Anda di halaman 1dari 27

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MODUL, TAJUK,
CADANGAN
STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI
MG PENAKSIRAN/
KANDUNGAN/ OBJEKTIF PEMBELAJARAN (RUJUK BUKU PANDUAN)
CATATAN
PEMBELAJARAN
MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.1.1 Menyenaraikan Aktiviti: Penilaian P&P :
1 aktiviti fizikal yang 1. Video berkaitan permainan: a) Bersoal jawab
2/1-6/1/17 Tajuk: menyumbang a) Galah panjang b) Pemerhatian
Kesihatan Diri dan kepada b) Ketingting
Reproduktif pertumbuhan dan c) Permainan lain yang sesuai EMK:
 Aktiviti fizikal perkembangan 2. Bersoal jawab dan Keusahawanan – Daya
yang sihat. membincangkan aktiviti fizikal tahan kental
Objektif Pembelajaran: yang dapat menyumbang dan
1.1 Mengetahui dan mencapai perkembangan fizikal TMK:
memahami yang sihat. Video
pertumbuhan dan a) Apakah aktiviti yang dilihat?
perkembangan fizikal b) Mengapakah kita melakukan Modul:
yang sihat. aktiviti tersebut. m/s : 1 – 3
3. Murid menyenaraikan aktiviti
fizikal.
Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.1.2 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


2 aktiviti fizikal untuk 1. Bersoal jawab tentang aktiviti a) Bersoal jawab
9/1- Tajuk: mencapai fizikal yang dapat menyumbang b) Pemerhatian
13/1/17 Kesihatan Diri dan pertumbuhan dan dan mencapai perkembangan
Reproduktif perkembangan aktiviti yang sihat. EMK:
 Menyenaraikan fizikal yang sihat. 2. Menjalankan aktiviti di tempat Keusahawanan - Daya
Aktiviti fizikal yang sesuai tahan kental

Objektif Pembelajaran: Modul:


1.1 Mengetahui dan m/s : 1 – 3
memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal Nilai :
yang sihat Bekerjasama
Kesihatan diri
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.1.3 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


3 pemakanan yang 1. Mempamerkan pelbagai gambar Soal-jawab, lembaran
16/1- Tajuk: seimbang untuk makanan yang seimbang. kerja
20/1/17 Kesihatan Diri dan pertumbuhan dan 2. Memilih dan menampal gambar
Reproduktif perkembangan secara berkumpulan mengikut EMK:
 Makanan Seimbang fizikal yang sihat. amalan pemakanan seimbang. - Kreatif
(lampiran 1) - Mengkategorikan
Objektif Pembelajaran: 3. Perbincangan tentang kriteria
1.1 Mengetahui dan pemakanan yang seimbang
memahami untuk pertumbuhan dan Modul:
pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. m/s : 4 – 6
perkembangan fizikal
yang sihat. BBB: Gambar pelbagai jenis makanan
dan lembaran kerja. Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.1.4 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


4 postur yang betul 1. Pamerkan lampiran 1. Pemerhatian, soal jawab
23/1- Tajuk: untuk pertumbuhan 2. Bersoal-jawab berkaitan postur dan lembaran kerja.
27/1/17 Kesihatan Diri dan dan perkembangan yang betul.
Reproduktif fizikal. 3. Menerangkan maksud postur EMK:
 Mengenal postur yang betul dengan murid - Kreatif
badan. dijadikan ‘role model’. Gambar - Fleksibel
dipamerkan sebagai rujukan - Peka kepada
murid. (Lampiran 1). perkara sekeliling
Objektif Pembelajaran: - Bersoal jawab tentang
1.1 Mengetahui dan pertumbuhan fizikal yang Modul:
memahami betul dan faktor yang m/s : 7 – 9
pertumbuhan dan mempengaruhi postur yang
perkembangan fizikal baik.
yang sihat. 4. Penilaian Nilai :
- Penilaian dijalankan dengan Keyakinan diri
permainan ‘musical chairs’ Patuh pada arahan
- Murid dinasihatkan untuk
duduk, berdiri dan berjalan
dengan postur yang betul.
- Murid yang tidak duduk
dengan postur yang betul
akan dikeluarkan daripada
permainan sehingga murid
yang terakhir dikira sebagai
pemenang.
5. Edarkan lembaran kerja
(Lembaran Kerja 1)

BBB: Gambar postur yang betul dan


salah, lembaran kerja, kerusi dan
radio.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.1.5 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


5 kepentingan rehat 1. Bincangkan kepentingan rehat Pemerhatian, soal jawab
30/2- Tajuk: dan tidur yang dan tidur yang mencukupi untuk dan lembaran kerja.
3/2/17 Kesihatan Diri dan mencukupi untuk pertumbuhan serta
Reproduktif pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. EMK:
 Masa Rehat Dan perkembangan (Lampiran 1 m/s 11) - Berani
Tidur Yang Cukup. fizikal yang sihat. 2. Menunjukkan gambar - Peka
pertumbuhan dan perkembangan - Mengkategorikan
fizikal yang sihat berkaitan kriteria
Objektif Pembelajaran: dengan tidur dan rehat yang
1.1 Mengetahui dan cukup. ( Lampiran 2 m/s 12) Modul:
memahami 3. Murid memadankan penyataan m/s : 10 – 17
pertumbuhan dan yang sesuai denagan gambar
perkembangan fizikal yang menunjukkan murid yang
yang sihat. ceria dan murid letih. Nilai :
4. Edarkan lembaran kerja 1 dan 2 Berani, bekerjasama
(m/s 14,16)

