Anda di halaman 1dari 6

Jawab soalan-soalan berikut :

SOALAN 1

Rajah 1

1. Namakan peralatan sains yang digunakan oleh murid berikut .


a) __________________________
b) __________________________
( 2 Markah )

2. Apakah kegunaan alat tersebut?


_________________________________________________________________
_____________
( 1
Markah )

3. Namakan jenis mikroorganisama yang dapat dilihat oleh murid


tersebut
a) Murid A : ________________________________
b) Murid B : ________________________________
( 2
Markah )

Mikroorganisama ialah benda hidup


4. Berikan satu sebab ( Inferens ) untuk menyokong pernyataan di
atas.
_________________________________________________________________
____________________________________________________
( 2 Markah )

5. Nyatakan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan penyiasatan


diatas
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________
( 2 Markah )

SOALAN 2
1. Satu penyiasatan telah dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji
mikroorganisama yang terdapat di dalam air kolam.
a) Apakah alat yang sesuai digunakan untuk melihat mikroorganisma di
dalam air kolam itu ?
_________________________________________
( 1 Markah )
b) Rajah 4 menunjukkan pergerakan suatu mikroorganisama yang terdapat
dalam titisan air kolam.

Rajah 4

i). Apakah proses yang dijalani oleh mikroorganisma dalam rajah 4


?

_________________________________________
( 1 Markah )
ii). Bagaimanakah pergerakan mikroorganisma jika air kolam digantikan dengan
air didih?

______________________________________________________________________________
________________

( 1 Markah )

iii). Beri alasan kamu berdasarkan jawaban di 1 (b)(ii)

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

( 1 Markah )

SOALAN 3

Rajah 2

1. Nyatakan jenis interaksi haiwan dalam rajah 2 : __________________


2. Maksud interaksi haiwan yang anda nyatakan :
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
( 3 Markah )
Rajah 3

3. Rajah 3 menunjukkan satu contoh interaksi haiwan iaitu interaksi


Interspesis. Apakah yang dimaksudkan dengan Interaksi Interspesis?
________________________________________________________________________
______________
( 2 Markah )

SOALAN 4

Rajah 5

1. Rajah 5 menunjukkan seekor harimau dan beberapa ekor rusa.


Berdasarkan rajah tersebut :
a). Nyatakan cara hidup haiwan-haiwan tersebut.
Harimau : _____________________
Rusa : _______________________
( 2 Markah )

2. Rajah 6 menunjukkan interaksi antara dua jenis haiwan.


Rajah 6

a). Apakah nama interaksi haiwan di atas?


_____________________________ ( 1 Markah )

( 2 Markah
)