Anda di halaman 1dari 3

PENGAJARAN SUKATAN Miskonsepsi Kelemahan dalam Pengiraan  Kesukaran menyatakan dan menulis nilai Jika Unit Piawai Tidak

lis nilai Jika Unit Piawai Tidak Digunakan


 didapati ada murid yang memahami konsep rajah  Komunikasi antara ahli sains yang
Matematik tetapi tidak konsisten dalam  Salah faham konsep menggunakan unit berbeza akan
pengiraan  Tidak menghafal rumus terpengaruh
 Standard Pembelajaran;
 Mereka melakukan kesilapan dalam  Keliru dengan istilah matematik  Perdagangan dan perniagaan antarabangsa
membaca simbol atau teknik penyelesaian tidak boleh berjalan dengan lancar
operasi yang salah Pembelajaran “4C”  Pengukuran lot-lot tanah bangunan, ladang
Menganggar Tahun 2  Communication dan lombong akan terpengaruh
Definisi Miskonsepsi  Collaboration  Komunikasi antara peniaga akan
 Menganggar dalam unit sentimeter dan  Miskonsepsi adalah satu daripada masalah  Critical Thinking & terpengaruh
meter ms 51 yang sering dihadapi oleh murid dalam  Creativity
 Menganggar dalam unit gram dan kilogram pembelajaran matematik dan sering Kemahiran Berfikir dalam Matematik
Mengenalpasti Atribut 1. Menyatakan matlamat masalah
 Menganggar dalam unit milliliter dan liter menjadi penghalang kepada mereka untuk
 Mengamati dan mengenal pasti atribut 2. Menterjemahkan
(Modul KSSR Tahun 2 – Sukatan) memahami konsep-konsep matematik yang
panjang, berat dan isipadu cecair. 3. Membuat anggaran
berkaitan dengan konsep yang disalah 4. Menyusun atur
 Atribut (Attribute)
tafsirkan oleh mereka - Menerangkan suatu entiti 5. Membuat gambarajah
Peranan Anggaran dalam Pengukuhan
- Atribut mempunyai nilai 6. Memproses secara mental atau membuat
Kemahiran Sukatan
Penyelesaian visual
 Pengajaran kemahiran untuk mengukur Contoh :
 Konsep matematik murid perlu Entiti ukuran Panjang diterangkan oleh 7. Menginterpretasi (Mentafsir)
perlu dilakukan secara praktikal.
diperkenalkan dengan pelbagai bentuk, atribut-atribut: 8. Mengelaskan
 Murid perlu mempunyai pengalaman hands-
kaedah dan pendekatan. Murid perlu  Ukuran bukan piawai & ukuran piawai dll. 9. Mengecam perhubungan
on berkaitan dengan ukuran.
diperkenalkan dengan beberapa contoh 10. Menggunakan analogi (perbandingan)
 Komunikatif, anggaran digunakan sebagai
Mengenal pelbagai unit bukan piawai & unit 11. Mengecam pola
alat komunikasi antar departemen. yang konkrit.
piawai 12. Membuat inferens
 Integratif, anggaran harus dapat
 Unit piawai ialah satu sistem penggunaan 13. Membanding dan membeza
menyatukan pelaksanaan kegiatan semua Pembelajaran konsep matematik yang
unit yang telah diterimaguna di seluruh 14. Mencari semua penyelesaian yang mungkin
bagian dalam suatu laporan anggaran. berkesan memerlukan beberapa teknik
dunia 15. Bekerja ke belakang dan ke hadapan
 Koordinatif, dapat mengkoordinasikan penyampaian (Robert Gagne) iaitu ;
(Working Backwords & Forwards)
seluruh kegiatan departemen untuk (i) Memberi berbagai-bagai contoh konkrit  2 jenis unit sistem:
- Sistem Imperial (inci, kaki, ela, rantai, 16. Mengecam maklumat yang palsu
mencapai tujuan perusahaan. untuk membuat generalisasi.
(ii) Memberi contoh yang berbeza tetapi batu etc)
- Sistem Metrik (meter, kilmeter, gram,
berkaitan supaya dapat membuat
Secara spesifik, kemahiran matematik saat etc)
perbezaan.
yang utama memerlukan mereka arif dalam
(iii) Memberi contoh-contoh yang tidak ada Kepentingan
 membandingkan dua kuantiti secara terus
 mengecam unit bukan piawai dan piawai kaitan dengan konsep yang diajarkan  Kita boleh mengetahui betapa banyak
untuk mengukur kuantiti untuk membuat perbezaan dan barang yang kita perlukan dan
 menganggar dan mengukur kuantiti dalam generalisasi. membelinya dengan jumlah yang betul.
unit bukan piawai dan piawai (iv) Memberi pelbagai jenis contoh matematik  Doktor boleh menentukan amaun ubat
 menukar antara unit-unit piawai yang betul
untuk memperolehi konsep matematik
pengukuran  Pemandu boleh mengetahui kelajuan
yang tepat.
 melakukan operasi matematik yang pemanduan mereka
melibatkan ukuran dalam unit piawai  Kita boleh membandingkan harga barang
Contoh Miskonsepi;
 menyelesaikan masalah harian yang dan saiz dengan mudah
 Tidak memahami bahasa dalam soalan
melibatkan ukuran dalam unit piawai penyelesaian masalah
- S.I unit: kilogram (kg) -milimeter padu ( mm3 ) Kesimpulan
- sentimeter padu ( cm3 )  Ke arah penyediaan murid agar mampu
- meter padu ( m3 ) berfungsi secara efektif di masa hadapan
terutamanya cara berfikir, kecerdasan,
ISIPADU CECAIR sikap dan nilai positif.
1. Alatan mengukur ialah :bikar, measuring jug,  Meningkatkan kualiti mata pelajaran
silinder penyukat matematik agar lebih relevan dengan
2. Unit Piawai: cabaran masa kini dan pembelajaran abad
Perkaitan dan Penukaran antara Unit-unit Piawai -mililiter(ml ) ke – 21.
Sukatan -liter (l )  Guru memainkan peranan yang penting bagi
mengupayakan pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan.