BBB: Gambar dan lembaran kerja


MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.2.1 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :
6 maksud dan 1 Perbincangan tentang maksud Soal jawab, Pemerhatian,
6/2- Tajuk: situasi sentuhan sentuhan selamat dan sentuhan Lembaran Kerja
10/2/17 Kesihatan Diri dan tidak selamat tidak selamat.
Reproduktif 2 Demonstrasi dengan EMK:
 Sentuhan Tidak menggunakan murid sebagai Berani
Selamat. model.
3 Murid menyatakan bahagian- Modul:
bahagian sentuhan selamat dan m/s : 18
Objektif Pembelajaran: sentuhan tidak selamat
1.2 Mendemonstrasi 4 Memadankan kad perkataan
keupayaan dan Nilai :
kemahiran untuk BBB : Model tubuh badan, kad Menghargai diri
menangani pengaruh imbasan
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.2.2 Berkata TIDAK Aktiviti:


7 kepada sentuhan 1 Bersoal jawab berdasarkan You Penilaian P&P :
13/2- Tajuk: tidak selamat tube/ slaid / gambar pelbagai Soal jawab, Pemerhatian,
17/2/17 Kesihatan Diri dan situasi sentuhan yang selamat Lembaran Kerja
Reproduktif dan tidak selamat.
 Sentuhan Tidak 2 Perbincangan tentang respon EMK:
Selamat. murid terhadap situasi sentuhan Berani
yang selamat dan tidak selamat.
3 Murid dibimbing untuk TMK:
Objektif Pembelajaran: mengatakan tidak kepada slaid
1.2 Mendemonstrasi sentuhan tidak selamat dengan
keupayaan dan menunjukkan respon yang Modul:
kemahiran untuk sepatutnya. m/s : 19-21
menangani pengaruh 4 Murid melakukan aktiviti di dalam
dalaman dan luaran lembaran kerja.
yang mempengaruhi Nilai :
kesihatan diri dan BBB : Slaid/gambar, Lembaran Kerja Menghargai diri
reproduktif

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal Aktiviti: Penilaian P&P :


8 1.2.3 Mengenal pasti 1. Mempamerkan beberapa gambar Soal jawab, pemerhatian
20/2- Tajuk: individu yang individu
24/2/17 Kesihatan Diri dan mungkin 2. Murid menyenaraikan individu EMK:
Reproduktif melakukan yang berada di sekeling mereka - Peka kepada
 Sentuhan Tidak sentuhan tidak 3. ( di sekolah, di rumah, di taman perkara sekeliling
Selamat. selamat permainan dan sebagainya). - Kreativiti dan
4. Menjalankan aktiviti main inovasi
Objektif Pembelajaran: peranan antara murid dengan
1.2 Mendemonstrasi orang yang tidak dikenali. Modul:
keupayaan dan m/s : 22
kemahiran untuk BBB: gambar
menangani pengaruh :
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan Nilai :
reproduktif Berani
Peka
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal Aktiviti: Penilaian P&P :


9 1.2.4 Menyatakan 1. Mempamerkan beberapa gambar c) Bersoal jawab
27/2- Tajuk: tinfakan yang perlu sentuhan tidak selamat. d) Pemerhatian
3/3/17 Kesihatan Diri dan diambil jika berlaku 2. Murid menyatakan tindakan yang
Reproduktif sentuhan tidak perlu diambil jika berlaku EMK:
 Sentuhan Tidak selamat. sentuhan tidak selamat. Berani mengambil risiko
Selamat. 3. Mempamerkan beberapa gambar
murid akan menyebut perkataan TMK:
‘TIDAK” terhadap sentuhan tidak Video
Objektif Pembelajaran: selamat.
1.2 Mendemonstrasi Modul:
keupayaan dan BBB: gambar m/s : 22
kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan Nilai :
reproduktif Bekerjasama
Kesihatan diri

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.3.1 Memilih makanan Aktiviti: Penilaian P&P :


10 dan minuman yang 1. Mengumpul gambar-gambar Pemerhatian, soal jawab.
6/3- Tajuk: berkhasiat pada makanan dan minuman
10/3/17 Pemakanan setiap kali waktu berkhasiat.
 Makanan Dan makan. 2. Mengkelaskan makanan EMK:
Minuman berkhasiat mengikut waktu Suka memerhati
Berkhasiat. makan.
3. Perbincangan. Modul:
Objektif Pembelajaran: m/s : 27
1.3 Mengetahui dan BBB : katalog pasaraya, kad manila.
mengamalkan Nilai :
pemakanan yang sihat Bekerjasama
dan selamat.

