Anda di halaman 1dari 4

1.

Nilai dari 2log 3 – 2log 6 + 2log 8 =


a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
2. Nilai dari 5log 75 – 5log 3 + 1 =
a. 3
b. 2
c. 5log 75 + 1
d. 5log 77
e. 5log 71
3. Nilai dari 5log 50 + 5log 48 – 5log 2 =
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9
4. Jika 5log 2 = a dan 2log 3 = b maka 20log 36 =
2𝑎(1+𝑏)
a. 2𝑎+1
2𝑏(1+𝑎)
b. 2𝑏+1
2𝑎(1+2𝑏)
c. 1+𝑏
𝑎(1+2𝑏)
d. 1+𝑎
𝑎(1+𝑏)
e. 1+𝑎
5. Jika 2log 3 = m dan 3log 5 = n maka 2log 75 =
a. 2mn + n
b. mn + 2n
c. 2mn + m
2𝑛+1
d. 𝑚
2𝑚+1
e. 𝑛
6. Jika 2log 3 = x dan 2log 5 = y maka 6log 120 =
𝑥+𝑦
a. 3+𝑥+𝑦
3+𝑦
b. 1+𝑥
3+𝑥
c. 1+𝑥+𝑦
3+𝑥+𝑦
d. 1+𝑥
1+𝑥+𝑦
e. 3+𝑥
3
(27𝑎−4 𝑏3 )
7. Bentuk paling sederhana dari (18𝑎3 𝑏4 )4
adalah
3
a. 16𝑎12 𝑏24
3
b. 24𝑎12 𝑏24
3
c. 24𝑎12 𝑏
3
d.
8𝑎 24 𝑏
3
e. 16𝑎24 𝑏
−1
2𝑎 5 𝑏−5
8. Bentuk sederhana dari (32𝑎2 𝑏−1 ) adalah
a. (2ab)4
b. (2ab)2
c. 2ab
d. (2ab)-1
e. (2ab)-4
−2 5
(𝑚2 ) 𝑛
9. Bentuk sederhana dari 𝑚−5 𝑛4
adalah
a. mn
b. m/n
c. n/m
d. m2/n
e. m2n
10. Jika a = 32 dan b = 27 maka nilai dari a1/5 + b1/3 adalah
a. 1/5
b. 1/6
c. 5
d. 6
e. 8
𝑥 −4 𝑦𝑧 −2
11. Jika diketahui x = 1/3 , y = 1/5 , z = 2 maka nilai dari 𝑥 −3 𝑦2 𝑧 −4 adalah
a. 32
b. 60
c. 100
d. 320
e. 640
12. Jika nilai a = 9 , b = 16 , c = 36 maka nilai (a-1/3.b-1/2 . c)3/2 =
a. 1
b. 3
c. 9
d. 12
e. 18
13. Hasil dari √32 + 2√18 + 5√8 − √72 adalah
a. 20√2
b. 16√2
c. 14√2
d. 6√2
e. 4√2
14. Hasil dari √12 + √27 − √3 adalah
a. 6
b. 4√3
c. 5√3
d. 6√3
e. 12√3
15. Hasil dari 3√50 − 2√18 + √98 adalah
a. 2√2
b. 6√2
c. 8√2
d. 10√2
e. 16√2
16. Hasil dari 3√7(4√2 × √3) adalah
a. 12√14 + 3√21
b. 12√3 + √21
c. √14 + 3√21
d. 12 + 3√21
e. 12√14 + √21
17. Hasil dari (√5 + 3)2 adalah
a. 14 + 5√6
b. 14√5 + 6
c. 14 + √6
d. 14 + 6√5
e. 5 + √6
18. Hasil dari (√6 + 3√2)(√6 − 3√2) adalah
a. -12
b. -9
c. -6
d. 3
e. 6
4
19. Rasionalkan adalah
√7 +√5
a. 2 (√5 - √7)
b. √7 - √5
c. 2 - √7
d. 2 - √5
e. 2 (√7 - √5)
3√3+√7
20. Rasionalkan adalah
√7 −2√3
a. −25 − 5√21
b. −25 + 5√21
c. −5 + 5√21
d. −5 + √21
e. −5 − √21
√3+√2
21. Rasionalkan adalah
√3 −√2
a. 5 + √6
b. 5 + 2√6
c. 2 + 5√6
d. 5 - 2√6
e. 2 - 5√6
22. Tentukan himpunan penyelesaian dari | x +5 | = 3
a. { 2 , 8 }
b. { -2 , -8 }
c. { -2 , -4 }
d. { -2 , 8 }
e. { 2 , -8 }