

talakayan ukol sa ulat mula sa pangunahing pinapaksa ng isang aklat, artikulo,

sine o karanasan sa buhay.

Reaction Sheets. Isang paraan kung saan ang bawat grupo ay nagbibigay

ng reaksyon sa isang tiyak na paksang tinatalakay sa pamamagitan ng pagsulat

nito sa isang pirasong papel.

Reverse Thinking. Ito’y pagpapahayag ng kaisipan sa pamamagitan ng

salungat na pag-iisip.

Paggawa ng larawan. Isang paraan ng pagpapahayag ng ideya o

prinsipyo tungkol sa isang paksa sa pamamagitan ng ilustrasyon na gawa ng

mga miyembro ng pangkat.

Mabisang istratehiya ang kolaboratibong pagkatuto lalo na sa

asignaturang Filipino. Mayaman sa kontent ang Filipino na maaaring maging

lunsaran upang mabuo ang magandang samahan o relasyon ng mga kasapi ng

grupo. Sa Filipino, nagagamit ang wikang Filipino sa mga talakayan o

pagpapalitang-kuro, pagmumungkahi, pagpapaliwanag at iba pa. Sa panitikan

naman, maaaring matalakay ang mga paksang may kaugnayan sa kalagayan ng

pamilyang Pilipino, kababaihan, kabataan, manggagawa, magsasaka, at iba pa,

hanggang sa mga napapanahong paksang kaugnay ng ekonomiya, agham,

medisina, mass media, kulturang popular at iba pa. Mayaman sa paksa ang

asignaturang Filipino na tutulong sa mga estudyante na epektibong magamit ang


16

wika. Mabisang magagamit ang wikang Filipino sa mga interaksyong

pangklasrum sa halip na ituro lamang ito tulad ng nakagawian (Gojo Cruz, 2009).

Ang mga sumusunod na kaugnay na pag-aaral ay nagbibigay lakas at

patunay sa pagkakaroon ng ganitong uri ng pananaliksik:

Ayon sa pag-aaral ni Bagatsolon (2000) na ”Effect on the College of

Education Faculty Members Teaching Strategies on the Academic Performance

of Students”, ang mga istratehiya ay kailangang epektibong maisagawa sa

demokratikong lugar ng klasrum. Ang mga mag-aaral ay binibigyang

pagkakataong makapagpapahayag ng kanilang saloobin, personal na pananaw,

unawa at ugali sa paksang tinatalakay. Kinakailangang maging maganda ang

kalalabasan ng isang aralin. Sa paggawa nito’y kailangang madebelop ng guro

ang kahandaan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng tamang motibasyon sa

simula at kahit saang parte ng aralin.

Ayon naman sa pag-aaral nina Zuengas at Palarao (2008) na

”Mathematics Instruction in relation to Mathematics Performance: A basis for

Enhancement”, ang mainam na pagbibigay ng kaalaman ng guro sa mga mag-

aaral ay isang malaking pagpapahalaga para sa bawat indibidwal upang

madebelop ang kanilang analitikal na pag-iisip. Sa paggamit ng tama at wastong

pag-iisip sa paglutas ng suliranin ay may mahalagang pinanghahawakang

tungkulin sa nababagong sistema ng mundo na kung saan ay lumalawak na ang

teknolohiya. Kaugnay nito, kailangang isaalang-alang ng isang tagapangasiwa

ang mga konsern na ito sa bawat indibidwal.


17

Ayon pa kina Lopez at Santos (2011), ang epektibong pagbabahagi ng

kaalaman ay sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang pamamaraan upang

maipaabot sa mag-aaral ang nilalaman ng paksang tinatalakay. Ito ay isang

paraan ng paglalatag ng mga ideya at usapin na nagsisilbing gabay para sa

malusog na talakayan. Bahagi rin nito ang panghihikayat sa mga mag-aaral na

magbabahagi ng kanilang pagsusuri at pagtingin sa isang usapin o paksang

pinag-uusapan upangtumungo sa isang mas malalim na pagtingin at pag-unawa.

Masasabing ang pagtuturo ng isang guro ay epektibo sa estudyante kung ang

guro at mga estudyante ay parehong masaya at maluwag ang kalooban habang

nagtuturo. Makikita rin na epektibo ang pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo

kung ang mga estudyante ay mas lalong naging masigasig sa pag-aaral at kapag

madaling makuha ng mga estudyante ang mga paksa sa klase.

Sa pag-aaral ni Padello (2000) na “The Behavior Problems among Grade

Five Pupils in Relation to their Academic Achievement Basis for Remediation”,

nakita niya na ang gawi ay resulta ng interaksyon sa bawat indibidwal sa

kanyang kapaligiran at ito’y may kasangkot na pagpili sa mga klasi-klaseng

alternatibo na isinaalang-alang ang posibleng kalalabasan sa pagitan ng

kanyang sarili at ang taong nakapalibot sa kanya.

Ayon sa pag-aaral nina Tsay at Brady (2010, p. 85) na “A case study of

cooperative learning and communication pedagogy: Does working in teams

make a difference?”, ang mga mag-aaral na tunay na nakikilahok sa pangkatang

gawain na nagpapakita ng asal sa pakikipagtulungan, pagbibigay ng


18

makabuluhang fidbak at pakikipagtulungan sa kanilang grupo ay may mataas na

pakikipamuhay sa pagtanggap ng mataas na iskor sa mga pagsusulit at marka

sa katapusan ng semestre. Ang resulta ng kanilang pag-aaral ay sumusuporta sa

diwa na ang kolaboratibong pagkatuto ay isang aktibong istratehiya na

nagpapayaman sa mas mataas na marka.

Ayon kay Gerdy (1998) na binanggit sa pag-aaral ni Safhire (2011) na

“Tradisyunal at Kooperatibong Pagtuturo sa Filipino I sa Cebu City Don Carlos A.

Gothong Memorial National High School”, ang pagkatuto ay mapapaunlad kung

tulong-tulong ang bawat isa kaysa sa paggawa ng trabaho ng nag-iisa. Ang

mabuting pagkatuto gaya ng mahuhusay na trabaho ay kolaboratib at sosyal at

ito’y hindi kompetitib at pang-isahan. Ang pagbabahagi ng sariling ideya at

magbigay reaksyon sa ibang kaisipan ay mapapaunlad sa pag-iisip at sa malalim

na pag-iisip.

Ayon pa kina Beatty, et al, (1999), magiging epektibo lamang ang

kolaboratib na pagtuturo kung naniniwala ang guro na ang kolektibong kaalaman

sa shared knowledge at kooperatibong paglutas ng suliranin ay nagbibigay-daan

sa higit na mataas na kalidad ng pagkatuto kaysa sa pagkatuto sa pamamagitan

ng paglilipat lamang ng impormasyon mula sa paniniwalang mas marunong na

guro patungo sa mag-aaral. Ayon kay Hiemstra (1991), kapag ang mga mag-

aaral ay may maibabahaging mayaman at iba’t ibang karanasan at pananaw,

humahantong ito sa higit na pagkaunawa kaysa sa kung ito ay nagmula at


19

prinoseso lamang batay sa karanasan at pananaw ng indibidwal na mag-aaral

(Villafuerte & Bernales, 2008).

Ang mga sumusunod na pagpapaliwanag ay nagpapakahulugan sa mga

baryabol na nagbibigay linaw sa buong daloy ng pananaliksik:

Ang buong konsepto ng pag-aaral na ito ay nakasalig sa teoryang

konstraktibismo ni Jerome Bruner na binanggit sa aklat nina Villafuerte at

Bernales (2008) na “Pagtuturo ng/sa Filipino: Mga Teorya at Praktika”.

Binibigyang diin ng teoryang ito ang pagkatutong eksperyensyal ng mga mag-

aaral at nagpapahalaga sa dibersidad ng bawat indibidwal. Naging batayang

legal nito ang CHED Memorandum Order No. 11, series 1999, na kung saan ay

saklaw nito ang mga artikulong naglalaman ng mga polisiya na nauukol sa lalong

pagpapaunlad sa dekalidad ng edukasyon.

Sa pamamagitan ng mga tiyak na gawain, ang antas ng istratehiyang

kolaboratibong pagkatuto sa Filipino ay mapasubaybayan. Ang mga tiyak na

gawain ng kolaboratibong pagkatuto ay kinabibilangan ng mga sumusunod;

Committee, Brainstorming, Debate, Role Playing, Critiquing Session, Round

Table, Majority-rule Decision Making, Consensus Decision Making, Agenda,

Jigsaw, Numbered Heads Together, Partners, Talakayan ayon sa karanasan,

Reaction Sheets, at Paggawa ng larawan. Binigyang diin din ng pag-aaral na ito

ang epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa mga mag-aaral ayon sa kanilang

akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal. Pinag-aralan din dito kung ang

epekto ng kolaboratibong pagkatuto ay may antas ng pagkakaiba sa pagitan ng


20

mga kalalakihan at mga kababaihan.

Ang magiging resulta ng pag-aaral na ito ay magiging kaukulang batayan

kung ang kolaboratibong pagkatuto ay may makabuluhang antas ng

pagkakaugnay sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal ng mga mag-

aaral. Ang gamit ng mga gawaing napapaloob ng kolaboratibong pagkatuto sa

Filipino ay siyang nagsisilbing malayang baryabol, habang ang akademikong

pag-unlad at ugnayang sosyal naman ng mga mag-aaral ay siyang di-malayang

baryabol ng pag-aaral.

Ipinapakita ng Tambilang 1 sa susunod na pahina ang balangkas

konseptwal ng pag-aaral.
21

TEORYA BATAYANG LEGAL

CHED Memorandum
Teoryang Konstraktibismo Order No. 11
ni Jerome Bruner Series of 1999

KOLABORATIBONG PAGKATUTO

Committee Brainstorming Debate


K K
A Role Playing Critiquing Round A
L Session Table B
A A
L Majority-rule Consensus Numbered
Decision Decision Heads
B
A
Making Making Together
A
K
I
I
H Jigsaw Agenda Partners H
A A
N Talakayan Reaction Paggawa N
ayon sa Sheets ng larawan
karanasan

AKADEMIKONG PAG-UNLAD UGNAYANG SOSYAL

Tambilang 1.Balangkas Konseptwal ng Pag-aaral


22

ANG SULIRANIN

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayongmabigyang tuon ang kahalagahan ng

kolaboratibong pagkatuto sa Filipino kaugnay sa Akademikong Pag-unlad at

Ugnayang Sosyal ng mga mag-aaral sa Ikapitong baitang ng Teacher Education

Laboratory High School ng Bohol Island State University- Bilar Campus, Zamora,

Bilar, Bohol sa Taong Panuruan 2013-2014.