MINGGU cuti pertengahan penggal 1


11
13/3-
17/3/17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.3.2 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


12 kepentingan 1. Aktiviti berkumpulan (main Pemerhatian, soal jawab.
20/3- Tajuk: pengambilan peranan).
24/3/17 Pemakanan makanan dan 2. Kumpulan pemerhati memilih EMK:
 Kepentingan minuman yang makanan seimbang dalam aktiviti Sangat peka kepada
Makanan Dan berkhasiat main peranan dan catat di papan peluang.
Minuman tulis.
Berkhasiat. 3. Perbincangan mengenai Modul:
makanan yang dipilih . m/s : 26
Objektif Pembelajaran: 4. Lembaran Kerja (m/s 28)
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan BBB : kad perkataan, gambar Nilai :
pemakanan yang sihat (m/s 27). Mengamal cara hidup
dan selamat. sihat

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.3.3 Mengenalpasti Aktiviti: Penilaian P&P :


13 jenis makanan dan 1. Penayangan slaid tentang Pemerhatian, soal jawab.
27/3- Tajuk: minuman yang perbezaan saiz tubuh badan.
31/3/17 Pemakanan boleh 2. Soal jawab berkaitan slaid. EMK:
 Makanan Dan menyebabkan 3. Penerangan tentang punca Menilai
minuman Penyebab berat badan obesiti.
Obesiti. berlebihan dan 4. Mempamerkan gambar jenis – TMK:
obesiti jenis makanan dan minuman slaid
Objektif Pembelajaran: yang berkhasiat dan tidak
1.3 Mengetahui dan berkhasiat. Modul:
mengamalkan 5. Kenalpasti gambar jenis-jenis m/s : 29
pemakanan yang sihat makanan yang boleh
dan selamat. menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti. Nilai :
6. Murid menyiapkan lembaran Menjaga kesihatan diri
kerja.

BBB : Kad gambar, slaid dan lembaran


kerja.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.3.4 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


14 pengambilan 1. Mempamerkan gambar jenis- Pemerhatian, Soal-jawab
3/4-7/4/17 Tajuk: makanan dan jenis makanan dan minuman
Pemakanan minuman mengikut (lampiran 2) EMK:
 Mengambilan keperluan. 2. Menerangkan tentang amalan Mengambil berat,
makanan dan pengambilan makanan dan mengambil tahu
minuman. minuman mengikut keperluan.
3. Murid menyiapkan lembaran Modul:
Objektif Pembelajaran: kerja 1 m/s : 31-32
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan BBB: slaid, lembaran kerja
pemakanan yang sihat Nilai :
dan selamat. Menjaga kesihatan diri

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.3.5 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


15 tabiat makan dan 1. Lakonkan edaran yang diberikan. Soal-jawab, lakonan
10/4- Tajuk: minum yang sihat. 2. Bersoal jawab tentang makanan
16/4/17 Pemakanan dan minuman yang berkhasiat EMK:
 Tabiat Makan Dan 3. Mengedarkan lembaran kerja Peka
Minum. lanjutan..
Modul:
Objektif Pembelajaran: m/s : 34-37
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat Nilai :
dan selamat. Menjaga kesihatan diri
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.3.6 Menceritakan Aktiviti: Penilaian P&P :


16 tabiat pengambilan 1. Membincangkan hasil tugasan ( Soal jawab
17/4-23/4 Tajuk: makanan dan rekod amalan permakanan Pemerhatian
Pemakanan minuman dalam harian)
 Mengamalkan kalangan ahli 2. Bersoal jawab tentang EMK:
pemakanan yang keluarga. pengambilan makanan dan Bertanggungjawab
sihat dan selamat. minuman murid pada hari
semalam. Modul:
Objektif Pembelajaran: 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. m/s : 35-37
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan BBB: Borang soal selidik.
pemakanan yang sihat Nilai :
dan selamat. Berdisiplin

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.3.7 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


17 pengaruh rakan 1. Tayangan klip video/kad gambar Soal-jawab ,
24/4- Tajuk: dalam 2. Paparan keratan akhbar/majalah pemerhatian, lembaran
30/4/17 Pemakanan pengambilan mengenai iklan makanan dan kerja
 Pengaruh Rakan makanan dan minuman
Dan Media Dalam minuman. 3. Perbincangan tentang bahan
Pengambilan 1.3.8 Menyatakan iklan EMK:
Makanan Dan pengaruh media 4. Murid menyatakan kesan Mengambil tahu
Minuman. dalam daripada pengaruh rakan dan Boleh menerima teguran
pengambilan media dalam pengambilan
Objektif Pembelajaran: makanan dan makanan dan minuman. Modul:
1.3 Mengetahui dan minuman. 5. Menyiapkan lembaran kerja 1 m/s : 38-39
mengamalkan (Rujuk Modul m/surat 39)
pemakanan yang sihat
dan selamat. Nilai :
Bertanggungjawab
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.4.1 Mengenali jenis Aktiviti: Penilaian P&P :


