Anda di halaman 1dari 12

Republic of the Philippines

Department of Education
Region VI - Western Visayas
Schools Division of Roxas City
Curriculum Implementation Division
LEARNING RESOURCE MANAGEMENT
AND DEVELOPMENT SYSTEM (LRMDS)
Banica, Roxas City

Contextualized Teacher Resource in


Araling Panlipunan 10
Prepared by: Ma. Andrea P. Fabillon

LUNGSOD NG ROXAS:
SEAFOOD CAPITAL NG
PILIPINAS

Spearheaded by: Analee A. Magallanes, EPS, Araling Panlipunan


Quality Assured by:Republic of the Philippines
Dr. Noreen B. Buensalido, EPS, LRMDS
Department of Education
Enhanced by: Lourdes Eleanor
Region VI – Western VisayasMiranda, PDO II
CataloguedSchools
by: Jackielyn
Division ofCabangal,
Roxas City Librarian II
Curriculum Implementation Division
LEARNING RESOURCES MANAGEMENT
AND DEVELOPMENT SYSTEM (LRMDS)
MARVIC S. MARTIREZ, Ph.D. Banica, Roxas City FERDINAND S. SY, Ph.D., CESO VI
Chief, Curriculum Implementation Division Assistant
Republic of the Philippines Schools Division Superintendent

FELISA B. BERIONG, CESO VI


OIC, Schools Division Superintendent
Department of Education
Region VI – Western Visayas
Schools Division of Roxas City
Curriculum Implementation Division
LEARNING RESOURCES MANAGEMENT
AND DEVELOPMENT SYSTEM (LRMDS)
Banica, Roxas City

Copyright 2018

Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

“No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines. However, prior
approval of the government agency of office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of
such work for profit.”

This material has been developed through the Curriculum Implementation Division (CID) of the
Schools Division of Roxas City. It can be reproduced for educational purposes and the source must be clearly
acknowledged. The material may be modified for the purpose of translation into another language but the
original work must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an
enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the
copyright is attributed. No work may be derived from any part of this material for commercial purposes and
profit.
CONTEXTUALIZED TEACHER RESOURCE IN ARALING PANLIPUNAN 10

WRITER

MA. ANDREA P. FABILLON

CATALOUGERS

LOURDES ELEANOR M. MIRANDA JACKELIN S. CABANGAL


Project Development Officer II Librarian II

DIVISION QUALITY ASSURANCE TEAM MEMBERS

ANALEE A. MAGALLANES
EPS, Araling Panlipunan/Madrasah

MA. ANDREA P. FABILLON


Teacher III

GRECIA C. CAPURCOS
Master Teacher II

PROJECT MANAGER

NOREEN B. BUENSALIDO, Ph.D.


Education Program Supervisor
Learning Resource Management

Approved for the use of the Schools Division:

MARVIC S. MARTIREZ, Ph.D.


Chief, Curriculum Implementation Division

FERDINAND S. SY, Ph.D., CESO VI FELISA B. BERIONG, CESO VI


Assistant Schools Division Superintendent OIC, Schools Division Superintendent
CONTEXTUALIZED
TEACHER RESOURCE IN
ARALING PANLIPUNAN 10
Isinulat ni: Ma. Andrea P. Fabillon, Teacher III, Congressman Ramon A. Arnaldo High
School, Banica, Roxas City, Capiz
Iniwasto ni: Analee A. Magallanes, EPS, Araling Panlipunan
Republic of the Philippines
Department of Education
Region VI – Western Visayas
Schools Division of Roxas City
Curriculum Implementation Division
LEARNING RESOURCES MANAGEMENT
AND DEVELOPMENT SYSTEM (LRMDS)
Banica, Roxas City

CONTEXTUALIZED TEACHER RESOURCE IN ARALING PANLIPUNAN 10


(Mga Kontemporaryong Isyu at Hamong Panlipunan)
Ikaapat na Markahan

I. Layunin
A. Pamantayang Pangnilalaman: Ang mga mag-aaral ay may pag-
unawa sa kahalagahan ng pagkamamayaan at pakikilahok sa mga
gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang
maunlad, mapayapa at may pagkakaisa

B. Pamantayan sa Pagganap: Ang mga mag- aaral ay nakagagawa ng


pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing
pansibiko at pulitikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling
pamayanan

C. Pamantayan sa Pagkatuto: Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng


mga karapatang pantao upang matugunan ang iba’t-ibang isyu at
hamong panlipunan. (AP10MKP- IVe-5)

D. Tiyak na Layunin: Natutukoy at nasusuri ang iba’t-ibang uri ng


karapatan.

