Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5


TARIKH 11 Mac 2019 (Isnin)
MASA 12.30 – 1.00 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Mendengar dan Bertutur
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan (Kembara Selamat)
STANDARD 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
KANDUNGAN dengan tepat menggunakan sebutan yag jelas dan intonasi
yang betul.
STANDARD 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan
PEMBELAJARAN tepat, sebutan yang jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang mengandungi laras bahasa
yang sesuai
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) meneliti dan memahami maklumat dalam gambar “Kembara Selamat”.
b) menceritakan sekurang-kurangnya empat peraturan keselamatan
menggunakan kemudahan awam berdasarkan gambar dan frasa dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami maklumat dalam gambar
2. Murid memceritakan sesuatu perkara yang pernah dialami berdasarkan
gambar dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai
3. Murid mencatat maklumat tentang peraturan keselamatan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Kata bantu
KRITERIA Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
KEJAYAAN yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
TARIKH 12 Mac 2019 (Selasa)
MASA 10.30 – 11.30 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Membaca
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan (Aku di Pesawat)
STANDARD 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi
KANDUNGAN memupuk minat membaca
STANDARD 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera untuk meningkatkan daya fikir secara
PEMBELAJARAN kritis
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca dan menganalisis sebuah puisi jenis sajak yang bertajuk “Aku
di Pesawat.”
b) menyenaraikan dan memberikan pendapat tentang lima ciri keselamatan
yang terdapat di dalam pesawat.
AKTIVITI 1. Murid membaca dan menganalisis teks dan puisi
2. Murid menyenaraikan dan memberikan pendapat tentang cirri-ciri
keselamatan yang terdapat dalam teks
3. Murid menyenaraikan perkataan berwarna merah dalam puisi
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Makna perkataan
KRITERIA Membaca pelbagai bahan sastera untuk meninngkatkan daya fikir secara kritis
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 13 Mac 2019 (Rabu)


MASA 11.30 – 12.30 tengahari
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Menulis
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan (Berhemah di Jalan Raya)
STANDARD 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan
KANDUNGAN menggunakan bahasa yang sopan.
STANDARD 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan betul berbentuk
PEMBELAJARAN syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa
yang santun.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) menulis sebuah karangan berbentuk syarahan tentang amalan-amalan
yang dapat mengelakkan kemalangan di jalan raya berdasarkan
maklumat yang diberi.
b) membaca dan meneliti sebuah teks syarahan bertajuk “Berhemah di
jalan Raya” yang terdapat dalam buku teks
AKTIVITI 1. Murid menulis karangan berbentuk syarahan
2. Murid membaca dan meneliti teks syarahan
3. Murid bercerita tentang maklumat yang terdapat dalam teks dengan tepat
dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Kata kerja
KRITERIA Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan betul berbentuk syarahan, ucapan dan
KEJAYAAN pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 15 Mac 2019 (Jumaat)


MASA 9.00 – 10.00 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Mendengar dan Bertutur
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan (Lima Sahabat Rimba)
STANDARD 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara
KANDUNGAN kreatif melalui lakonan secara didik hibur
STANDARD 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
PEMBELAJARAN serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
melalui lakonan.
b) membaca dan memahami sekurang-kurangnya empat maklumat untuk
membuat ulasan.
AKTIVITI 1. Murid mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul melalui lakonan
2. Murid membaca dan memahami maklumat untuk membuat ulasan
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Kata ganti diri
KRITERIA Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta
KEJAYAAN menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 14 Mac 2019 (Khamis)


MASA 12.00 – 1.00 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Tatabahasa
TEMA KESELAMATAN
TAJUK Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan (Mengikuti Lawatan)
STANDARD 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam
KANDUNGAN pelbagai situasi dengan betul.
STANDARD 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai
PEMBELAJARAN situasi dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) mengenalpasti enam kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan.
b) membina sekurang-kurangnya lima ayat menggunakan kata ganda
berentak yang diberi.
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks
2. Membina ayat menggunakan kata ganda berentak
3. Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak
4. Merujuk kamus untuk mencari maksud kata ganda berentak yang terdapat
dalam teks
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
6. Murid membuat latihan di buku tulis.

SISTEM BAHASA Kata ganda berentak


KRITERIA Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
(EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain
REFLEKSI