18 bahan ketagihan 1. Tayangan slaid atau kad gambar Soal-jawab, pemerhatian
1/5-7/5/17 Tajuk: iaitu rokok, dadah 2. Permainan kotak beracun (sebut
Penyalahgunaan Bahan dan alkohol. dan eja) EMK:
 Jenis Dan Kesan 3. Padankan gambar dengan Mengambil tahu
Penyalahgunaan perkataan
Bahan. Modul:
m/s : 40
Objektif Pembelajaran:
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan Nilai :
bahan serta Bertanggungjawab
berkemahiran
menangani situasi
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.4.2 Menceritakan Aktiviti: Penilaian P&P :


19 kesan negatif 1 Bermain permainan “musical Perbincangan, soal-jawab
8/5- Tajuk: merokok, chair”
14/5/17 Penyalahgunaan Bahan mengambil dadah 2 Mengenal pasti bahan-bahan EMK:
 Kesan Negatif dan alkohol yang boleh menyebabkan Berani
Penyalahgunaan terhadap kesihatan ketagihan.
Bahan. diri serta orang 3 Aktiviti kumpulan (perbincangan Modul:
lain. kesan negatif penyalahgunaan m/s : 40
Objektif Pembelajaran: bahan).
1.4 Mengetahui jenis dan 4 Pembentangan
kesan penyalahgunaan Nilai :
bahan serta BBB:kerusi dan radio Bekerjasama
berkemahiran
menangani situasi
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.4.3 Melaporkan Aktiviti: Penilain P&P :


20 kepada orang 1. Bincang dan kenalpasti orang Membuat laporan lisan.
15/5- Tajuk: dewasa berkaitan dewasa yang boleh menerima
21/5/17 Penyalahgunaan Bahan penyalahgunaan laporan. EMK:
 Melapor bahan dalam 2. Mengenalpasti cara melapor Berani
Penyalahgunaan kalangan rakan. kepada orang dewasa berkenaan
Bahan. rakan yang terlibat dalam Modul:
penyalahgunaan bahan seperti m/s : 43
Objektif Pembelajaran: rokok, dadah dan alkohol.
1.4 Mengetahui jenis dan (Lampiran guru)
kesan penyalahgunaan Contoh laporan: Nilai :
bahan serta - Membuat laporan lisan kepada Menyayangi diri
berkemahiran guru atau ibu bapa.
menangani situasi - Membuat laporan secara bertulis
berisiko terhadap diri, kepada guru.
keluarga dan
masyarakat.

MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.4.4 Berkata “TIDAK” Aktiviti: Penilain P&P :


21 kepada pelawaan 1. Menyanyikan lagu “ OBAT”. Soal-jawab,
22/5-28/5 Tajuk: penyalahgunaan 2. Membuat simulasi “ aksi perbincangan
/17 Penyalahgunaan Bahan bahan. pemabuk, aksi penagih dadah,
 Pelawaan aksi perokok”. EMK:
Penyalahgunaan 3. Soal-jawab Berani
Bahan.
BBB: Radio, lirik lagu. Modul:
Objektif Pembelajaran: m/s : 44
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan :
bahan serta
berkemahiran
menangani situasi Nilai :
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU cuti pertengahan tahun


22
29/5-
4/6/17
MINGGU
23
5/6-
11/6/17
MINGGU 1. Kesihatan Fizikal 1.4.5 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :
24 gaya hidup sihat 1. Nyanyikan lagu dalam Lampiran Pemerhatian
12/6- Tajuk: dengan tidak 1.
18/6/17 Penyalahgunaan Bahan menyalahguna 2. Membuat simulasi mengenai EMK:
 Gaya Hidup Sihat. bahan. penyalahgunaan bahan. Berani
Lampiran guru:
Objektif Pembelajaran: 3. cth: Aksi pemabuk Modul:
1.4 Mengetahui jenis dan a. Aksi penagih dadah m/s : 44-48
kesan penyalahgunaan b. Aksi perokok
bahan serta 4. Apakah yang dilihat daripada Nilai :
berkemahiran simulasi di atas? Menghargai diri
menangani situasi 5. cth: Apakah yang murid akan
berisiko terhadap diri, lakukan untuk mengelakkan
keluarga dan penyalahgunaan bahan ?
masyarakat.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.1.1 Mempamerkan Aktiviti: Penilaian P&P :


25 Emosi Dan Sosial. perasaan seperti 1. Bersoal jawab mengenai Soal - jawab ,
19/6- bimbang, cemas tayangan. (Patong_Beach_2004). Pemerhatian
25/6/17 Tajuk: dan tidak selamat. 2. Guru mempamerkan kad gambar
Pengurusan Mental Dan (Lampiran 1). EMK:
Emosi 3. Melengkapkan lembaran kerja. Berani
 Mengenal pelbagai 4. Memadan gambar dengan
jenis emosi situasi. TMK:
5. ( Lembaran kerja 1). Video
6. Membincangkan jawapan.
Objektif Pembelajaran: Modul:
2.1 Mengetahui pelbagai BBB: CD video Tsunami, kad gambar. m/s : 47-49
jenis emosi,
kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk Nilai :
meningkatkan Menghargai nyawa
kesihatan mental
dalam kehidupan
seharian..