II. Nilalaman
A. Paksa: Katipunan ng Karapatan (Bill of Rights)
B. Sanggunian: Learners Modyul 4, Grade 10 Araling Panlipunan
C. Kagamitan: Mga larawan, Illustration Board, Crayon, Cartolina, Brown
Envelope, worksheets
D. Pagpapahalaga: kahalagahan ng mga karapatan ng isang
mamamayan sa lipunan

III. Pamamaraan

A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong


aralin.

Para malaman kung ang mga mag-aaral ay nakaunawa sa paksa na


tinalakay noong nakaraang araw, ang mga mag-aaral ay sasagot sa
Gawain 1 na nasa susunod na pahina.
Gawain 1: HUMAN RIGHTS DECLARED!

Panuto: Punan ang lahat ng mga kahon ng mga karapatang pantao na


ipinahayag sa Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Isang puntos
ang bawat kahon.

Sanggunian:
https://www.google.com.ph/search?q=universal+declaration+of+human+rights&source

B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin

Bago magsimula ang panibagong aralin, magkaroon ang mga mag-aaral ng


Balita-Suri na nasa ibaba. Bibigyan ang bawat mag-aaral ng kopya ng balita
at sasagutin ang mga tanong pagkatapos mabasa ito.
Gawain 2: BALITA-SURI

Panuto: Basahin at suriing mabuti ang balita na nasa ibaba. Pagkatapos


sagutin ang mga tanong na makikita na nasa ibaba.

Mga Tanong:

1. Ano ang ipinahayag ng balita?

2. Makatarungan ba ang ginawa sa namatay na sanggol na nakita sa tabing


ilog ng Banica, Roxas City? Bakit?

3. Anong karapatan ang nilabag ng mga magulang ng maliit na sanggol?

4. Bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin para maiwasan ang
ganitong pangyayari?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin

Batay sa balita, tatanungin ang mga mag-aaral kung ano ang


kinalaman nito sa bagong aralin na tatalakayin.

D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong aralin

Pangkatang-Gawain
(Tiered/Differentiated Instruction)

Ang mga mag-aaral ay papangkatin sa tatlong grupo. Magtatanghal


ang bawat pangkat na naaayon sa kanilang mga hilig at interes. Bigyan
ang mga mag-aaral ng 10 minuto na maghanda ng kanilang
presentasyon. Ang kanilang pagtatanghal ay 3-5 minuto lamang.

 Ang unang grupo ay magkakaroon ng isang Role Playing


tungkol sa maagang pagbubuntis at pagkitil ng buhay ng
sanggol sa sinapupunan ayon sa balita na nangayari sa
barangay Banica, Roxas City, Capiz noong Pebrero 26, 2018.

 Ang ikalawang grupo naman ay Poster Making tungkol sa Brgy.


Ordinance # 015-2002 “An Ordinance Creating a Task Force to
Prevent Truancy among School Children in Brgy. Banica, Roxas
City, Capiz”.

 Ang ikatlong grupo ay magkakaroon ng Jingle Writing tungkol


sa hinihingi ng mga manggagawa ng lokal na mangagawa ng
pamahalaan ng lungsod ng Roxas na pataasin ang kanilang
sahod.

Rubrics sa Pagmamarka ng Pagtatanghal

Nilalaman 40%
Impormasyon na inilahad 30%
Pagkamalikhain 30%

Kabuuan 100%

Pagkatapos ng pagtatanghal, ang mga mag-aaral ay tatanungin kung


anu-ano ang kinalaman ng kanilang ginawa tungkol sa iba’t ibang uri ng
karapatang pantao.

E. Paglinang sa Kabihasaan
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang kinalaman ng kanilang
pagtatanghal tungkol sa iba’t ibang uri ng karapatang pantao.
Pagkatapos, susuriin ang mga ito.

Mga Uri ng Karapatan

(Mula sa Learning Module ng Araling Panlipunan 10)

Ang unang uri ng karapatan ay Natural Rights. Ito ay mga karapatang taglay
ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. Halimbawa nito ay ang
Karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng ari-arian.

