Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 18 Februari 2019 (Isnin) Kemahiran Abad ke-21


Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas Tahun 1 Berdaya tahan

Tema KELUARGA PENYAYANG Mahir berkomunikasi


Tajuk Bercuti di Kampung Pemikir
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa Kerja sepasukan

Standard 1.1 Bersifat ingin


Kandungan tahu
Standard 1.1.1 (v), (vi) Berperinsip
Pembelajaran
Bermaklumat
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang / Penyayang / Prihatin
mengandungi pelbagai bunyi: v) digraf dan vi) konsonan Patriotik
bergabung

Aktiviti Dapur Nenek (Buku Teks: 15) StrategiPengajarandanPembelajaran


1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat 5P
dengan betul.
Penyelesaian masalah
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Pembelajaran berasaskan
3. Murid mendengar frasa dan ayat yang mengandungi digraf projek
dan konsonan bergabung dan menyebut secara latih tubi. Pembelajara n kooperatif
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
Pembelajaran kecergasan
pelajaran. pelbagai
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
/ Pembelajaran Kontekstual
Aktiviti: 15-16)
Sistem Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung Pembelajaran Konstruktivisme
Bahasa Kemahiran Belajar Cara
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Belajar
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi Kajian Masa Depan
(KBAT)
Strategi Pengajaran dan Mengecam, Pembelajaran Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Masteri Pembelajaran Luar Bilik
Pendekatan Tematik Kekeluargaan Darjah
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Kerjasama Pembelajaran Masteri
(EMK)
Pendekatan Modular
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis ) / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Pengayaan /
Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran; Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Round Table
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Think, Pair, Share
dalam sesi akan datang.
Hot seat
PdP ditunda Permainan
kerana………………………………………………………………………………………..
3 stray and 1 stay

Catatan Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

ElemenMerentasKurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

SainsdanTeknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

TeknologiMaklumatdanKomunikasi
(TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh Kemahiran Abad ke-21


Masa
Kelas Berdayatahan

Tema KELUARGA PENYAYANG Mahirberkomunikasi


Tajuk Bercuti di Kampung Pemikir
Kemahiran Membaca
Bahasa Kerjasepasukan

Standard 2.1 Bersifatingintahu


Kandungan Berperinsip
Standard 2.1.1 (iv), (v), (vi)
Pembelajaran Bermaklumat

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; / Penyayang / Prihatin
1. Membaca dengan sebutan yang betul: iv) frasa, v) perkataan Patriotik
dan vi) ayat

Aktiviti Enaknya Kelupis (Buku Teks: 16) StrategiPengajarandanPembelajaran


1. Murid membaca perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5P
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Penyelesaianmasalah
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca perkataan, frasa dan ayat dengan betul Pembelajaranberasaskanprojek
secara latih tubi. Pembelajarankooperatif
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran. Pembelajarankecergasanpelbagai
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku / PembelajaranKontekstual
Aktiviti: 17)
PembelajaranKonstruktivisme
Sistem Bahasa Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi KemahiranBelajar Cara Belajar
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi Kajian Masa Depan
Tinggi (KBAT)
PembelajaranAksesKendiri
Strategi Pengajaran dan Menghubungkaitkan
Pembelajaran Pembelajaran Masteri PembelajaranLuarBilikDarjah
Pendekatan Tematik Kekeluargaan PembelajaranMasteri
Elemen Merentas Nilai Murni – Menghargai tradisi
Pendekatan Modular
Kurikulum (EMK)
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja / PendekatanBerpusatkan Murid
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / StrategiPengajarandanPembelajaran
Pemulihan Abad Ke-21
Refleksi Pada akhir pengajaran; Round Table

Think, Pair, Share


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Hot seat
dalam sesi akan datang. Permainan

3 stray and 1 stay


PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………………….. Pembentangan

/ Main Peranan
Catatan
Gallery Walk

Peta I-Think

DeklamasiSajak / Nyanyian

KemahiranBerfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

ElemenMerentasKurikulum
(EMK)

Bahasa

KelestarianAlamSekitar

/ NilaiMurni

SainsdanTeknologi

Patriotisme

KreativitidanInovasi

Keusahawanan

TeknologiMaklumatdanKomunikasi
(TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh Kemahiran Abad ke-21