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.1.2 Menunjuk cara Aktiviti: Penilaian P&P :


26 Emosi Dan Sosial. yang sihat ketika 1. Melakonkan situasi bimbang, Soal-jawab, Pemerhatian
26/6- meluahkan cemas dan tidak selamat
2/7/17 Tajuk: perasaan kepada berdasarkan kad situasi satu EMK:
Pengurusan Mental Dan orang yang boleh persatu. Berani
Emosi dipercayai. 2. Guru bersoal jawab tentang
orang yang boleh dipercayai Modul:
Objektif Pembelajaran: 3. Guru menerangkan cara yang m/s : 50 - 51
2.1 Mengetahui pelbagai sihat untuk meluahkan perasaan
jenis emosi, diri seperti rasa bersalah,
kepentingan dan cara bimbang, takut, marah, cemburu Nilai :
mengurus emosi untuk dan tidak selamat. Kerjasama, Berani
meningkatkan
kesihatan mental
dalam kehidupan BBB : Kad situasi
seharian..
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.1.3 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


27 Emosi Dan Sosial. sikap positif untuk 1. Menunjukkan gambar-gambar Padanan Kad Imbasan
3/7-9/7/17 mengurus yang bernilai positif(senyum,
Tajuk: perasaan diri gembira, bangga) EMK:
Pengurusan Mental Dan seperti rasa 2. Berbincang tentang kepentingan Berani
Emosi bersalah, bimbang, nilai-nilai positif
 Pengurusan takut, marah, 3. Memadankan perasaan positif Modul:
Perasaan cemburu dan tidak mengatasi sikap negatif m/s : 50 - 51
selamat.
Objektif Pembelajaran:
2.1 Mengetahui pelbagai BBB : Gambar, kad padan
jenis emosi, Nilai :
kepentingan dan cara Kerjasama, Berani
mengurus emosi untuk
meningkatkan
kesihatan mental
dalam kehidupan
seharian..

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.1.4 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


28 Emosi Dan Sosial. perasaan yang 1. Memaparkan gambar keluarga Soal-jawab, Pemerhatian
10/7- wujud akibat yang mendapat ahli baru dan
16/7/17 Tajuk: perubahan yang kematian ahli keluarga. EMK:
Pengurusan Mental Dan berlaku dalam 2. Bersoal jawab berdasarkan Berani
Emosi keluarga dan kedua-dua gambar tersebut.
 Kestabilan Emosi persekitaran 3. Murid menyenaraikan perasaan Modul:
seperti yang wujud daripada perubahan m/s : 52 - 54
Objektif Pembelajaran: pertambahan dan yang berlaku dalam keluarga
2.1 Mengetahui pelbagai kehilangan ahli tersebut.
jenis emosi, dalam keluarga. 4. Berbincang jawapan Lembaran
kepentingan dan cara Kerja 1. Nilai :
mengurus emosi untuk Kerjasama, Berani
meningkatkan
kesihatan mental BBB :Gambar keluarga, Lembaran
dalam kehidupan Kerja
seharian..
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.2.1 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


29 Emosi Dan Sosial. perbezaan fizikal 1. Memaparkan gambar budak Pemerhatian
17/7- perempuan dan lelaki dan perempuan.
23/7/17 Tajuk: lelaki. 2. Bersoal jawab tentang gambar EMK:
Kekeluargaan 2.2.2 Menceritakan yang dipaparkan. Kreativiti-
 Perbezaan Fizikal perbezaan antara 3. Menerangkan dengan lebih Mengkategorikan kriteria.
Lelaki Dan perawakan terperinci tentang perbezaan
Perempuan. perempuan dan antara lelaki dan perempuan. Modul:
lelaki. 4. Murid menyenaraikan perbezaan m/s : 55 - 58
Objektif Pembelajaran: fizikal antara lelaki dan
2.2 Mengetahui peranan perempuan di dalam lembaran
diri sendiri dan ahli kerja 1.
keluarga serta Nilai :
kepentingan institusi BBB: Gambarajah model tubuh badan Menghargai diri
kekeluargaan dalam lelaki dan perempuan, Lembaran
aspek kesihatan kerja.
keluarga.

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.2.3 Menghargai diri Aktiviti: Penilaian P&P :


30 Emosi Dan Sosial. dan gembira 1. Membahagikan murid – murid Lembaran Kerja /
24/7- dilahirkan sebagai kepada dua kumpulan jantina. Pemerhatian
30/7/17 Tajuk: lelaki atau 2. Murid perempuan melakonkan
Kekeluargaan perempuan aksi ibu di rumah seperti EMK:
 Menghargai Diri memasak dan menyidai baju. Kreativiti – Membanding
Sebagai Lelaki Dan 3. Murid lelaki melakonkan aksi beza
Perempuan. bapa di rumah seperti memotong
rumput. Modul:
Objektif Pembelajaran: 4. Aktiviti berkumpulan – m/s : 63 - 65
2.2 Mengetahui peranan menyenaraikan kelebihan
diri sendiri dan ahli sebagai lelaki atau perempuan.
keluarga serta 5. Setiap kumpulan mempamerkan
kepentingan institusi hasil dapatan. Nilai :
kekeluargaan dalam 6. Penerangan mengenai sikap Menghormati antara satu
aspek kesihatan menghormati antara satu sama sama lain
keluarga. lain tanpa mengira jantina.
7. Murid melengkapkan lembaran
kerja 1.