Sa katiyakan, nilalayon ng mananaliksik na matugunan ang mga

sumusunod na katanungan:

1. Ano ang profayl ng mga mag-aaral sa Ikapitong baitang ayon sa:

1.1. Kasarian;

1.2. Edad?

2. Ano ang antas ngistratehiyang kolaboratibong pagkatutosa Filipinobatay

sa dalas ng pagsasakatuparan ng mgagawainnito?

3. Ano ang epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa mga kalalakihan at mga

kababaihang mag-aaral sa Filipino ayon sa:

3.1. Akademikong Pag-unlad;

3.2. Ugnayang Sosyal?

4. Nagkaroon ba ng makabuluhang antas ng pagkakaiba ang epekto ng

kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga kalalakihan at

mgakababaihang mag-aaral?
23

5. Nagkaroon ba ng makabuluhang antas ng pagkakaugnay ang mga

sumusunod:

5.1. Kolaboratibong Pagkatuto at Akademikong Pag-unlad;

5.2. Kolaboratibong Pagkatuto at Ugnayang Sosyal?

Null Hipotesis

Batay sa mga suliraning inilahad, tiniyak sa pananaliksik na ito ang mga

hipotesis na:

1. Walang makabuluhang antas ng pagkakaiba ang epekto ng

kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga kalalakihan at mga

kababaihang mag-aaral.

2. Walang makabuluhang antas ng pagkakaugnay ang paggamit ng

kolaboratibong pagkatuto sa Filipino at akademikong pag-unlad ng mga

mag-aaral.

3. Walang makabuluhang antas ng pagkakaugnay ang paggamit ng

kolaboratibong pagkatuto sa Filipino at ugnayang sosyal ng mga mag-

aaral.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay may malaking maitutulong upang maging

makabuluhan at makahulugan ang pagkatuto ng mga mag-aaral at pagtuturo ng

mga guro sa pagsasakatuparan ng mga gawain sa loob ng klasrum.


24

Sa katiyakan, ang pag-aaral na ito’y makatutulong sa mga sumusunod:

Tagapamagitan. Ang Filipino ay kinakailangang maituro sa mga mag-

aaral nang may sapat na kagalingan sapagkat ito’y ganap na kailangan sa

pagpalaganap ng kagalingan at kahusayan ng mga Pilipino, gayunman, ang

kolaboratibong pagkatuto ang magsisilbing daan sa pagkamit ng tagumpay sa

pagbibigay kaalaman nito sa mga mag-aaral. Samakatuwid, ang pag-aaral na

ito’y magiging tulong upang mabigyan ng pinakaangkop na istratehiya sa

pagpaunlad ng kaalaman ang mga mag-aaral.

Guro. Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito’y makatutulong sa kanila

upang mapalago ang kamalayan tungkol sa epekto ng mga pamamaraan ng

pagtuturo sa mga mag-aaral. Maaaring mapapalawak ang kanilang imahinasyon

at mapabuti pa ang pagtuturo nang sa gayon ay magkaroon ng interes ang mga

estudyante sa pagpapatuloy ng gawaing interaktib sa loob ng klasrum.

Mag-aaral. Ang pag-aaral na ito’y makatutulong sa pagtaguyod ng

kanilang kaalaman at akademikong performans, lalung-lalo na sa pagtugon ng

kanilang mga mithiin. Ito ay makatutulong sa pag-angat ng kanilang retensyon at

pagpapaunlad ng kaalaman nang may lubos na kasiyahan, kakayahang sosyal

at pakikipagtalastasan.

Magulang. Mapapanatag ang kalooban na mabibigyan ng mabuting

serbisyo ang mga kabataan sa pagkamit ng inaasam na kaalaman lalung-lalo na

sa kakayahan at kaganapang sosyal, at pagpapahalagang moral.


25

METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK

Disenyo

Ang pamaraang ginamit sa pag-aaral na ito ay ang deskriptibong

korelasyunal at disenyong pahambing ng pananaliksik sapagkat nilalayon ng

pag-aaral na ito na matuklasan ang antas ng pagkakaiba ng epektong hatid ng

kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan,

gayundin ang pagkakaugnay ng kolaboratibong pagkatuto sa akademikong pag-

unlad at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral.

Gumamit ang mga mananaliksik ng sariling gawang talatanungan bilang

instrumento sa paglikom ng mga datos na kinakailangan ng pananaliksik. Kinuha

ang profayl ng mga respondente, antas ng istratehiyang kolaboratibong

pagkatuto sa Filipino batay sa dalas ng pagsasakatuparan ng mga gawain nito at

epekto nito sa mga kalalakihan at mga kababaihang mag-aaral ayon sa kanilang

akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal.

Lugal at Respondente

Ang pag-aaral ay isinagawa sa Teacher Education Laboratory High

School ng Bohol Island State University- Bilar Campus, Zamora, Bilar, Bohol.

Ito ay nakatuon sa kumpletong bilang ng mga mag-aaral sa Ikapitong

baitang ng nabanggit na institusyon. Mayroong 43 na respondente, 23 na mga

kalalakihan, at 20 na mga kababaihan, Taong Panuruan 2013-2014.


26

Instrumento

Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng sariling gawang talatanungan upang

mabisang makuha ng mga mananaliksik ang mga kinakailangang datos sa

pananaliksik. Ang instrumentong ito’y nababahagi sa dalawa. Ang unang bahagi

ay natutungkol sa mga tiyak na gawain ng kolaboratibong pagkatuto na binubuo

ng labinlimang (15) gawain. Ang mga gawaing kabilang dito ay yaong mga

gawain lamang na naisakatuparan sa unang markahan ng Taong Panuruan

2013-2014 na masugid na tinukoy ng mga mananaliksik sa tulong at gabay ng

mga dalubhasang guro at tagapayo ng Filipino. Ang mga gawaing tinutukoy rito

ay ang mga sumusunod: Committee, Brainstorming, Debate, Role Playing,

Critiquing Session, Round Table, Majority-rule Decision Making, Consensus

Decision Making, Agenda, Jigsaw, Numbered Heads Together, Partners,

Talakayan ayon sa karanasan, Reaction Sheets, at Paggawa ng larawan. Sa

bahaging ito, matutuklasan ang antas ng kolaboratibong pagkatuto sa Filipino

batay sa dalas ng pagsasakatuparan ng mga mag-aaral sa mga gawaing

nakapaloob dito.

Ang ikalawang bahagi naman ay natutungkol sa epekto ng kolaboratibong

pagkatuto sa mga mag-aaral na naaayon sa akademikong pag-unlad at

ugnayang sosyal na may tigsasampung aytem bawat isa. Makukuha mula sa

mga tugon ng mga mag-aaral kung gaano katindi na naipakita ang mga

epektong nauukol sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal sa kanilang

sarili. Malalaman dito kung may antas ng pagkakaiba ang epekto ng


27

kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihang

mag-aaral. Ang bisa at validiti ng instrumentong ito ay naisaalang-alang sa

pamamagitan ng pagsubok nito sa Ikapitong baitang ng mga mag-aaral sa ibang

paaralan na hindi saklaw ng pag-aaral.

Pamamaraan

Inihanda ng mananaliksik ang liham kahilingan sa Dekana ng Kolehiyo ng

Edukasyon sa paghingi ng permiso sa pagsasagawa nito. Ang nasabing liham ay

ipinadala sa tagapamagitan ng Teacher Education Laboratory High School ng

Bohol Island State University- Bilar upang mapahintulutang makapagbibigay ng

mga talatanungan sa mga mag-aaral ng Ikapitong baitang. Personal naman na

pinangasiwaan ng mga mananaliksik ang mga talatanungan sa tulong ng

kanilang gurong kaagapay. Hinango ang mga nakalap na datos, inilagay sa

talahanayan at ginamitan ng mga kasangkapang istadistika sa pagsusuri sa

pagiging makabuluhan nito.

Pagsusuring Istatistikal

Ang mga sumusunod na mga kasangkapang istadistika ay siyang ginamit

sa pagsusuri ng mga nakalap na datos:

“Frequency counts” at “simple percentage” ang ginamit sa paglarawan sa

profayl ng mga respondente, mga gawaing napapaloob sa kolaboratibong

pagkatuto sa Filipino at epekto nito sa mga mag-aaral batay sa akademikong

pag-unlad at ugnayang sosyal:


28

𝑓𝑥 100%
𝑃=𝑛

Kung saan: 𝑃 = bahagdan

𝑓 = frequency (dalas/ dami)

𝑛 = kabuuang dami ng mga respondente

“Weighted Mean” ang ginamit sa pagtukoy ng antas ng kolaboratibong

pagkatuto sa Filipino batay sa gamit nito, at epekto nito sa mga kalalakihan at

mga kababaihan batay sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal ng mga

respondente:

5 𝑓5 + 4 𝑓4 + 3 𝑓3 + 2 𝑓2 + 1 𝑓1
𝑊𝑀 = 𝑁

Kung saan: 𝑊𝑀 = Weighted Mean

𝑓5 = Bilang ng mga tugon sa panukatang Palagi

𝑓4 = Bilang ng mga tugon sa panukatang Madalas

𝑓3 = Bilang ng mga tugon sa panukatang Minsan

𝑓2 = Bilang ng mga tugon sa panukatang Bihira

𝑓1 = Bilang ng mga tugon sa panukatang Hindi

𝑁 = Kabuuang dami ng mga respondente

“Pearson Product-Moment Correlation Coefficient” ang ginamit sa

pagtukoy ng kaugnayan ng kolaboratibong pagkatuto sa akademikong pag-unlad

at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral sa Filipino:


29

𝑁∑𝑥𝑦 ‒ (∑𝑥) (∑𝑦)


𝑟𝑥𝑦 =
[𝑁∑𝑥 ‒ (∑𝑥)2][𝑁∑𝑦2 ‒ (∑𝑦)2]
2

Kung saan:

𝑟𝑥𝑦 = correlation between variable x and y

𝑁 = total number of cases

∑𝑥𝑦 = sum of the product of variable x and y

∑𝑥 = sum of variable x

∑𝑦 = sum of variable y

∑𝑥2 = sum of the variable x squared

∑𝑦2 = sum of the variable y squared

Para sa mas tiyak na pagsusuri sa kahalagahan ng pag-aaral na ito, ang

formulang “T-test for correlation coefficient” ang ginamit:

𝑟 𝑛–2
𝑡𝑟 =
1 ‒ 𝑟2

Kung saan: 𝑡𝑟 = tabular value

𝑟 = correlation value

𝑛 = total number of cases

𝑟2 = square of the correlation value

Sa pagtukoy ng kaibahan sa epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa

pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihang mag-aaral sa Filipino, ang for-


30

mulang “T-test of independent samples” ang siyang ginamit:

𝑥̅ 1 – 𝑥̅ 2
𝑡=
𝑆21 𝑆22
𝑛1 + 𝑛2

Kung saan:

𝑡 = computed t

𝑥̅ 1 = mean of sample 1

𝑥̅ 2 = mean of sample 2

𝑛1 = number of subjects in sample 1

𝑛2 = number of subjects in sample 2

∑(𝑥 1‒ 𝑥̅ 1)2
𝑆21 = variance of sample 1 =
𝑛1 ‒ 1

∑(𝑥 2‒ 𝑥̅ 2)2
𝑆22 = variance of sample 2 =
𝑛2 ‒ 1

KATUTURAN NG MGA TERMINOLOHIYA

Agenda. Isang pormal na paraan sa paglalahad ng mga gawain ng grupo

na kailangang isakatuparan ng lahat ng kasapi ng grupo.