Ano ang isinasaad ng larawan?

Ang ikalawang uri ng karapatan naman ay Constitutional Rights. Ito ay mga


karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. Ito ay may apat na
klasipikasyon: Karapatang Politikal, Karapatang Sibil, Karapatang Sosyo-
ekonomik at Karapatan ng akusado.

Karapatang Politikal kapangyarihan ng mamamayan


na makilahok, tuwiran man o
hindi, sa pagtatag at
pangangasiwa ng pamahalaan.

Karapatang Sibil mga karapatan na titiyak sa mga


pribadong indibidwal na maging
kasiya-siya ang kanilang
pamumuhay sa paraang nais
nang hindi lumalabag sa batas.

Karapatang Sosyo-Ekonomik mga karapatan na sisiguro sa


katiwasayan ng buhay at pang-
ekonomikong kalagayan ng mga
indibiduwal.
Karapatan ng Akusado mga karapatan na magbibigay-
proteksyon sa indibidwal na
inakusahan sa anumang krimen.

Ang larawang ito ay halimbawa ng constitutional right.

Ang ikatlong uri ng karapatan ay Statutory Rights. Ito ay mga karapatang


kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong
batas. Halimbawa nito ay ang karapatang makatanggap ng minimum wage.

Ano ang masasabi mo sa mga larawan?


F. Paglalapat ng Aralin sa Pang-Araw-Araw na Buhay

Sitwasyon:

Gusto ni Mary Jane na makapag-aral sa kolehiyo ngunit sa halip na


pag-aralin siya ng kanyang ama ay pinagtrabaho pa siya nito sa isang
restaurant.

Tanong:

Anong uri ng karapatan ang nailabag ng ama?


Kung ikaw si Mary Jane, ano ang iyong gagawin?

G. Paglalahat ng Aralin

Papangkatin sa tatlong grupo ang klase. Punan ng mga mag-aaral ang


Fact Storming Web na nasa pisara tungkol sa tatlong uri ng
karapatan. Pagkatapos nito, pipili sila ng isang tagapagpaliwanag ng
kanilang ginawa. Ang unang pangkat ay magpapaliwanag sa natural
rights, ikalawa sa constitutional rights, at ikatlo sa statutory rights.
Bibigyan lamang sila ng dalawang minuto sa pagsulat ng iba’t ibang uri
ng karapatan sa fact storming web at dalawang minuto para sa
kanilang pagpapaliwanag sa harapan ng klase.

Gawain 3: Fact Storming Web

MGA URI NG
KARAPATAN
H. Pagtataya

Panuto: Tukuyin ang mga sumusunod na sitwasyon ayon sa mga uri


ng karapatan. Piliin ang tamang sagot sa ibaba. Isulat ang titik ng
tamang sagot sa inyong sagutang papel.

A. Natural rights B. Constitutional Rights C. Statutory Rights

1. Ang pamilya ni Juan na kabilang sa mahirap ay nakatanggap ng


mga benepisyo mula sa 4Ps (Pantawid Pamilyang Pilipino Program).
(B)
2. Ang pangkat ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan ng Banica,
Roxas City ay sumali sa Capiz Provincial Meet noong nakarang
taon. (A)
3. Ang SSG officers ng Milibili National High School ay inimbeta ng
pamahalaang panglungsod ng Roxas sa isang Student Congress sa
Pueblo de Panay. (B)
4. Ang pagbigay ng minimum wage ay naipatupad na sa mga
manggawa sa lungsod ng Roxas. (C)
5. Ang Brgy. Banica ng Roxas City ay may bagong ordinansa na
ipinatupad tungkol sa Curfew Nights for Children and Teenagers.
(B)

I. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at remediation

Slogan Making

Panuto: Sa isang kalahating papel, gumawa ng slogan tungkol sa


karapatan ng tao na nakabatay sa tema na: “Karapatan ko, Dignidad
ko.”

Rubrics sa Pagmamarka ng Slogan Making

Nilalaman 40%
Impormasyon na inilahad 30%
Pagkamalikhain 30%

Kabuuan 100%
IV. Mga Tala

V. Pagninilay

A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.


B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa
remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa
aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation.

Inahanda ni:

MA. ANDREA P. FABILLON


Teacher III, Araling Panlipunan
Cong. Ramon A. Arnaldo High School
Banica, Roxas City, Capiz