Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST

14300 NIBONG TEBAL

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA BAHASA INGGERIS
2019 - 2021

1
RANCANGAN STRATEGIK BAHASA INGGERIS 2019 - 2021

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) PANITIA BAHASA INGGERIS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S1 – Guru-guru opsyen terlatih, bekerjasama, berpengalaman dan W1- Pelajar masih melakukan banyak kesalahan tatabahasa.
komited W2 - Pelajar kurang perbendaharaan kata BI yang mampu memberi merit
S2 - Semua guru BI mempunyai pengalaman memeriksa kertas BI yang baik dalam penulisan esei.
DALAMAN
sama ada PT3 / SPM W3 – Pelajar kurang kemahiran berfikir aras tinggi kerana kurang membaca
S3 – Kommitmen yang tinggi dari guru-guru terutamanya bahan ilmiah.
S4 - Bahan-bahan inovasi atau strategi PdPc yang baik W4 - Kebanyakkan pelajar tidak mengamalkan pembelajaran kendiri dan
S5 – Barisan pentadbiran yang memahami terlalu bergantung kepada guru untuk meningkatkan prestasi.
W5 – Pelajar mempunyai latar belakang komunikasi BI yang amat
LUARAN sederhana.

PELUANG (O) STRATEGI (SO) STRATEGI WO


O1 – Jalinan kerjasama dengan pihak luar (tempatan dan antarabangsa) W1+O1
O2 – Sokongan padu daripada JPNPP dan juga PPDS S1+ S2 + O1  Mencetak module Grammar Attack! untuk peningkatan penguasaan
 Meningkatkan pencapaian akademik dan ko-akademik melalui tatabahasa Bahasa Inggeris
O3 – Sokongan penuh daripada PIBG
kepakaran guru dan juga jalinan kerjasama pihak luar serta W2+O3+04
institusi pendidikan lain  Melaksanakan strategi peningkatan kemahiran penulisan dan
S3+O4 perbendaharaan kata canggih dan peribahasa Bahasa Inggeris melalui
 Melengkapkan alat bantu mengajar untuk PdPc Bahasa Program Process Writing dan Spice Up.
Inggeris yang lebih berkesan W3+O4
S5+O3+O4  Melaksanakan Program Literasi dimana pelajar perlu membaca bahan
 Menyertai pertandingan ko-akademik peringkat kebangsaan ilmiah dan membuat pembentangan.
dan antarabangsa bagi mewujudkan daya saing yang
cemerlang.
ANCAMAN (T) STRATEGI ST STRATEGI WT
T1 - Kurangnya penglibatan sebahagian ibubapa untuk meningkatkan S1+S2+T1 W1-W5+T2
profisiensi Bahasa Inggeris pelajar semasa di rumah  Memotivasikan pelajar bagi peningkatan prestasi Bahasa  Melaksanakan program strategi penulisan diluar kelas secara
T2 – Kurangnya ruang untuk guru mengadakan sesi personal coaching Inggeris secara kendiri berterusan melalui Program VOGUE dan Essay Adaptation
S1+ S2+T2
kerana jadual pelajar padat dengan kelas tambahan.
 Mengadakan kem ilmu untuk pelajar kelas peperiksaan pada
T3 - Akitiviti-aktiviti kokurikulum dan koakademik yang banyak waktu cuti dan juga program pecutan akhir.
mengambil masa dan konsentrasi guru dan pelajar.
T4 – Gangguan dan pengaruh hiburan berbentuk pemainan komputer dan
chatting
T 5 – Tiada bacaan tambahan di rumah.

2
PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS
SMK METHODIST 2019-2021

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Indikator Sasaran (ETR)


Isu Masalah Matlamat Strategi
Pencapaian *TOV 2019 2020 2021
1. Memantapkan tatabahasa dengan
mengurangkan kesalahan tatabahasa
melalui Program Grammar Attack.
Peratus murid yang Meningkatkan peratus 2. Melatih kemahiran penulisan dengan
melaksanakan Program Process Writing 2.1 % 2.1 %
mendapat gred A murid yang mendapat (5) (8) (11)
dan Personal Coaching. (2) (2)
kurang memuaskan gred A+, A dan A-
3. Melatih pelajar mendapatkan merit
melalui penggunaan perbendaharaan kata,
peribahasa dan ekspresi canggih melalui
Prestasi Program Spice Up.
akademik Majoriti 4. Mengasah kemahiran berfikir aras tinggi
kurang pencapaian murid melalui Program Literacy.
Melonjakkan peratus 5. Meningkatkan minat mempelajari BI 56.2 % 56.2 %
cemerlang berada di tahap (60) (65) (70)
murid E ke D melalui aktiviti-aktiviti luar bilik darjah (54) (54)
sederhana dan
lemah dengan mengadakan kem-kem bahasa dan
juga bengkel.
6. Memastikan program ‘Headcount’
Sebilangan murid dilaksanakan bersama Panitia dengan
masih berada di Meningkatkan % lulus berkesan. 15.3 % 15.3 %
(10) (5) (3)
tahap kurang dan kuantiti lulus (14) (14)
memuaskan