Akademikong Pag-unlad. Tumutukoy sa pag-unlad ng isang mag-aaral

na may kinalaman sa kanyang intelektwal na kasanayan buhat sa pakikipag-

ugnayan sa kanyang grupo.


31

Brainstorming. Isang hakbang upang makuha ang malilikhaing ideya at

solusyon ukol sa isang problema. Hinihikayat ang bawat kasapi na palawakin

ang kanilang kaisipan. Lahat ng ideya ng bawat kasapi ay dinidinig.

Committee. Maliit na grupong nagtutulong-tulong para sa isang layunin o

target na awtput. May kinakatawang pipiliin ang grupo na siyang mag-uulat sa

klase ng kanilang awtput.

Consensus Decision Making. Kailangang ang bawat kasapi ng grupo ay

sumang-ayon. Kailangan dito ang lahat ng pananaw ng mga kasapi upang

makabuo ang grupo ng kongklusyon at ng masimulan ang pagpaplano.

Critiquing Session. Ito ay ang pagsusuri sa gawa o produkto ng isang

kasapi ng grupo. Ang grupo ay nagbibigay ng mga puna at mungkahing

hakbang kung paano mapabuti o mapaganda ang proyekto.

Debate. May dalawang pangkat ang magtatalo ukol sa isang maselan o

napapanahong paksa. Binibigyan ng kaukulang panahon ang nagdedebate na

ilahad ang kanyang posisyon sa paksa, sumagot sa tanong ng katunggali at

magtanong pagkaraan.

Filipino. Tumutukoy sa asignaturang nangangailangan ng isang maingat

at matalinong istratehiya sa pagtuturo at mga gawaing interaktib ng kaalamang

pangwika upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral.

Istratehiya sa Pagtuturo. Isang paraan ng guro na maidugtong ang diwa

ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral, kalakip na ang mga hakbang sa

pagpatnubay ng prosesong mental ng mga mag-aaral sa pagdadalubhasa ng


32

paksang ibibigay sa kanila, at sa pagsasagawang ganap sa kabuuan at tiyak na

layunin ng kurso.

Jigsaw. Bawat kasapi ng isang pangkat ay binibigyan ng magkakaibang

gawain sa pagkatuto at pagkatapos ay hinahayaan itong ibahagi at ituro sa iba.

Kolaboratibong Pagkatuto. Ito’y isang pamaraang instruksyunal na ang

mga mag-aaral sa iba’t ibang antas ng kakayahan at kasanayan ay

nagtutulungan sa kinabibilangang pangkat upang matamo ang layunin o

hangarin.

Majority-Rule Decision Making. Isang hakbang upang makamit ang

isang kasunduan o pagpili ng isang kasapi para sa isang tungkulin kung may

magkakaibang pananaw ang mga kasapi ng grupo. Kabilang dito ang talakayan,

paggawa ng mga kasunduan, paggawa ng kongklusyon at desisyon batay sa

kagustuhan ng nakararami.

Mga Respondente. Tumutukoy sa kumpletong bilang ng mga mag-aaral

sa Ikapitong baitang ng Teacher Education Laboratory High School ng Bohol

Island State University- Bilar, Zamora, Bilar, Bohol, Taong Panuruan 2013-2014.

Numbered Heads Together. Binibigyan ang bawat kasapi ng grupo ng

kanya-kanyang numero kung saan ay tatawagin lamang ng guro ang numerong

naisin na siyang sasagot sa katanungan.

Paggawa ng larawan. Isang paraan ng pagpapahayag ng ideya o

prinsipyo tungkol sa isang paksa sa pamamagitan ng ilustrasyon na gawa ng

mga miyembro ng pangkat.


33

Partners. Bawat indibidwal ay hinihikayat na maghanap ng kapareha

mula sa mga kaklase upang maging katuwang sa paglutas ng suliranin.

Reaction Sheets. Isang paraan kung saan ang bawat grupo ay

nagbibigay ng reaksyon sa isang tiyak na paksa sa pamamagitan ng pagsulat

nito sa isang pirasong papel.

Role Playing. Isang paraan upang ilagay ang sarili sa isang tungkulin o

ibang sitwasyon at pakiramdam.

Round Table. Isang impormal na talakayan ng bawat kasapi ng grupo na

nakaupo nang pabilog.

Talakayan ayon sa karanasan. Isang pangkatang talakayan ukol sa ulat

mula sa pangunahing pinapaksa ng isang aklat, artikulo, sine o karanasan sa

buhay.

Talatanungan. Ito ang instrumentong ginamit ng mga mananaliksik sa

pangangalap ng mga datos.

Ugnayang Sosyal. Tumutukoy sa kakayahan at asal ng isang mag-aaral

sa pakikipagkapwa’t pakikipagtalastasan sa mga kaklase.


34

Kabanata 2

PRESENTASYON, PAGSUSURI AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Ang kabanatang ito ay nagpapakita sa mga datos na binigyang

interpretasyon ayon sa resulta ng pagsusuri. Mula sa instrumentong binuo ng

mananaliksik, hinango ang mga datos na nagbibigay tugon sa mga layunin ng

pag-aaral. Ito ay ipinamahagi sa mga mag-aaral ng Ikapitong baitang ng Teacher

Education Laboratory High School- Bohol Island State University- Bilar bilang

mga respondente ng pag-aaral.

Pinagtutuunang pansin ng pag-aaral na ito ang iba’t ibang gawain ng

kolaboratibong pagkatuto sa Filipino kung saan ay kinapapalooban ito ng mga

sumusunod; Committee, Brainstorming, Debate, Role Playing, Critiquing

Session, Round Table, Majority-Role Decision Making, Consensus Decision

Making, Agenda, Jigsaw, Numbered Heads Together, Partners, Talakayan ayon

sa Karanasan, Reaction Sheets, at Paggawa ng Larawan.

Pinag-aralan dito kung may antas ng pagkakaugnay ang kolaboratibong

pagkatuto sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral sa

Filipino. Binibigyang diin din dito ang epektong ipinapakita ng kolaboratibong

pagkatuto sa mga kalalakihan at mga kababaihan ayon sa pag-unlad ng kanilang

pang-akademikong kakayahan at ugnayang sosyal.

Sa bahaging ito, matutunghayan ang pagpapakita sa kinalabasan ng mga

sinuring datos na siyang mahalaga sa pagtuklas ng mga layunin ng pag-aaral.


35

Ipinapakita ng talahanayan 1.1 sa ibaba ang profayl ng mga mag-aaral

ayon sa kanilang kasarian. Sa kabuuang bilang na 43 (100%) na mga

respondente, makikitang 23 (53.49%) dito ay binubuo ng mga kalalakihan,

samantalang ang natitirang 20 (46.51%) ay binubuo ng mga kababaihan.

Mapupuna lamang dito na ang distribusyon ng mga kalalakihan at mga

kababaihan ay magkatimbang at sapat para sa isang klase.

Talahanayan 1.1

Kasarian ng mga Respondente

N= 43

Mga Tugon
KASARIAN
Dami (Frequency) Bahagdan (%)

Lalaki 23 53.49%

Babae 20 46.51%

KABUUAN 43 100%

Ipinapakita ng talahanayan 1.2 sasusunod na pahina ang profayl ng mga

respondente ayon sa kanilang edad. Makikitang may 28 (65.12%) na mga mag-

aaral ang nasa edad na 12 taong gulang, pumapangalawa ang edad na 13 taong

gulang sa bilang na may 10 (23.25%) na mga mag-aaral, samantalang may 5

(11.63%) na mga mag-aaral ang nasa edad na 11 taong gulang.Ito ay

nangangahulugan lamangna ang mga mag-aaral ay nakapag-aral sa tamang

edad na angkop para sa pampitong baitang.


36

Talahanayan 1.2

Edad ng mga Respondente

N= 43

Mga Tugon
EDAD
Dami (Frequency) Bahagdan (%)
11 5 11.63%
12 28 65.12%
13 10 23.25%
KABUUAN 43 100%

Ipinapakita ng talahanayan 2 sasusunod na pahina ang dalas ng

pagsasakatuparan ng mga mag-aaral sa mga gawain ng kolaboratibong

pagkatuto. Natuklasan dito na sa labinlimang gawaing nakapaloob sa

kolaboratibong pagkatuto, “Agenda” ang may pinakamataas na tugon mula sa

mga mag-aaral na kung saan ay “madalas” itong naisakatuparan sa klase na

may weighted mean na 4.0. Ito ay isang pormal na paraan sa paglalahad ng mga

gawain ng grupo na kailangang isakatuparan ng lahat ng mga kasapi.

Samantala, ang gawaing nakakuha naman ng pinakamababang tugon

mula sa mga mag-aaral ay ang “Debate” na kung saan ay “Bihira” lamang itong

naisakatuparan sa klase na may weighted mean na 2.53.Ito ay natutungkol sa

dalawang pangkat na magtatalo/ magsasagutan ukol sa isang maselan o

napapanahong paksa.

Sa kabuuan, ang istratehiyang kolaboratibong pagkatuto ay “madalas” na

naisakatuparan sa loob ng klase na may kabuuang weightedmean na 3.48. Ito


37

ay nangahulugan na ang kolaboratibong pagkatuto ayon sa mga tugon ng mga

mag-aaral ay naisakatuparan sa loob ng klase tatlo hanggang apat na beses sa

loob ng isang linggo.

