Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA
PERAK DARUL RIDZUAN

KERJA KURSUS
ASAS PERMAINAN GOLF

NAMA : RATHI A/P GUNASEGARAN

NO.KAD PENGENALAN : 960308-04-5124

KOD KURSUS : GLFS 3013

TUGASAN : PENULISAN ILMIAH

KOD MATRIK : 29576

KUMPULAN :Q4

NAMA PENSYARAH : EN. KRISHNA KUMAR A/L VARATHARAJ

TARIKH SERAHAN : 13 FEBRUARI 2018


PENGHARGAAN

Terlebih dahulu saya bersyukur ke hadirat Tuhan. Salam sejahtera dan salam satu
Malaysia saya ucapkan kepada semua orang. Seterusnya saya ingin merakamkan ucapan
penghargaan saya kepada pensyarah yang saya hormati, En. Krishna Kumar kerana dengan
tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini
dengan cemerlang. Beliau telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan
kerja kursus pendek ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana izin dan
kurnianya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Ucapan ribuan terima kasih juga saya tujukan
kepada rakan sebaya saya kerana telah memberi tunjuk ajar, cadangan dan bantuan kepada
saya yang telah kongsikan bersama untuk menyiapkan kertas kerja ini.

Di samping itu saya turut mengucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan kerana
memberi pinjam buku-buku yang berkaitan dengan kerja kursus ini. Walaupun sangat susahnya
kerja kursus ini, dengan kasihan tuhan saya dapat menyempurnakan dengan baik. Jika saya
dapat masa yang lebih lagi pasti, saya akan memberi satu kerja kursus yang terbaik. Karya-karya
yang dikaji menjadi teladan kepada saya. Saya berharap perkara yang saya pelajari dalam kerja
kursus ini dapat aplikasi dalam kehidupan nanti. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan
terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung
untuk menyiapkan kerja kursus.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya yang telah
banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan bagi menyelesaikan tugasan ini.Tanpa
bantuan mereka kami tidak dapat menyempurnakan tugasan saya dengan jayannya. Selain itu,
kami turut berterima kasih kepada rakan sekelas saya kerana telah banyak menghulurkan
bantuan dan kerjasama bagi memenuhi usaha menyempurnakan tugasan ini.

Sekian,terima kasih
REFLEKSI

Pada mulanya,apabila saya mendapatkan tugasan, ini saya rasa agak keliru tentang
kehendak soalan. Namun saya berbesar hati kerana tugasan yang diberikan telah berjaya saya
sempurnakan. Semua ini tidak akan berlaku jika kawan-kawan, pensyarah dan ibu bapa saya
tidak memberi galakan dan dorongan kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini.Sekali lagi saya
ingin berterima kasih kepada mereka yang memberi tangan untuk menyempurnakan kerja kursus
ini. .Refleksi selepas menyelesaikan sangat menarik kerana sayai tidak menyangka bahawa saya
telah melakukannya dengan baik. Saya telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan
dan dihantar pada masanya.

Sepanjang melaksanakan tugasan ini, saya banyak mendapat manfaat dan pengalaman
yang dapat membantu pada masa akan datang. Antaranya, saya dapat meningkatkan kemahiran
mencari maklumat. Ekoran daripada ini, saya dan rakan-rakan saya mencari maklumat di
perpustakaan Ipg kampus Ipoh. Pada masa yang sama, saya dapat mahir dalam
memanipulasikan maklumat dan menjelaskannya dengan melaksanakan tugasan ini.

Pertama sekali, mata pelajaran ini membantu saya mengetahui tentang hubungan etnik
dengan lebih terperinci. Selain itu, melalui bahan bacaan tambahan, sekarang saya mempunyai
pemahaman yang lebih baik tentang sejarah pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu.
Secara peribadi, saya merasakan bahawa kita sebagai seorang guru yang berkualiti perlulah
sentiasa membaca untuk mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan kita agar dapat
menghadapi cabaran masa depan.

