Anda di halaman 1dari 16

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera dan Salam Marangku.

Saya ingin memulakan bicara dengan petikan dari kata-kata aluan;


‘Kejayaan sesebuah negara bergantung kepada kejayaan sekolah yang mampu dan berupaya melahirkan
generasi berakhlak, berilmu dan berkemahiran’.
‘Penghayatan dan pembudayaan SKPMg2 dapat menjadi pemangkin untuk merealisasikan aspirasi pendidikan negara serta
memertabatkan kecemerlangan pendidikan negara’.
(YB Dato’ Seri Mahdzir bin Khalid : Memnteri Pendidikan Malaysia)

‘Dalam usaha melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran, mengamalkan nilai moral yang tinggi serta mampu bersaing pada
peringkat global, SKPMg2 merupakan satu dokumen yang komprehensif, dinamik dan realistik bagi membangunkan sesebuah institusi
pendidikan kearah kecemerlangan yang memberi impak tinggi kepada kemenjadian murid’.
(Tan Sri Dr. Khair bin Mohamad Yusof : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

‘JNJK mengajak semua warga sekolahbersama-sama menghayati, mengamalkan, serta membudayakan apa yang disarankan melalui SKPMg2.
Laksanakanlah dengan penuh keyakinan, keikhlasan dan kesungguhan supaya semua pihak akan mendapat manafaat daripada pelaksanaan
SKPMg2.’
(Dato’ Haji Rozi bin Puteh Ismail : Ketua Nazir Sekolah)

Justeru itu, meneliti kehendak dan visi pendidikan negara, maka SKPMg2 adalah satu-satunya dokumen yang jelas perlu dijadikan panduan
dalam pengurusan sekolah oleh pengetua, guru besar, kepimpinan tertinggi, kepimpinan pertengahan juga termasuk kumpulan sokongan .
Untuk itu, saya cuba merungkai dan meringkaskan kepada bentuk senarai semak untuk memudahkan PPD dan pengurusan sekolah mengambil
tindakansupaya hasrat negara tercapai.

Renungi, Hayati dan Laksanakan.

Haji Alias bin Daud,


SISc+ Pejabat Pendidikan Daerah Marang, TERENGGANU.

1
PANDUANPELAKSANAAN SKPMg2
Perkongsian Panduan Pelaksanaan dan pernyataan Evidens SKPMg2 ini bukan hanya sebagai persediaan untuk pengisianSKPMg2 malah yang lebih
penting adalah sebagai panduan Tahap Tindakan Pengurusan Pemajuan Sekolah.

EVIDENS (bukti/keterangan)PELAKSANAAN:
 Dokumen – bahan bercetak /softcopy
Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, laporan, gambar
 Media sosial
Kumpulan/group atau mesej dalam WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook
 Lokasi/peralatan
Contoh: bumbung dewan yang telah dibaiki
 Tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail mengikut keperluan & kesesuaian

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN
PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggemblengdan menggerakkan warga sekolah secara
bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran (PdP).

 ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU


STANDARD KUALITI TUMS / TAHAP TINDAKAN EVIDENS ADA TK/SKOR
1.1.1: PGB menetapkan hala tuju 1. Membuat analisis SWOT tentukan KPI.  Analisis SWOT/analisis lain yang
sekolah secaraterancang 2. Menyebarluas dan mendokumenkan hala bersesuaian
tuju  Petunjuk Prestasi Utama (KPI /SKT)
 Dashboard Sekolah
 Keberhasilan PGB

1.1.2: PGB mengetuai penyediaan 1. Menyedia format, merangka, memantau  Garis panduan/format perancangan
RancanganPemajuan Sekolah secara dan menyiapkan dokumen perancangan strategik
terancang dan sistematik. strategik  Dokumen Perancangan Strategik (Pelan
Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
Operasi)
 PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM
1.1.3: PGB mengetuai pemantauan 1. Melaksanakan pemantauan.  Jadual pemantauan PdP

