Anda di halaman 1dari 2

Bab 9: Bukti Audit

Definisi : suatu benda yang dapat dilihat dan disentuh, suatu tindakan uang dapat
diperhatikan atau suatu kaedah yang boleh difahami, yang berkaitan dengan
pembetukkan pendapat oleh juruaudit ke atas penyata kewangan.

2 jenis Ciri bukti audit


a) kesesuaian : ia berhubung dengan mutu, keupayaan yang menyakinkan dan keboleh
percayaan terhadap bukti.

-kesesuaian dibahagian kepada 8 faktor


i) releven
ii) bukti yang boleh dipercayai
iii) kebebasan bukti dari perbuatnya
iv) kebebasan kawalan dalaman dalam organisasi
v) juruaudit mendapatkan terus bukti tersebut
vi) kelayakkan pemberi maklumat
vii)tahap objektiviti
viii) tempoh dalam mendapat bukti

b) kecukupan : ia berhubung dengan ukuran terhadap kuatiti atau jumlah bukti yang
diperlukan untuk menyokong pendapat juruaudit semasa menlaksanakan tugasnya.

Jenis Bukti
1) bukti fizikal
-diperolehi dengan cara melihat, memeriksa dan mengira aset tertentu.
-tujuannya ialah untuk memastikan aset yang diperiksa sebenarnya wujud dalam
menentukan kuatiti, mutu dan ketulenan bukti tersebut.
-kewujudannya adalah releva tetapi bukan untuk entiti pemiliknya.

2) pengesahan
-boleh didapati dari beberapa pihak laian yang berkaitan dengan pihak klien, ia boleh
dibuat secara bertulis dan dihantar kepada juruaudit melalui faks dan emel atau surat.
-ia dibahagi kepada 2 bentuk:
i) pengesahan positif
-juruaudit meminta pihak ketiga memberi jawapan sama ada maklumat yang betul atau
salah.
ii) pengesahan negatif
-pihak ketiga hanya menjawab sekiranya maklumat yang dikirimkan adalah salah
sahaja.

3)bukti berdokumen
-nilai bukti bergantung kepada tempat asal bukti disediakan, ini kerana bukti bentuk
bergini mudah dipalsukan.
-ia dibahagian kepada 3 bentuk:
i)bukti di luar organisasi dan dihantar terus kepada juruaudit
-bukti ini diterima terus dari pihak ketiga kepada juruaudit
-bukti ini boleh diyakinkan kerana ia dapat menyekat peluang sesiapa dalam organisasi
yang ingin mengambil kesempatan untuk menyekat, menghapus dan mengubah isi
dokumen berkenaan.
ii)dokumen yang disediakan oleh pihak ketiga tetapi ada dalam simpan klien
-boleh dipercayai bukti ini tetapi perlu mempertimbang sama ada dokumen mudah
disediakan atau mudah dipindahkan maklumat.
iii)bukti dokumen yang diterima dari klien sendiri
-dokumen desediakan oleh pelanggan dan tidak diedarkan kepada pihak
ketiga(pelanggan organisasi)
-cth: memo pernigaan

4) anatikal prosedur
-juruaudit membuat pembandingan antara maklumat kewangan dengan bukan
kewangan.
-melibatkan pengiraan nisbah-nisbah.
-dalam proses ini tidak bertujuan untuk memberi jawapan maklumat audit tetapi lebih
kepada pentujuk bahawa terdapat sesuatu yang terkena denga penyiasat lanjutnya.

5)bukti audit
-bukti ini diperoleh oleh perbincangan atau soal jawab di antara juruaudit dengan
kakitangan klien di semua peringkat .

6) pelaksanaan semula terhadap journal dan lejar


-bukti ini dilakukan melalui pengiraan di mana juruaudit melakukan pengiraan semula
kerja yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja organisasi klien.

7) pematauan ke atas aktiviti

Masalah mendapatkan bukti oleh j/audit


1.kos : juruaudit perlu dipertinbangkan kos yang terlibat untuk mendapatkan bukti
yang diperlukan.

2. kaeadan budibnicara klien atau kaedah persekeliling klien.

3. tempoh masa yang terhad, maka juruaudit terpaksa mengumpulkan bukti yang sedia
ada untuk menemui masa yang terhad tersebut.