Tambahan pula, melalui tugasan ini, saya turut faham dan sedar bahawa bagi menyahut
cabaran mentransformasi professional keguruan dalam sistem pendidikan masa kini, ia adalah
bergantung kepada pengetahuan asas kita tentang Negara kita. Bukan sahaja itu, pengambilan
mata pelajaran ini dapat membantu saya untuk memperbaiki dan memperkukuhkan pengetahuan
pedagogi saya. Tambahan pula, sebagai seorang bakal guru saya mendapati ia adalah penting
untuk mengetahui kemahiran pedagogi supaya ia memberi manfaat kepada saya pada masa
depan.
Bukan itu sahaja, saya dapat menyampaikan kesan dan cabaran yang dihadapi semasa
pembentukan pandangan peribadi saya dalam tugasan ini. Ini membantu saya untuk
meningkatkan tahap pengetahuan am saya serta membantu saya meningkatkan kemahiran
pemikiran saya dan untuk menjadi lebih analitikal dalam penulisan akademik yang ilmiah. Secara
tidak langsung, keadaan ini menjadikan saya lebih faham akan cabaran-cabaran seorang guru di
masa hadapan.

Di samping itu, tugasan ini amat mencabarkan. Ini kerana ia memerlukan kefahaman
yang mendalam kerana ia saling berkait antara satu sama lain. Tidak dapat dinafikan bahawa
melalui tugasan ini ,saya telah memperolehi penguasaan dalam pengajaran ini.Saya juga dapat
menimba pelbagai ilmu baru serta pengalaman baru dalam proses melaksanakan tugasan ini.

Secara keseluruhannya, saya berasa amat gembira dalam melaksanakan tugasan MPU
3122 ini. Konklusinya, saya percaya lebih banyak tugasan seumpama ini dapat diberi supaya
dapat memanfaatkan para pelajar. Secara peribadi, saya telah memperolehi banyak ilmu serta
pengalaman dalam usaha mencari maklumat tentang hubungan etnik dan maklumat lain
mengenai topik ini.

Di samping itu, saya dapat merasai dan mengembangkan nilai atau sikap positif seperti
bertolak ansur, tolong menolong, berkongsi dan berkomunikasi semasa berinteraksi dengan
seseorang sama ada rakan mahupun pensyarah. Pada masa yang sama, tidak lupa untuk
mengucapakan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas saya. Saya dapat menyempurnakan
tugasan ini dengan lebih baik atas kerjasama rakan-rakan sekelas saya.

Sebagai kesimpulan, saya juga akan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman saya yang


saya perolehi kepada anak murid saya pada masa akan datang supaya P&P saya lebih
bersistematik dan kemas. Pada masa yang sama, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan
terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya secara langsung dan tidak langsung
sepanjang melaksanakan tugasan ini.

Sekian, terima kasih .


LAMPIRAN
BIBLIOGRAFI

Mohamad Idris Soleh, Che Su Mustaffa, Fuziah Shaffie (1994), Sejarah Pembangunan Bangsa
dan Negara, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Muhammad Yusoff Hashim (1992). The Malay Sultanate Of Malacca. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Adnan b. Muhammed, Hjh. Norzita bt. Hj. Mansur, Osman b. Soh (1996), Sejarah Tingkatan 1,
Kuala Lumpur: DBP.

Fauziah Shaffie, Ruslan Zainuddin (2000), Sejarah Malaysia, Petaling Jaya: Penerbit Fajar
Bakti Sdn. Bhd.

Mahdi Shuid, Suzani Osman, Sazlina Othman (2006), Sejarah Malaysia, Petaling Jaya:
Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Harris Md Jadi (1990). Etnik, Politik dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka

Hj. Ahmad b. Hj. Salleh (1980), Sejarah Tanah Melayu, Kuala Lumpur: DBP.

Shamsul Amri Baharuddin (2007), Modul Hubungan Etnik, Shah Alam: UTM.

Andaya, B & Andaya, L, (2001). A history of Malaysia (2nd ed) Honolulu. University Of Hawaii
Press

Berry, Brewton (1965). Race and ethnic Relations. Boston: Houghton Mifflin Company.

Mohd Aris Hj. Othman. (1983). Perkembangan perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Fajar
Bakti

Shamsul Amri Baharuddin. (2007). Modul hubungan etnik. Shah Alam: Pusat Penerbitan
Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara.
ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT

___________________________________________________________________________________

1.0 Isi Kandungan………………………….. 1

2.0 Penghargaan……...…………………….. 2

3.0 Pengenalan……………………………….. 3

4.0 Penulisan akademik………...……………. 4

5.0 Soalan (1)………………. ……………….. 5-9

6.0 Bibliografi…………………………………... 10
TUGASAN 1: PENULISAN AKADEMIK

Anda untuk menghasilkan satu penulisan review dari jurnal akademik dalam 500 patah perkataan.
Penulisan adalah dengan perkataan sendiri berdasarkan bacaan artikel yang berkaitan dengan
sejarah, latarbelakang, undang-undang dan peraturan permainan golf.

Jurnal yang terdapat ialah……………..