Talahanayan 2

Dalas ng Pagsasakatuparan sa mga Gawain ng Kolaboratibong Pagkatuto

N= 43

Mga Tiyak na gawain ng Weighted


Katumbas na Diskripsyon
kolaboratibong pagkatuto Mean
Committee 3.79 Madalas
Brainstorming 3.98 Madalas
Debate 2.53 Bihira
Role Playing 3.98 Madalas
Critiquing Session 3.16 Minsan
Round Table 3.47 Madalas
Majority- Role Decision Making 3.70 Madalas
Consensus Decision Making 3.98 Madalas
Agenda 4.00 Madalas
Jigsaw 3.33 Minsan
Numbered Heads Together 3.14 Minsan
Partners 3.47 Madalas
Talakayan Ayon sa Karanasan 3.53 Madalas
Reaction Sheets 3.19 Minsan
Paggawa ng Larawan 3.00 Minsan
KABUUAN 3.48 Madalas

Leyenda:

4.21 - 5.00 –Palagi (Naisakatuparan sa lahat ng pagkakataon)


3.41 -4.20 – Madalas (Naisakatuparan tatlo hanggang apat na beses sa loob ng isang linggo)
2.60 -3.40 – Minsan (Naisakatuparan dalawang beses sa loob ng isang linggo)
1.80 - 2.59 – Bihira (Naisakatuparan isang beses sa loob ng isang linggo)
1.00 -1.79 – Hindi (Hindi kailanman naisakatuparan)
38

Ipinapakita ng talahanayan 3.1 sa susunod na pahina ang epekto ng

kolaboratibong pagkatuto sa mga kalalakihan at mga kababaihan ayon sa

kanilang akademikong pag-unlad. Natuklasan dito na sa mga epektong

nakapaloob sa sampung aytem ayon sa tugon ng mga kalalakihan, ang epekto

sa ikalawang aytem (Nagkakaroon ng interes na matuto sa anumang aralin) ang

nakakuha ng pinakamataas na tugon na may weighted mean na 4.66 kung saan

ay “pinakamatinding naipakita” ito sa kanilang katauhan, habang ang epekto sa

ikaanim na aytem naman (Napagbibigay reaksyon sa ibang kaisipan) ang

nakakuha ng pinakamababang tugon na may weighted mean na 3.48 kung saan

ay “matinding naipakita” ito sa kanilang katauhan.

Samantala, ayon naman sa tugon ng mga kababaihan, ang epekto sa

ikalawang aytem (Nagkakaroon ng interes na matuto sa anumang aralin) ang

nakakuha ng pinakamataas na tugon na may weighted mean na 4.5 kung saan

ay “pinakamatinding naipakita” ito sa kanilang katauhan, habang ang epekto sa

ikatlong aytem naman (Nagkakaroon ng pangmatagalang memorya hinggil sa

kaunawaan sa isang tiyak na paksa) ang nakakuha ng pinakamababang tugon

na may weighted mean na 3.95 kung saan ay “matinding naipakita” ito.

Sa kabuuan, angweighted mean ng epektong ipinapakita ng

kolaboratibong pagkatuto sa akademikong pag-unlad ng mga kalalakihan ay 3.98

kung saan ay “matinding naipakita” ito sa kanilang katauhan, habang may 4.24

naman ang kabuuang weighted mean sa hanay ng mga kababaihan kung saan

ay “pinakamatinding naipakita” ito sa kanilang katauhan.


39

Talahanayan 3.1

Epekto ng Kolaboratibong Pagkatuto sa mga Kalalakihan at mga Kababaihan

ayon sa Akademikong Pag-unlad

N=43

Kalalakihan Kababaihan
AKADEMIKONGPAG-UNLAD Katumbas na Katumbas na
WM WM
Diskripsyon Diskripsyon
1. Nagkakaroon ng mas mataas na
Matinding Matinding
retensyon ng kaalaman hinggil sa isang 4.00 4.05
Naipakita Naipakita
paksa.
2. Nagkakaroon ng interes na matuto Pinakamatinding Pinakamatinding
4.66 4.5
sa anumang aralin Naipakita Naipakita
3. Nagkakaroon ng pangmatagalang
Matinding Matinding
memorya hinggil sa kaunawaan sa 4.08 3.95
Naipakita Naipakita
isang tiyak na paksa.
4. Nadedebelop ang kakayahang Pinakamatinding Pinakamatinding
4.30 4.3
umunawa sa anumang bagay. Naipakita Naipakita

5. Nagkakaroon ng pagkakataong Matinding Pinakamatinding


4.00 4.35
makapagpahayag ng sariling ideya Naipakita Naipakita
6. Nakapagbibigay reaksyon sa ibang Matinding Pinakamatinding
3.48 4.25
kaisipan. Naipakita Naipakita

7. Nakapagbibigay-puna at papuri sa Matinding Pinakamatinding


3.60 4.25
ginawa o kontribusyon ng ibang tao. Naipakita Naipakita

8. Nagiging mas malikhain sa Matinding Pinakamatinding


4.00 4.45
pagsasagawa ng isang bagay. Naipakita Naipakita
9. Nagpapamalas ng mas mataas na Matinding Matinding
3.66 4.05
lebel ng kakayahang intelektwal. Naipakita Naipakita
10. Nagkakaroon ng mas mataas na Matinding Pinakamatinding
3.96 4.25
marka sa aralin. Naipakita Naipakita
Matinding Pinakamatinding
KABUUAN 3.98 4.24
Naipakita Naipakita

Leyenda:

4.21 - 5.00 - Pinakamatinding naipakita


3.41 - 4.20 - Matinding naipakita
2.60 - 3.40 - Kainamang naipakita
1.80 - 2.59 - Di gaanong naipakita
1.00 - 1.79 - Hindi naipakita
40

Ipinapakita ng talahanayan 3.2 sa susunod na pahina ang epekto ng

kolaboratibong pagkatuto sa mga kalalakihan at mga kababaihan ayon sa

kanilang ugnayang sosyal. Natuklasan dito na sa mga epektong napapaloob sa

sampung aytem ayon sa tugon ng mga kalalakihan, ang epekto sa ikaanim na

aytem (Nagiging masaya’t masigasig sa pagsasagawa ng proyekto) ang

nakakuha ng pinakamataas na tugon na may weighted mean na 4.53 kung saan

ay “pinakamatinding naipakita” ito sa kanilang katauhan, habang ang epekto sa

ikatlong aytem naman (Nalilinang ang kakayahang makipagtalastasan sa iba)

ang siyang nakakuha ng pinakamababang tugon na may weighted mean na 3.35

kung saan ay “kainamang naipakita” ito sa kanilang katauhan.

Samantala, ayon naman sa tugon ng mga kababaihan, ang epekto sa

unang aytem (Napapanatili ang maayos at mabuting samahan sa klase) ang

nakakuha ng pinakamataas na tugon na may weighted mean na 4.75 kung saan

ay “pinakamatinding naipakita” ito sa kanilang katauhan, habang ang epekto sa

ikaapat na aytem naman (Naiiwasan ang conflict o di pagkakaunawaan sa ibang

kaklase) ang siyang nakakuha ng pinakamababang tugon na may weighted

mean na 3.85 kung saan ay “matinding naipakita” ito sa kanilang katauhan.

Sa kinalabasan, ang kabuuang weighted mean ng epektong ipinapakita

ng kolaboratibong pagkatuto sa ugnayang sosyal ng mga kalalakihan ay 4.11

kung saan ay “matinding naipakita” ito sa kanilang katauhan, habang may 4.29

naman ang kabuuang weighted mean sa hanay ng mga kababaihan kung saan

ay “pinakamatinding naipakita” ito sa kanilang katauhan.


41

Talahanayan 3.2

Epekto ng Kolaboratibong Pagkatuto sa mga Kalalakihan at mga Kababaihan

ayon sa Ugnayang Sosyal

N=43

Kalalakihan Kababaihan
UGNAYANG SOSYAL Katumbas na Katumbas na
WM WM
Diskripsyon Diskripsyon
1. Napapanatili ang maayos at Pinakamatinding Pinakamatinding
4.48 4.75
mabuting samahan sa mga kaklase. Naipakita Naipakita
2. Nakakamit ang kaalaman at Matinding Pinakamatinding
3.87 4.3
kasanayan sa ibang kaklase. Naipakita Naipakita
3. Nalilinang ang kakayahang Kainamang Matinding
3.35 4.05
makipagtalastasan sa iba. Naipakita Naipakita
4. Naiiwasan ang conflict o di Matinding Matinding
3.87 3.85
pagkakaunawaan sa ibang kaklase. Naipakita Naipakita
5. Natutuhang tumanggap ng mga Matinding Pinakamatinding
3.96 4.45
puna at suporta buhat sa ibang tao. Naipakita Naipakita

6. Nagiging masaya’t masigasig sa Pinakamatinding Pinakamatinding


4.53 4.6
pagsasagawa ng proyekto. Naipakita Naipakita
7. Mas nalilinang ang interpersonal na
kasanayan at kakayahang makipag- Matinding Matinding
4.13 4.15
ugnayan kaysa sa pagkakaroon ng Naipakita Naipakita
kompetisyon.
8. Nagiging bukas ang loob sa
Pinakamatinding Pinakamatinding
paghahanap ng solusyon sa mga 4.30 4.55
Naipakita Naipakita
problema kaugnay ng mga aralin.
9. Nagkakaroon ng tiwala sa Pinakamatinding Matinding
4.26 4.05
kakayahan ng kaklase. Naipakita Naipakita
10. Nakapagbibigay konsiderasyon sa
Pinakamatinding Matinding
mga kapintasang tinataglay ng bawat 4.35 4.15
Naipakita Naipakita
isa.
Matinding Pinakamatinding
KABUUAN 4.11 4.29
Naipakita Naipakita

Leyenda:

4.21 - 5.00 - Pinakamatinding naipakita


3.41 - 4.20 - Matinding naipakita
2.60 - 3.40 - Kainamang naipakita
1.80 - 2.59 - Di gaanong naipakita
1.00 - 1.79 - Hindi naipakita
42

Ipinapakita ng talahanayan 4 sa ibaba ang pagsusuri ng kaibahan sa

epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga kalalakihan at mga

kababaihan sa Filipino. Napag-alaman dito na walang makabuluhang antas ng

pagkakaiba ang epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga

kalalakihan at mga kababaihan sa dahilang ang computed t (1.316) ay mas

mababa sa tabular value gamit ang 5% ( ± 2.0196) at 1% ( ± 2.7012) level of

significance. Sa gayon, ang unang null hipotesis ng pag-aaral ay tinanggap. Ito

ay nangangahulugan lamang na kung anuman ang magiging epekto ng

kolaboratibong pagkatuto sa mga kalalakihan ay magiging epekto rin sa mga

kababaihan.

