Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

Hal
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN ...................................... iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
DAFTAR ISI .................................................................................................. vii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1


A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................ 4
C. Tujuan Penulisan .......................................................................... 4
D. Manfaat Penulisan ........................................................................ 5
E. Metode Penulisan ......................................................................... 6

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................... 8


A. Konsep Dasar Penyakit ................................................................ 8
1. Anatomi fisiologi ..................................................................... 8
2. Pengertian ............................................................................... 9
3. Klasifikasi ............................................................................... 9
4. Etiologi .................................................................................... 11
5. Patofisiologi ............................................................................ 11
6. Tanda dan gejala .................................................................... 13
7. Penatalaksanaan ................................................................... 13
8. Pemeriksaan penunjang ......................................................... 14
9. Komplikasi .............................................................................. 14
10. Pencegahan ............................................................................ 15
B. Konsep Dasar Keluarga ............................................................... 16
1. Pengertian .............................................................................. 16
2. Struktur keluarga .................................................................... 17
3. Tipe keluarga .......................................................................... 18
4. Peran keluarga ...................................................................... 20
5. Peran perawat keluarga ........................................................... 21
6. Fungsi keluarga ...................................................................... 21
7. Tahap perkembangan keluarga .............................................. 23
8. Tugas kesehatan keluarga....................................................... 24
C. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan ............................................ 24
1. Pengkajian ............................................................................. 24
2. Diagnosa keperawatan ........................................................... 27
3. Intervensi keperawatan ........................................................... 31
4. Implementasi keperawatan ..................................................... 39
5. Evaluasi ................................................................................. 39
6. Dokumentasi keperawatan ..................................................... 40

v
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 41
A. Hasil ............................................................................................. 41
1. Pengkajian .............................................................................. 41
2. Diagnosa keperawatan ........................................................... 54
3. Intervensi keperawatan ........................................................... 55
4. Implementasi keperawatan ..................................................... 57
5. Evaluasi ................................................................................. 58
B. Pembahasan ................................................................................ 60
1. Pengkajian ............................................................................. 60
2. Diagnosa keperawatan ........................................................... 61
3. Intervensi keperawatan ........................................................... 62
4. Implementasi keperawatan ..................................................... 64
5. Evaluasi ................................................................................. 64
6. Dokumentasi............................................................................ 65

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 66


A. Kesimpulan ....................................................................... 66
B. Saran ................................................................................ 67

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 68


LAMPIRAN

vi