Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Tarikh /Hari : 1 Ogos 2018/ Rabu


Tahun : 5 Rahman
Bil Murid : 34 orang
Masa : 12.15- 1.15 tengah hari
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tema : Ekonomi Malaysia
Tajuk : Laut Penjana Ekonomi

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
menggunakan bahasa badan dengan daripada bahan rangsangan untuk
kreatif melalui lakonan secara didik hibur. menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata


golongan kata dengan betul mengikut ganti nama diri tanya mengikut konteks
konteks. dengan betul.

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.


ii. Menyatakan fungsi kata ganti nama diri tanya dengan betul.
iii. Membina ayat menggunakan kata ganti nama diri tanya dengan betul.

Sistem Bahasa

 Kosa kata : Pelancongan, ekonomi, akuatik, indah

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum

 Ilmu : Keusahawanan, geografi


 Nilai murni : Kerjasama, rasional, berani, berdisiplin
 Kreativiti : Imaginasi dan visualisasi

Strategi

 Kemahiran berfikir : Menganalisis, menghubungkait


 Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik, interpersonal
 Kemahiran belajar cara belajar : Bacaan intensif
 Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan pengalaman hidup berdekatan
kawasan laut dan pelancongan.
Bahan Bantu Belajar

Jenis Bilangan
1 Buku teks 34
2 Marker pen 1
3 Gambar 1
4 Lembaran kerja 34
5 Papan putih -

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melawat kawasan laut atau pelancongan.

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran
- Paparan gambar laut.  Murid-murid BBB:
dipamerkan dengan -Gambar laut
gambar laut.
 Guru meminta murid Nilai:
Set Induksi menamakan tempat -Rasional
( 5 minit) Soalan cadangan: tersebut.
 Murid disoal mengenai
1. Siapa tahu tempat TKP:
pengalaman ke tempat
apakah ini? -Verbal linguistik
2. Pernahkah kamu berkaitan laut atau
-Interpersonal
ke tempat ini? pelancongan.
3. Berikan contoh  Guru mengaitkan
aktiviti dengan tajuk KBT:
tempat seperti ini?
pelajaran. -Menghubung kait
-Membaca dialog di dalam  Guru memilih murid BBB:
buku teks. membuka buku teks. -Buku teks
 Dialog tersebut
berkenaan peranan laut Nilai:
dalam menjana -Berani, kerjasama.
Langkah 1 Kosa kata: ekonomi.
 Murid-murid diminta
(10 minit) - Pelancongan KBT:
membaca petikan
-Ekonomi -Menghubung kait
secara mentalis.
-Akuatik  Guru memilih empat
-Indah orang murid untuk KP:

melakonkan dialog -Verbal linguistik

dengan gaya yang -Interpersonal

sesuai.
 Guru menjalankan sesi EMK:
soal jawab secara lisan -Keusahawanan
berdasarkan dialog.

-Pengajaran mengenai  Guru meminta murid BBB:


kata ganti nama diri tanya. membuka buku teks -Buku teks
halaman 160. -Papan putih
Kata Ganti Nama Diri  Murid-murid diminta -Marker pen
Tanya: membaca kandungan di
 Apa (benda) halaman tersebut Nilai:
Langkah 2  Siapa (orang) terlebih dahulu. -Kerjasama,
(20 minit)  Mana (benda dan  Setelah siap, guru rasional

orang) mengajar kata ganti


nama diri tanya KP:
menggunakan papan -Interpersonal
putih. -Verbal linguistik

 Guru mengadakan sesi


soal jawab untuk KBT:

mengetahui tahap -Menyelesaikan

kefahaman murid. masalah


-Membuat latihan bertulis.  Guru mengedarkan BBB:
lembaran kerja kepada -Kertas tugasan.
murid-murid.
 Murid-murid diminta
menjawab soalan yang Nilai:
Langkah 3 terdapat dalam -Bekerjasama
(20 minit) lembaran kerja tersebut.
 Setelah selesai, murid-
KP:
murid diminta menukar
-Interpersonal
lembaran kerja dengan
rakan-rakan untuk
Nilai:
diperiksa.
 Guru membincangkan -Kerjasama

jawapan kepada soalan-


soalan berkenaan
bersama murid-murid.
 Guru membuat sesi soal
jawab berkaitan soal
jawab untuk menguji
kefahaman murid.

Rumusan kognitif:  Murid disoal mengenai Nilai:


-Rumusan isi pelajaran. isi pembelajaran pada -Berdisiplin
Penutup hari ini.
(5 minit) Rumusan sosial:  Murid diterapkan KBT:
-Nilai murni. dengan nilai-nilai murni -kemahiran
oleh guru. merumus.
 Guru merumuskan isi
pelajaran.
Soalan:
1.Apakah yang telah kita
pelajari pada hari ini?
Pilih kata ganti nama diri tanya yang betul.

1. (Apakah / Siapakah) yang menjadi ketua pengawas sekolah tahun ini?

2. Perkara yang dibincangkan itu (mana / apa)?

3. Nama pelajar yang baru datang itu (siapa / apa)?

4. “Rombongan yang datang itu dengan (siapa / apa)?”tanya Izzat kepada pemuda itu.

5. “(Apakah / Siapakah) yang datang bersama-sama kamu semalam?”tanya ibu kepada


Rahman.