BBB: Lembaran kerja


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.2.4 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


31 Emosi Dan Sosial. sikap menghormati 1. Membahagikan murid- murid Pemerhatian
31/8- antara satu sama kepada dua kumpulan jantina.
6/8/17 Tajuk: lain tanpa mengira 2. Murid perempuan melakonkan EMK:
Kekeluargaan jantina. aksi ibu di rumah seperti - Berani
 Menghormati Tanpa memasak dan menyidai baju - Daya kreativiti dan
Mengira Jantina. 3. Murid lelaki melakonkan aksi inovasi
bapa di rumah seperti memotong
Objektif Pembelajaran: rumput.
2.2 Mengetahui peranan 4. Aktiviti berkumpulan- Modul:
diri sendiri dan ahli menyenaraikan kelebihan m/s : 63
keluarga serta sebagai lelaki atau perempuan.
kepentingan institusi 5. Setiap kumpulan mempamerkan
kekeluargaan dalam hasil dapatan.
aspek kesihatan 6. Penerangan mengenai sikap Nilai :
keluarga. menghormati antara satu sama Hormat menghormati
lain tanpa mengira jantina.
7. Murid melengkapkan lembaran
kerja 1.

BBB: Lembaran Kerja


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.3.1 Mematuhi ajaran Aktiviti: Penilaian P&P :


32 Emosi Dan Sosial. agama. 1. Menamakan tempat- tempat Soal jawab, Pemerhatian,
7/8- ibadat. Hasil kerja murid.
13/8/17 Tajuk: 2. Permainan mengenai perayaan
Perhubungan utama mengikut kaum / agama. EMK:
 Patuh Pada Agama 3. Melabelkan pakaian yang sesuai Keusahawanan :
untuk ke rumah ibadat. Tolenrasi
Objektif Pembelajaran:
2.3 Mengetahui dan BBM : Gambarajah, lembaran kerja Kreativiti dan inovasi :
mengaplikasi 1.1.8 – Mengenal objek,
kemahiran situasi @ fenomena
interpersonal dan sekeliling yang berkaitan.
komunikasi berkesan
dalam kehidupan Modul:
seharian. m/s : 66

Nilai :
Hormat- menghormati,
bertanggungjawab, kasih
sayang.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.3.2 Menzahirkan kasih Aktiviti: Penilaian P&P :


33 Emosi Dan Sosial. sayang yang 1. Nyanyi lagu “ Satu- satu sayang Soal jawab, pemerhatian.
14/8- berbeza kepada Ibu”.
20/8/17 Tajuk: Tuhan, diri, ibu 2. Menerangkan mengenai EMK:
Perhubungan bapa/ penjaga, ahli kepentingan beragama dan kasih Keusahawanan :
 Menzahirkan keluarga guru dan sayang ( Tuhan, ibu bapa, diri Bertanggungjawab
Perasaan Yang rakan. sendiri, ahli keluarga, guru dan
Berbeza. rakan ). Kreativiti dan inovasi :
3. Menyenaraikan keutamaan kasih 1.1.8 – Mengenal objek,
Objektif Pembelajaran: sayang ( Tuhan, ibu bapa, diri situasi @ fenomena
2.3 Mengetahui dan sendiri, ahli keluarga, guru dan sekeliling yang berkaitan.
mengaplikasi rakan ).
kemahiran Modul:
interpersonal dan BBM : m/s : 66
komunikasi berkesan - Gambarajah
dalam kehidupan - Lembaran kerja.
seharian.
Nilai :
Hormat- menghormati,
kasih sayang
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, 2.3.3 Menunjukkan rasa Aktiviti: Penilaian P&P :


34 Emosi Dan Sosial. kasih sayang tanpa 1. Tayangan video 1Malaysia. Memadankan perayaan
21/8- membezakan 2. Perbincangan berdasarkan video dengan gambar yang
27/8/17 Tajuk: individu atau (sesi soal jawab). sesuai
Perhubungan kumpulan seperti 3. Guru memberi penerangan
 Menunjukkan Rasa tidak membuli dan tentang cara – cara menunjukkan
Kasih Sayang. menyakiti orang kasih sayang tanpa membezakan EMK:
lain. individu atau kumpulan. Autonomi
Objektif Pembelajaran: 4. Lembaran kerja
2.3 Mengetahui dan TMK
mengaplikasi Video
kemahiran BBM :
interpersonal dan - Video Modul:
komunikasi berkesan - Lembaran Kerja (m/s 71) m/s : 70 - 71
dalam kehidupan
seharian.

