Anda di halaman 1dari 1

Konsep Pengajaran Mikro

(Micro-teaching)
• Pengajaran mikro merupakan teknik latihan guru untuk mempelajari
kemahiran mengajar. Teknik ini adalah suatu teknik pengajaran dan
pembelajaran yang dilakukan dalam masa di antara lima hingga lima
belas minit dan ia menggunkan situasi pengajaran sebenar untuk
membangunkan kemahiran dan membantu untuk mendapatkan
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai seni mengajar.

Set Induksi Alat bantu mengajar

Guru telah menggunakan kaedah Guru telah menggunakan slaid sebagai


mengajar set induksi sebelum alat bantu mengajar untuk
memulakan sesi pengajaran dan meningkatkan kefahaman pelajar.
pembelajaran. Set induksi yang
digunakan adalah tayangan video.

Kaedah Pengajaran Mikro

Kaedah menyoal Kaedah Menerang

Kaedah ini mewujudkan komunikasi Guru telah memberi penerangan


dua hala dalam kelas. Selain itu, kepada pelajar tentang topik yang
kaedah ini membolehkan murid
ingin diajar supaya murid dapat
lebih menumpukan perhatian
semasa p&p dijalankan.
memahami kandungan diajar oleh
guru.