Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 4 Mac 2019 (Isnin)


MASA 12.30 – 1.30 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Mendengar dan Bertutur
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Keselamatan Persekitaran (Keselamatan di Kawasan Rumah
STANDARD 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
KANDUNGAN dengan tepat menggunakan sebutan yag jelas dan intonasi
yang betul
STANDARD 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan
PEMBELAJARAN yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi laras bahasa yang sesuai.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) meneliti dan memahami gambar dalam teks bertajuk “Keselamatan Di
Kawasan Rumah”.
b) menceritakan sekurang-kurangnya lima cara menjaga keselamatan dan
kepentingannya berdasarkan gamba dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
AKTIVITI 1. Murid meneliti dan memahami gambar
2. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga keselamatan dan kepentingannya
berdasarkan gambar
3. Murid menulis untuk menyampaikan maklumat
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Ayat penyata
KRITERIA Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
KEJAYAAN betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa ang sesuai.
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 5 Mac 2019 (Selasa)


MASA 10.30 – 11.30 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Membaca
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Keselamatan Persekitaran (Ketika Ke Sekolah)
STANDARD 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang t
KANDUNGAN terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.
STANDARD 2.5.3 Membaca , memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan
PEMBELAJARAN maklumat kepada bentuk prosa dengan betul
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca dan memahami sebuah puisi jenis sajak yang
bertajuk “Ketika ke Sekolah”
b) menulis lima maklumat berdasarkan sajak “Ketika ke Sekolah” dalam
bentuk prosa.
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami puisi
2. Murid menulis maklumat dalam bentuk prosa
3. Murid bercerita tentang cara-cara menjaga keselamatan semasa pergi ke
sekolah
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Makna perkataan
KRITERIA Membaca , memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan maklumat kepada
KEJAYAAN bentuk prosa dengan betul
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
TARIKH 6 Mac 2019 ( Rabu)
MASA 11.30 – 12.30 tengahari
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Menulis
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Keselamatan Persekitaran (Keselamatan di Taman Permainan)
STANDARD 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan
KANDUNGAN menggunakan bahasa yang sopan
STANDARD 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan
PEMBELAJARAN idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan
bahasa yang santun.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) mengenal pasti sekurang-kurangnya empat idea utama dan idea
sampingan yang terdapat dalam petikan dan gambar.
b) mencatat empat maklumat tentang keselamatan di taman permainan
dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan.
AKTIVITI 1. Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat
dalam teks dan gambar
2. Murid mencatat maklumat tentang keselamatan di taman permainan
menggunakan idea utama dan idea sampingan
3. Murid membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea
utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan untuk membuat ramalan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Penanda wacana
KRITERIA Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan
KEJAYAAN idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang santun
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
TARIKH 7 Mac 2019 (Khamis)
MASA 12.00 – 1.00 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Tatabahasa
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Keselamatan Persekitaran (Berhenti di Kawasan Rehat dan Rawat)
STANDARD 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang
KANDUNGAN sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul
STANDARD 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja
PEMBELAJARAN mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan sisipan
dalam pelbagai situasi dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca petikan “Berhenti di Kawasan Rehat dan Rawat” dan mengenal
pasti perkataan yang mempunyai imbuhan apitan mempeR-…-kan,
mempeR-…-i, dipeR-…-kan dan dipeR-…-i yang terdapat dalam teks.
b) membina sekurang-kurangnya lima ayat dengan menggunakan imbuhan
apitan kata kerja tersebut yang terdapat dalam teks.
AKTIVITI 1. Murid membaca dan mengenal pasti perkataan yang mempunyai imbuhan
apitan mempeR-..-kan , mempeR-..- i, dipeR-..-i, yang terdapat dalam teks
2. Murid membina ayat menggunakan imbuhan apitan kata kerja tersebut
yang terdapat dalam teks
3. Murid berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis secara
bertatasusila
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Imbuhan apitan, kata kerja
KRITERIA Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan,
KEJAYAAN mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
TARIKH 8 Mac 2019 (Jumaat)
MASA 9.00 – 10.00 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Tatabahasa
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Keselamatan Persekitaran (Waspada di Pasar Malam)
STANDARD 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang
KANDUNGAN sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul
STANDARD 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata
PEMBELAJARAN kerja mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan,
dipeR...i, serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi
dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca petikan “Waspada di Pasar Malam” dan menyenaraikan
perkataan yang mempunyai imbuhan sisipan.
b) membina sekurang-kurangnya lima ayat dengan menggunakan perkataan
berimbuhan sisipan yang terdapat dalam teks.
AKTIVITI 1. Murid membaca dan menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan
sisipan
2. Murid membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan sisipan yang
terdapat dalam teks
3. Murid menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan tulisan
berangkai yang betul dan kemas
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Imbuhan sisipan
KRITERIA Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan,
KEJAYAAN mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain
REFLEKSI