Nilai :
Hormat – menghormati
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 2. Kesihatan Mental, Aktiviti: Penilaian P&P :


35 Emosi Dan Sosial. 2.3.4 Mengamalkan rasa 1. Perbincangan berdasarkan video Menandakan pada
28/8- syukur kepada (sesi soal jawab). gambar yang
3/9/17 Tajuk: Tuhan dan terima 2. Murid menyatakan cara menunjukkan rasa
Perhubungan kasih sesama mengamalkan rasa syukur syukur kepada Tuhan
 Mengamalkan Rasa manusia. kepada Tuhan dan berterima dan terima kasih
Syukur Kepada kasih sesama manusia. sesama manusia.
Tuhan 3. Lembaran kerja

Objektif Pembelajaran: EMK:


2.3 Mengetahui dan BBM : Membina jaringan sosial
mengaplikasi - Video
kemahiran - Lembaran Kerja (m/s 71) TMK:
interpersonal dan Video
komunikasi berkesan
dalam kehidupan
seharian. Modul:
m/s : 72 - 73

Nilai :
Bersyukur
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 3. Kesihatan 3.1.1 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


36 Persekitaran tanda-tanda 1. Mempamerkan kad gambar. Soal-jawab , Pemerhatian
4/9- konjunktivitis. 2. Bersoal jawab berkaitan
10/9/17 Tajuk: konjunktivitis. EMK:
Penyakit 3.1.2 Menyatakan cara 3. Perbincangan tentang cara - Berani
 Tanda-Tanda mengelak daripada mengelak dan langkah-langkah - Tanggungjawab
Konjunktivitis jangkitan mengatasi jangkitan sosial
 Cara Mengelak konjunktivitis. konjunktivitis.
Jangkitan Modul:
Konjunktivitis BBB: Kad gambar & lembaran kerja. m/s : 75 - 78

Objektif Pembelajaran:
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara Nilai :
mencegah serta Kebersihan diri
mengelak risiko
penyakit dalam
kehidupan seharian.

MINGGU Cuti Pertengahan Penggal 2


37
11/9-
17/9/17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 3. Kesihatan 3.1.3 Menyatakan Aktiviti: Penilaian P&P :


38 Persekitaran langkah-langkah 1. Mempamerkan kad gambar. Soal-jawab , Pemerhatian
18/9- yang perlu diambil 2. Perbincangan berdasarkan kad
24/9/17 Tajuk: atau diawasi jika gambar yang dipamerkan. EMK:
Penyakit mengalami 3. Penerangan langkah-langkah - Berani
 Langkah-Langkah konjunktivitis. yang perlu diambil jika - Tanggungjawab
Yang Perlu Diambil mengalami konjunktivitis. sosial
Atau Diawasi Jika
Mengalami BBB: Kad gambar & lembaran kerja.
Konjunktivitis. Modul:
m/s : 79 - 81
Objektif Pembelajaran:
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara
mencegah serta Nilai :
mengelak risiko Kebersihan diri
penyakit dalam
kehidupan seharian.

MINGGU 3. Kesihatan 3.1.4 Mengenali penyakit Aktiviti: Penilaian P&P :


39 Persekitaran tidak berjangkit 1. Mempamerkan kad gambar Soal-jawab , Pemerhatian
25/9- seperti ketumbit mengenai penyakit tidak
1/10/17 Tajuk: mata,sakit berjangkit. EMK:
Penyakit telinga,hidung 2. Melabelkan nama penyakit - Berani
 Mengenali Penyakit berdarah,ekzema menggunakan kad perkataan. - Tanggungjawab
Tidak Berjangkit dan alahan. sosial
BBB: Kad gambar,kad perkataan &
Objektif Pembelajaran: lembaran kerja. Modul:
3.1 Mengetahui jenis m/s : 82 - 84
penyakit dan cara
mencegah serta :
mengelak risiko Kebersihan diri
penyakit dalam
kehidupan seharian. Nilai :
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 3. Kesihatan 3.1.5 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


40 Persekitaran tanda-tanda 1. Memaparkan kad-kad gambar Lembaran kerja
2/10- penyakit tidak penyakit tidak berjangkit.
8/10/17 Tajuk: berjangkit. 2. Perbincangan tentang tanda- EMK:
Penyakit 3.1.6 Menyatakan tanda penyakit tidak berjangkit. Keusahawanan
 Penyakit Tidak langkah-langkah
Berjangkit. yang perlu diambil Modul:
atau diawasi jika BBB: Kad-kad gambar m/s : 85
Objektif Pembelajaran: mengalami
3.1 Mengetahui jenis penyakit tidak
penyakit dan cara berjangkit. Nilai :
mencegah serta Kebersihan diri dan
mengelak risiko persekitaran
penyakit dalam
kehidupan seharian.