3
PELAN TAKTIKAL
PANITIA BAHASA INGGERIS

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR
Pencapaian

Melengkapkan latihan tatabahasa Penyelaras BI Kesalahan PT3: 5.67 PT3: 5.18


GRAMMAR Februari - RM200/Panitia tatabahasa
1 grammar modul yang disediakan oleh Tingkatan
ATTACK! September BI murid dapat
Penyelaras BI Tingkatan Semua Guru BI SPM: 6.93 SPM: 6.62
dikurangkan

Kesalahan
PROCESS tatabahasa PT3: 5.67 PT3: 5.18
Menulis struktur ayat yang lebih baik Penyelaras BI dikurangkan
WRITING Februari -
2 dan pelbagai serta kurang kesalahan Tingkatan -
(PERSONAL Oktober
tatabahasa Semua Guru BI Struktur binaan
COACHING) ayat murid lebih SPM: 6.93 SPM: 6.62
baik

PT3: 5.67 PT3: 5.18


SPICE Menggunakan perbendaharaan kata, Penyelaras BI
Mac - Merit murid
3 UP/WALKING peribahasa dan ekspresi yang canggih Tingkatan -
Oktober meningkat
DICTIONARY dalam penulisan. Semua Guru BI
SPM: 6.93 SPM: 6.62

Kemahiran berfikir
aras tinggi PT3: 5.67 PT3: 5.18
Membina kemahiran berfikir aras Penyelaras meningkat
Januari -
4 LITERACY tinggi dengan memperbanyak Tingkatan RM100/Panitia BI
Disember
tugasan membaca dan Semua Guru BI Murid yakin
memberi SPM: 6.93 SPM: 6.62
pembentangan
pendapat
4
Membiasakan murid dengan
penggunaan Bahasa Inggeris pada
PT3: 5.67 PT3: 5.18
setiap hari. Keyakinan dalam
Semua Guru Bahasa penggunaan
Februari -
5 ENGLISH DAY! - Bahasa Inggeris
Menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris November
sesama murid
Inggeris dalam kehidupan seharian meningkat SPM: 6.93 SPM: 6.62
murid.

Pendedahan kepada teknik Keputusan


menjawab yang berkesan peperiksaan
SPM & PT3 PT3: 5.67 PT3: 5.18
meningkat
ASNWERING Semua Penyelaras BI Julai – PT3
6 Menggalakkan murid mempelajari RM400/ Panitia
TECHNIQUE Tingkatan Ogos - SPM Murid sangat
Bahasa Inggerisdalam suasana yang
WORKSHOPS berminat
lebih santai dan menyeronokkan. SPM: 6.93 SPM: 6.62
menyertai kem-
kem BI
ENGLISH Penyertaaan
Menggalakkan murid mempelajari murid dalam PT3: 5.67 PT3: 5.18
LANGUAGE Semua Guru Bahasa
7 Bahasa Inggeris dalam suasana yang Feb -Mac RM 200 / Panitia aktiviti sangat
MONTH 2019 Inggeris
lebih santai dan menyeronokkan. menggalakkan SPM: 6.93 SPM: 6.62

5
Pelan Operasi 1:PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Program PROGRAM GRAMMAR ATTACK!

Objektif Melengkapkan latihan tatabahasa grammar module yang disediakan oleh Penyelaras BI Tingkatan
Tempoh Februari – September 2019
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 1 -5
Guru Terlibat Puan Aufa Nabilah binti Mohd Foad
Semua guru Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1. Penyelaras BI Tingkatan memilih bahan tatabahasa daripada buku-buku rujukan.
2. Cetakan bahan tatabahasa utuk semua murid dan guru.
3. Taklimat pelaksanaan kepada semua guru BI.
4. Pelaksanaan Grammar Attack! Fasa 1 ( Februari – April)
5. Pemantauan dan post mortem Fasa 1 (Mei)
6. Pelaksanaan Grammar Attack! Fasa 2 (Jun – Sept)
7. Pemantauan dan post mortem Fasa 2 (Oktober)

Kekangan
Pemantauan Laporan oleh Penyelaras BI Tingkatan
Penilaian Penilaian berdasarkan pencapaian pelajar dalam menjawab soalan modul latihan yang disediakan oleh panitia.
Penambahbaikan

6
Pelan Operasi 2:PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Program PROGRAM PROCESS WRITING (PERSONAL COACHING)

Objektif Menulis struktur ayat yang lebih baik dan pelbagai serta kurang kesalahan tatabahasa
Tempoh Februari – Oktober 2019
Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 1 – 5 ( Fokus kepada pelajar kurang memuaskan)
Guru terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
1. Penyelaras BI Tingkatan menyediakan bahan Process Writing
2. Cetakan bahan untuk semua murid dan guru.
3. Taklimat pelaksanaan kepada semua guru BI.
4. Mengenalpasti murid tahap kurang memuaskan.
Proses Kerja 4. Pelaksanaan Process Writing (Personal Coaching) Fasa 1 ( Februari – April)
5. Pemantauan dan post mortem Fasa 1 (Mei)
6. Pelaksanaan Process Writing (Personal Coaching) Fasa 2 (Jun – September)
7. Pemantauan dan post mortem Fasa 2 (Oktober)

