Anda di halaman 1dari 16

Melakukan dokumentasi mengisi kohort, buku register, epuskesmas dan buku caten

Imunisasi caten

Melakukan pemeriksaan anc

Menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan

Tindik bayi

melakukan imunisasi tt caten

melakukan pemeriksaan perineum

TT caten
2/4/2019 20 04.28.36 Teti 26 G3P2A0 11/12/2018 8/19/2019 Kmy 7/8 8127092992 v 12 2 v tak
Supriyanti
2/4/2019 21 04.30.65 Yeni 24 G2P1A0 12/16/2018 9/23/2019 Kmy 12/3 8976123330 v 7 1 v tak
Hotimah/Irfan
Gustami

2/4/2019 22 04.28.20 Sulastri/AdiFil 19 G2P1A0 12/26/2018 10/3/2019 Primi muda Kmy 01/10 81386734249 v 6 1 v batuk pilek
lah 1hri
2/7/2019 23 01.94.10 Umrohtul/Ch 24 G3P1A1 12/28/2018 9/5/2019 Kmy 1/10 8811418572 x 10 1 v tak
oirul
3/14/2019 01.94.10 Umrohtul/Ch v 11 1v tak
oirul
2/11/2019 24 00.88.54 Ayu Candra 27 G4P3A0 12/5/2018 9/12/2019 Kemayoran 85885192141 v 9 1 v sering
Purwani / Diki Tengah II 6/7 berdebar,
Al Bahri kram oerut

2/11/2019 25 04.46.38 Widya 27 G2P1A0 9/8/2018 6/15/2019 KEK, lila 23 mantri 1 87780958691 v 22 2 v pusing
Ningrum/Ang 05/09
ga Kurniawan

2/11/2019 26 04.46.46 isnaini / didi 32 G1P0A0 9/4/2018 6/11/2019 kemayoran 87870001568 v 21 2 v kadang mual
wibowo 2/3
2/11/2019 27 04.36.11 ekka/aliyudin 37 G1P0A1 11/14/2018 8/21/2019 kemayoran 81947853151 v 13 2 v pusing, mual
8/5
2/20/2019 04.36.11 ekka/aliyudin v 14 2 T.A.K
2/12/2019 28 04.49.75 diyah/ nuril 25 G2P1A0 8/5/2018 5/12/2019 kemayoran rt 81807169904 v 27 3 v nyeri
14/3 pinggang
2/13/2019 29 03.26.20 3.2013E+15 Fitriani/Sofya 1/30/1996 23 7/12/2018 4/19/2019 KEK (lila 23) Kepu Barat X 89675759021 x 30 3 bpm ps pusing
n G1P0A0 9/2 minggu
3/14/2019 03.26.20 35 3 v tak

2/14/2019 30 04.54.81 ade yuliani / 25 11/2/2019 8/9/2019 riwayat Kemayoran 8961375707 v 15 2 v bawah
m.ilham preeklamsia Barat 9/6 sympisis
sakit
G4P3A0
2/18/2019 31 04.60.30 Novika 29 G2P1A0 1/4/2019 10/11/2019 Jl. kepu 89666162121 v 6 1 v mual
Nurhazami / Dalam Gang
Myk. Erik II 6/2,
Kemayoran
2/19/2019 32 04.47.50 suhaeti / heri 26 G3P2A0 7/24/2019 gg mantri 3 81292451791 v 18 2 0 nyeri perut
rosi 3/10
19/2/20109 33 04.67.02 indra wahyu / 37 G3P1A1 7/20/2018 4/27/2019 gardu asem 85814649434 v 30 3 RS hermina tak
gunawan 11/9
3/12/2019 04.67.02 indra wahyu / v 34 3 tak
gunawan
25/02/219 34 01.14.51 Rodiah/ 29 G3P2P0 10/14/2018 7/21/2019 kemayoran 89615715689 v 19 2 v tak
Sodikin 3/5
2/25/2019 35 04.79.46 Ade Setiani/ 35 G3P1A1 7/24/2018 4/5/2019 Kemayoran 87788973442 v 34 3 bpm bapil
Zulkifli 13/2
2/25/2019 36 03.50.79 Suci Salfa/ 20 G2P1A0 8/13/2018 5/20/2019 kmy 10/05 89653896283 v 28 3 tak
Chairul
2/25/2019 37 04.83.24 Neng Yayan 37 G3P2A0 7/12/2018 4/19/2019 kmy13/7 81513142025 v 32+2 3 bpm tak
Daryani
2/28/2019 38 04.87.82 Oyok 25 G1P0A0 6/19/2018 3/26/2019 Kepu Dalam - v 36 3 bpm tak
Suryatni / Gg IX 11/2,
Mulyanto KMY