isu pengajaran bagi Sukatan

Menyukat Isi padu  status pencapaian Malaysia dalam PISA dan


• Isipadu cecair adalah merujuk kepada kapasiti TIMSS - tindakan
cecair yang boleh memenuhi sesuatu bekas.  KBAT – PPPM
• Cecair tiada bentuknya. Ia hanya berbentuk  Program i-THiNK
mengikut bekas yang diisi.
• Isipadu cecair boleh diukur dengan
menggunakan ‘non standard units’ atau unit
bukan piawai (lebih atau kurang) dan
Pengukuran Jisim
‘standard unit’ atau unit piawai dalam
• Jisim ialah jirim yang memenuhi ruang, iaitu
millimeter (ml) dan liter (l) dalam sistem
konsep fundamental dalam fizik.
metrik. Kepentingan Aplikasi Sukatan dalam Kehidupan
• Jisim sesuatu objek adalah malar dan tidak
dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Seharian Murid
• Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri  Ke arah bilik darjah sebagai komuniti
fizikal, digunakan sebagai faktor untuk matematik dan menjauhi bilik darjah
menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. sebagai hanya suatu koleksi individu.
 Ke arah pembelajaran matematik sebagai
Dahulu... vs kini… sesuatu yang menyeronokkan dan menjauhi
• Timbangan (Berat) guru sebagai autoriti tunggal bagi jawapan
- digunakan untuk mengukur berat sesuatu betul.
barangan  Ke arah penaakulan matematik dan
- alatan yang dicipta untuk menimbang berat menjauhi prosedur penghafalan.
seperti dacing dan pikul  Murid berupaya membuat dan
- untuk menimbang emas, perak, bijih timah dan membuktikan konjektur, mengemuka dan
rempah menyelesaikan masalah, dan menjauhi
• Timbangan (berat) Isipadu Pepejal VS Isipadu Cecair pencarian jawapan secara mekanikal.
- terdapat banyak alat yang bolah digunakan ISIPADU PEPEJAL  Murid berupaya mengaitkan idea dan
untuk menimbang, 1. Isipadu = besar sesuatu ruang aplikasi matematik, dan menjauhi dari
- salah satu ialah penimbang elektronik 2. Cara mengira isi padu = menganggap matematik sebagai satu
- unit ukuran berat seperti gram(g), kilogram panjang x lebar x tinggi kumpulan konsep dan prosedur yang
(kg) 3. Unit Piawai: terasing.
PENGAJARAN GEOMETRI • Salah konsep dan kesilapan umum dalam  Bahasa matematik mempunyai makna pembelajaran secara kaedah inkuiri
- RUANG Ruang yang tersendiri dan di gunakan dalam penemuan dan kontekstual
konteks matematik yang tertentu Dalam pembelajaran matematik, murid-
Pengenalan Konsep ruang VAN HIELE  Kekeliruan tentang istilah menyebabkan murid boleh memahami sesuatu konsep
 Geometri berasal daripada perkataan 1. Visualization – recognized figures by murid tidak dapat memahami maksud matematik melalui aktiviti menyiasat,
Greek iaitu “geo” dan “metria” di mana looking at their appearance. istilah tersebut mengumpul maklumat dan menganalisa
“geo” bermaksud bumi dan “metria” Imaginasikan  kaedah pendidikan tradisional yang maklumat ( Mok Soon Sang, 1996 )
bermaksud “ukur”. 2. Analysis – classify or group according hanya menggunakan buku teks dan
depending on the characteristics of papan putih Membina resos yang sesuai bagi PdP Ruang
 Geometri adalah berkaitan dengan shapes or figures but they cannot  murid tidak dapat mengasah kemahiran  4 subtajuk dalam geometri yang
pengukuran bumi visualize the interrelationship between visualisasi dan komunikasi dalam perlu dikuasai oleh murid
 pengajian tentang bentuk, saiz, them. pembelajaran geometri 1. elemen titik, garis dan plane
kedudukan dan ruang analisis  2. ciri-ciri bentuk 2 dimensi
 berkait rapat dengan kehidupan manusia 3. Informal Deduction – established or sees 3. ciri-ciri bentuk 3 dimensi dan