Kekangan
Pemantauan Laporan oleh Penyelaras BI Tingkatan
Penilaian

Penambahbaikan

7
Pelan Operasi 3: PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Program PROGRAM ‘SPICE UP’ / ‘WALKING DICTIONARY’

Objektif Menggunakan perbendaharaan kata, peribahasa dan ekspresi yang canggih dalam penulisan.
Tempoh Mac – Oktober 2019
Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 1 – 5
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
1. Penyelaras BI Tingkatan menyediakan Spice Up.
2. Cetakan bahan untuk semua murid dan guru.
3. Taklimat pelaksanaan kepada semua guru BI.
4. Pelaksanaan Spice Up Fasa 1 ( Jan – April)
Proses Kerja
5. Pemantauan dan post mortem Fasa 1 (Mei)
6. Pelaksanaan Spice Up Fasa 2 (Jun – Sept)
7. Pemantauan dan post mortem Fasa 2 (Okt)

Kekangan
Pemantauan Laporan oleh Penyelaras BI Tingkatan
Penilaian

Penambahbaikan

8
Pelan Operasi 4: PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Program PROGRAM LITERACY

Objektif Membina kemahiran berfikir aras tinggi dengan memperbanyak tugasan membaca dan pembentangan.
Tempoh Januari – Oktober 2019
Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 1 – 5
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
1. Taklimat pelaksanaan kepada semua guru BI.
4. Pelaksanaan Spice Up Fasa 1 ( Jan – April)
5. Pemantauan dan post mortem Fasa 1 (Mei)
Proses Kerja
6. Pelaksanaan Spice Up Fasa 2 (Jun – Sept)
7. Pemantauan dan post mortem Fasa 2 (Okt)

Kekangan
Pemantauan Laporan oleh Penyelaras BI Tingkatan
Penilaian

Penambahbaikan

9
Pelan Operasi 5: PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Program PROGRAM ‘ENGLISH DAY’

Objektif Menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris dengan yakin di kalangan murid


Tempoh Februari – November 2019
Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 1 – 5
Cik Anandavalli a/p Vengadasamy
Guru Terlibat
Semua guru Bahasa Inggeris
1. Taklimat pelaksanaan kepada semua guru
2. Taklimat pelaksanaan kepada murid oleh guru
4. Pelaksanaan Program ENGLISH DAY 1 ( Februari – April)
5. Pemantauan dan post mortem Fasa 1 (Mei)
Proses Kerja 6. Pelaksanaan Program ENGLISH DAY Fasa 2 (Jun – September)
7. Pemantauan dan post mortem Fasa 2 (Okt)
8. Pelaksanaan Program ENGLISH DAY Fasa 3 (Oct – Dis)
9. Pemantauan dan post mortem Fasa 3 (Jan 2017)

Kekangan
Pemantauan Laporan oleh Penyelaras BI Tingkatan
Penilaian

Penambahbaikan

10
Pelan Operasi 6: PANITIA BAHASA INGGERIS

PROGRAM ANSWERING TECHNIQUE WORKSHOP


Nama Program 1. Writing Camp – Form 3 & 5

Memberi ruang kepada murid mempelajari Bahasa Inggeris dalam suasana yang lebih santai dan menyeronokkan.
Objektif
Memberi pendedahan dan melatih murid kepada teknik menjawab yang betul.
Tempoh April 2019
Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 3 dan 5
Penyelaras Program
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris

1. Perancangan bersama ahli panel Panitia Bahasa Inggeris.


2. Merangka kertas kerja.
3. Mesyuarat guru terlibat bersama fasilitator.
4. Mesyuarat dan bengkel bina bahan kem.
Proses Kerja
5. Menjemput penceramah/fasilitator jika terlibat.
6. Mencetak bahan bengkel.
7. Kem/bengkel dijalankan.
8. Penilaian dan post mortem.
Kekangan
Pemantauan Laporan oleh Penyelaras Program
Penilaian

Penambahbaikan

11
Pelan Operasi 7: PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Program PROGRAM ENGLISH LANGUAGE MONTH 2019

Objektif Menggalakkan murid mempelajari Bahasa Inggeris dalam suasana yang lebih santai dan menyeronokkan.
Tempoh Mac 2019
Kumpulan Sasaran Semua murid tingkatan 1 – 5
Pn. Aufa Nabilah binti Mohd Foad
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris

1. Perancangan bersama ahli panel Panitia Bahasa Inggeris.


2. Mesyuarat bersama Starlighters
3. Merangka kertas kerja.
Proses Kerja 4. Mesyuarat dan bengkel bina bahan program
5. Program dijalankan.
6. Penilaian dan post mortem.

Kekangan
Pemantauan Laporan oleh Penyelaras Program
Penilaian

Penambahbaikan

Disediakan oleh: Aufa Nabilah binti Hj. Mohd Foad


Ketua Panitia Bahasa Inggeris
Sek. Men. Kebangsaan Methodist NT

12

Beri Nilai