MINGGU 3. Kesihatan 3.2.1 Mengenal pasti Aktiviti: Penilaian P&P :


41 Persekitaran peralatan dan 1. Permainan Kotak Beracun. Soal-jawab, lembaran
9/10- bahan yang 2. Bersoal jawab. kerja
15/10/17 Tajuk: berbahaya di 3. Mempamerkan gambar situasi.
Penyakit rumah, sekolah, 4. Edarkan lembaran kerja. EMK:
 Peralatan Dan taman permainan Memerhati persekitaran
Bahan Yang dan tempat awam. BBB: Kotak, kad gambar, lembaran
Berbahaya. kerja Modul:
 Penyimpanan 3.2.2 Menyenaraikan m/s : 94 - 97
Alatan Dan Bahan. cara penyimpanan
peralatan dan
Objektif Pembelajaran: bahan seperti
3.2 Mengetahui racun dengan Nilai :
kepentingan menjaga selamat. Menjaga keselamatan diri
keselamatan diri dan
mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam
kehidupan seharian.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 3. Kesihatan Aktiviti: Penilaian P&P :


42 Persekitaran 3.2.3 Mengenal pasti 1. Paparkan situasi bergambar. Soal-jawab, lembaran
16/10- situasi tidak 2. Mengenal pasti situasi tidak kerja
22/10/17 Tajuk: selamat di rumah, selamat.
Keselamatan sekolah, taman 3. Bersoal jawab. EMK:
 Situasi Tidak permainan dan 4. Edarkan lembaran kerja. Berani
Selamat tempat awam.
BBB: Situasi bergambar, lembaran Modul:
Objektif Pembelajaran: kerja m/s : 101 - 103
3.2 Mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan diri dan
mendemonstrasi Nilai :
kemahiran kecekapan Menjaga keselamatan diri
psikososial dalam
kehidupan seharian.

MINGGU 3. Kesihatan 3.2.4 Menyatakan kesan Aktiviti: Penilaian P&P :


43 Persekitaran kemalangan dan 1. Tayangan klip video kemalangan Soal jawab dan lembaran
23/10- kecederaan seperti – sumber Youtube kerja
29/10/17 Tajuk: kecatatan kekal http://www.youtube.com/watch?v
Keselamatan tubuh badan =e4ReOiljbeM&NR=1 EMK:
 Kesan Kemalangan 2. Bersoal jawab berkaitan kesan Tanggungjawab sosial
kemalangan.
Objektif Pembelajaran: 3. Murid membincangkan kesan Modul:
3.2 Mengetahui kemalangan dan kecederaan. m/s : 104
kepentingan menjaga (Lampiran 1)
keselamatan diri dan 4. Edarkan lembaran kerja
mendemonstrasi (lembaran 1)
kemahiran kecekapan Nilai :
psikososial dalam BBB: Klip video kemalangan dan kerjasama
kehidupan seharian. lembaran kerja
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 3. Kesihatan 3.2.5 Mengamalkan Aktiviti: Penilaian P&P :


44 Persekitaran langkah-langkah 1. Tayangan klip video amalan Soal jawab, lembaran
30/10- keselamatan untuk keselamatan- sumber youtube kerja dan kertas mahjong
5/11/17 Tajuk: mengelak http://www/youtube.com/watch?v
Keselamatan kemalangan, =B6VCnNglnkw&feature=related EMK:
 Langkah-langkah kecederaan dan 2. Bersoal jawab tentang langkah- Bijak merancang
Keselamatan situasi tidak langkah untuk mengelak
selamat di rumah, kemalangan dan kecederaan
Objektif Pembelajaran: sekolah,taman (Lampiran 1 ) Modul:
3.2 Mengetahui permainan dan 3. Murid menyatakan langkah- m/s : 107
kepentingan menjaga tempat awam pada langkah keselamatan
keselamatan diri dan setiap masa berpandukan gambar situasi
mendemonstrasi dalam kumpulan kecil. (Lampiran Nilai :
kemahiran kecekapan 2) Tolong menolong
psikososial dalam 4. Murid menulis langkah-langkah
kehidupan seharian. keselamatan untuk mengelak
daripada berlaku kemalangan
berpandukan gambar situasi di
atas kertas mahjong.
5. Murid bentang hasil kerja
mereka.

BBB:Gambar situasi,lembaran
kerja,kertas mahjong
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2017 TAHUN 2

MINGGU 3. Kesihatan 3.3.1 Mengetahui situasi Aktiviti: Penilaian P&P :


45 Persekitaran kecemasan. 1. Murid menyatakan situasi Soal jawab, Pemerhatian,
6/11- 3.3.2 Meminta bantuan kecemasan yang pernah dilihat, Lembaran kerja
12/11/17 Tajuk: apabila berlaku dibaca atau dialami.
Pertolongan Cemas kecemasan. 2. Edarkan lembaran kerja EMK:
 Asas pertolongan (Lembaran kerja 1- Muka surat - Peka
Cemas. 111) - Suka memerhati.
 Cara Minta Bantuan
Apabila berlaku BBB: Klip Video, Lembaran kerja. TMK:
Kecemasan. Video Klip.

Objektif Pembelajaran: Modul:


3.3 Mengetahui asas m/s : 110
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak
dengan bijak mengikut Nilai :
situasi. Tolong menolong.

MINGGU
46
13/11-
19/11/17

MINGGU
47
20/11-
27/11