Talahanayan 4

Pagsusuri sa antas ng Pagkakaiba sa Epekto ng Kolaboratibong Pagkatuto sa

pagitan ng mga Kalalakihan at mga Kababaihan

N= 43

Degrees Tabulated t
Source of Computed
Mean of
Difference t 5% 1%
Freedom
Kababaihan 4.265
41 1.316ns ± 2.0196 ± 2.7012
Kalalakihan 4.05
ns/.not significant at 5% and 1% level of significance

Ipinapakita ng talahanayan 5.1 sa susunod na pahina ang pagsusuri sa

antas ng pagkakaugnay ng kolaboratibong pagkatuto at akademikong pag-unlad

ng mga mag-aaral. Napag-alaman dito na may makabuluhang antas ng


43

pagkakaugnay ang kolaboratibong pagkatuto at akademikong pag-unlad ng mga

mag-aaral sa dahilang ang computed t (4.71) ay mas mataas sa tabular value

gamit ang 5% ( ± 2.0196) at 1% ( ± 2.7012) level of significance. Sa gayon, ang

pangalawang null hipotesis ng pag-aaral ay di tinanggap. Ito ay

nangangahulugan lamang na ang kolaboratibong pagkatuto ay nakaaapekto sa

pag-unlad ng kakayahang pang-akademiko ng mga mag-aaral.

Talahanayan 5.1

Pagsusuri sa antas ng Pagkakaugnay ng Kolaboratibong Pagkatuto at

Akademikong Pag-unlad

N= 43

Degrees Tabulated t
Source of Computed Computed
of
Relationship r t
Freedom 5% 1%

Kolaboratibong
Pagkatuto ± 2.019 ± 2.701
41 0.593 4.71**
Akademikong Pag- 6 2
unlad
**/.significant at 5% and 1% level of significance

Ipinapakita ng talahanayan 5.2 sa susunod na pahina ang pagsusuri sa

antas ng pagkakaugnay ng kolaboratibong pagkatuto at ugnayang sosyal ng

mga mag-aaral. Napag-alaman dito na may makabuluhang antas ng

pagkakaugnay ang kolaboratibong pagkatuto at ugnayang sosyal ng mga mag-

aaral sa dahilang ang computed t (3.24) ay mas mataas sa tabular value gamit

ang 5% ( ± 2.0196) at 1% ( ± 2.7012) level of significance. Sa gayon, ang


44

panghuling null hipotesis ng pag-aaral ay di tinanggap. Ito ay nangangahulugan

lamang na ang kolaboratibong pagkatuto ay higit na nakatutulong sa mga mag-

aaral sa pagkakaroon ng makatarungang pagdulog at mabuting pakikipag-

ugnayan sa kapwa mag-aaral.

Talahanayan 5.2

Pagsusuri sa antas ng Pagkakaugnay ng Kolaboratibong Pagkatuto at

Ugnayang Sosyal

N= 43

Degrees Tabulated t
Source of Computed Computed
of
Relationship r t
Freedom 5% 1%
Kolaboratibong
Pagkatuto ± 2.019 ± 2.701
41 0.452 3.24**
6 2
Ugnayang Sosyal

**/.significant at 5% and 1% level of significance


45

Kabanata 3

PAGLALAGOM NG KINALABASAN, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa lagom ng kinalabasan,

kongklusyon at rekomendasyon batay sa mga sinuring datos ng pag-aaral. Ang

kinalabasan ng pag-aaral na ito ay batayan ng mga mananaliksik sa pagbuo ng

kongklusyon at rekomendasyon na makatutulong sa mga guro upang higit pang

mapagpunyagi ang paggamit ng kolaboratibong pagkatuto bilang istratehiya sa

kanilang pagtuturo tungo sa mas makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral.

Paglalagom ng Kinalabasan

Binigyang tuon ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng kolaboratibong

pagkatuto sa Filipino kaugnay sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal ng

mga mag-aaral sa Ikapitong baitang ng Teacher Education Laboratory High

School ng Bohol Island State University-Bilar Campus, Zamora, Bilar, Bohol sa

Taong Panuruan 2013-2014. Sa katiyakan, nilalayong matugunan ng pag-aaral

na ito ang profayl ng mga respondente ayon sa kanilang kasarian at edad; antas

ng kolaboratibong pagkatuto batay sa dalas ng pagsasakatuparan ng mga

gawain nito; epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa mga kalalakihan at mga

kababaihan ayon sa kanilang akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal; antas

ng pagkakaiba ng epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga

kalalakihan at mga kababaihan; at antas ng pagkakaugnay ng kolaboratibong

pagkatuto sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral.


46

Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng pamaraang deskriptibong

korelasyunal at disenyong pahambing ng pananaliksik. Ito ay isinagawa sa

kumpletong bilang ng mga mag-aaral sa Ikapitong baitang ng Teacher Education

Laboratory High School- BISU-Bilar na may 43 na kabuuang bilang, 23 na mga

kalalakihan at 20 na mga kababaihan. Ang sariling gawang talatanungan ang

siyang ginamit sa pagtuklas ng kaibahan ng epektong ipinapakita ng

kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan, at

kaugnayan ng kolaboratibong pagkatuto sa akademikong pag-unlad at ugnayang

sosyal ng mga mag-aaral. Ang instrumentong ito ay sinubok sa mga mag-aaral

ng Ikapitong baitang sa ibang paaralan na hindi saklaw ng pag-aaral upang

maebalweyt ang bisa at validiti nito sa pangangalap ng mga kinakailangang

datos.

Pagkatapos ng isang mausisang pagsusuri, natuklasan ng mananaliksik

ang mga sumusunod na kinalabasan:

Natuklasan mula sa pag-aaral na mas marami ang mga kalalakihan na

may bilang na 23 (53.49%) kaysa sa mga kababaihan na may bilang lamang na

20 (46.51%).

Sa kabuuang bilang ng mga respondente na 43 (100%), karamihan dito

ay nasa edad na 12 taong gulang na may 28 (65.12%) na mga mag-aaral,

pumapangalawa sa bilang ang 13 taong gulang na may 10 (23.25%) na mga

mag-aaral, habang nasa panghuli ang 11 taong gulang na may 5 (11.63%) na

mga mag-aaral.
47

Sa labinlimang gawaing napapaloob sa kolaboratibong pagkatuto, ang

“Agenda” ang may pinakamataas na tugon mula sa mga mag-aaral na may

weighted mean na 4.0 kung saan ay “madalas” itong naisakatuparan ng mga

mag-aaral, habang ang “Debate” naman ang may pinakamababang tugon mula

sa mga mag-aaral na may weighted mean na 2.53 kung saan ay “bihira” lamang

itong naisakatuparan ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ang kolaboratibong

pagkatuto ay “madalas” na naisakatuparan ng mga mag-aaral sa loob ng klase

sa Filipino na may weighted mean na 3.48.

Natuklasan din dito na ang kabuuang epekto ng kolaboratibong pagkatuto

ayon sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral ay “matinding naipakita” sa

hanay ng mga kalalakihan na may weighted mean na 3.98, habang

“pinakamatinding naipakita” naman ito sa hanay ng mga kababaihan na may

weighted mean na 4.24. Samantala, ang kabuuang epekto ng kolaboratibong

pagkatuto ayon sa ugnayang sosyal naman ng mga mag-aaral ay “matinding

naipakita” sa hanay ng mga kalalakihan na may weighted mean na 4.11, habang

“pinakamatinding naipakita” ito sa hanay ng mga kababaihan na may weighted

mean na 4.29.

Ang mga kalalakihan at mga kababaihan ay hindi nagkakaiba sa epektong

ipinapakita ng kolaboratibong pagkatuto sa kanilang katauhan dahil ang

computed t (1.316) ay mas mababa sa tabular value gamit ang 1% ( ± 2.7012) at

5% ( ± 2.0196) level of significance. Sa gayon, ang unang null hipotesis ng pag-

aaral ay tinanggap.
48

Ang kolaboratibong pagkatuto ay may mahalagang kaugnayan sa

akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral sa dahilang ang computed t (4.71) ay

mas mataas sa tabular value gamit ang 1% ( ± 2.7012) at 5% ( ± 2.0196) level of

significance. Sa gayon, ang pangalawang null hipotesis ng pag-aaral ay ‘di

tinanggap.

Ang kolaboratibong pagkatuto ay may mahalagang kaugnayan sa

ugnayang sosyal ng mga mag-aaral sa dahilang ang computed t (3.24) ay mas

mataas sa tabular value gamit ang 1% ( ± 2.7012) at 5% ( ± 2.0196) level of

significance. Sa gayon, ang panghuling null hipotesis ng pag-aaral ay ‘di

tinanggap.

Kongklusyon

Walang makabuluhang antas ng pagkakaiba ang epekto ng

kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan, ito

ay nangangahulugan lamang na kung anuman ang magiging epekto ng

istratehiyang ito sa mga kalalakihan ayon sa kanilang akademikong pag-unlad at

ugnayang sosyal, ay magiging epekto rin sa mga kababaihan. Sa gayon, ang

unang null hipotesis ng pag-aaral ay tinanggap. Ang kolaboratibong pagkatuto ay

may mahalagang kaugnayan sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral,

nangangahulugan lamang ito na may malaking maitutulong ang istratehiyang ito

sa pag-angat at pagpapaunlad sa pang-iskolastikong pagganap ng mga mag-

aaral sa klase. Sa gayon, ang pangalawang null hipotesis ng pag-aaral ay di

tinanggap. Natuklasan din na may mahalagang kaugnayan ang kolaboratibong


49

pagkatuto sa ugnayang sosyal ng mga mag-aaral, ito ay nangangahulugan

lamang na ang istratehiyang ito ay higit na nakatutulong para sa pag-angat ng

kakayahang sosyal ng mga mag-aaral na makipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral

na may makatarungang pagganap. Sa gayon, ang panghuling null hipotesis ng

pag-aaral ay di tinanggap. Sapangkalahatang kongklusyon ng kinalabasan,

pinatunayan lamang ng pag-aaral na ito na may makabuluhang gampanin ang

kolaboratibong pagkatuto sa katauhan ng mga mag-aaral tungo sa interaktibong

pakikipamuhay nila sa ganap na pagkatuto.

Rekomendasyon

Batay sa mga kinalabasan at nabuong kongklusyon ng pag-aaral na ito,

masigasig na iminungkahi ng mananaliksik ang mga sumusunod na

rekomendasyon:

1. Nararapat na iugnay ng mga guro sa Filipino ang kanilang instruksyon sa

istratehiyang kolaboratibong pagkatuto na siyang maglulundo sa

interaktibong pagganap ng mga mag-aaral sa klase tungo sa ganap na

pagkatuto.

2. Hindi dapat limitahan ng mga guro ang mga gawaing interaktib sa loob ng

klasrum, nararapat na magsaliksik sila ng higit pang mga gawain sa

pagtuturo upang mas maging makabuluhan ang prosesong pagtuturo-

pagkatuto.

3. Mas mainam na magkaroon ng seminar at mga pagsasanay ang mga

guro sa Filipino upang mas lumawak pa ang kanilang kaalaman at


50

kakayahan hinggil sa pagtuturo ng Filipino gamit ang iba’t ibang

istratehiyang interaktib.

