Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 21 Januari 2019 (Isnin)


MASA 12.30 – 1.00 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Mendengar dan Bertutur
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Motivasi Keluarga
STANDARD 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,
KANDUNGAN soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.
STANDARD 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap
PEMBELAJARAN ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) mendengar dan memahami sebuah dialog yang mengandungi ayat tanya.
b) memberikan empat respons terhadap ayat tanya yang mengandungi kata
tanya dengan betul berdasarkan gambar dan frasa.

AKTIVITI 1. Murid mendengar dan memahami dialog dalam teks.


2. Murid berbincang dalam kumpulan tentang ayat tanya yang digunakan
dalam teks.
3. Murid dalam kumpulan menyenaraikan kata tanya dalam peta buih yang
disediakan.
4. Murid membina ayat tanya yang mengandungi kata tanya berdasarkan
gambar dan frasa dalam teks secara kumpulan.
5. Setiap kumpulan, murid membentangkan hasil perbincangan dalam kelas
dan kumpulan lain memberi komen.
Pemulihan : Murid membaca petikan dengan bimbingan guru.
Pengayaan : Murid membina ayat tanya secara individu berpandukan gambar dn
frasa.
SISTEM BAHASA Ayat tanya, kata tanya
KRITERIA Mendengar, memahami dan memberikan respons dan memberikan secara lisan terhadap
KEJAYAAN ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table / Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat / Gallery walk
Kerja Patriotik Permainan / Peta i-think
Berpasukan
3 stray 1 stay sajak
Bersifat ingin Lain-lain
/ nyanyian
tahu
PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 22 Januari 2019 (Selasa)


MASA 10.30 – 11.30 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Membaca
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Motivasi Keluarga (Bengkel Kecemerlangan Akademik)
STANDARD 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
KANDUNGAN dan intonasi yang betul.
STANDARD 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
PEMBELAJARAN majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca teks ucapan dan catatan dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
b) Mengenal pasti dan membaca ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang
subjek dan predikat.
AKTIVITI 1. Murid membaca teks ucapan dan catatan secara rawak dan kumpulan.
2. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti ayat tunggal dan
ayat majmuk berbilang subjek dalam predikat.
3. Murid melengkapkan peta dakap tentang dua jenis ayat tersebut.
4. Wakil kumpulan membaca ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
dan predikat.
5. Kumpulan lain memberi komen hasil pembentangan.
6. Murid menyalin ayat-ayat tersebut ke dalam buku latihan.
Pemulihan : Murid menulis ayat tunggal yang disebut oleh guru.
Pengayaan : Murid menulis karangan bertajuk “ Pengalaman Menyertai Kem
Motivasi”
SISTEM BAHASA Ayat tunggal, ayat majmuk
KRITERIA Membaca pelbagai bahan yang mengandungi sekurang- kurangnya tiga ayat tunggal dan
KEJAYAAN ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table / Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir / Penyayang KE-21
Hot seat / Gallery walk
Kerja Patriotik
Permainan / Peta i-think
Berpasukan
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 23 Januari 2019 (Rabu)


MASA 9.00 – 10.00 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Membaca
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Motivasi Keluarga (Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan)
STANDARD 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
KANDUNGAN pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.
STANDARD 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama
PEMBELAJARAN dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca dan memahami empat maklumat yang tersurat daripada idea
utama dan idea sampingan dalam teks yang dibaca.
b) meramalkan kesudahan cerita dan masa hadapan watak dalam teks
dengan tepat.
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan secara kelas dan rawak.
2. Murid berbincang secara kumpulan tentang maklumat yang tersurat dalam
teks yang dibaca.
3. Murid mencatat idea utama dan idea sampingan dalam bentuk jadual.
4. Murid berbincang secara berpasangan untuk membuat ramalan tentang
teks tersebut.
5. Murid menulis ramalan kesudahan cerita ke dalam buku tulis.
Pemulihan : Murid membaca teks tersebut dengan bimbingan guru.
Pengayaan : Murid membaca buku cerita..
SISTEM BAHASA Pola Ayat
KRITERIA Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea
KEJAYAAN sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table / Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Permainan Peta i-think
Berpasukan
/ Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 stay sajak
tahu / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 24 Januari 2019 (Khamis)


MASA 12.00 – 1.00 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Menulis
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Motivasi Keluarga
STANDARD 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
KANDUNGAN
STANDARD 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
PEMBELAJARAN dan bercapah secara kritis dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca dan memahami sebuah teks berita.
b) membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan lima soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul

AKTIVITI 1. Murid membaca petikan secara rawak dan kumpulan.


2. Murid berbincang tentang maklumat yang tersirat dan tersurat dalam teks.
3. Murid menjawab soalan bertumpu dan bercapah secara berkumpulan
berdasarkan teks dengan betul.
4. Wakil kumpulan membentangkan jawapan mereka di hadapan kelas.
5. Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan keluarga impian mereka.
6. Murid menulis jawapan pemahaman ke dalam buku tulis secara individu.
Pemulihan : Menjawab soalan pemahaman dengan bimbingan guru.
Pengayaan : Murid menulis karangan tentang keluarga Impian mereka.
SISTEM BAHASA Pola Ayat
KRITERIA Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
KEJAYAAN secara kritis dengan betul

BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi


BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table / Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat / Gallery walk
Kerja Patriotik Permainan Peta i-think
Berpasukan
3 stray 1 sajak
/ Bersifat ingin Lain-lain
stay / nyanyian
tahu
PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 25 Januari 2019 (Jumaat)


MASA 9.00 – 10.00 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Menulis
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Motivasi Keluarga (Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing)
STANDARD 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
KANDUNGAN
STANDARD 3.3.4 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
PEMBELAJARAN dan bercapah secara kritis dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membina satu kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul

AKTIVITI 1. Murid meneliti dan berbincang memahami gambar mengikut kumpulan


masing-masing.
2. Murid yang terpilih bercerita berdasarkan gambar tersebut.
3. Murid berbincang dalam kumpulan untuk melengkapkan jadual kerangka
karangan.
4. Murid membentangkan kerangka karangan berbentuk naratif dan
imaginatif berdasarkan gambar.
5. Murid menulis karangan berdasarkan kerangka karangan secara individu.
Pemulihan : Murid membaca buku cerita pendek dengan bimbingan guru.
Pengayaan : Membaca buku cerita.
SISTEM BAHASA Pola Ayat
KRITERIA Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginatif dengan betul
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table / Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat / Gallery walk
/ Kerja Patriotik Permainan Peta i-think
Berpasukan
3 stray 1 stay sajak
Bersifat ingin Lain-lain
/ nyanyian
tahu
PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI