Anda di halaman 1dari 41

ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

Bab1 : Pembelajaran Matematik Abad Ke-21 >>> Model Pembelajaran Abad Ke-21

Kategori Bidang Tumpuan


Kemahiran  Kreativiti dan inovasi
pembelajaran dan  Berfikir secara kreatif
inovasi  Bekerja secara kreatifdengan pihak lain.
 Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalaPemikiran kritikal dan
penyelesaian masalah.
 Pemikiran aras tinggi.
 Mengimplimentasi inovasi.
 Komunikasi dan kolaborasi
 Berkomunikasi dengan jelas
 Berkolaborasi dengan pihak lain secara bijak
Kemahiran teknologi  Literasi maklumat
maklumat, komunikasi,  Literasi media
dan media  Literasi TMK
Kemahiran kehidupan  Fleksibiliti dan adaptasi
dan kerjaya  Inisiatif terarah kendiri
 Sosial dan silang budaya

para pendidik disaran untuk memastikan murid-muridnya tidak hanya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas
sahajatetapi lebih berusaha agar mereka menguasai pelbagai kemahiran lain seperti berikut:

1. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.


2. Kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Kerangka kemahiran pedagogi
masa kini berdasarkan 4 tema
3. Kemahiran menikmati keindahan cipraan dan seni/ iaitu:
4. Kemahiran membuat pilihan dan menbuat keputusan.
1. Kesedaran globar
5. Kemahiran mencari, menginterpretasi, dan mengaplikasikan maklumat. 2. Kewangan, ekonomi,
perniagaan, dan
6. Kemahiran bersosial dan bekerjasama dengan orang lain. keusahawanan
3. Literasi sivik
7. Kemahiran kepimpinan dan pengurusan.
4. Literasi kesihatan

1
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
(a) Kemahiran pembelajaran dan inovasi
Pembelajaran adalah setu proses interaksi antara murid, guru dan sumber belaja dalam satu persekitaran belajar.
Proses pembelajaran melibatkan beberapa fasa iaitu fasa opertama memperolehi ilmu pengetahuan. Contohnya
melalui pembelajaran Sains, murid dapat mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan membina makanannya sendiri. Fasa
kedua, proses pembelajaran melibatkan penguasaan kemahiran dan tabiat. Contohnya, seseorang masak sayuran
hijaudengan berhati-hati untuk mengekalkan nutriennya dan menjadikan sayuran sebagai hidangan yang perlu ada
dalam sajian kerana sayur membekalkan vitamin, kalsium dan meneral untuk tubuh. Fasa ketiga, proses
pembelajaran membantuk sikap dan kepercayaan di kalangan murid.Contoh, murid terpaksa untuk memakan sayur
kerana sayur-sayuran mampu untuk mencantikkan kulit, menghindar penyakit dan mengekalkan kesihatan tubuh.
Oleh hal yang demikian pembelajaran ialah proses membantu murid agar dapatt bel;ajar dengan baik.

Dalam kentek pendidikan, pembelajaran berlaku apabila wujudnya interaksi guru yang mengajar murid untuk
menguasai isi pelajaran sehingg amencapai sesuatu objektifyang ditentukan dari aspek kognitif, dapat mempengaruhi
perubahan sikapdari aspek afektif dan berketerampilan dari aspek psikomotor. Pembelajaran yang bermakna sangat
bergantung kepada minat dan motivasi murid yang tinggi terhadap pengajaran guru sebagai fasilitator yang
kreatif. Hasil pembelajaran dapat diukur melalui proses belajar dengan mudah.

(b) Kemahiran maklumat, media dan teknologi


Teknologi masa kini telah berkembang daripada automasi yang bertujuan meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan sesuatu proses menuju ke arah fasilitation, iaitu melengkapkan guru dan murid dengan peralatan
pembelajaran yang lebih baik dan berkesan. Evolusi teknologi ini menyumbang kepada transformasi cara guru
mengajar dan cara murid belajar. Alat untuk bekerja pada abad ke-21 secara meluas menggunakan media
digitalseperti jaringan sosial dan literasi Teknologi Maklumat dan komunikasi (TMK). Kesedaran kepada teknologi dan
aplikasi teknologi hampir keseluruhan aktiviti kehidupan dikenal pasti dapat mengupaya pembangunan daya intetek,
sahsiah, dan hubungan sosial seseorang.

Persaingan pada peringkat global dalam perkembangan ilmu dan teknologi menjadi cabaran dalam pedagogi abad
ke-21. Dalam kontek pendidikan, TMK merupakan peralatan teknologi komunikasi yang membentuk sistem rangkaian
elektronik yang digunakan untuk mencari, mengumpul, dan menyimpan, memproses, menyalur, dan menyampaikan
maklumat secara pantas serta tepat. Peranan guru sememangnya penting untuk membimbing murid dalam melayari
internet, mencari maklumat melalui laman sesawang, memilih perisian yang sesuai, mengumpul dan mengurus
maklumat untuk pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kesedaran akan persaingan dan kehendak global.

(c ) Kemahiran hidup dan kerjaya


Ilmu dan memahiran merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan dan
kemajuan sesuatu bangsa di dunia ini berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang
terdapat pada sesuatu bangsa itu sendiri. Sesuatu bangsa yang dapat menguasai ilmu pengetahuandan kemahiran
terbukti dapat mengurus kehidupan dengan baik.

2
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Untuk menghasilkan modal insan yang seimbangdan menyeluruh dario aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial, seseorang memerlukan penguasan kemahiran kehidupan yang holistik.

Kemahiran pengalaman dalam kerjaya berkaitan

Lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi masa kini pada umumnya menguasai aspek pengetahuan teori
tetapi masih berkurangan dalam pengalaman kerja yang berkaitan. Para majikan pula tidak mahu mengambil pekerja
yang menjejaskan organisasi atau firma mereka. Majikan hanya akan menggagi pekerja yang mampu memahami
arahan kerja yang lebih berkesan, produktif, dapat m,elaksanakan tugas dengan cekap dan amanat serta
menjimatkan masa dan kos pembiayaan ketika bekerja.

Kemahiran dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Kemahiran TMK menjadi perhatian para majikansejajar dengan perkembangan ekonomi global. Penggunaan TMK
dapat meningkatkan kecekapan pengurusan seperti mengemas kini data dan membuat pelaporan syarikat atau
organisasi , operasi dan peningkatan diri. Perubahan teknologi masa kini memerlukan pekerja yang mampu
memperlajari dan memahami keperluan semasa dan akan datang. Matlamat majikan adalah untuk mendapat
pekerja yang dinamik dan suka menambah ilmu, menggunakan pengetahuan dan kemahiran baru bertujuan
memperbaiki proses pengeluaran serta meningkatkan daya saing untuk mendapatkan pulangan yang baik dalam
menyokong kemajuan organisasi pada masa depan.

Kemahiran pembelajaran secara berterusan

Kualiti peribadi seperti pengurusan diri, interaksi sosial, etika kerja, keyakinan diri, keupayaan bekerja secara
sistematik, kerja berpasukan dan kualiti kepimpinan sering menjadi kriteria utama dalam proses pemilihan pekerja
oleh para majikan. Majikan juga inginkan pekerja yang menguasai kemahiran mengelola kerja, kemahiran berfikir,
mengurus masa, teliti dalam melaksanakan tanggun jawab, berdisiplin dan bersungguh-sungguh serta ikhlas.
Majikan dapat mengesan kualiti peribadi oleh calon semasa proses temuduga atau sesi suai kenal bersama pekerja.

Kemahiraan penggunaan Bahasa Inggeris, dwi bahasa atau pelbagai bahasa ( BONUS)

Kemahiran berkomunikasi dengan menggunakan pelbagai bahasa telah diangkat sebagai aset kepada seseorang.
Pengaruh globalisasi dalam perkembangan ekonomi, pendidikan dan kebanyakan urusan harianmemerlukan
kemahiran dalam pelbagai bahasa terutama Bahasa Inggeris kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa
perhubungan antarabangsa.

3
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Ciri-ciri Model Pembelajaran (4C)
Kemahiran Komunikasi

1. Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka pelajar haruslah mempunyai literasi terhadap
maklumat dan media atau lebih mudah lagi disebut celik IT.
2. Selaras dengan kemajuan teknologi dan sistem komunikasi yang bertambah canggih dengan
adanya internet dan jalur lebar, maka ini mendorong kepada pengukuhan kemahiran berkomunikasi
yang lebih berkesan. Komunikasi yang berkesan juga boleh membantu pelajar abad ke-21 dalam
memperoleh ilmu dengan lebih meluas dalam dunia tanpa sempadan.
3. Kemahiran komunikasi adalah amat penting bagi membolehkan pelajar membuat pertukaran
pemikiran dan idea menerusi lisan dan tulisan.

Kemahiran Kolaboratif

1. Kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh pelajar adalah kemahiran kolaborasi dan
interpersonal. Melalui kemahiran ini pelajar akan mempunyai semangat juang dan keterampilan diri yang
unggul, serta mampu untuk berkolaborasi dengan rakan sekelas yang lain.
2. Perkembangan kemahiran ini juga perlu bersifat terarah kendiri dengan cara setiap pelajar
belajar mengikut aras kebolehan masing-masing.
3. Kemahiran ini juga membolehkan pelajar bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai
sesuatu matlamat.
Kemahiran Pemikiran Kritis

1. Pemikiran kritis merupakan sejenis pemikiran yang bersifat terbuka dalam menerima sesuatu
idea atau pendapat dan berupaya untuk cuba mempertimbangkan idea itu semula dengan menganalisis
semula ia secara kritis dengan mengambil kira pelbagai sudut dan aspek.
2. Pelajar abad ke -21 juga perlu mempunyai pemikiran yang kritis dan bersistem.
3. Jenis pemikiran yang sebegini mampu memberi kelebihan kepada pelajar, terutamanya
berkaitan dengan penyelesaian masalah.
4. Kemahiran pemikiran kritis sangat perlu bagi seseorang pelajar. Seseorang pelajar tidak harus
menerima sesuatu perkara tanpa menilainya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pemikiran kritis adalah
sangat penting supaya pelajar dapat menapis dan menilai kebenaran sesuatu perkara yang diperoleh.
5. Kemahiran pemikiran kritis membantu pelajar membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
di samping membantu pelajar membuat banding beza, mengkategori, menghuraikan dan membuat
rumusan serta ramalan.
Kemahiran Pemikiran Kreatif

1. Kemahiran pemikiran kreatif adalah keupayaan seseorang untuk mencipta atau menghasilkan
sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah dan mengembangkan sesuatu idea.
2. Melalui pembelajaran abad ke-21, guru–guru mampu menghasilkan pelajar yang berani
menghasilkan idea-idea kreatif di samping sanggup menerima risiko dan kritikan orang lain. Pemikiran
kreatif juga membantu pelajar menghasilkan idea serta mereka cipta untuk menghasilkan sesuatu yang
baharu.
3. Kemahiran pemikiran kreatif membantu pelajar membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah. Melalui kemahiran ini pelajar mampu untuk menjana dan menghasilkan idea, membuat
hipotesis, mensintesis dan membuat hubung kait.

Pedadogi untuk pembelajaran


 Pembelajaran Matematik melalui Komunikasi
Komunikasi dalam matematik pula bermaksud penggunaan bahasa dan simbol dalam
matapelajaran matematik itu sendiri. Ini merujuk kepada cara tertentu dimana bahasa digunakan
apabila membincangkan matematik. Komunikasi dengan matematik pula merujuk kepada
4
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
penggunaan matematik yang membolehkan pelajar berhadapan dengan pelbagai masalah. Ia boleh
juga dikatakan sebagai penyelesaian alternatif yang mengguna matematik untuk menginterpretasikan
sesuatu perbahasan.

Peranan Komunikasi Dalam Matematik.


Matematik boleh diajar sebagai satu bahasa yang mempunyai makna kepada pelajar dengan
berkomunikasi secara matematik dan menggunakan matematik secara induktif (Noraini 2005).
Apabila pelajar faham sesuatu konsep atau idea matematik akan menjadikan mereka lebih
menghargai keindahan dan kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa
peranan komunikasi dalam proses pembelajaran matematik iaitu :

i) Menghubungkaitkan antara konsep matematik dengan situasi harian.


CTH: Konsep isipadu sesuatu kuboid boleh dikaitkan dengan mengira isipadu tangki air. Konsep
peratus dan simbolnya % boleh dikaitkan dengan potongan harga di pasaraya.

ii) Menghubungkaitkan bahan konkrit dan gambarajah dengan idea matematik.


Matematik merupakan satu bentuk bahasa yang unik yang mengandungi symbol dan
perwakilan seperti graf, gambar dan bahan konkrit. Setiap simbol dan perwakilan boleh
digunakan untuk mewakili idea matematik.

iii) Membuat refleksi dan menjelaskan pemikiran mereka terhadap idea matematik.
CTH: Seutas tali dipotong kepada 5 bahagian yang sama panjang. Jika setiap bahagian tali itu ialah
50.5 cm panjang, berapaka panjang asal tali itu dalam meter? Bagaimanakan kamu mendapatkan
jawapan?

iv) Menyedari dan menggunakan kemahiran membaca, menulis, mendengar, mengamati,


mentafsir dan menilai idea matematik.

KOMUNIKASI DAN BAHASA MATEMATIK


Matematik sebagai satu bahasa.
Setiap idea matematik mempunyai tiga komponen utama iaitu komponen linguistik atau bahasa
matematik, komponen konsep dan komponen prosedur (Ibrahim 1994). Matematik ialah satu bahasa
yang melibatkan komunikasi konsep melalui simbol. Ia juga boleh dilihat sebagai satu bahasa yang
dibina dari bentuk-bentuk yang menyebabkan kemahiran asas dalam mempelajari matematik iaitu
keupayaan mengenal bentuk, menyatakan bentuk secara jelas dan mengaplikasi bentuk untuk

5
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
menyelesaikan masalah (Wheeler 1979). Konsep-konsep yang terkandung didalam bahasa
matematik ialah klasifikasi, kuantiti, saiz, susunan, perhubungan, ruang, jarak, masa dan lain-lain.
Bahasa matematik secara amnya terdiri daripada tiga bahagian yang utama iaitu perbendaharaan
kata matematik, sintaksis dan terjemahan dua hala (Ibrahim, 1994). Jadi, sekiranya seseorang murid
tidak dapat menyelesaikan masalah bercerita, punca masalah mungkin bukan dari kelemahan dalam
aritmetik sahaja tetapi mungkin disebabkan kelemahan dalam penguasaan bahasa matematik.

Penguasaan perbendaharaan kata matematik murid bergantung kepada pengalaman


sehariannya dengan kawan, keluarga dan persekitaran. Ia juga bergantung kepada perbendaharaan
kata yang digunakan oleh guru matematik didalam kelas dan juga tahap bahasa maatematik yang
digunakan didalam buku teks. Semakin kuat seseorang murid mendapat ketiga-tiga faktor tersebut
maka semakin tinggi penguasaan perbendaharaan kata matematik mereka.

Sintaksis pula merupakan suatu reflek kepada tatabahasa yang berhubungan diantara
perkataan, frasa dan ayat. Didalam algebra dapat dilihat bagaimana simbol dimanipulasikan mengikut
formula bahasa dan tatabahasa bagi perwakilan simbol. Sebagai contoh, a x b = b x a, ( a + b ) 2 = a2
+ 2ab + b2 dan a ( b + c ) = ab + ac. Untuk meningkatkan penguasaan bahasa matematik murid, guru
perlu menggunakan pelbagai bentuk ayat yang mempunyai maksud yang sama dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai bentuk ayat yang dimaksud bolehlah dicontohkan sebagai
10 – 3 = ? Soalan begini boleh ditanya dalam beberapa cara iaitu:
1. Cari beza diantara 10 dan 3
2. Cari selisih diantara 10 dan 3
3. Tolak 3 dari 10
4. Ambil 3 dari 10
5. 10 dikurangkan 3 sama dengan berapa?
6. Ada 10 bola didalam satu kotak, kalau cikgu ambil 3 bola, berapa bola yang tinggal?

Sekiranya guru hanya menggunakan satu bentuk ayat sahaja, murid akan mendapat masalah dalam
peperiksaan kerana tidak faham konsep atau mungkin soalan yang ditanya mengguna bentuk yang
berbeza.

Bahagian yang ketiga ialah terjemahan dua hala. Diantara masalah yang dihadapi oleh
pelajar ialah untuk menukar maklumat yang terkandung didalam soalan iaitu dalam bahasa Melayu
kepada ayat matematik iaitu bahasa matematik. Untuk menguasai kemahiran penyelesaian masalah,
murid perlu ada kemahiran didalam menterjemahkan masalah bercerita didalam bahasa Melayu
kepada bahasa matematik atau sebaliknya.

6
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Pemahaman konsep menyebabkan pelajar dapat menghurai dan mengetahui bagaimana dan
kenapa sesuatu simbol dan sesuatu aritmetik itu sedemikian. Konsep didalam matematik boleh
berubah-ubah mengikut situasi dan kondisinya yang tertentu. Konsep diajar dan dikembangkan
mengikut perkembangan kognitif pelajar. Contoh dibawah boleh menghuraikan perbincangan diatas.
a) ½ x 4 = 2; b) 4 x 1/2 = 2. Berdasarkan contoh a) darab mewakili konsep sebagai sebahagian
daripada iaitu, ada 4 objek dalam kumpulan kemudian diambil separuh daripadanya. Hasilnya ialah
2. Dalam contoh b) darab mewakili konsep penambahan berulang, iaitu ada 4 kali satu perdua atau
satu perdua ditambah sebanyak 4 kali. Contoh yang lain pula ialah yang melibatkan pembahagian.
Contah c) 8 ÷ 4 = 2 dan
d) 8 ÷ ½ = 16. Konsep pembahagian sebagaimana yang diajar kepada murid sekolah rendah ialah
akan berlaku pengurangan sekiranya sesuatu nombor atau benda dibahagikan kepada bahagian
tertentu. Ini dapat dilihat didalam contoh c) tetapi tidak didalam contoh d). Jadi sudah tentu ini akan
mengelirukan pelajar. Oleh itu, kefahaman konsep adalah sesuatu perkara yang penting. Nilai
jawapan yang besar bukannya menunjukkan pertambahan tetapi ianya mewakili ada 16 kali ½.
Sekiranya objek konkrit seperti buah epal digunakan, maka terdapat 16 keping epal yang telah
dibahagi ½.

Komponen yang terakhir ialah komponen prosedur. Murid perlu didedahkan dengan latihan
yang cukup supaya cekap didalam pengiraan sesuatu soalan matematik. Pada tahun 50an dan 60an,
kurikulum matematik sangat mementingkan komponen prosedur melalui aktiviti latih tubi tetapi pada
tahun 70an dan 80an, kurikulum matematik hanya menfokuskan kepada konsep sahaja dan prosedur
diabaikan. Hasilnya murid faham konsep matematik tetapi tidak cekap dalam pengiraan matematik.
Kini, diera 90an, penyelesaian masalah menjadi fokus utama dengan tidak mengabaikan kefahaman
konsep dan komponen prosedur. Kurikulum matematik sepatutnya mementingkan ketiga-tiga
komponen ini.
Cara memperkembangkan bahasa matematik.
i) Soalan Penyelesaian Masalah
ii) Penggunaan Bahasa Matematik yang Betul > ‘+’ disebut sebagai campur (yang betulnya
ialah ‘tambah’), ‘0’ disebut sebagai kosong (yang betulnya ialah ‘sifar’)
iii) Penyelarasan Simbol
Komunikasi matematik melalui interaksi sosial.
Interaksi sosial ialah satu ciri persekitaran semulajadi yang dialami oleh setiap manusia biasa. Guru
sepatutnya mewujudkan komunikasi yang berbentuk interaksi sosial dikalangan pelajar dengan
pelajar dan pelajar dengan guru didalam proses pengajaran dan pembelajaran seawal peringkat
tadika lagi. Ini kerana komunikasi melalui interaksi sosial dilihat sangat penting dalam membina

7
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
pengetahuan matematik pelajar. Di peringkat tadika misalnya, guru dapat membantu kanak-kanak
yang baru memulakan pendidikan formal mereka dan memperbaiki pengetahuan matematik yang
tidak formal yang telah mereka ikuti sebelumnya.

Komunikasi melalui interaksi sosial didalam suatu bilik darjah akan memberi peluang kepada
pelajar untuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca, menulis, mendengar dan berfikir
secara kreatif. Tambahan lagi, ia membolehkan pelajar berkongsi masalah yang mana akan
mengembangkan dan memperdalamkan kefahaman pelajar tentang matematik. Lebih tepat lagi bila
kita lihat dalam interaksi sosial akan ada rundingan yang wujud diantara pelajar. Melalui proses
rundinganlah seseorang itu akan melihat rakan sebayanya dalam memahami sesuatu konsep dan
secara langsung skema didalam mindanya akan berubah dan pengetahuannya yang sedia ada akan
berkembang. Bukan itu sahaja, rundingan juga dapat mempertajam dan memperdalamkan pemikiran
seseorang.

Pembelajaran Koperatif. >> pembelajaran koperatif kecil didalam bilik darjah, masalah barkait
dengan matematik seperti pelajar kecewa dengan matematik, takut kepada matematik, mengelak
daripada matematik dan lain-lain lagi akan dapat diatasi (Davidson, 1990). Ini kerana dengan
wujudnya kumpulan kecil yang melaksanakan pembelajaran koperatif secara tidak langsung telah
dapat memberi sokongan sosial untuk murid mempelajari matematik, proses interaksi akan dapat
membantu setiap ahli didalam kumpulan untuk mempelajari konsep dan strategi menyelesaikan
masalah, sesetengah murid dapat memujuk rakan mereka dengan argument yang logik, murid boleh
membincangkan kelebihan penyelesaian yang mereka kemukakan, murid didalam kumpulan yang
sama biasanya akan teruja untuk membantu rakannya untuk menguasai fakta dan prosedur yang
perlu didalam konteks permainan atau memahami masalah.

Melalui interaksi sosial, idea matematik dapat diterjemahkan melalui lukisan, tulisan,
percakapan, pertanyaan, memberi komen, mengkritik, membuktikan, memberi penjelasan dan
pendapat, mendengar dan sebagainya. Interaksi sosial bersama kawan sedarjah akan dapat
membantu murid membina pengetahuan, belajar pelbagai cara untuk memberi idea dan
memperjelaskan pemikiran mereka sendiri (NCTM, 1989).

CADANGAN MENINGKATKAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK.


a. Susunatur kelas (perbincangan kumpulan kecil adalah satu cara terbaik untuk menggalakkan
komunikasi diantara pelajar.)
b. Penglibatan aktiviti semasa belajar
1. memeriksa dan mengukuhkan pelajaran yang lalu yang ada dalam pelajaran yang baru itu.
2. guru memimpin pelajar untuk meneroka pengetahuan matematik dan membina ilmu baru.

8
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
3. pelajar membuat latihan dengan ilmu yang baru dipelajari itu dengan membuat latihan dalam buku
teks dan buku latihan.
4. guru membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari dan memberikan kerja rumah.
c. Mempelbagai strategi pengajaran.
d. Mempelbagai kaedah pengajaran.

Pembelajaran Matematik melalui Penyelesaian Matematik.


Ia boleh membantu pelajar mengembangkan kefahaman konsep matematik dan membolehkan
pelajar untuk mengalami proses pengetahuan matematik yang telah dibina sebelum ini.

Perkataan "masalah" mempunyai makna tertentu dalam matematik. Masalah merujuk


kepada kenyataan atau situasi kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian yang
mana jalan penyelesaiannya tidak nyata atau tidak ketara. Anda mungkin perlu
menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan jawapan. Dengan kata lain,
penyelesaian masalah adalah (a) mencari penyelesaian masalah yang tiada penyelesaian
semerta , atau (b) mencari penyelesaian masalah yang sukar diselesaikan atau (c)
mengatasi halangan dalam menyelesaikan masalah, atau (d ) mencapai matlamat yang diinginkan
dengan menggunakan kaedah yang sesuai . Di sini, penyelesaian masalah
merujuk kepada proses penyelesaian masalah.
Model Penyelesaian Masalah Polya
Menurut Polya (1957), penyelesaian masalah terdiri daripada empat langkah.

Langkah 1: Memahami masalah Langkah 2: Merancang strategi


Berikut adalah soalan yang boleh digunakan untuk membantu Soalan-soalan berikut boleh dijadikan
murid panduan ketika merancang
memahami masalah: strategi penyelesaian masalah:
· Adakah anda faham ayat tersebut? · Apakah perhubungan antara data
· Bolehkah anda menyatakan semula masalah tersebut dengan perkara yang tidak
dengan diketahui?
ayat anda sendiri? · Adakah masalah ini sama dengan
· Apakah yang anda cuba cari atau lakukan? masalah yang pernah anda
· Apakah maklumat yang anda dapat daripada masalah selesaikan sebelum ini?
tersebut? · Apakah strategi yang boleh anda
· Apakah yang tidak diketahui? gunakan?
· Apakah maklumat yang tiada atau tidak diperlukan?
Langkah 4: Menyemak Semula Langkah 3: Melaksanakan strategi.
. Sebagai guru matematik , anda perlu sentiasa mengingatkan Berikut adalah panduan yang boleh
pelajar menyemak jawapan mereka. Gunakan panduan berikut digunakan dalam melaksanakan
ketika melaksanakan langkah ini: strategi penyelesaian masalah:
· Baca semula soalan. · Laksanakan strategi yang telah dipilih
· Adakah anda menjawab soalan yang dikemukakan? dan selesaikan masalah
· Adakah jawapan anda betul? tersebut.
· Adalah jawapan anda munasabah? · Semak setiap langkah yang telah
Sebagai seorang guru matematik, anda perlu mengajar pelajar dilaksanakan.
anda cara untuk menyelesaikan masalah matematik. · Pastikan langkah-langkah yang dipilih
adalah tepat.

9
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Kaedah untuk Membantu Pelajar yang Lemah
Guru boleh mengurangkan kerisauan pelajar dalam penyelesaian masalah dengan
menggalakkan komunikasi dan kerjasama di kalangan pelajar. Seterusnya, masalah
yang diutarakan boleh dipermudahkan.
Guru harus tahu bila ia perlu membantu murid dalam tugasannya tetapi perlu
diingatkan bahawa matlamat akhirnya ialah murid boleh meneroka sendiri pelbagai
strategi yang diperlukan untuk membantu dirinya menyelesaikan masalah tersebut
Seorang guru harus mengelak daripada memberikan jawapan kepada pelajar. Guru
boleh meminta pelajar menerangkan jalan penyelesaian yang telah difikirkannya dan
menanyakan soalan yang boleh membimbing kepada pelajar menemui apa yang
tidak dilihat sebelumnya atau menyarankan idea-idea baru untuk diteroka.
Sebagai seorang guru, anda boleh menggunakan soalan-soalan seperti berikut:
• "Apa yang akan terjadi sekiranya ....?"
• Jika anda memikirkan sedemikian ...?"
"Bagaimana anda mencari.?
Strategi Penyelesaian Masalah
Strategi umum merujuk kepada prosedur yang akan membantu anda untuk memilih
pengetahuan dan kemahiran yang digunakan di semua langkah penyelesaian
masalah. Strategi yang dipilih harus fleksibel agar dapat digunakan untuk
menyelesaikan pelbagai masalah. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh
digunakan.
Strategi 1 : Teka dan Uji
Strategi teka dan uji merupakan strategi penyelesaian masalah yang paling asas.
Strategi ini menggalakkan kita membuat tekaan dan menguji samada jawapan kita
betul atau salah. Proses ini diulang sehingga jawapan yang betul ditemui.
Strategi 2: Mengurus Maklumat dalam Carta, Jadual atau Graf.
Strategi ini membantu mempamerkan maklumat dalam bentuk carta, jadual dan graf
supaya ia boleh dibaca dan ditafsirkan dengan cepat dan mudah.
Graf boleh digunakan untuk menunjukkan perhubungan antara dua atau lebih set
kumpulan fakta atau maklumat. Maklumat ini boleh dipamerkan sebagai piktograf,
carta bar atau graf garis.
Anda perlu mahir membaca carta, jadual ataupun graf untuk mendapatkan maklumat
dan kemudian belajar bagaimana membina carta tersebut untuk melaporkan
maklumat. Membaca dan membina graf adalah kemahiran yang perlu dikuasai
sebelum mentafsir, menganalisis dan menggunakan maklumat. Strategi ini
membolehkan anda melihat hubungan dan pola maklumat.
Strategi 3: Mencari Pola
Apabila anda menggunakan strategi ini, anda dikehendaki mencari pola dalam data
atau maklumat yang diberikan. Seterusnya, buat ramalan dan generalisasi
berdasarkan analisis anda. Suatu pola ialah pengulangan sistematik yang tetap. Ia
mungkin dalam bentuk angka, visual atau perlakuan. Dengan mengenalpasti pola,
anda boleh meramalkan apa akan berlaku seterusnya. Mencari pola ialah satu
strategi yang penting dalam penyelesaian masalah , dan boleh digunakan untuk
menyelesaikan pelbagai jenis masalah. Kadang-kadang anda boleh menyelesaikan
masalah hanya dengan mengecam pola, tetapi selalunya anda
perlu melanjutkan pola untuk mencari penyelesaian. Selalunya membina jadual dari
maklumat akan mendedahkan suatu pola, dan strategi membina jadual kerap
digunakan bersama dengan strategi ini.

Strategi 4: Memudahkan Masalah


Strategi memudahkan masalah selalunya digunakan dengan strategi lain.
Memudahkan masalah ialah satu cara memudahkan proses penyelesaian masalah.
Menulis semula masalah, menggunakan nombor-nombor yang lebih kecil atau
menukarkan masalah kepada bentuk yang lebih bermakna akan membantu
10
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
menentukan penyelesaian sesuatu masalah. Kebanyakan masalah boleh dipecahkan
kepada masalah yang lebih kecil dan apabila digabungkan kemudian akan
memberikan penyelesaian. Ada masalah masalah yang boleh diselesaikan dengan
bekerja secara songsang. Bagi masalah yang tidak boleh diselesaikan dalam satu
langkah, ianya boleh dipecahkan kepada beberapa kes dan diselesaikan secara
berasingan.
Strategi 5: Simulasi/ melakonkan
Kadangkala sesuatu masalah itu sukar digambarkan atau dikenalpasti prosedur yang
sesuai untuk menyelesaikannya. Melakonkan situasi masalah itu mungkin boleh
membantu menyelesaikan masalah tersebut. Anda boleh menggunakan orang atau
objek sebenar seperti yang diceritakan dalam masalah tersebut atau mewakilinya
dengan objek lain. Melakonkan semula masalah akan membantu menyelesaikan
masalah tersebut atau pun membantunya menjumpai strategi lain yang boleh
menentukan penyelesaian masalah tersebut. Strategi ini sangat efektif untuk kanakkanak.

Strategi 6: Melukis Gambarajah


Melakar dan melukis gambarajah adalah satu strategi yang boleh membantu dalam
penyelesaian masalah. Pelajar dapat menterjemahkan masalah dalam bentuk
matematik dengan melukis rajah atau gambar yang sesuai kerana gambarajah
menjadi perantara antara konkrit dan abstrak. Gambarajah yang dilukis haruslah
kemas, tepat dan mengikut skala.

Strategi 7: Bekerja Secara Songsang


Bagi sesetengah masalah, adalah lebih mudah bekerja secara songsang, iaitu
dengan menggunakan penyelesaian akhir untuk melihat bagaimanakah proses di
awal penyelesaian tersebut untuk mendapatkan jawapannya. Contoh di bawah
menunjukkan strategi iini.
Bab 4 : Pengajaran Perwakilan Data

Kurikulum matematik di merata dunia termasuk Malaysia semakin memberi tumpuan kepada konsep-konsep statistik
asas seperti perwakilan data dan ukuran statistik deskriptif mudah seperti purata di peringkat sekolah rendah.
Penekanan ini timbul daripada kehidupan dunia yang semakin kompleks di mana keperluan memahami, mewakil dan
menganalisis data semakin penting dalam kehidupan kita. Untuk menyediakan murid-murid hidup berkesan dalam dunia
yang dilandai maklumat dan data, kita perlu membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan perwakilan data
kepada mereka supaya mereka dapat membuat keputusan yang wajar dan berasas. Misalnya, kita sering dipaparkan
maklumat dalam bentuk graf dan jadual berkenaan sesuatu perkhidmatan yang memerlukan kita membaca dan
memahami data untuk membuat sesuatu keputusan. Jika kita hendak elak daripada membuat keputusan yang silap,
kita perlu memahami dan menginterpretasi maklumat yang terkandung dengan betul.

Reys, Lindquist, Lambdin, dan Smith (2009) juga mengutarakan sebab-sebab mengajar dan menekan statistik asas di
sekolah rendah seperti berikut:

Kanak-kanak sering menghadapi idea-idea berkaitan statistik di luar persekitaran sekolah.

o Misalnya, risalah maklumat sering dipersembahkan dalam bentuk graf pada media cetak atau elektronik yang
memerlukan kita memproses maklumat tersebut dengan berkesan.

Statistik mempunyai perkaitan dengan topik-topik matematik atau subjek lain.

o Misalnya, di sekolah rendah mencari purata menggunakan air seminggu di sebuah keluarga menghubungkait sukatan
isipadu cecair dengan konsep purata.

Statistik memberi peluang membuat pengiraan dalam konteks yang bermakna

11
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
o Misalnya, pengiraan purata menggunakan air seminggu dan membandingkan penggunaan pada minggu
berlainan supaya membantu penjimatan air dapat memberi makna kepada pengiraan yang terlibat.
Statistik menggalakkan perkembangan pemikiran yang kritis.

Misalnya, semasa melaksanakan aktiviti mengumpul, mewakil dan menginterpretasi data murid-murid perlu
memberi justifikasi terhadap keputusan yang dibuat.

Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi perwakilan Data


 Perwakilan data dalam bentuk grafik

 Peringkat pembelajaran graf


a) Konkrit
Sebelum memperkenalkan piktograf untuk mewakilkan data yang dikumpul murid-murid harus
diberikan aktiviti membentuk graf secara konkrit. Misalnya, guru boleh menyuruh murid-murid
berdiri dalam barisan mengikut jenis permainan dan bilangan yang telah ditentukan seperti yang
ditunjukkan Perwakilan secara konkrit ini membolehkan murid melihat bagaimana data yang
dikumpul dapat dipamerkan dengan jelas. Perkaitan juga harus dibuat antara perwakilan data
dalam jadual kekerapan dan dalam bentuk graf secara konkrit ini.

b) Konkrit – Pictorial (concrate-pictorial)


Guru boleh memberikan bahan konkrit seperti guli, pen ....
Meminta murid-murid mencatat dalam bentuk jadual di atas kertas

c) Pictorial-Abstract
menerangkan secara lisan manakala murid-muird perlu mencatat secara Pictorial.

 Membina resos yang sesuai bagi PdP Perwakilan Data


( guji, kertas, pen,….

Mereka bentuk serta menilai secara kendiri aktiviti PdP bagi Perwakilan Data dengan menggunakan
pedagogi pembelajaran 4C
Mengumpul data
 Selepas soalan siasatan statistik telah dibina murid-murid dibimbing untuk menggumpul data
berdasarkan soalan yang dijanakan. Pelbagai kaedah sesuai digunakan untuk membimbing murid-
murid sekolah rendah menggumpul data secara sistematik. Antaranya termasuk kaedah pemerhatian,
tinjauan dan eksperimen mudah.
 Bagi data diskret seperti bilangan orang mengemari sesuatu hobi atau bilangan respons terhadap
sesuatu pendapat, murid-murid perlu membilang dan merekod dengan cara teratur. Jika data tersebut
dapati di dalam atau semasa pelajaran kelas, murid-murid boleh perhati dan membilang jumlah murid
yang mengangkat tangan berdasarkan soalan sisastan.

12
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
 Bagi data yang melibatkan pendapat seseorang, murid-murid boleh dibimbing untuk membina borang
soal selidik mudah untuk membuat tinjauan. Misalnya, untuk mengutip data berkenaan pendapat sama
ada telefon bimbit boleh dibawa ke sekolah borang seperti pada Rajah 8.3 boleh disediakan.

 Selain daripada pemerhatian dan tinjauan, murid-murid juga boleh menggumpulkan data daripada
eksperimen mudah di dalam kelas. Misalnya, murid-murid boleh menyiasat sama ada kekerapan
melontar bola masuk ke dalam bakul berbeza mengikut jarak lontaran daripada bakul. Aktiviti ini
melibatkan:
o Murid-murid berdiri 1 meter daripada satu bakul sampal dan melontar bola ke dalam bakul.
Bilangan murid dalam kelas yang dapat melontar masuk dicatat dan direkod dengan borang
gundalan.
o Murid-murid kemudian mengulang lontaran dengan jarak-jarak berbeza seperti 2m, 3m, 4m,dan
5m daripada bakul.
 Bagi data selanjar yang melibatkan ukuran seperti panjang, berat, isipadu atau masa, data tersebut
boleh dikumpulkan dengan mengukur objek-objek berkenaan atau membaca ukuran yang sudah
tercatat. Murid-murid harus dibimbing untuk merekod ukuran yang diperolehi dengan sistematik.
 Di sekolah rendah murid-murid biasanya mengendalikan data diskret atau data kategori. Walau
bagaimanapun, data selanjar boleh ditukarkan kepada data kategori yang sesuai diwakilkan dengan
graf. Misalnya, data ukuran telur pada Rajah 8.4 boleh digunakan untuk menentukan bilangan telur
yang beratnya kurang atau lebih daripada 60 g dalam sebuah bakul telur yang mengandungi pelbagai
gred telur yang dijual di kedai.

1. Piktograf

Piktograf merupakan sejenis perwakilan data dengan menggunakan gambar objek bagi mewakilkan kekerapan
sesuatu kategori data. Sesuatu piktograf mempunyai perkara-perkara beikut:

tajuk bagi piktograf perwakilan pada paksi-paksi:

(a) paksi yang menunjukkan kekerapan,

(b)paksi yang menunjukkan kategori data simbol gambar yang sesuai untuk mewakilkan data unit perwakilan bagi
setiap gambar (petunjuk)

Piktograf juga boleh dipaparkan secara mengufuk. Rajah 8.7 menunjukkan satu contoh piktograf berbentuk
mengufuk yang menunjukkan bilangan nenas yang dihasilkan oleh beberapa kebun.

13
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Murid-murid harus dibimbing untuk membina piktograf berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan
diwakilkan dalam jadual kekerapan. Berdasarkan jadual kekerapan, langkah-langkah membina satu
piktograf adalah seperti berikut:

1. Pilih simbol gambar yang sesuai untuk mewakilkan data


2. Tentukan petunjuk simbol gambar bagi mewakilkan bilangan tertentu
3. Labelkan paksi-paksi pada piktograh
4. Lukiskan bilangan simbol gambar yang sesuai berdasarkan data
5. Berikan tajuk yang sesuai bagi data yang diwakilkan

2. Carta palang

Graf palang merupakan sejenis perwakilan data diskret dengan menggunakan palang-palang menegak
atau mengufuk bagi kekerapan atau kuantiti tertentu. Sesuatu graf palang mempunyai bahagian-bahagian
berikut:
 tajuk bagi graf palang
 perwakilan pada paksi-paksi: (a) paksi yang menunjukkan kekerapan, dan (b) paksi yang menunjukkan
kategori data
 skala yang sesuai yang menunjukkan selang data pada paksi kekerapan
 petunjuk bagi perwakilan kategori data (biasanya ditunjukkan jika lebih daripada satu jenis kategori)
 palang-palang berbentuk segi empat tepat yang mewakilkan kekerapan atau kuantiti data

Contoh aktiviti
Tujuan: Memperkenalkan graf palang
1. Guru mengedarkan setiap murid dengan 4 jenis gula-gula berperisa coklat, nenas, epal dan oren.
2. Murid-murid diminta merasa setiap jenis gula-gula untuk menentukan perisa yang mana paling disukai.
3. Edarkan helaian Post-It kepada setiap murid.
4. Setiap murid mencatat perisa yang paling disukai pada helaian Post-It.
5. Lukiskan paksi menegak dan paksi mengufuk di papan tulis di depan kelas tanpa melabelkannya.
6. Setiap murid diminta melekatkan Post-It yang menunjukkan perisa kegemaran mereka mengikut turus di
papan tulis seperti berikut:

14
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
7. Tanya murid apakah yang boleh dilabelkan pada garis atau paksi menegak dan mengufuk supaya
seorang guru yang masuk kelas dapat memahami maklumat paparan helaian Post-It mereka.
8. Guru melabelkan paksi mengufuk dengan perisa gula dan paksi menegak sebagai bilangan murid serta
berikan tajuk seperti Perisa Gula Kegemaran Kelas
9. Guru perkenalkan bahagian-bahagian graf palang seperti label-label untuk paksi, palang untuk kuantiti
dan tajuk graf.
10. Guru minta murid membandingkan graf palang dengan piktograf.

Selepas diperkenalkan konsep graf palang, murid-murid harus dibimbing untuk membina graf palang
berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diwakilkan dalam jadual kekerapan. Berdasarkan jadual
kekerapan, langkah-langkah membina satu graf palang adalah seperti berikut:
1. Tentukan jenis graf palang yang dikehendaki (menegak/mengufuk)
2. Tentukan skala yang sesuai bagi paksi kekerapan
3. Lukis dan labelkan paksi kekerapan dengan skala tersebut
4. Lukis dan labelkan paksi kategori data
5. Lukiskan palang berdasarkan skala bagi mewakili kekerapan atau kuantiti setiap kategori data. Jarak
antara palang-palang harus seragam.
6. Berikan tajuk yang sesuai bagi data yang diwakilkan

Teknologi seperti perisian Microsoft Excel boleh digunakan untuk membantu murid membina graf palang
dengan mudah. Kemahiran ini mustahak kerana integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
matematik semakin ketara dan ditekankan.

3. Carta Pai
Carta pai merupakan sejenis perwakilan data dengan menggunakan pecahan-pecahan bulatan bagi
mewakilkan bahagian kategori data.
Perwakilan data dengan carta pai adalah berasaskan konsep nisbah di mana bahagian carta dikaitkan
dengan pecahan sektor daripada keseluruhan bulatan. Walau bagaimanapun, di sekolah rendah ukuran
sudut bulatan belum dipelajari. Maka, pembahagian pecahan sektor carta pai perlu dipermudahkan tanpa
memerlukan kiraan sudut bagi melukis bahagian carta. Dua aktiviti boleh digunakan di sekolah rendah
untuk membina carta pai: (a) aktiviti dengan templat carta pecahan di mana penyebut tidak melebihi 10, (b)
aktiviti dengan templat pembina carta pai komersial.
Aktiviti 1: Tujuan: Membina carta pai bagi data di mana penyebut pecahan tidak melebihi 10.

Langkah 1: Minta murid mengumpul data daripada 10 orang rakan dalam kelas mengenai kegemaran warna
mereka.

Langkah 2: Murid membina jadual kekerapan untuk data yang dikumpulkan. Misalnya:

Langkah 3: Murid menentukan pecahan bagi setiap kategori warna dan seterusnya mencari peratus bagi
bahagian tersebut. Misalnya, warna biru digemari 2 daripada 10 orang atau 20% daripada keseluruhan.

Langkah 4: Guru membekalkan templat carta pecahan persepuluh seperti berikut:

15
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

Langkah 5: Murid mewarnakan bahagian carta bagi setiap kategori data dengan warna berlainan seperti
berikut:
Langkah 6: Maklumat dan peratus dicatat pada bahagian carta pai. Tajuk carta pai dituliskan

Aktiviti 2:
Tujuan: Membina carta pai bagi data yang melebihi 10 dengan templat pembina.

Langkah 1: Minta murid mengumpul data daripada seluruh kelas mengenai kegemaran makanan
mereka.
Langkah 2: Murid membina jadual kekerapan untuk data yang dikumpulkan.
Langkah 3: Murid menentukan peratus bagi setiap kategori makanan. Misalnya, nasi lemak
digemari 5 daripada 25 orang atau daripada keseluruhan. % 20100 x25 5
Langkah 4: Guru membekalkan templat pembina carta pai. Rajah 8.12 menunjukkan satu contoh
templat pembina carta pai komersial. Murid menggunakan templat melukis bahagian carta pai
mengikut peratus kegemaran makanan yang telah ditentukan.
Langkah 5: Murid mewarnakan bahagian-bahagian carta pai.
Langkah 6: Murid melabelkan maklumat peratus pada bahagian carta pai. Tajuk carta pai dituliskan.

Aplikasi Perwakilan Data dalam kehidupan seharian


Masalah harian statistik yang diberikan kepada murid harus bersifat berikut:
 berdasarkan konteks yang bermakna
 berdasarkan data yang munsabah
 menguji kefahaman konsep graf
 melatih kemahiran membina graf termasuk memilih simbol dan skala yang sesuai
 mentafsir maklumat daripada graf secara langsung dan tidak langsung

Statistik dan Kemalangan Jalan Raya


Statistik dan Jenayah

Pendidikan
Di dalam pendidikan pula statistik boleh digunakan untuk mengumpul data bilangan pelajar yang mendapat gred tertentu.
Melalui pengumpulan data ini guru boleh mengenalpasti bilangan pelajar yang lemah , sederhana , dan juga bilangan
pelajar yang cemerlang. Maklumat ini boleh dibentang di dalam bentuk jadual , grafik , histogram/carta pai .Dari hasil
statistik ini guru boleh merancang strategi dan menentukan kaedah untuk langkah berikutnya. Pengetahuan statistik
juga dapat digunakan oleh guru untuk memahami kajian-kajian yang ditulis dalam bentuk empirikal.

Dalam pendidikan juga, analisis data digunakan untuk mengubah dan menyemak sesuatu maklumat(data) dengan
pandangan untuk mencapai sesuatu kesimpulan untuk memberi sesuatu situasi atau masalah . Analisis data boleh
dibuat melalui beberapa kaedah berdasarkan kepada keperluan dan kehendak . Contohnya , jika ada pengetua sekolah
yang ingin tahu samaada ada sesuatu hubungan antara prestasi pelajar dalam bahagian penilaian penulisan dan tahap
sosioe konomik mereka . Dalam perkataan lain , adakah pelajar dari latar belakang sosio ekonomik yang rendah
menunjukkanyang lemah , yang harus kita percayai? atau adakah beberapa tanggungjawab berubah untuk prestasi
penulisan berbeza? Lagi , satu analisis hubung kait yang mudah akan menolong menggambarkan prestasi pelajar dan
menjelaskan hubungan antara prestasi dan tahap sosio ekonomik. Analisis tidak sepatutnya melibatkan statistik yang
kompleks .Analisis data dalam sekolah melibatkan data terkumpul dan menggunakan data untuk meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran . Menariknya ,ada pengetua dan guru memudahkannya . Dalam banyak kes, data
terkumpul telah pun siap . Sekolah selalunya mengumpul kehadiran data , rekod tulisan ,rujukan disiplin , gred semester
dan lain data yang berguna. Berbanding daripada statistik yang kompleks formula dan ujian , ia selalunya ,
purata ,peratus ,kadar yang minat dipelajari .

16
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Perubatan
Terdapat beberapa sebab kenapa sesorang doktor perlu mengetahui statistik. Sebab pertama adalah kerana bidang
perubatan pada masa kini melibatkan perkara yang lebih kuantitatif berbanding dengan masa lalu. Sebab keduanya,
kaedah statistik sangat penting bagi merancang, melakukan dan mentafsirkan penyelidikan perubatan. Sebab ketiga
pula adalah kerana penulisan perubatan menggunakan statistik bagi menyampaikan hasil kajian mereka. Jadi,
pengetahuan statistik diperlukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang ditulis. Seseorang doktor dalam
tanggungjawab hariannya merawat pesakit sentiasa bergantung pada data. Data boleh diperolehi daripada pesakit itu
sendiri, seperti sejarah penyakit pesakit, hasil pemeriksaan klinikal dan makmal, atau datangnya daripada orang lain
seperti dalam seminar, persidangan, bengkel dan lain-lain lagi. Oleh sebab itulah, seseorang doktor itu mestilah
mempunyai pengetahuan dan seterusnya membiasakan dirinya dengan sumber data, kaedah pengumpulan data,
penyusunan dan pentafsiran dataMengenal pasti isu-isu utama dalam pengajaran perwakilan data berdasarkan amalan
dan rujukan dapatan penyelidikan

Ekonomi
Di dalam menjana ekonomi Negara data statistik mampu membantu peniaga membuat keputusan yang lebih
berkesan .Contohnya para peniaga boleh mengumpul dan merekod jualan dan keuntungan sesuatau
barangan jualannya. Melalui data ini para peniaga boleh membuat tindakan susulan bagi
memperkembangkan perniagaannnya. Data statistik juga boleh digunakan di dalam bidang kejuruteraan
dan proses pembuatan dalam mengawasi mutu sesuatu produk. Data boleh dikumpul dan direkod untuk
memastikan kualiti produk sentiasa terjamin

Mengenal pasti isu-isu utama dalam pengajaran perwakilan data berdasarkan amalan dan rujukan dapatan
penyelidikan

Miskonsepi Dalam Mengenalpasti Jenis-Jenis Pembolehubah Atau Data Yang Terlibat


Penggunaan istilah-istilah khusus berkaitan pembolehubah dan data seperti pembolehubah kualitatif,
pembolehubah kuantitatif, data kualitatif dan data kuantitatif boleh mengelirukan murid. Dengan itu, guru
harus mengenalpasti jenis-jenis pembolehubah dan data, guru hendaklah menerangkan dengan jelas
supaya murid tidak keliru. Penggunaan peta minda bagi memperjelaskan konsep dan membezakan jenis-
jenis pembolehubah serta data boleh digunakan.

Masalah Iaitu Simbol dan Gambar.


Penggunaan simbol dan gambar dengan sebahagian atau pecahan dan bilangan item kerapkali memberi
interprestasi yang salah kepada murid. Contohnya, piktograf ialah satu bentuk paparan data bergambar khas
untuk data kuantitatif seperti data diskret dan data selanjar. Murid sering silap dalam menginterprestasi data
yang melibatkan simbol atau gambar yang diwakili sebahagian bilangan item. Murid yang lemah dalam
penguasaan fakta asas akan menghadapi kesukaran mengira jumlah bilangan perwakilan simbol.

Simbol Atau Ruang Dilukis Secara Tidak Sekata, Berbeza Saiz dan Ruang di Antara Simbol dan Tidak
Kemas.
Ini menyebabkan murid tersalah kira bilangan perwakilan simbol. Guru berperanan untuk menjelaskan cara-
cara menginterprestasi data dengan langkah demi langkah yang betul. Murid-murid juga hendaklah
diingatkan bahawa meneliti setiap perwakilan simbol dan sentiasa merujuk kekunci yang diberi.

 The graph is a picture rather than a scaled representation.


Teacher need to emphasise that each point on the line represents …

17
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
the relationship between the quantities represented by the x-axis and y-axis
 Conclusions drawn from statistics, such as averages, can be uncertain or even misleading
Organising the data,
 Children find it difficult to distinguish between discrete and continuous data, especially as most of the
data they have met so far has already been rounded and so appears to be discrete.
Data Representation, eg: Bar charts
 inconsistent scale used on horizontal axis : The children have used different width for their bars
 Incorrect labelling of axis: children have not lebelled the items represented on the horizontal axis
 Children have labelled the vertical axis starting at ‘one’
Data Interpretation
Finding averages,
 Not ordering numbers to find their median
 Writing the frequency rather than the category as mode
 When finding the mean, children find the total but then fail to divide, or divide by the highest value not
the number of values.
Making conclusions,
 Children may have difficulties justifying their conclusions
 Children may also jump to immediate conclusions without thinking of alternative interpretations of their
data

Pengajaran sukatan – ukuran Panjang, jisim dan isi padu cecair

UKURAN PANJANG

Sukatan Panjang - jarak antara dua titik yang diukur sepanjang garis lurus

 Dua ukuran panjang boleh dibandingkan secara terus dengan meletakkannya sebelah
menyebelah

UNIT BUKAN PIAWAI

- sebarang ukuran panjang abitrari yang digunakan sebagai unit. (a) bahagian badan seperti jengkal, tapak
kaki dan panjang lengan

(b) objek seperti pen, klip kertas, rod, lidi dan sebagainya. Dahulu kala, bahagian badan menjadi ukuran
untuk mengukur unit panjang ,contohnya:

hasta – daripada siku ke hujung jari hantu

jengkal – daripada hujung ibu jari ke hujung jari kelengkeng yang diluaskan pembukaan jari

depa – daripada hujung jari hantu ke hujung jari hantu sebelah tangan lagi satu

18
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
genggam – semua jari ditutup dan dari tepi tapak tangan ke tepi ibu jari (masih lagi gigunakan untuk
mengukur tinggi kuda)

kaki – membahagikan ukuran kepada 12 inci, dan ukuran asalnya berdasarkan kepada panjang kaki.

UNIT PIAWAI

- ukuran panjang telah diterima di peringkat antarabangsa. Contohnya :


(a) ela
(b) meter
(c) batu
(d) inci
(e) kilometer
Unit-unit seperti ela, batu dan inci dikenali sebagai unit imperial.

LUAS

LUAS adalah salah satu unit sukatan yang dipelajari oleh murid Tahap 2 sekolah rendah. Unit ini digunakan
untuk mengukur satu kawasan bentuk geometri seperti segiempat sama, segi empat tepat dan segitiga.

PERIMETER - ukuran panjang keliling sesuatu objek, kawasan, atau rajah (seperti segi empat sama, segi
tiga, bulatan)

JISIM

- Jisim bermaksud jumlah bahan dalam sesuatu objek dan tidak tertakluk pada daya tarikan graviti
manakala berat adalah disebabkan daya tarikan graviti ke atas objek.
- Unit Piawai

Sistem Imperial Sistem Malaysia Sistem Metrik


 ounce - tahil  milligram
 pound - kati  gram
 quarter - pikul  kilogram
 hundredweight - koyan  metric ton
 ton -
 stone

19
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

ISIPADU CECAIR

- Sukatan atau ukuran ruang yg dipenuhi oleh sesuatu jisim pepejal, cecair atau gas dalam sesuatu bekas.
- Isipadu cecair adalah tetap walaupun bentuk bekas berubah.

Penggunaan ukuran unit bukan piawai

- Unit bukan piawai untuk isipadu cecair ialah sebarang ukuran isipadu abitrari yang digunakan sebagai
unit.
- Contoh biasa bekas yang digunakan adalah sudu, cawan, mangkuk, dan baldi.

Unit Piawai

Unit piawai isipadu cecair diterima di peringkat antarabangsa. Contohnya liter, gelen, pint dan kuart.
Unit-unit seperti gelen, pint dan kuart alah unit Imperial untuk isipadu cecair manakala millimeter dan
liter adalah unit metrik.

Sistem Imperial Sistem Malaysia Sistem Metrik


 pint  chupak  milliliter
 quart  gantang  liter
 gallon

Urutan Pengukuran pengajaran

1. mengamati dan mengenal pasti atribut panjang, berat dan isipadu cecair melalui perbandingan
secara langsung dan tidak langsung.
2. membina konsep unit pengukuran melalui pengukuran unit bukan piawai diikuti dengan unit piawai
secara langsung.
3. menyatukan konsep unit ukuran melalui penggunaan instrument pengukuran.
4. membangunkan hubungan antara unit piawai bagi ukuran.
5. melakukan operasi aritmetik dengan melibatkan unit piawai bagi panjang, berat dan isipadu cecair.
6. menyelesaikan masalah harian melibatkan unit piawai bagi panjang, berat dan isipadu cecair.

Peranan anggaran dalam pengukuhan kemahiran

- Pengangaran menggunakan unit ukuran adalah proses penting untuk dijalani kerana penganggaran
dapat menggalakkan mereka berfikir dan membantu mereka untuk memproleh “measurement sense”.
- Oleh itu, adalah berfaedah jika kita menggalakkan murid membuat anggaran sebelum membuat
sebarang ukuran.
20
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
- Belajar untuk membaca skala dengan menggunakan instrumen piawai untuk mengukur panjang, berat
dan isipadu diberi penekanan utama.
- Selain daripada penggunaan instrument pengukuran konvensional, kita juga memberi peluang kepada
murid untuk melakukan pengukuran sendiri.
- Konsep pengukuran digabungkan dengan memahami hubungan antara unit piawai ukuran seperti 1
meter bersamaan 100 centimeter. 1 centimeter bersamaan 10 millimeter, maka 1 meter bersamaan 1000
millimeter.
- Latihan penukaran antara antara unit piawai akan membantu murid untuk memperoleh kecekapan tinggi
dalam matematik untuk tajuk pengukuran.
- Kecekapan ini kemudiannya dipindahkan dalam menyelesaikan pelbagai masalah matematik.

Aktiviti 1: Penganggaran dan pengukuran panjang dalam unit bukan piawai

Hasil Pembelajaran: Menganggar dan mengukur panjang dengan unit bukan piawai.

Bahan: Pen, wang syilling.


Prosedur:
1. Guru mempekenalkan unit bukan piawai (contoh pen atau syilling)
2. Murid dalam kumpulan kecil menganggar panjang meja mereka dengan unit bukan piawai
3. Murid menyemak anggaran dengan mengukur panjang meja dengan unit bukan piawai.
4. Bincang idea pengukuran dan penggunaan unit bukan piawai untuk mengukur panjang meja.
5. Bincang masalah penggunaan unit bukan piawai dan keperluan unit piawai.
Ulasan: Aktiviti ini boleh diduplikasi untuk tajuk berat dan ipispadu cecair. Sebagai contoh murid boleh
diminta untuk menganggar dan mengukur berat buku dengan menggunakan kelikir sebagai unit
bukan piawai. Isipadu cecair pula,murid diminta untuk menganggar dan mengukur jumlah air untuk
memenuhi cawan dengan menggunakan sudu sebagai unit bukan piawai.
Aktiviti 2: Saiz dan Berat Objek

- Hasil pembelajaran: Membandingkan berat dua objek secara langsung.


- Sedar dengan kenyataan yang saiz yang besar tidak semestinya lebih berat.
Bahan:
2 objek dengan berat yang jauh berbeza.
2 objek – saiz yang besar tetapi ringan; saiz yang kecil tetapi berat.
Prosedur:
1. Tunjukkan 2 objek yang berat jauh berbeza kepada murid. Tanya soalan
berikut:
Lihat kedua-dua objek ini. Mana satu yang anda fikir lebih berat? ringan?
Bagaimana kita ketahui?
Apa yang boleh kita katakan tentang saiz dan berat objek?

21
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
[Jangkaan jawapan: Objek besar lebih berat daripada objek kecil.]
2. Ulangi prosedur (a) dengan dua objek lain yang berbeza saiz iaitu objek saiz
besar lebih ringan daripada saiz objek kecil.
[Jangkaan jawapan: Berat objek tidak semestinya bergantung kepada saiz
objek. Objek besar mungkin lebih ringan daripada objek kecil.]

Aktiviti 3 : Berat dengan Unit Bukan Piawai

Hasil Pembelajaran: Menganggar berat objek dengan menggunakan unit bukan piawai.
Bahan:
Penimbang ringkas;
Objek kecil dan serupa sebagai unit bukan piawai (misalnya klip kertas, biji saga, kekacang)
Beberapa objek kecil
Prosedur:
1. Pandu murid untuk meneka dan menimbang berat objek tertentu dengan unit
bukan piawai.
“ Cuba teka: berapakah bilangan klip kertas yang sama berat dengan sebatang pen
Gunakan penimbang ringkas untuk menyemak tekaan”.”
“Cuba teka: berapakah bilangan bili saga yang sama berat dengan sebatan pen.
Guna penimbang ringkas untuk menyemak tekaan”
2. Bincang idea unit bukan piawai bagi pengukuran berat.
1. Jack perlukan satu liter air. Dia mempunyai dua bekas untuk mengukur isipadu
air. Bekas tersebut masing-masing boleh mengisi 5 liter dan 3 liter. Bagaimana Jack boleh
mendapatkan satu liter?
2. Jika Jack hendak menyukat 2 liter air. Bagaimanakah dia melakukannya?
3. Jika Jack hendak menyukat 6 liter air dengan menggunakan bekas 9 liter dan 4 liter,
bagaimanakah dia melakukannya ?

22
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
KESILAPAN KONSEP DAN KESILAPAN UMUM DALAM SUKATAN

1. Tidak Memahami Bahasa Dalam Soalan Penyelesaian Masalah


 Masalah kesukaran bahasa untuk memahami sesuatu simbol atau tatatanda matematikakan
menyebabkan berlakunya salah konsep.
 Kesukaran yang dikenalpasti sehingga menimbulkan miskonsepsi ialah murid tidak
dapatmemahami bahasa dalam soalan penyelesaian masalah. Murid-murid tidak dapat
memahamikehendak soalan dan sukar untuk mereka menterjemah soalan penyelesaian
masalahkepada ayat matematik.
Contoh:
Beberapa pokok bunga ros dan pokok bunga matahari ditanam di suatu lorong sepanjang 520 m supaya
5
tempat itu kelihatan lebih menarik. daripada panjang lorong itu ditanam dengan pokok bunga ros. Hitung
8

panjang dalam km, lorong itu yang ditanam dengan pokok bunga matahari.
 walaupun jalan kerja yang ditunjukkan oleh murid betul, namun ia bukanlah jawapan yang
sebenar bagi soalan yang diberikan.
 Murid perlu kembali semula melihat soalan dengan mencari maklumat yang diberikan.
 Murid perlu mencari bunga matahari dan bukannya bunga ros

2. Salah faham konsep


 Unit-unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk
menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat.
 Kesukaran yang dialami oleh murid-murid ialah tidak dapat menyelesaikan operasi penambahan,
penolakan, pendaraban, dan pembahagian unit-unit ukuran sepertiisipadu, ukuran panjang,
timbangan dan masa kerana kesilapan konsep.
 Mengikut teori behaviourisme, murid belajar apa yang diajar atau sekurang-
kurangnyasebahagian daripada apa yang dipelajari. Teori behaviourisme berpandangan bahawa
pengetahuan diperolehi dari pengalaman, dan pengetahuan sedia ada (current knowledge) tidak
diperlukan dalam pembelajaran.

Contoh: Kira hasil tambah 2 jam 55 minit dengan 5 jam 45 minit.

- berdasarkan jawapan yang diberikan oleh murid dapat dijelaskan bahawa, murid beranggapan
penambahan tajuk masa dan waktu mempunyai konsep yang sama dengan penambahan nombor bulat.
- walaupun jawapan yang diberikan oleh murid betul, namun penyelesaian seperti ini hanya sesuai untuk
tajuk nombor bulat, perpuluhan dan wang. Murid perlu dibimbing memahami konsep dengan cara yang
betul dan mudah difahami.
3. Tidak Menghafal rumus

23
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
 kesukaran tidak menghafal rumus tentunya akan menghalang murid-murid daripada melakukan
proses kerja matematik dengan baik.
 hal ini berlaku kerana, matematik merupakan mata pelajaran yang melibatkan prosesmenghafal
berbagai-bagai jenis rumus sama ada melibatkan tajuk-tajuk tertentu dalam bidang asas ukuran
mahupun asas nombor.
 bagi kesukaran ini murid keliru dalam menggunakan rumus, dan menggunakan rumusbukan pada
soalan yang dikehendaki.

Contoh : 21.62 kg + 896 g = ______kg

- bagi soalan ini kesilapan yang ditunjukkan oleh murid ialah menggunakan nilai 100 bagi menukar g
kepada kg, walhal rumus yang sebenar ialah dengan membahagi nilai dengan 1000.
- Kesilapan seperti ini akhirnya membawa kepada miskonsepsi murid kepada konsep timbangan berat.
Kesilapan ini juga berlaku sekiranya murid gagal menguasai rumus bagi tajuk-tajuk ukuran yang lain
seperti isipadu cecair, ukuran panjang dan masa dan waktu.

4. Keliru dengan istilah matematik


 kekeliruan sering berlaku apabila murid tidak dapat menyatakan nilai apabila adanya istilah
matematik dalam soalan-soalan yang diberikan.
 Penggunaan istilah terutamanya kurang/ lebih daripada selalu mengelirukan murid-murid
Contoh

Kira jumlah berat ketiga-tiga kotak, dalam kg.

Kesilapan Murid :

24
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Tidak menolak 325 daripada 3.5 kg dari nilai R

3 . 5 0 0 kg
+ 0 . 3 2 5 kg

3 . 8 2 5 kg Kesilapan Murid :

+ 1 . 2 5 0 kg Tidak menambah 1.25 kg daripada nilai S

5 . 0 7 5 kg
5. Tidak dapat mengenali jenis piawaian yang digunakan untuk
membuat sukatan mengikut panjang sesuatu bahan.

 Masalah ini berlaku apabila murid tidak memahami unit piawai sukatan yang hendak digunakan.
 Murid belum lagi memahami nilai kecil digunakan untuk objek yang lebih pendek dan nilai besar
digunakan untuk objek yang lebih panjang.

6. Tidak dapat membuat sukatan dengan betul.


 Masalah ini berlaku kerana murid membuat sukatan menggunakan pembaris bermula dari kiraan "1"
dan bukannya "0".
 Murid memikirkan bahawa setiap sukatan bermula daripada "1" kerana pengiraan biasa bermula
daripada "1".

7. Tidak dapat membeza antara dua bacaan unit piawai.

 Masalah berikut adalah masalah murid membuat perbandingan antara dua unit yang digunakan.
 Selalunya murid tidak memahami unit kecil berbanding unit besar.

8. Tidak menganggar, mengukur dan mencatat dalam unit piawai yang betul.

 Contohnya, dalam ukuran panajng murid mengukur panjang buku dan menulis ukurannya
dalam km.
 Murid tidak dapat membezakan yang mana satu unit bersesuaian ditulis.
 Unit kilometer ialah unit panjang untuk jarak yang jauh seperti jarak antara Taiping ke Kuala
Lumpur.
 Bagi unit meter adalah untuk jarak yang panjangnya sederhana.
 Kemahiran mengukur hendaklah diajar secara praktikal. Ini akan dapat memudahkan murid
memahami konsep ukuran panjang yang dipelajari.

25
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
 Di samping itu, ianya juga penting kerana murid tidak lari daripada proses membuat ukuran
dalam kehidupan seharian.
 Pendedahan awal perlu diberi kepada murid agar mereka mahir membuat ukuran dengan
menggunakan alatan-alatan ukur yang betul dan bijak menentukan unit piawai ukuran yang
sesuai digunakan.
9. Tidak mengingat formula penukaran unit.

 Kebanyakkan miskonsepsi ini sering berlaku dalam ukuran panjang kerana dalam ukuran panjang
terdapat 4 unit yang berlainan formula manakala dalam ukuran jisim dan isipadu yang terdapt 2 unit.
 Maka murid tidak akan keliru dalam penukaran unit jisim dan isipadu.
 Miskonspesi yang dikatakan ialah, jika 2.3km = 2 300m maka 2.3m juga menjadi 2 300cm.
 Kesalahan seperti ini kerap terjadi sama ada km kepada m, ataupun m kepada km dan sebagainya.
 Miskonsepsi ini berlaku kerana murid tidak meneliti dan menghiraukan unit yang diberikan.
10. Murid menganggap objek yang lebih besar mesti lebih jisim daripada objek lebih kecil

 Contohnya 1kg kapas lebih jisim daripada 2 kg logam.


 Murid melihat bahawa kapas mempunyai jisim yang besar dari logam kerana kapas lebih besar dari
logam.
 Miskonsepsi ini bukan sahaja berlaku dalam tajuk jisim malah ia juga berlaku dalam tajuk isipadu
cecair apabila membandingkan dua bekas yang berbeza saiz.
 Murid biasanya melakukan perbandingan di atas ketinggian yang lebih menampung muatan.
 Contohnya, cecair yang ada dalam bekas yang tinggi mempunyai isipadu yang banyak daripada
cecair yang berada dalam bekas yang pendek dan luas.
 Bagi mengatasi masalah ini guru perlu menyediakan aktiviti yang melibatkan murid menimbang
sendiri pelbagai objek dengan menggunakan alat penimbang.

Miskonsepsi dalam luas dan perimeter

26
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

Miskonsepi Panjang

27
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

Miskonsepsi isipadu

28
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

29
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran (PdP) Sukatan: Ukuran Panjang,
jisim, isi padu

 Bahan maujud (pembaris, penimbang, penyukat silinder, penimbang dua piring)

 Elektronik (presentation slide)

Mereka bentuk serta menilai kendiri PdP


Isi padu Cecair

Contoh Aktiviti 1

Tujuan: Menganggar dan menyukat isipadu cecair dengan menggunakan unit bukan piawai.

Langkah 1: Bahagikan kelas kepada empat orang murid dalam satu kumpulan dan meminta ahli-ahli
kumpulan bekerja secara koperatif.

Langkah 2: Setiap kumpulan diberi satu set bekas yang berlainan saiz (cawan, gelas, botol) dan satu jag air
besar.

Langkah 3: Murid-murid dikehendaki menganggar bilangan bagi setiap jenis bekas yang diperlukan untuk
mengisi jag besar dengan air sehingga penuh.

Langkah 4: Murid-murid dikehendaki menggunakan setiap jenis bekas untuk mengisi jag besar dengan air
sehingga penuh.

Langkah 5: Murid-murid membuat perbandingan antara anggaran dan ukuran sebenar dengan unit bukan
piawai berkenaan.

Langkah 5: Murid-murid dikehendaki merekod hasil mereka dalam satu jadual seperti berikut:

Langkah 6: Murid-murid berbincang berdasarkan tiga jenis bekas (botol, gelas, cawan), yang manakah
mempunyai kapasiti yang paling kecil dan yang manakah mempunyai kapasiti yang paling besar

Langkah 7: Murid-murid dikehendaki menyusun ketiga-tiga jenis bekas itu berdasarkan kapasiti mengikut
tertib secara menaik.

- Melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan, pelajar-pelajar menyedari bahawa isipadu cecair boleh diukur
dengan menggunakan pelbagai bekas yang tidak standard seperti cawan, gelas dan botol tetapi ukuran-
ukuran tersebut hanyalah setakat anggaran sahaja. Ukuran sebegini sememangnya tidak tepat walaupun
sekiranya dilihat secara kasar isipadu cecair yang diukur itu sama. Ekoran itu, unit-unit pengukuran
standard dalam mililiter dan liter diperlukan bagi mengukur isipadu cecair dengan lebih tepat dan betul.
Seterusnya pelajar-pelajar akan lebih memahami perhubungan di antara pengukuran dengan

30
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
menggunakan alatan-alatan yang tidak standard dengan alatan-alatan yang standard bagi mengukur
isipadu cecair.

Aktiviti 2: Tujuan: Mengenali dan membanding isipadu-isipadu cecair dalam unit piawai.

Langkah 1: Murid-murid dikehendaki bermain secara berpasangan.

Langkah 2: Setiap pasangan akan menerima satu set kad yang mempunyai gambar isipadu cecair yang
berlainan seperti berikut:

Langkah 3: Kad-kad tersebut dicampur adukkan dan dibahagi secara sama rata di antara dua pemain.

Langkah 4: Untuk memulakan permainan, setiap pasangan itu dikehendaki membentangkan satu kad
masing-masing di atas meja.

Langkah 5: Dengan melihat pada kad, murid-murid dikehendaki menyebut isipadu cecair pada kad mereka
dengan betul.

Langkah 6: Sekiranya salah, murid dikehendaki memberi kad itu kepada pasangannya.

Langkah 7: Sekiranya kedua-duanya betul, murid-murid dikehendaki membanding isipadu cecair pada
kedua-dua kad tersebut. Murid yang mempunyai kad dengan isipadu yang lebih besar akan dapat
menyimpan kad pasangannya.

Langkah 8: Sekiranya kedua-dua kad menunjukkan isipadu cecair yang sama, tiada sesiapa yang akan dapat
menyimpan kad pasangannya.

Langkah 9: Apabila semua kad sudah dibuka, murid-murid akan mengira jumlah kad yang mereka ada.
Pemenangnya adalah murid yang mempunyai bilangan kad yang lebih banyak.

Aktiviti 3: Tujuan: Membuat penukaran di antara unit-unit piawai bagi isipadu cecair.

Langkah 1: Murid-murid dikehendaki untuk menulis setiap isipadu cecair pada beberapa kad kecil seperti
berikut.

31
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

Langkah 2: Murid-murid bermain di dalam kumpulan kecil. Campur adukkan kad-kad ukuran dan
menelangkupkan nilai isipadu cecair ke bawah dalam susunan empat baris lima lajur.

Langkah 3: Pemain-pemain mengambil giliran untuk membuka mana-mana dua kad pada masa yang sama.
Sekiranya kedua-dua kad tersebut menunjukkan nilai yang sama, contohnya, 8 l dan 8000 ml, maka pemain
itu akan menyimpan kedua-dua kad tersebut. Sekiranya tidak sama, maka kedua-dua kad tersebut akan
diletakkan balik ke tempat asal dengan menelangkupkan nilainya ke bawah.

Langkah 4: Permainan ini akan berterusan sehingga semua kad telah diambil oleh pemain-pemain. Pemain
yang mempunyai bilangan kad yang paling banyak akan menjadi pemenang. Penukaran di antara unit liter
dan mililiter boleh dilakukan dengan kempat-empat operasi, iaitu:

i. menukarkan unit liter ke mililiter dengan operasi tambah atau darab,


ii. menukarkan unit mililiter ke liter dengan operasi tambah, tolak atau bahagi.

Menukar unit liter ke mililiter

32
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

Penyelesaian masalah harian melibatkan isipadu cecair

Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik,
terutamanya yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid-murid. Justeru, pengajaran dan
pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi
keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan
sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan seharian secara berkesan.
Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah model Polya seperti berikut:

Memahami dan mentafsirkan masalah


Merancang strategi penyelesaian
Melaksanakan strategi
Menyemak semula penyelesaian

Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian masalah ini, guru
seharusnya dapat memperkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid
dapat menggunakan kemahiran matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat
memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Selain
daripada itu, masalah bukan rutin juga harus diberikan bagi mengembangkan pemikiran murid. Misalnya,
satu contoh masalah bukan rutin ditunjukkan pada Rajah 3.5.

Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh digunakan untuk menyelesai masalah bukan
rutin termasuk:
1. Mencuba kes lebih mudah
2. Cuba jaya
3. Melukis gambar rajah
33
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
4. Mengenal pasti pola
5. Membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem
6. Membuat simulasi
7. Mengguna analogi
8. Bekerja ke belakang
9. Menaakul secara mantik
10. Mengguna algebra

Aktiviti

Tujuan: Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isipadu cecair.

Langkah 1: Murid-murid dibahagikan kepada empat orang sekumpulan.

Langkah 2: Guru menunjukkan satu contoh masalah harian seperti berikut.

Langkah 3: Murid-murid diminta meneliti situasi di atas dan menjawab soalan seperti berikut: i. Yang
manakah lebih jimat, beli 2 kotak atau 1 botol minuman tersebut? ii. Jika kamu hanya mempunyai RM2,
minuman yang manakah akan dibeli? Bolehkah kamu memberi sebab pembelian tersebut?

Langkah 4: Murid-murid diminta berbincang dalam kumpulan dan dibimbing untuk menyelesaikan masalah
tersebut dengan menggunakan model Polya.

Langkah 5: Guru membincangkan hasil penyelesaian murid bagi memastikan jawapan yang diberi adalah
betul dan munasabah.

Langkah 6: Seterusnya, guru menunjukkan satu lagi masalah harian seperti berikut sebagai aktiviti
pengukuhan bagi murid.

34
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

35
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

36
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI

37
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
PENGAJARAN GEOMETRI-RUANG

 Miskonsepsi
- Kesukaran mengenalpasti dan keliru terhadap nama-nama bentuk 2D dan 3D
- Kesukaran memahami ciri-ciri bentuk rajah
- Kesukaran membayangkan bentangan ( x dpt membayangkan objek yg t’sembunyi-garis)
- Bahasa Matematik mengelirukan
- Penggunaan rumus dan formula menimbulkan kekeliruan
- Gagal mengenalpasti bentuk dipamerkan dalam pelbagai saiz
- Kesilapan dalam mengenalpasti bilangan paksi simetri
- Menganggap bentuk 2D hanya terdiri dpd bentuk-bentuk yg m’punyai sisi lurus sahaja (bujur)
- Menganggap bentuk 2D hanya bentuk yg m’punyai nama yg berdasarkan bil sisinya (bulan sabit)
- Kesukaran untuk membezakan nama-nama bentuk dlm kump yg sama (segi tiga sama kaki, segi
tiga sisi, segi tiga bersudut tegak)
- Kesukaran utk mengenal pasti nama suatu bentuk apbl ia berada dlm bentuk x sekata

(A) TATABAHASA DAN CIRI-CIRI BENTUK TIGA DIMENSI DAN BENTUK DUA DIMENSI
1. BBM - Coloured popsicle sticks, Toothpick and Marshmallow, Geoboard
2. Aktiviti : Ciri-ciri bentuk 2 Dimensi
- Guru mengedarkan beberapa coloured popsicle sticks kepada setiap kumpulan
- Guru akan menerangkan maksud sisi dan bucu dengan menggunakan gambar bentuk 2 dimensi
- Murid-murid akan membentuk bentuk 2 dimensi (segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga,
bulatan) yang dipaparkan dalam slide secara berkumpulan

- Kemudian, murid akan mengenalpasti dan merekod ciri-ciri bentuk 2 dimensi yang dibentuk dalam
jadual yang disediakan melalui bimbingan guru
Jenis Bentuk Nama Sifat

a) Segitiga Segitiga Sama Sisi dua sisi adalah sama


(semua segitiga (Isosceles triangle) Bil Sisi = 3, Bil Bucu = 3
mempunyai tiga sisi) Bil Sudut = 3

- Ketua kumpulan akan menampal hasil kerja mereka pada dinding (setiap stesen)
- Murid akan bergerak ke sekeliling bilik secara berkumpulan untuk melihat, berfikir dan berbincang
dengan rakan-rakan kumpulan berkenaan hasil kerja rakan-rakan lain yang ditampal
- Guru akan menerangkan ciri-ciri bentuk 2 dimensi berdasarkan hasil kerja murid
- Murid akan menjawab kuiz yang diberi bagi menguji kefahaman mereka mengenai ciri-ciri bentuk 2
dimensi
38
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
3. Aktiviti : Ciri-ciri bentuk 3 Dimensi
- Guru mengedarkan Toothpick dan Marshmallow dan pepejal konkrit (kubus, kuboid, piramid)
kepada setiap kumpulan
- Murid perlu mereka bentuk 3 dimensi dengan berpandukan pepejal konkrit yang disediakan (Teori
Konstruktivisme)
- Setiap kumpulan perlu mereka 1 bentuk 3 dimensi

- Guru perlu mengadakan aktiviti Stesen Berputar bagi murid mengenal pasti ciri-ciri bentuk 3
dimensi
- Satu kumpulan kecil murid diletakkan di setiap stesyen. Mereka diberi masa 3 minit untuk
mengenal pasti ciri-ciri bentuk 3 dimensi yang diletakkan di setiap stesen
- Kemudian, kumpulan tersebut akan berjalan ke stesen berikutnya sehingga semua kumpulan
telah melalui semua stesen
- Setiap kumpulan diberikan warna yang berbeza untuk mencatat jawapan
- Guru bersama murid akan berbincang jawapan

(B) PAKSI SIMETRI BENTUK DUA DIMENSI


1. BBM - Pattern blocks, Lego structure, Maths mirror, Kertas A4
2. Aktiviti :
- Guru perlu menerangkan maksud simetri dan penggunaan paksi simetri
- Guru perlu menggalakan murid untuk membuat hands-on aktiviti
- Murid perlu mewarna pada sebahagian daripada kertas A4
- Kemudian, diminta untuk melipatkan kertas A4 tersebut
- Hasilan, bahagian sebelah juga terdapat warna dan corak yang sama
- Maka, garisan lipatan di tengah-tengah kertas A4 tersebut adalah paksi simetri
- Murid dikehendaki mencari bilangan paksi simetri bagi bentuk-bentuk 2 dimensi lain dengan
bimbingan guru
- Seterusnya, murid diminta untuk mengaitkan pengetahuan simetri ini dengan kehidupan seharian
- Misalnya, Rama-rama, Eiffel Tower

39
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
(C) KLASIFIKASI BENTUK TIGA DIMENSI DAN DUA DIMENSI
1. Aktiviti :
- Murid melakukan aktiviti klasifikasi bentuk tiga dimensi dan dua dimensi secara berpasangan
- Guru perlu mengedarkan ‘Picture Fan’ yang setiap bahagian terdiri daripada pelbagai bentuk tiga
dimensi dan dua dimensi kepada setiap pasangan
- Murid-murid akan mengenalpasti ciri-ciri bentuk tiga dimensi dan dua dimensi melalui aktiviti
‘Rocket Writing’ iaitu murid menulis ciri-ciri setiap bentuk yang terdapat di ‘Picture Fan’ dalam
jangka masa yang ditetapkan.
- Kemudian, murid-murid akan berbincang tentang pengenalpastian bentuk-bentuk tiga dimensi dan
dua dimensi secara berpasangan.
- Guru akan membahagikan papan putih kepada dua bahagian iaitu bahagian tiga dimensi dan dua
dimensi
- Seterusnya, setiap murid akan menampal bentuk-bentuk tiga dimensi dan dua dimensi dalam
bahagian yang ditentukan
- Selepas semua kad ditampal pada papan putih, guru akan memilih murid secara rawak untuk
memberi justifikasi bagi pemilihan bahagian
- Guru akan menyimpulkan jawapan-jawapan yang diperoleh daripada murid
- Murid dikehendaki merumuskan konteks yang dipelajari dalam peta pokok yang disediakan bagi
menguji tahap kefahaman

(D) BENTANGAN BENTUK 3 DIMENSI


- Guru meminta murid untuk membawa bahan-bahan maujud yang diperbuat daripada kertas atau
papan kotak (kotak, tabung, barang permainan) yang direka melalui bentuk 2 dimensi
- Murid-murid membuka bahan-bahan tersebut dengan bimbingan guru. Aktiviti ini dijalankan dalam kump
- Murid diminta untuk melukis bentangan yang diperoleh selepas membuka bahan-bahan tersebut.
Lukisan bentangan diadakan melalui aktiviti ‘Round Robin’ iaitu setiap murid dalam 1 kumpulan
dikehendaki melukis bentangan bagi sesuatu bahan. Kemudian, salah satu bentangan yang tepat
akan dipilih oleh ahli kumpulan selepas perbincangan dilakukan.
- Guru membuat demonstrasi tentang cara penghasilan sesuatu bentuk 3 dimensi dengan berpandukan
bentangan Murid juga akan mengikut cara penghasilan bentuk 3 dimensi untuk mereka sesuatu bahan.
Aktiviti ini dilakukan sbg akt pengayaan dan juga murid memahami tentang bentangan secara mendalam.
- Guru bersama murid akan berbincang bentangan yang dipilih dalam kumpulan serta murid akan memberi
justifikasi bagi pemilihan tersebut
- Guru akan memberi latihan melukis bentangan bagi bentuk-bentuk 3 dimensi yang lain
40
ANG, KANG & SARAVAAN IPGKTI
(E) PENENTUAN LUAS DAN PERIMETER BENTUK DUA DIMENSI MENGGUNAKAN PETAK
SEGIEMPAT SAMA UNIT DAN RUMUS
1. BBM - Geoboard, Tangrams, Pentominoes
2. Aktiviti :
- Murid dikehendaki melukis bentuk tidak sekata (surihan tapak tangan) dan bentuk sekata pada
kertas grid untuk mengenal pasti konsep luas
- Murid membuat anggaran luas bentuk tidak sekata dengan pengiraan petak segi empat sama
- Murid dikehendaki melaksanakan aktiviti inkuiri terbimbing untuk mencari luas pelbagai bentuk
segi empat tepat dan segi tiga
- Murid perlu mengesan dan menginterpretasi maklumat dengan menyatakan luas segi empat tepat
adalah sama dengan hasil darab panjang dan lebar bentuk segi emat tepat
- Guru perlu menyatakan pengiraan luas segi tiga dengan cara membilang petak segi empat sama
tidak semestinya memberikan jawapan yang tepat
- Murid mengesan perkaitan luas segi tiga dan luas segi empat tepat dengan lipatan dan potongan
bentuk suatu segi empat tepat
- Murid menggunakan formula untuk mengira luas bagi sebarang bentuk segi empat tepat, segi
empat sama dan segi tiga
- Guru perlu bertanya dan murid dikehendaki menjawab soalan yang berkaitan dengan aktiviti
inkuiri untuk mencari luas
- Guru perlu memberi beberapa bahan yang berbentuk 2 dimensi untuk mencari luas sebagai
latihan pengukuhan

(F) APLIKASI RUANG DALAM KEHIDUPAN


- Pembinaan bangunan dalam bidang arkitek di mana konsep simetri digunakan
- Penciptaan barangan seperti perabot rumah, bola, alat pengukuran geometri
- Pengiraan isipadu air dalam tangki ikan
- Komputer grafik utk melihat cara sesuatu imej dapat ditransformasikan apbl dilihat drpd pelbg perspektif
- Melukis bentuk geometri dalam komputer seperti penutup enjin kereta
- Komputer grafik dalam permainan video dan filem
- Menghasilkan lakaran robot
- Lukisan untuk menghasilkan satu kesan 3D yang menakjubkan

41