2
pengoperasiansekolah secara Menyediakan laporan .  Jadual Pemantauan Program Kurikulum
terancang dan sistematik. 2. Mengambil tindakan susulan /Kokurikulum / HEM oleh GB
 Rumusan pemantauan oleh GB
 Laporan Post Mortem Program
Kurikulum,Kokurikulum dan HEM
 Minit Mesy. JK Pemantauan Bil. 1 & 2

1.1.4: PGB menerajui aktiviti 1. Melaksanakan PdPc  Dokumen Pentaksiran murid kelas PGB
instruksional dalampelaksanaan 2. Menyediakan RPH  Contoh Semakan Kerja Murid oleh PGB
PdP secara profesional dan 3. Melaksanakan  RPH PGB
terancang. peperiksaan/pentaksiran
4. Menyemak hasil kerja murid

1.1.5: PGB menerajui aktiviti 1. Melaksanakan pencerapan PdP  Slaid Taklimat Pencerapan pdp
instruksional dalampelaksanaan 2. Memberi maklum balas dan  Jadual pencerapan pdp
pencerapan PdP secara bimbingan  Analisis Standard 4
professionaldan terancang. 3. Mengambil tindakan susulan  PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM utk
Standard 4

1.1.6: PGB menerajui aktiviti 1. Menganalisis pencapaian murid  Analisis Headcount


instruksional dalampelaksanaan 2. Mewnyediakan rumusan kemajuan  Program / Intervensi kecemerlangan
pemantauan kemajuan dan dan pencapaian murid sekolah
pencapaianmurid secara sistematik 3. Mengambil tindakan susulan
dan terancang.

1.1.7: PGB menangani masalah 1. Mengenal pasti punca masalah  Isu / masalah & cara penyelesaian
pengoperasiansekolah secara 2. Mengambil tindakan
profesional dan terancang 3. Menyelesaikan masalah
4. Mengambil langkah
kawalan/tindakan pencegahan

 ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

3
1.2.1: PGB memberi bimbingan 1. Memberi taklimat/bengkel  Slaid Taklimat/bengkel/kursus/ceramah
kepada guru danAKP secara 2. Memberi panduan/tunjuk ajar
profesional dan terancang. 3. Memberi maklum balas berkaitan
prestasi kerja

1.2.2: PGB memberi bimbingan 1. Memberi panduan/tunjuk ajar  Laporan Coaching & Mentoring
kepada barisanpemimpin yang 2. Memberi maklum balas prestasi kerja  Laporan eksekutif perbincangan dgn PK
diturun kuasa secara profesional 3. Memberi pendedahan berkaitan tugas  Surat Penurunan kuasa
dan terancang kepimpinan

 ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG


1.3.1: PGB mendorong warga 1. Melaksanakan tugas berkualiti  Catatan setiap perbincangan professional
sekolah denganmenjadi suri teladan 2. Mempamerkan penampilan diri bersama
secara profesional danterancang. berwibawa  subordinat
3. Bertindak sebagai pakar rujuk
4. Memperlihatkan komunikasi
berkesan

1.3.2: PGB menggalakkan warga 1. Menyediakan saluran untuk  Peti cadangan / aduan pelanggan
sekolah memberiinput berkaitan berkomunikasi  Blog, Facebook, Whatsapp, telegram dsb
pemajuan sekolah secara 2. Mendengar pandangan dari pelbagai
profesional dan terancang. pihak MB – Maklum Balas
3. Menerima pandangan/MB yang
berbeza
4. Mengambil tindakan terhadap
pandangan/MB

1.3.3: PGB menggerakkan warga 1. Memberi MB positif berkaitan  Perbincangan skor PBPPP
sekolah dalam melaksanakan prestasi kerja  Pamer Penerima APC /Sijil penghargaan
tanggungjawab secara terancang. 2. Memberi penghargaan sekolah
3. Menyediakan keperluan dan  Senarai keperluan dan kemudahan yang
kemudahan disediakan kepada warga sekolah tahun
4. Melibatkan diri dlm aktiviti sekolah semasa