Masa
Kelas Berdayatahan

Tema KELUARGA PENYAYANG Mahirberkomunikasi


Tajuk Bercuti di Kampung Pemikir
Kemahiran Menulis
Bahasa Kerjasepasukan

Standard 3.1 Bersifatingintahu


Kandungan Berperinsip
Standard 3.1.1 (iv)
Pembelajara Bermaklumat
n / Penyayang / Prihatin
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Patriotik
1. Menulis secara mekanis; iv) frasa

Aktiviti Tarian Sumazau (Buku Teks: 17) StrategiPengajarandanPembelaja


ran
1. Murid menulis frasa dengan betul dan kemas.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran 5P
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Penyelesaianmasalah
3. Murid menulis frasa dengan betul dan kemas di dalam
Pembelajaranberasaskanproje
buku tulis.
k
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran. Pembelajarankooperatif
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. Pembelajarankecergasanpelba
(Buku Aktiviti: 19) gai
Sistem Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung / PembelajaranKontekstual
Bahasa
PembelajaranKonstruktivisme
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi KemahiranBelajar Cara Belajar
(KBAT) Kajian Masa Depan
Strategi Pengajaran dan Menghubungkaitkan
PembelajaranAksesKendiri
Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan PembelajaranLuarBilikDarjah
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – Patriotisme PembelajaranMasteri
(EMK)
Pendekatan Modular
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis ) / PendekatanBerpusatkan Murid
Pengayaan /
Pemulihan
StrategiPengajarandanPembelaja
Refleksi Pada akhir pengajaran; ran Abad Ke-21

Round Table
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi Think, Pair, Share
bimbingan khas dalam sesi akan datang. Hot seat

Permainan
PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………… 3 stray and 1 stay
……….. Pembentangan

Catatan / Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

DeklamasiSajak / Nyanyian

KemahiranBerfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

ElemenMerentasKurikulum
(EMK)

Bahasa

KelestarianAlamSekitar

/ NilaiMurni

SainsdanTeknologi

Patriotisme

KreativitidanInovasi

Keusahawanan

TeknologiMaklumatdanKomunika
si (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh Kemahiran Abad ke-21


Masa
Kelas Berdayatahan

Tema KELUARGA PENYAYANG Mahirberkomunikasi


Tajuk Bercuti di Kampung Pemikir
Kemahiran Menulis
Bahasa Kerjasepasukan

Standard 3.1 Bersifatingintahu


Kandungan Berperinsip
Standard 3.1.1 (v)
Pembelajara Bermaklumat
n / Penyayang / Prihatin
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Patriotik
1. Menulis secara mekanis; v) ayat

Aktiviti Lawatan ke Muzium Labuan (Buku Teks: 18) StrategiPengajarandanPembelaja


ran
1. Murid menulis ayat dengan betul dan kemas.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran 5P
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Penyelesaianmasalah
3. Murid menulis ayat dengan betul dan kemas secara latih
Pembelajaranberasaskanproje
tubi di dalam buku tulis.
k
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran. Pembelajarankooperatif
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. Pembelajarankecergasanpelba
(Buku Aktiviti: 20-22) gai
Sistem Bijak Bahasa: Digraf, Konsonan bergabung / PembelajaranKontekstual
Bahasa
PembelajaranKonstruktivisme
Pengisian Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Mengaplikasi KemahiranBelajar Cara Belajar
(KBAT) Kajian Masa Depan
Strategi Pengajaran dan Mengecam
PembelajaranAksesKendiri
Pembelajaran Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan PembelajaranLuarBilikDarjah
Elemen Merentas Kurikulum Nilai Murni – PembelajaranMasteri
(EMK) Menghargai sejarah
Pendekatan Modular
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pemulihan Murid dengar dan sebut perkataan. / PendekatanBerpusatkan Murid
Pengayaan Murid sebut dan padankan suku kata. Kemudian tulis
perkataan.
StrategiPengajarandanPembelaja
Refleksi Pada akhir pengajaran; ran Abad Ke-21

Round Table
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi Think, Pair, Share
bimbingan khas dalam sesi akan datang. Hot seat

Permainan
PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………… 3 stray and 1 stay
……….. Pembentangan

Catatan / Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

DeklamasiSajak / Nyanyian

KemahiranBerfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

ElemenMerentasKurikulum
(EMK)

Bahasa

KelestarianAlamSekitar

/ NilaiMurni

SainsdanTeknologi

Patriotisme

KreativitidanInovasi

Keusahawanan

TeknologiMaklumatdanKomunika
si (TMK)