 membantu murid membina kefahaman interrelationships between figures. PEMBELAJARAN RUANG 4. pengukuran
terhadap bentuk, ruang, garisan serta Gambarkan dan gabungkan bentuk  mengaitkan konsep luas, perimeter dan • konsep geometri memerlukan pelajar
fungsi setiap bentuk, ruang dan garisan 4. Deduction – mental thinking and isipadu dengan persekitaran murid. mempunyai daya kefahaman yang tinggi
 Bentuk dan ruang atau geometri geometric thinking developed Contoh; Murid meneroka dan membilang terhadap sesuatu keadaan bentuk
diaplikasikan secara meluas dalam bidang significantly. They can understand the jumlah lantai mozek dan kaitkan dengan • Kefahaman ini hanya boleh dibina oleh
kejuruteraan, seni bina, sains dan significant of deduction, the role of rumus luas. • pelajar melalui aktiviti manipulative
teknologi postulates, theorem and proofs. They are  Guru hendaklah menggunakan kaedah yang memberikan peluang kepada
 Aplikasi geometri yang paling ketara able to write proof with understanding. pengajaran berpusatkan murid seperti pelajar untuk meneroka pemahaman
boleh dilihat pada bentuk binaan dan Hasilkan bentuk yang lengkap inkuiri penemuan dan pembelajaran mereka tentang konsep geometri
susunan bangunan 5. Rigor –make abstract deduction and kontekstual • Kebanyakan pelajar mempelajari
 konsep geometri paling asas iaitu understand how to work in axiomatic  murid perlu meneroka sendiri aktiviti geometri di dalam bilik darjah adalah
pengetahuan tentang bentuk-bentuk 2D system even non-Euclidian geometry can mencari luas, perimeter dan isipadu secara hafalan (Mayberry, 1981; Fuys et
dan 3D be understood at this level. dalam aktiviti berkumpulan. al, 1988)
 Nasional Consul of Supervisor of Boleh takrifkan dalam bentuk lisan  aplikasikan konsep merentas kurikulum • Guru perlu menggunakan bahan bantu
Mathematics, NCTM (1989) iaitu dengan menggabungjalinkan belajar(BBM) konkrit/maujud yang ada
mengesahkan bahawa kemahiran dalam SALAH KONSEP & KESILAPAN UMUM DALAM pembelajaran matematik dengan mata di sekeliling murid dan selalu
bidang geometri adalah salah satu PEMBELAJARAN RUANG pelajaran lain. • digunakan dalam kehidupan seharian
kemahiran asas daripada sepuluh  Contohnya subjek sejarah boleh mereka
kemahiran asas Matematik MISKONSEPSI
dikaitkan dengan bentuk 3D iaitu piramid
 NCTM ( 2000 ) mempelajari geometri  kesukaran mengenalpasti dan keliru yang terdapat di Mesir. Peranan guru
bukanlah hanya sekadar belajar tentang nama-nama bentuk 2D dan 3D, • menggunakan bahan bantu belajar (BBM)
maksud ataupun andaian tentang konsep  kesukaran melibatkan kedudukan rajah, TRANSFORMASI KAEDAH konkrit/maujud seperti benda, lukisan
geometri, tetapi mempelajari kebolehan  kesukaran memahami ciri-ciri bentuk dan bongkah atau pepejal sebenar
rajah, • mempraktikkan kaedah belajar sambil
untuk menganalisa ciri-ciri bentuk 2  Kaedah ini perlu diubah dengan memberi
dimensi dan 3 dimensi di dalam bentuk-  kesukaran membayangkan bentangan peluang kepada murid itu sendiri untuk
berhibur (elemen didik hibur)
bentuk geometri  topik bentuk dan ruang melibatkan menyiasat dan meneroka geometri bagi
penggunaan rumus dan formula yang membolehkan mereka memahami
Ruang digunakan bagi mencari luas, perimeter geometri dan menjadikannya berkait
• Konsep asas ruang: titik dan garis lurus dan isipadu dengan bidang matematik yang lain
• Makna pelbagai poligon dan polihedron  Bahasa matematik juga menimbulkan  pembelajaran geometri yang menarik
• Peringkat perkembangan konsep ruang kesukaran kepada pelajar kerana ia dan bermakna ialah melalui kaedah
berbeza dengan bahasa biasa