4. Iminumungkahi ang mas malawak na pag-aaral hinggil dito upang mapag-

aaralan ang makabuluhang antas ng pagkakaugnay sa pagitan ng

aspektong akademik at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral.


51

TALASANGGUNIAN

Bagatsolon, M. L. M. (2000). Effect on the college of education faculty members

teaching strategies on the academic performance of students. Divine

Word College of Tagbilaran.

Balistoy, F. P. (1998). Perceptions of teachers and school administrators on

home economics instruction in public high school: Bases for a proposed

action program. Unpublished Master’s Thesis. Divine Word College of

Tagbilaran, May 1998.

Bernales, R. A. (2009). Pagbasa, pagsulat, pananaliksik. Manila, Philippines.

Philippine Book Company.

Buñao, C. O. & Binangbang, L. B. (2003). Teaching strategies used by teacher

education professors as perceived by senior education students in Central

Visayas State College of Agriculture, Forestry and Technology Main

Campus, S.Y. 2002-2003. CVSCAFT-main campus, March 2003.

DepEd Order No. 43, series of 2002. Guidelines on the implementation of the

elementary/secondary basic education curriculum.

Gojo Cruz, G. R. (2009). Ang bago sa luma at ang luma sa bago paggamit ng

istratehiyang kolaboratibo sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.

http://angtitserngbayan.multiply.com/journal/item/1/Ang-Bago-sa-Luma-at-

Ang-Luma-sa-Bago-Paggamit-ng-Istratehiyang-Kolaboratibo-sa-Pagtuturo

-ng-Asignaturang-Filipino.

http://wikisource.org/wiki/Saligang_Batas_ng_Pilipinas(1987)#Edukasyon.

Kagan, S. (1994). Cooperative learning. http://www.learningtolearn.sa.edu.au/


52

tfel/files/links/3b_Cooperative_Learning_1.pdf.

Lopez, B.D. & Santos, J.D.G. (2011). http://www.scribd.com

/doc/57165209/Filipino_Thesis.

Ornstein, A. C. (1990). Strategies for effective teaching.Metro Manila. Harper

Collins Publishers, Inc.

Padello, F. (2000).The behavior problems among grade five pupils in relation to

their academic achievement basis for remediation. Di-nalathalang Tesis

Masteral. Bohol Institute of Technology.

Safhire, L. (2011). Tradisyunal at kooperatibong pagtuturo sa Filipino I sa Cebu

City Don Carlos A. Gothong Memorial National High School.

http://lemsafhire.blogspot.com/2011/09/tradisyunal-at-kooperatibong-

pagtuturo.html.

Tsay, M. & Brady, M. (June 2010). A case study of cooperative learning and

communication pedagogy: Does working in teams make a difference?

Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol.10,No.2.

http://sites.google.com/site/bibliography2inquiryaspedagogy/cooperative-

learning.

Villafuerte, P. V. & Bernales, R. A. (2008). Pagtuturo ng/sa Filipino: Mga teorya

at praktika. 9 Guyabano St., Antonio Subdivision, Dalandan, Valenzuela

City. Mega-Jesta Prints, Inc.

Zuengas, A.& Palarao, A.(2008). Mathematics instruction in relation to

Mathematics performance: A basis for enhancement. CVSCAFT-Main

Campus.
53

APENDIKS A

Mga Liham

Republika ng Pilipinas
BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY
Zamora, Bilar, Bohol

ADELIA O. PACQUIAO, PhD Petsa: _________


Dekana, kolehiyo ng Edukasyon
BISU- Bilar, Zamora, Bilar, Bohol

Madam:

Mapitagan ko pong hinihiling ang iyong pahintulot upang maisagawa ang


aking pananaliksik na pinamagatang “KOLABORATIBONG PAGKATUTO
KAUGNAY SA AKADEMIKONG PAG-UNLAD AT UGNAYANG SOSYAL NG
MGA MAG-AARAL”, upang maisakatuparan ang mga kailangan para sa
kursong Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon (BSEd) medyor sa Filipino.

Ako po ay lubos na umaasa na ang kahilingang ito ay mabigyan ng


konsiderasyon.

Matapat na Sumasainyo,

(Lgd)JESON J. GALGO
Mananaliksik

(Lgd)ANALYN G. GUMANOY
Mga Mananaliksik

Nabatid nina:

(Lgd)MARIA AMELIE L. JAYECTIN, MAT-FIL


Tagapayo
(Lgd) MA. QUIMAR Q. GAHIT, MAEd
Tagapangasiwa, Kolehiyo ng Edukasyon

Pinagtibay:
(Lgd)ADELIA O. PACQUIAO, PhD
Dekana, Kolehiyo ng Edukasyon
54

Republika ng Pilipinas
BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY
Zamora, Bilar, Bohol

ALMA VILMA S. PAELMAO, MAEd Petsa: _________


Tagapamagitan, TELHS
BISU- Bilar, Zamora, Bilar, Bohol

Madam:

Mapitagan ko pong hinihiling ang iyong pahintulot upang maisagawa ang


aking pananaliksik na pinamagatang “KOLABORATIBONG PAGKATUTO
KAUGNAY SA AKADEMIKONG PAG-UNLAD AT UGNAYANG SOSYAL NG
MGA MAG-AARAL”, upang maisakatuparan ang mga kailangan para sa
kursong Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon (BSEd) medyor sa Filipino.

Umaasa po ako na ang kahilingang ito ay mabigyan ng konsiderasyon.

Matapat na Sumasainyo,

(Lgd)JESON J. GALGO
Mananaliksik

(Lgd)CATHERINE B. TAGHAP

(Lgd)ANALYN G. GUMANOY
Mga Mananaliksik

Nabatid ni:

(Lgd)MARIA AMELIE L. JAYECTIN, MAT-FIL


Tagapayo

Pinagtibay:
(Lgd)ALMA VILMA S. PAELMAO, MAEd
Tagapamagitan, TELHS
55

Republika ng Pilipinas
BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY
Zamora, Bilar, Bohol

ADONIS C. AMARILLE, MAT-FIL Petsa: _________


Guro ng Fil. 1, TELHS
BISU- Bilar, Zamora, Bilar, Bohol

Ginoo:

Mapitagan ko pong hinihiling ang iyong pahintulot upang maisagawa ang


aking pananaliksik na pinamagatang “KOLABORATIBONG PAGKATUTO
KAUGNAY SA AKADEMIKONG PAG-UNLAD AT UGNAYANG SOSYAL NG
MGA MAG-AARAL”, upang maisakatuparan ang mga kailangan para sa
kursong Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon (BSEd) medyor sa Filipino.

Umaasa po ako na ang kahilingang ito ay mabigyan ng konsiderasyon.

Matapat na Sumasainyo,

(Lgd)JESON J. GALGO
Mananaliksik

(Lgd)CATHERINE B. TAGHAP

(Lgd)ANALYN G. GUMANOY
Mga Mananaliksik

Nabatid ni:

(Lgd)MARIA AMELIE L. JAYECTIN, MAT-FIL


Tagapayo

Pinagtibay:
(Lgd)ADONIS C. AMARILLE, MAT-FIL
Guro ng Fil. 1, TELHS
56

Republika ng Pilipinas
BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY
Zamora, Bilar, Bohol

Petsa: _________

Minamahal kong mga Respondente:

Malugod ko pong hinihingi ang inyong kooperasyon at kaunting panahon


sa pagsagot sa talatanungan tungo sa ikatatagumpay ng aking pananaliksik na
pinamagatang “KOLABORATIBONG PAGKATUTO KAUGNAY SA
AKADEMIKONG PAG-UNLAD AT UGNAYANG SOSYAL NG MGA MAG-
AARAL” upang maisakatuparan ang mga kailangan para sa kursong Batsilyer
ng Sekundaryang Edukasyon (BSEd) medyor sa Filipino.

Makakaasa kayo na sa anumang impormasyong makakalap mula sa inyo


ay mananatiling konfidensyal.

Ako po ay lubos na umaasa na ang kahilingang ito ay mabigyan ng


pagpapahalaga.

Matapat na Sumasainyo,

(Lgd)JESON J. GALGO
Mananaliksik
57

APENDIKS B

Instrumento

Republika ng Pilipinas
BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY
Zamora, Bilar, Bohol

Pangalan: __________________________________________

Edad: 11( ) 12( ) 13( ) 14( ) at iba pa, pakitiyak (___)

Kasarian: Babae( ) Lalake( )

I. ANTAS NG KOLABORATIBONG PAGKATUTO

Panuto: Ibigay kung gaano kadalas naisakatuparan ang mga sumusunod


na gawain ng kolaboratibong pagkatuto sa Filipino. Gamitin ang
panukatan sa ibaba at lagyan ng tsek (√) ang bawat kahon na
nagpapakita ng kaangkupan nito.

Panukatan: 5 - Palagi (Kung naisakatuparan sa lahat ng pagkakataon)


4 - Madalas (Kung naisakatuparan tatlo hanggang apat na beses sa loob ng isang linggo)
3 - Minsan (Kung naisakatuparan dalawang beses sa loob ng isang linggo)
2 - Bihira (Kung naisakatuparan isang beses sa loob ng isang linggo)
1 - Hindi (Kung hindi kailanman naisakatuparan)

Mga Tiyak na Gawain ng Kolaboratibong Pagkatuto 5 4 3 2 1


1. Committee- ang buong klase ay hinahati sa maliliit na
grupo kung saan ang bawat grupo ay pipili ng kinatawan na
siyang mag-uulat sa ibinigay na paksa.
2. Brainstorming- ang buong klase ay hinahati sa iba’t
ibang grupo na kung saan ay hinihikayat ang bawat kasapi
ng isang grupo na magbibigay ideya hinggil sa kalutasan ng
ibinigay na suliranin/ paksa.
3. Debate- may dalawang pangkat ang magtatalo/
magsasagutan ukol sa isang maselan o napapanahong
paksa.
4. Role Playing- bawat grupo ay pinag-uukulan ng isang
paksa o sitwasyon na kung saan ay pinalawak ang
impormasyon ukol dito sa pamamagitan ng pagtatanghal/
pagsasadula.
58