4
 Laporan bergambar pelibatan dlm aktiviti
sekolah

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI


PERNYATAAN STANDARD:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah,kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk
meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

 ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


STNDARD KUALITI TUMS / TAHAP TINDAKAN EVIDENS ADA TK/SKOR
2.1.1: Sumber manusia diurus 1. Mengagihkan tugas  Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun
secara sistematik danterancang 2. Menyediakan, menyebarluaskan 2019
perincian tugas  Carta Organisasi Induk
3. Menilai prestasi kerja  Surat perlantikan tugas staf
 Buku Pengurusan Sekolah Tahun semasa
(2019)
 Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP

2.1.2: Pembangunan sumber 1. Merancang dan melaksanakan  Analisis keperluan


manusia diurus secaraterancang. pembangunan professional kursus/taklimat/bengkel staf
2. Menilai keberkesanan dan mengambil  Penilaian keberkesanan kursus
tindakan susulan /taklimat/bengkel staf
 Analisis SPL-KPM

 ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET


2.2.1: Aset alih dan asset tak alih 1. Menyedia dan menggunakan aset alih  Buku Panduan Pengurusan Aset & Stor
diurus secara sistematik dan bernilai rendah  Rekod / laporan verifikasi Aset & stor
terancang 2. Menyelenggara harta modal
3. Mengambil tindakan terhadap hasil
pemeriksaan
4. Merekod perolehan, penggunaan dan

5
penyelenggaraan

 ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN


2.3.1: Kewangan diurus secara 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan  Dokumen Pengurusan Kewangan & Akaun
sistematik dan terancang 2. Melaksanakan perbelanjaan sekolah
3. Melaksanakan pemantauan  Laporan Audit
perbelanjaan
4. Mengambil tindakan susulan

 ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN


2.4.1: Sumber pendidikan diurus 1. Menyediakan dan menyimpan dan  Rekod & Analisis Penggunaan Sumber
secara sistemstik dan terancang menggunakan alat, bahan; Pendidikan
cetak/elektronik dan TMK  PSS /Bilik Akses/ Makmal ICT
2. Melaksanakan penyeliaan
penggunaan.

 ASPEK 2.5: IKLIM


2.5.1: Persekitaran fizikal 1. Membersih, menceria dan  Buku / Laporan Program 3K
diselenggara secarasistematik dan memulihkan kawasan, bangunan dan  Laporan Penyelenggaraan Pendawaian /
terancang. kemudahan sekolah. bangunan
2. Mewujudkan ciri2 keselamatan  Polisi / Label / Petunjuk keselamatan

2.5.2: Suasana yang selesa dan 1. Menguatkuasakan peraturan sekolah  Buku Peraturan & panduan staf/ murid
harmoni diwujudkansecara 2. Merancang dan melaksanakan prog  Program peningkatan keakraban
sistematik dan terancang. peningkatan keakraban/semangat /semangatkesepunyaan
kesepunyaan

 ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN


2.6.1: Pemahaman dan penerimaan 1. Menyebar maklumat ttg kepelbagaian  Laporan sambutan Hari kebangsaan, Hari
terhadap kepelbagaian masyarakat masyarakat Malaysia Raya,
Malaysia diurus secara terancang 2. Merancang dan melaksanakan prog  Tahun Baru China, Pesta Menuai
yg berteraskan perpaduan /silang  Laporan program Silang budaya -RIMUP:
budaya makanan,

6
3. Merancang dan melaksanakan prog  pakaian & tarian tradisional
jaringan/jalinan berteraskan
perpaduan

 ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK


2.7.1: Pemuafakan strategic 1. Merancang dan melaksanakan prog  Minit mesyuarat / Laporan program
diusahakan secara professional dan yang melibatkan ibu bapa komuniti Permuafakatan
terancang dan pihak swasta  PIBG/ Alumni/ PIBK
2. Mendapatkan sumbangan/sokongan /
khidmat kepakaran
3. Mewujudkan rangkaian komuniti

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID


PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkanmurid yang seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

 STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM


STANDARD KUALITI TUMS / TAHAP TINDAKAN EVIDENS ADA TK/SKOR
ASPEK 3.1.1: KETETAPAN 1. Membuat, mendokumen,  Dokumen Ketetapan Kurikulum
PELAKSANAAN KURIKULUM menyebarluaskan dan meyemak  Carta Organisasi Kurikulum
3.1.1.1: pelaksanaan kurikulum semula ketetapan.
diurus secara sistematik dan
terancang

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA


PELAJARAN
3.1.2.1: Pelaksanaan mata Mata 1. Memperoleh dokumen kurikulum  Rancangan pelajaran Tahunan Mata
pelajarandiurussecara profesional 2. Menyelaras penyediaan RPT dan pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6
dan terancang RPH, pentaksiran dan tugasan  Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil.
murid. 1/2019

7
3. Menganalisis data dan maklumat  Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2019
pentaksiran  Minit Mesyuarat JKS Bil. 1/2019
4. Mengambil tindakan susulan  Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2019
 Buku Rekod PdP – semua guru Mata
pelajaran dalam panitia
 Analisis Data / headcount Peperiksaan
Matapelajaran dlm panitia
 Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid
Tahun 1 hingga Tahun 6

3.1.2.2: Program peningkatan 1. Merancang dan melaksanakan prog  TAKWIM panitia


kualiti pengajaranguru diurus pembangunan profesionalisme yang  Perancangan Strategik panitia - OPPM
secara terancang. berkaitan dengan mp  Penilaian keberkesanan Impak – Spect
2. Menilai keberkesanan program  Intervensi LINUS / UPSR
3. Mengambil tindakan susulan

3.1.2.3: Program peningkatan 1. Merancang dan melaksanakan  Semakan Headcount


pencapaian muriddiurus secara program yang menjurus kearah  Penggunaan Tools (Analisis Jurang, Spect,
profesional dan terancang peningkatan ilmu dan kemahiran  OPPM / Grow)
2. Menilai keberkesanan prog
3. Mengambil tindakan susulan

3.1.2.4: Bantuan geran perkapita 1. Merancang dan melaksanakan  Minit mesyuarat Panitia
mata Matapelajarandimanfaatkan perbelanjaan  Rekod Inventori
secara sistematik danterancang. 2. Memanafaatkan sumber pendidikan  Rekod Subsudiari mata pelajaran
3. Merekodkan penerimaan dan
penggunaan sumber pendidikan

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA


INSTRUKSIONAL
3.1.3.1: Masa pelaksanaan PdP 1. Menyediakan jadual waktu  Semakan KSSR 2019
diurus secara sistematik dan induk,kelas, guru, guru ganti,dan  Jadual Waktu
terancang jadual penggunaan bilik khas  Jadual guru ganti – relif

8
2. Melaksanakan PdP spt yg dijadualkan
3. Menyusun semula jadual waktu
4. Menyelaras prog sekolah
 ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID
3.1.4.1: Peperiksaan dan 1. Merancang, menyelaras,  Jadual Peperiksaan
pentaksiran diurus secara melaksanakan dan menganalisis data  Analisis peperiksaan
sistematik dan terancang peperiksaan dan pentaksiran  Intervensi Penambahbaikan
2. Mengambil tindakan intervensi

 STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM


ASPEK 3.2.1: KETETAPAN 1. Membuat, mendokumen,  Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum
PELAKSANAANKOKURIKULUM menyebarluaskan dan menyemak  Carta Organisasi Ko Kurikulum
3.2.1.1: Pelaksanaan kokurikulum semula ketetapan
diurus secara sistematik dan
terancang

