Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI I KLUET SELATAN
Jln Paya Dapur No.14 Kandang – Kluet Selatan 23772

KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 KLUET SELATAN


Nomor : 421.5/ /2019

Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENGAWAS UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
(UNBK) TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer
Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMK Negeri 1 Kluet Selatan, dianggap perlu
menunjuk Panitia dan Pengawas Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun
Pelajaran 2018/ 2019

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989


2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahu 1993.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993.Nomor 25 Tahun
1993

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia
dan Pengawas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2018
/ 2019 pada SMK Negeri 1 Kluet Selatan

KEDUA : Menugaskan nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini untuk
melaksanakan tugas sesuai yang telah ditetapkan.

KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan


berkala kepada Kepala Sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan
kepada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali
sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kluet Selatan


Pada Tanggal : 04 Maret 2019
Kepala Sekolah.

NASRUL EWAN, S.Pd


NIP. 19710402 199704 1 001

Tembusan :
1.Kadis Pendidikan Provinsi Aceh.
2.Kadis Pendidikan Kab. Aceh Selatan.
Lampiran I : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Kluet Selatan
Nomor : 421.5/ /2019
Tentang : Pembentukan Panitia Ujian Nasional Berbasis Komputer SMKN 1 Kluet
Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019

Daftar Nama Panitia Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)


SMK Negeri 1 Kluet Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019

No Nama Unsur Jabatan dalam Kepanitiaaan Ket


1 Nasrul Ewan,S.Pd Kepala Sekolah Penanggung Jawab
2 Zuli Effendi, S.Pd Waka Kurikulum Ketua
3 Sri Wahyuni Tata Usaha Sekretaris
4 Muthmainnah, A.Md Bendahara Bendahara
5 Mairizal. M, ST Proktor Anggota
6 Zulhilmi Sal, A.Md Teknisi Anggota
7 Drs. Wahidin Bimpen Anggota
8 Aulia Rahman Panjaitan, S.Pd Guru Anggota
9 Julius Tata Usaha Anggota
10 Linda Rusbah Tata Usaha Anggota
11 Hanidar Tata Usaha Anggota
12 Lailan Tata Usaha Anggota
13 Rusliadi. Z Tata Usaha Anggota

Kluet Selatan, 04 Maret 2019


Kepala Sekolah.

NASRUL EWAN, S.Pd


NIP. 19710402 199704 1 001
Lampiran II : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Kluet Selatan
Nomor : 421.5/ /2019
Tentang : Pembentukan Pengawas Ujian Nasional Berbasis Komputer SMKN 1 Kluet
Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019

Daftar Nama Pengawas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)


SMK Negeri 1 Kluet Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019

No Nama NIP Asal Instansi Ket


1 Nurdin Ishak,S.Pd 19631231 199203 1 062 SMA N 1 Kluet Selatan
2 Trisna Yanti, S.Pd.I - SMA N 1 Kluet Selatan

Kluet Selatan, 04 Maret 2019


Kepala Sekolah.

NASRUL EWAN, S.Pd


NIP. 19710402 199704 1 001