5. Critiquing Session- ang grupo ay nagbibigay ng mga


puna at mungkahing hakbang sa isang kasapi ng grupo
kung paano mapabuti o mapaganda ang proyekto.
6. Round Table- isang impormal na talakayan ng bawat
kasapi ng grupo na kung saan ay hayagan silang
makapagbigay ng mungkahi at komento hinggil sa isang
paksa.
7. Majority-Role Decision Making- ang grupo ay
nagkakaroon ng talakayan, paggawa ng mga kasunduan,
paggawa ng kongklusyon at desisyon batay sa kagustuhan
ng nakararami.
8. Consensus Decision Making- ang grupo ay nagkakaroon
ng isang kasunduan na pagsasang-ayunan ng lahat ng
kasapi ng grupo.
9. Agenda- isang pormal na paraan sa paglalahad ng mga
gawain ng grupo na kailangang isakatuparan ng lahat ng
mga kasapi.
10. Jigsaw-Bawat kasapi ng isang pangkat ay binibigyan ng
magkakaibang gawain sa pagkatuto at pagkatapos ay
hinahayaan itong ibahagi at ituro sa iba pang kasapi ng
pangkat.
11. Numbered Heads Together-Binibigyan ang bawat
kasapi ng grupo ng kanya-kanyang numero kung saan ay
tatawagin lamang ng guro ang numerong naisin na siyang
sasagot sa katanungan.
12. Partners-Bawat individwal ay hinihikayat na maghanap
ng kapareha mula sa mga kaklase upang maging katuwang
sa paglutas ng suliranin.
13. Talakayan ayon sa karanasan-Isang pangkatang
talakayan ukol sa ulat mula sa pangunahing pinapaksa ng
isang aklat, artikulo, sine o karanasan sa buhay.
14. Reaction Sheets- Isang paraan kung saan ang bawat
grupo ay nagbibigay ng reaksyon sa isang tiyak na paksa sa
pamamagitan ng pagsulat nito sa isang pirasong papel.
15. Paggawa ng larawan- Isang paraan ng pagpapahayag
ng ideya o prinsipyo tungkol sa isang paksa sa
pamamagitan ng ilustrasyon na gawa ng mga miyembro ng
pangkat.
59

II. EPEKTO NG KOLABORATIBONG PAGKATUTO

Panuto: Ibigay kung gaano katinding naipakita sa’yo ang epekto ng


kolaboratibong pagkatuto na naaayon sa: Akademikong Pag-unlad
at Ugnayang Sosyal. Gamitin ang panukatan sa ibaba at lagyan ng
tsek (√) ang bawat kahon na nagpapakita ng kaangkupan nito.

Panukatan: 5 - Pinakamatinding naipakita (Kung Palaging nararanasan)


4 - Matinding naipakita (Kung Madalas nararanasan)
3 - Kainamang naipakita (Kung Minsan lamang nararanasan)
2 - Di gaanong naipakita (Kung Bihira lamang nararanasan)
1 - Hindi naipakita (Kung hindi kailanman nararanasan)

A. AKADEMIKONG PAG-UNLAD

Mga Epekto 5 4 3 2 1
1. Nagkakaroon ng mas mataas na retensyon ng kaalaman
hinggil sa isang paksa.
2. Nagkakaroon ng interes na matuto sa anumang aralin.
3. Nagkakaroon ng pangmatagalang memorya (long-term
memory) hinggil sa kaunawaan sa isang tiyak na paksa.
4. Nadedebelop ang kakayahang umunawa sa anumang
bagay.
5. Nagkakaroon ng pagkakataong makapagpahayag ng
sariling ideya.
6. Nakapagbibigay reaksyon sa ibang kaisipan.
7. Nakapagbibigay-puna at papuri sa ginawa o kontribusyon
ng ibang tao.
8. Nagiging mas malikhain sa pagsasagawa ng isang bagay.
9. Nagpapamalas ng mas mataas na lebel ng kakayahang
intelektwal.
10. Nagkakaroon ng mas mataas na marka sa aralin.

B. UGNAYANG SOSYAL

Mga Epekto 5 4 3 2 1
1. Napapanatili ang maayos at mabuting samahan sa mga
kaklase.
2. Nakakamit ang kaalaman at kasanayan sa ibang kaklase.
3. Nalilinang ang kakayahang makipagtalastasan sa iba.
60

4. Naiiwasan ang conflict o di pagkakaunawaan sa ibang


kaklase.
5. Natutuhang tumanggap ng mga puna at suporta buhat sa
ibang tao.
6. Nagiging masaya’t masigasig sa pagsasagawa ng
proyekto.
7. Mas nalilinang ang interpersonal na kasanayan at
kakayahang makipag-ugnayan kaysa sa pagkakaroon ng
kompetisyon.
8. Nagiging bukas ang loob sa paghahanap ng solusyon sa
mga problema kaugnay ng mga aralin.
9. Nagkakaroon ng tiwala sa kakayahan ng kaklase.
10. Nakapagbibigay konsiderasyon sa mga kapintasang
tinataglay ng bawat isa.

Maraming Salamat….

Mananaliksik
61

APENDIKS C

Mga Datos

Antas ng Kolaboratibong Pagkatuto batay sa mga gawain nito

Profayl MGA TIYAK NA GAWAIN NG KOLABORATIBONG PAGKATUTO


N Total WM KD
A B I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15
1 12 Ba 5 4 3 4 2 3 3 3 5 3 2 3 2 2 2 46 3.07 MI
2 12 Ba 5 5 4 5 1 2 5 5 4 3 5 2 2 4 2 54 3.6 M
3 12 Ba 5 5 4 4 1 1 5 5 4 3 1 4 5 1 1 49 3.27 MI
4 12 Ba 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 62 4.13 M
5 12 Ba 3 2 1 4 1 2 3 4 4 5 3 2 4 1 1 40 2.67 MI
6 12 Ba 3 3 1 4 4 3 3 5 4 3 2 3 3 2 2 45 3 MI
7 12 Ba 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 61 4.07 M
8 11 Ba 4 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 64 4.27 P
9 13 Ba 5 5 2 3 4 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 41 2.73 MI
10 13 Ba 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 1 4 4 4 3 57 3.8 M
11 12 Ba 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 69 4.6 P
12 13 Ba 4 3 2 4 2 1 3 4 3 3 4 4 2 2 3 44 2.93 MI
13 13 Ba 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 72 4.8 P
14 12 Ba 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 63 4.2 M
15 13 Ba 3 3 1 4 3 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 39 2.6 MI
16 12 Ba 3 3 1 4 3 4 2 3 5 4 3 3 5 3 3 49 3.27 MI
17 12 Ba 3 3 1 4 3 1 3 3 4 2 3 3 5 2 3 43 2.87 MI
18 12 Ba 4 4 4 3 4 3 5 3 5 5 4 5 3 3 3 58 3.87 M
19 13 Ba 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 69 4.6 P
20 12 Ba 4 5 2 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 60 4 M
21 12 La 5 4 1 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 51 3.4 MI
22 12 La 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 54 3.6 M
23 11 La 3 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 61 4.07 M
24 11 La 3 5 4 4 3 5 5 3 5 3 1 4 4 5 4 58 3.87 M
25 12 La 3 3 2 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 56 3.73 M
26 12 La 3 3 1 4 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 39 2.6 MI
27 12 La 3 3 1 4 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 2 41 2.73 MI
28 12 La 4 2 3 2 2 2 2 5 4 3 1 2 1 1 3 37 2.47 BI
29 13 La 3 4 2 5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 5 2 49 3.27 MI
30 13 La 5 5 4 5 3 4 4 5 5 3 3 1 3 3 4 57 3.8 M
31 12 La 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 2 4 5 5 4 64 4.27 P
32 12 La 4 5 1 4 4 5 4 4 3 3 1 2 3 4 3 50 3.33 MI
33 12 La 4 5 3 3 5 5 2 5 5 2 2 3 2 1 3 50 3.33 MI
34 11 La 5 3 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 5 4 3 56 3.73 M
35 12 La 5 5 1 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 3 61 4.07 M
36 11 La 1 5 2 4 1 5 3 4 5 4 4 5 4 1 4 52 3.47 M
37 12 La 4 4 2 3 1 5 5 5 5 3 1 4 2 4 3 51 3.4 MI
62

38 12 La 3 2 5 3 1 3 3 4 3 2 3 4 1 4 3 44 2.93 MI
39 13 La 3 3 2 4 5 5 4 5 5 3 4 2 3 1 4 53 3.53 M
40 13 La 1 4 2 4 1 1 5 4 5 2 4 3 4 1 1 42 2.8 MI
41 12 La 1 4 2 5 1 2 3 1 2 1 4 3 2 3 1 35 2.33 BI
42 12 La 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 5 3 4 54 3.6 M
43 12 La 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 46 3.07 MI

Total 163 171 109 171 136 149 159 171 172 143 135 149 152 137 129 2,246 149.73

WM 3.79 3.98 2.53 3.98 3.16 3.47 3.70 3.98 4 3.33 3.14 3.47 3.53 3.19 3 52.23 3.48 M

KD M M BI M MI M M M M MI MI M M MI MI M

LEYENDA:

N - Bilang ng mga respondente


KD - Katumbas na Diskripsyon
WM - Weighted Mean

(Profayl):
A - Edad
B - Kasarian
Ba - Babae
La - Lalaki

(Mga Tiyak na Gawain):

I1 - Committee I9 - Agenda
I2 - Brainstorming I10 - Jigsaw
I3 - Debate I11 - Numbered Heads Together
I4 - Role Playing I12 - Partners
I5 - Critiquing Session I13 - Talakayan ayon sa Karanasan
I6 - Round Table I14 - Reaction Sheets
I7 - Majority-Role I15 - Paggawa ng Larawan
Decision Making
I8 - Consensus Decision Making

(Katumbas na Diskripsyon):
4.21 - 5.00 - (P) Palagi
3.41 - 4.20 - (M) Madalas
2.60 - 3.40 - (MI) Minsan
1.80 - 2.59 - (BI) Bihira
1.00 - 1.79 - (H) Hindi
63

Epekto ng Kolaboratibong Pagkatuto ayon sa Akademikong Pag-unlad at

Ugnayang Sosyal ng mga mag-aaral

AKADEMIKONG PAG-UNLAD UGNAYANG SOSYAL


N GT WM KD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total WM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total WM

1 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 46 4.6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 48 4.8 94 4.7 P

2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 4.9 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 4.8 97 4.85 P

3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 37 3.7 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 44 4.4 81 4.05 M

4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 44 4.4 5 3 4 3 5 5 5 5 4 4 43 4.3 87 4.35 P

5 3 5 2 4 1 3 5 2 4 2 31 3.1 5 3 2 5 4 5 5 5 2 5 41 4.1 72 3.6 M

6 2 5 5 5 5 4 4 5 3 5 43 4.3 5 4 1 2 3 5 1 5 2 3 31 3.1 74 3.7 M

7 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 42 4.2 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 41 4.1 83 4.15 M

8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 46 4.6 4 5 5 3 5 4 4 5 4 3 42 4.2 88 4.4 P

9 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 46 4.6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 4.8 94 4.7 P