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN 2. Merancang aktiviti berteraskan ilmu  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
KELAB/PERSATUAN pengetahuan, kemahiran dan Operasi
3.2.2.1: Kelab/persatuan diurus kreativiti/inovasi  Operasi semua Kelab/Persatuan
secara sistematik dan terancang 3. Melaksanakan aktiviti yang dirancang  Jadual perjumpaan/aktiviti semua
4. Merekod dan menganalisis data dan  Kelab/Persatuan
maklumat  Buku laporan aktiviti mingguan semua
5. Mengambil tindakan susulan  Kelab/Persatuan
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti
semua
 Kelab / Persatuan
 Kad/borang penilaian semua
Kelab/Persatuan
 Rumusan Aktiviti Persatuan semua
 Kelab/Persatuan Tahun 2019
 Laporan Tahunan semua
Kelab/PersatuanTahun 2019

9
ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN 1. Merancang aktiviti berteraskan ilmu  Buku Panduan pengurusan semua Badan
BERUNIFORM pengetahuan, kemahiran dan  Beruniform
3.2.3.1: Badan beruniform diurus kreativiti/inovasi  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan
secara sistematik dan terancang 2. Melaksanakan aktiviti yang dirancang PelanOperasi semua Badan Beruniform
3. Merekod dan menganalisis data dan  Jadual perjumpaan/aktiviti semua
maklumat BadanBeruniform
4. Mengambil tindakan susulan  Buku laporan aktiviti mingguan semua
BadanBeruniform
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti
semuaBadan Beruniform
 Kad/borang penilaian semua
BadanBeruniform
 Rumusan Aktiviti semua
BadanBeruniformTahun 2019
 Laporan Tahunan semua Badan
 BeruniformTahun 2019

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN 1. Merancang aktiviti berteraskan ilmu  Buku Panduan/peraturan pengurusan
SUKAN/PERMAINAN pengetahuan, kemahiran dan semuaSukan/Permainan
3.2.4.1: Sukan/permainan diurus kreativiti/inovasi  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
secara sistematik dan terancang 2. Melaksanakan aktiviti yang Operasi semua sukan/Permainan
dirancang  Jadual perjumpaan aktiviti
3. Merekod dan menganalisis data dan semuaSukan/Permainan
maklumat  Buku laporan aktiviti mingguan
4. Mengambil tindakan susulan semuaSukan/Permainan
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti
semuaSukan/Permainan
 Kad/borang penilaian semua
Sukan/Permainan
 Rumusan Aktiviti semuaSukan/Permainan
 Laporan Tahunan semua sukan/Permainan

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN 1. Merancang dan melaksana latihan  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan

10
PROGRAM peningkatan kemahiran Operasi Program
KECEMERLANGAN KOKURIKULUM 2. Merancang dan melaksanakan KecemerlanganKoKurikulum
3.2.5.1: Program kecemerlangan program pemantapan  Minit Mesyuarat Ko Kurikulum
kokurikulum diurus secara  Takwim Pengurusan Program
professional dan terancang  Laporan Program
KecemerlanganKoKurikulum
 Rekod Pencapaian Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN 1. Merancang dan melaksanakan  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan
UNTUK SEMUA Kejohanan Merentas Desa, sukan PelanOperasi Program Sukan
3.2.6.1: Aktiviti sukan untuk semua tara, kejohanan tahunan olahraga  Minit Mesyuarat
diurus secara professional dan sekolah,  Takwim Sukan utk semua
terancang 2. Merqancang pertandingan antara  Laporan Program Kecemerlangan Sukan
tg/kelas/rumah/dorm/asrama/kela  Rekod Pencapaian Sukan
b sukan sekolah

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN 1. Merancang, melaksanakan dan  Analisis PAJSK


PENTAKSIRANKOKURIKULUM menganalisis data dan maklumat
3.2.7.1: Pentaksiran kokurikulum pentaksiran
dilaksanakan secara sistematik dan
terancang

 STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


ASPEK 3.3.1: KETETAPAN 1. Membuat, mendokumen,  Dokumen Ketetapan HEM
PELAKSANAANHAL EHWAL MURID menyebarluas dan menyemak semula  Carta Organisasi HEM
3.3.1.1: Pelaksanaan Hal Ehwal ketetapan
Murid diurus secara sistematik dan
terancang

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN 2. Menyebarluas dan menguatkuasakan  Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun
DISIPLINMURID peraturan sekolah 2019
3.3.2.1: Disiplin murid diurus secara 3. Menganalisis data disiplin  Rekod Disiplin Murid tahun 2019
professional dan terancang 4. Merancang dan melaksanakan  Perancangan Program Pembangunan

11
program pendidikan disiplin SahsiahMurid Tahun 2019
 Laporan/Rumusan Rekod Disiplin
MuridTahun 2019
 Laporan Program Pembangunan Sahsiah
MuridTahun 2019

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN 1. Menyebarluas dan menguatkuasakan  Program keselamatan murid


KESELAMATAN MURID peraturan dan prosedur operasi  Panduan /SOP menghadapi bencana
3.3.3.1: Keselamatan murid diurus standard keselamatan kebakaran,gempa bumi, tsunami dsb
secara sistemsatik dan terancang 2. Merancang dan melaksanakan
program pencegahan dan kesedaran
keselamatan

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN 1. Menyelaras pemeriksaan  Buku Panduan Pengurusan kesihatan


KESIHATANMURID kesihatan/rawatan/imunisasi murid
3.3.4.1:Program dan perkhidmatan 2. Merancang dan melaksanakan  Rekod Kesihatan murid
kesihatan murid diurus secara program pencegahan dan kesedaran  Papan/sudut info kesihatan
sistematik dan terancang kesihatan  Laporan program kesihatan
3. Mewujudkan persekitan yang
bermaklumat tentang kesihatan
ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN 1. Mengenal pasti jenis bantuan dan  Panduan / pekeliling kelayakan bantuan
BANTUANMURID kelayakan murid murid.
3.3.5.1: Bantuan pelajaran murid 2. Merekod maklumat dan memantau  Senarai murid layak e Bantuan
siurus secara sistematik dan prestasi murid yg menerima bantuan
terancang

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


3.3.6.1: Perkhidmatan bimbingan 1. Merancang dan melaksanakan sessi  Pekeliling berkaitan Bimbingan kaunseling
dan kaunselingdiurus secara bimbingan/kaunseling  Buku RPH GBK
profesional dan terancang. 2. Merancang dan melaksanakan  Kertas kerja dan laporan programUBK
Program bimbingan dan kaunseling  Takwim UBK

3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik 1. Merancang dan melaksanakan  Panduan pengurusan pentaksiran

12
diurus secarasistematik dan pentaksiran psikometrik
terancang 2. Menganalisis data dan maklumat  Jadual pentaksiran psikometrik
pentaksiran  Analisis data pentaksiran psikometrik
3. Mengambil tindakan  Program / inteversi
susulan/intervensi/konsultasi

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


PERNYATAAN STANDARD:
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untukmemperkembangkan potensi murid secara
menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahapoptimum secara berterusan.