10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 4.9 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 44 4.4 93 4.65 P

11 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 46 4.6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 4.6 92 4.6 P

12 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 39 3.9 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 47 4.7 86 4.3 P


10
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 P
0
14 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 44 4.4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 44 4.4 88 4.4 P

15 2 2 3 4 5 4 3 4 3 4 34 3.4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 30 3 64 3.2 K

16 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 44 4.4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 44 4.4 88 4.4 P

17 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 30 3 5 3 4 2 3 3 4 5 3 3 35 3.5 65 3.25 K

18 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 43 4.3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 43 4.3 86 4.3 P

19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 4.9 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 47 4.7 96 4.8 P

20 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 36 3.6 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 42 4.2 78 3.9 M

21 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 44 4.4 5 1 1 2 1 5 5 5 1 5 31 3.1 75 3.75 M

22 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 46 4.6 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 4.8 94 4.7 P

23 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 43 4.3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 41 4.1 84 4.2 M

24 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 45 4.5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 46 4.6 91 4.55 P

25 4 5 4 3 4 2 3 4 1 3 33 3.3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 36 3.6 69 3.45 M

26 3 5 5 5 4 4 4 4 1 3 38 3.8 4 3 3 1 3 5 3 3 2 4 31 3.1 69 3.45 M

27 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 46 4.6 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 45 4.5 91 4.55 P

28 3 4 3 2 2 2 3 1 3 4 27 2.7 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 40 4 67 3.35 K

29 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 43 4.3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 45 4.5 88 4.4 P


64

30 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 40 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 4 40 4 80 4 M
31 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 45 4.5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 45 4.5 90 4.5 P

32 4 4 3 5 4 3 2 4 3 3 35 3.5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 39 3.9 74 3.7 M

33 5 4 2 4 5 3 5 5 4 3 40 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 45 4.5 85 4.25 P

34 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 43 4.3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 42 4.2 85 4.25 P

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 47 4.7 97 4.85 P

36 4 5 5 4 4 2 4 5 3 4 40 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 44 4.4 84 4.2 M

37 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 40 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 44 4.4 84 4.2 M

38 3 4 2 4 2 2 2 2 3 2 26 2.6 4 2 3 2 4 3 4 2 4 5 33 3.3 59 2.95 P

39 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 41 4.1 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 44 4.4 85 4.25 P

40 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 4.7 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 47 4.7 94 4.7 P

41 3 5 2 4 3 2 1 3 2 2 27 2.7 4 2 3 4 1 3 4 5 4 3 33 3.3 60 3 K

42 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 43 4.3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 47 4.7 90 4.5 P

43 3 5 4 3 4 3 2 3 3 3 33 3.3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 35 3.5 68 3.4 K


Tot 176. 180.
173197173185180165168181165176 1,763 198175162166180196178190178183 1,806 3,569 178.45
al 3 6
W 4.0 4.5 4.0 4.3 4.1 3.8 3.9 4.2 3.8 4.0 4.6 4.0 3.7 3.8 4.1 4.5 4.1 4.4 4.1 4.2
41 4.1 42 4.2 83 4.15 M
M 2 8 2 0 9 4 1 1 4 9 0 7 7 6 9 6 4 2 4 6

KD M P M P M M M P M M M P M M M M P M P M P M M

LEYENDA:

N - Bilang ng mga respondente


GT - Grand Total
WM - Weighted Mean
KD - Katumbas na Diskripsyon

(Katumbas na Diskripsyon):

4.21 - 5.00 - (P) Pinakamatinding naipakita


3.41 - 4.20 - (M) Matinding naipakita
2.60 - 3.40 - (K) Kainamang naipakita
1.80 - 2.59 - (D) Di gaanong naipakita
1.00 - 1.79 - (H) Hindi naipakita
65

APENDIKS D

Sample Computation

Pagkakaugnay ng Kolaboratibong Pagkatuto at Akademikong Pag-unlad

Kung saan:
2
∑xy = 623.935 ∑𝑥 = 537.8163
2
∑x = 149.73 ∑𝑦 = 740.25
∑y = 176.3

x = Kolaboratibong Pagkatuto
y = Akademikong Pag-unlad

Solusyon:
𝑁(∑𝑥𝑦) ‒ (∑𝑥) (∑𝑦)
𝑟𝑥𝑦= [𝑁∑𝑥2 ‒ (∑𝑥)2][𝑁∑𝑦2 ‒ (∑𝑦)2]

𝑟𝑥𝑦=
43(623.935) ‒ (149.73) (176.3)
[43(537.8163) ‒ 22, 419. 0729][43(740.25) ‒ 31, 081.69]
26, 829.205 ‒ 26, 397.399
𝑟𝑥𝑦= [707.028][749.06]

431.806
𝑟𝑥𝑦= 727.7406088

𝑟𝑥𝑦= 0.593

𝑟 𝑛 ‒2
𝑡𝑟 = 1 ‒ 𝑟2

0.593 43 ‒ 2
𝑡𝑟 = 1 ‒ 0.352

3.797052673
𝑡𝑟 = 0.658
𝑡𝑟 = 4.71
66

Pagkakaugnay ng Kolaboratibong Pagkatuto at Ugnayang Sosyal

Kung saan:
2
∑xy = 635.362 ∑𝑥 = 537.8163
2
∑x = 149.73 ∑𝑦 = 771.06
∑y = 180.6

x = Kolaboratibong Pagkatuto
y = Ugnayang Sosyal

Solusyon:
𝑁(∑𝑥𝑦) ‒ (∑𝑥) (∑𝑦)
𝑟𝑥𝑦= [𝑁∑𝑥2 ‒ (∑𝑥)2][𝑁∑𝑦2 ‒ (∑𝑦)2]

𝑟𝑥𝑦=
43(635.362) ‒ (149.73) (180.6)
[43(537.8163) ‒ 22, 419. 0729][43(771.06) ‒ 32, 616.36]
27, 320.566 ‒ 27, 041.238
𝑟𝑥𝑦= [707.028][539.22]

279.328
𝑟𝑥𝑦= 617.4493001

𝑟𝑥𝑦= 0.452

𝑟 𝑛‒2

𝑡𝑟 = 1 ‒ 𝑟2
0.452 43 ‒ 2
𝑡𝑟 = 1 ‒ 0.204
2.894212155
𝑡𝑟 = 0.796

𝑡𝑟 = 3.24
67

Antas ng Pagkakaiba sa Epektong Ipinapakita ng Kolaboratibong Pagkatuto sa


pagitan ng mga Kalalakihan at mga Kababaihan

Kung saan:
𝑆21 = 0.262658 𝑥̅ 2 = 4.05
𝑆22 = 0.3118182 𝑛1 = 20
𝑥̅ 1 = 4.265 𝑛2 = 23

𝑛1 = Kababaihan
𝑛2 = Kalalakihan

Solusyon:

𝑥̅ 1 ‒ 𝑥̅ 2
𝑆21 𝑆22
𝑡 = 𝑛1 + 𝑛2

4.265 ‒ 4.05
0.262658 + 0.3118182
𝑡 = 20 23

0.215
𝑡 = 0.0131329 + 0.0135573130435

0.215
𝑡 = 0.0266902130435

0.215
𝑡 = 0.1633713960383

𝑡 = 1.316
68

APENDIKS E

Aplikasyon para sa Pasalitang Pagsusulit

Republika ng Pilipinas
BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY
Zamora, Bilar, Bohol

APLIKASYON PARA SA PASALITANG PAGSUSULIT

Kolehiyo ng Edukasyon

Pangalan : Jeson J. Galgo


Kurso : Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon
Pinagdalubhasaan : Filipino

Pamagat ng Tesis :

“KOLABORATIBONG PAGKATUTO KAUGNAY SA AKADEMIKONG


PAG-UNLAD AT UGNAYANG SOSYAL NG MGA MAG-AARAL”

Lugar : Tanggapan ng Dekana


Petsa : Ika-3 ng Disyembre, 2013
Oras : 9:00 am - 10:00 am

Mungkahi saPagtanggap:

(Lgd) ADONIS C. AMARILLE, MAT-Fil (Lgd) RIZALDY C. MERCADAL, AE


Tagawasto Istatistisyan

(Lgd) MARIA AMELIE L. JAYECTIN, MAT-Fil


Tagapayo

Tinanggap:

(Lgd) MA. QUIMAR Q. GAHIT, MAEd (Lgd) ADELIA O. PACQUIAO, Ph.D.


Tagapangasiwa, Kolehiyong Edukasyon Dekana, Kolehiyong Edukasyon
69

RESEARCHERS’ BIODATA

I. Personal Background

Pangalan : JESON JACINTO GALGO


Lugal ng Kapanganakan : Babag, Dagohoy, Bohol
Petsa ng Kapanganakan : October 28, 1993
Mga Magulang : G. Librado B. Galgo
Gng. Teresa J. Galgo
II. Educational Background
Elementarya : Babag Elementary School
Babag, Dagohoy, Bohol
2005- 2006

Sekundarya : San Isidro Technical Vocational High School


San Isidro, Pilar, Bohol
2009- 2010

Kolehiyo : Bohol Island State University- Bilar Campus


Zamora, Bilar, Bohol
Bachelor in Secondary Education- Filipino
2013- 2014
III. Membership in Organization

President (2011- 2012) : SaMaFil (Filipino Club)


F.E.s’ representative (2012-2013) : Mahogany Village Student Association
Miyembro : Future Educators
Miyembro : Math Circle (Math Club)
Miyembro : Science Club (Young Mentors’ Scientist)
Miyembro : Supreme Student Government (SSG)
Miyembro : Graduating Class 2013-2014
70

IV. Trainings, Seminars, Orientations, and Workshops Attended

Season-Long Farmer’s Field School on Rice Production Training


July 13, 2009- November 5, 2009
San Isidro Technical Vocational High School

Consumer Education Activity of BOHECO II


July 17, 2009
San Isidro Technical Vocational High School

Computer Literacy Development System Mind Glitters


January 11, 2009- March 21, 2009 (12 Sundays)
Bohol Northern Star College, Ubay, Bohol

Literacy Training Service (LTS)


S.Y. 2010-2011
Bohol Island State University- Bilar

Rover Program Orientation and Vigil


March 5-6, 2011
Bohol Island State University- Bilar

Basic Theatre Workshop


February 3-5, 2012
Bohol Island State University- Bilar (FTC Hall)

Gaderian 2013: 1st Campus Student Organization Congress


February 9-10, 2013
Bohol Island State University- Bilar (Students’ Center)

Research Capability Building: New Formatting and Statistics


June 15, 2013
Bohol Island State University- Bilar (FTC Hall)

Pre-employment Orientation Seminar (PEOS)


August 12, 2013
Bohol Cultural, Tagbilaran, City