STANDARD KUALITI TUMS / TAHAP TINDAKAN EVIDENS ADA TK/SKOR


ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI 1. Menyediakan RPH – obj. boleh ukur  RPT & RPH
PERANCANG dan aktiviti pembelajaran
2. Menentukan kaedah pentaksiran
Menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK
ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI 1. Mengelola isi pelajaran sbgmana  Mengawal proses pembelajaran
PENGAWAL dirancang  Mengawal suasana pembelajaran
2. Mengelola masa PdPc selaras dgn
aktiviti pembelajaran
3. Memberi peluang kpd penyertaan
aktif murid
4. Mengawasi komunikasi dan
perlakuan murid dalam PdPc
5. Menyusun atur kedudukan murid
6. Mewujudkan pembelajaran yang
menyeronokan

ASPEK 4.3: GURU SEBAGAI 1. Memberi tunjuk ajar/tunjuk  Sumber pendidikan –ABM/BBM/BBB
PEMBIMBING cara/panduan
menguasaipengetahuan dan

13
kemahiran dalam aktiviti
pembelajaran

ASPEK 4.4: GURU SEBAGAI 1. Merangsang murid berkomunikasi,  Mendorong minda


PENDORONG berkolaboratif dalam aktiviti  Mendorong emosi
pembelajaran
2. Mengemukakan soalan kea rah
pemikiran kritis dan kreatif
3. Mengajukan soalan kea rah
membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah
4. Mewujudkan peluang untuk murid
memimpin
5. Menggalakkan murid memperoleh
pengetahuan dan kemahiran secara
kendiri.
6. Memberi pujian, galakan,
penghargaan terhadap tingkah laku
positif dan hasil kerja/idea yang
bernas
7. Memberi respons dan prihatin
terhadap keperluan murid

ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI 1. Menggunakan pelbagai kaedah  Instrumen pentaksiran


PENILAI pentaksiran dalam PdPc  Lembaran latihan
2. Menjalankan aktiviti  Semakan kerja murid
pemulihan/pengayaan dalam PdPc  Refleksi Pdpc
3. Memberi latihan/tugasan
4. Membuat refleksi PdPc
5. Menyemak dan menilai hasil kerja

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI 1. Memberi respons berkaitan isi  Memberi respon
PEMBELAJARAKTIF pelajaran  Melaksanakan aktiviti

14
2. Berkomunikasi, berkolaboratif dalam  Mengemukakan soalan
melaksanakan aktiviti pembelajaran  Membuat keputusan/menyelesai
3. Memberi respons ke arah pemikiran masalah
kritis dan kreatif
4. Mengaitkan isi pelajaran dgn
kehidupan murid/isu local/global
5. Membuat keputusan/menyelesai
masalah

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID


PERNYATAAN STANDARD:
Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yangsepenuhnya dalam penguasaan
pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

 ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

STANDARD KUALITI TUMS / TAHAP TINDAKAN EVIDENS ADA TK/SKOR

5.1.1 Peratus Murid Mencapai  Instrumen Analisis MBK


MatlamatTahunan Individu yang
Ditetapkan dalam TahunTerkini
(Murid Berkeperluan Khas)

5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam  Instrumen Analisis UPSR


PeperiksaanAwam Sekolah Rendah
(UPSR)

 ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM


5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam  Instrumen Analisis skor
Kelab/Persatuan Kelab/Persatuan

5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam  Instrumen Analisis skor Badan

15
BadanBeruniform Berunifom

5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam  Instrumen Analisis skor Sukan /


Sukan/Permainan Permainan

 ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID


5.3.1 Purata Peratus Kehadiran  Analisis Kehadiran murid – e kehadiran
Murid keSekolah bagi Tahun
Terkini

5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat  Analisis SSDM


dalam KesSalah Laku (Kes Ringan)
bagi Tahun Terkini.

5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat  Analisis SSDM


dalam KesSalah Laku (Kes
Sederhana) bagi Tahun Terkini.

5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat  Analisis SSDM


dalam KesSalah Laku (Kes Berat)
bagi Tahun Terkini.

5.3.5 Peratus Murid Yang  Rekod perlakuan positif murid


MengamalkanPerlakuan Positif bagi
Tahun Terkini.

Disunting susun oleh;


Hj Alias bin Daud,
Pegawai SISC+ PPD Marang.

16