2/28/2019 39 03.68.48 Rabiyatul 27 G1P0A0 1/15/2019 10/22/2019 Kemayoran 8.95358E+11 v 6 1 v sakit


Adawiyah / Barat X 9/6, pinggang
Sumadi KMY

2/28/2019 40 04.87.61 Lina Jesika / 24 G3P1A1 12/17/2018 9/24/2019 Kemayoran 8.9533E+11 v 10 1 v tak
Irwan Timur 2/7,
KMY

2/28/2019 41 04.88.14 Anita 31 G3P2A1 4/16/2019 BSC Kmy 2/7 88213427490 v 33 3 BPM v kram perut
Anggraeni /
Abdullah

3/4/2019 42 04.95.44 Annisa 25 G2P1A0 6/15/2018 3/22/2019 Kemayoran 89605137481 v 38 3 pkm pkm tak
rusiana / Tengah I
Hendra 15/7, KMY
Hendriansya
h

3/4/2019 43 04.94.49 Reni Antika / 21 G1P0A0 12/6/2019 9/13/2019 Kemayoran 81575272344 v 12 1 v tak
Nurkholid Barat 5/7,
KMY
3/4/2019 44 04.04.86 Siti Mutia 26 G1P0A0 7/13/2018 4/20/2019 miopi 4 Rusunami 81318822126 v 33 3 rs tak
Fajri / Yogi Bandar
Kemayoran

3/4/2019 45 03.14.77 Widia 21 G1P0A0 12/19/2018 9/26/2019 Kemayoran 81519330615 v 10 1 v tak


Febriana / Tangah I 2/7,
Arya Dwi KMY
Septian

3/5/2019 46 04.94.42 kumala / 25 G1P0A0 10/17/2018 7/24/2019 jl. kemayoran 85740713285 x 19 2 Bpm TAK
abdur aziz timur
3/5/2019 47 04.34.80 Mutmainah/ 19 G1P0A0 8/9/2018 5/16/2019 usia <20 jl. kepu kmy 82328903686 x 29 3 PKl Sdg tak
M Triyoo 3/2
3/11/2019 48 03.73.60 Nuriyavani/ 26 G1P0A0 1/7/2019 10/14/2019 kmy 15/07 v
buchori
tambun

3/13/2019 49 01.84.52 3.17105E+15 Kirany 12/24/1993 25 G1P0A0 12/28/2018 10/5/2019 Gang mantri 85771823340 v 11 1 v pro skrining
Candita III no 139 awal
Putri / Miftah 9/9, KMY
Alief
3/13/2019 50 05.13.53 3.17306E+14 Reni Kustilah 2/1/1982 37 G2P1A0 2/4/2019 12/11/2019 Jl. Kepu 83871404162 v 5 1 v pro skrining
/ Ahmad dalam Gg. II awal
Zailani 5/2,
Kemayoran
141.5 41.5 97/61 22 KEK belum teraba (+/+) v Asfol,B6,B12 v v 13.5

162 83.4 131/72 32 N belum teraba (+/+) v Asfol,B6,B12 v v

148 59 120/62 28 N belum teraba (+/+) T0 v Asfol,B6,B12 v v

144 55.9 114/73 24 N belum teraba (+/+) T3 v asfol, b6, b12 v v

55.3 125/83 2 jrats sym (+/+) v Asfol,B6,B12

157 52 117/75 25 N belum teraba (+/+) T3 v asfol, b6, b12 v v 10.8

151 56.5 87/52 23 KEK 19 (+/+) 142 BM KP T T0 T1 v SF, Kalk, v v


vit.C

155 53 120/60 N KEK sepusat (+/+) 142 BM ball + T0 v tx lanjut v v 12

156 58.2 115/72 N KEK 1/2 p/s (+/+) ball+ T v txlanjut v 12.3

51.8 111/68 26.5 N 1/2p/s (+/+) txlanjut v


163 60.9 129/73 28 N 23 140 BM KP T T1 v SF, Kalk, v v 10.2
vit.C
155 48.9 109/65 23 KEK 25 (+/+) 140 Bm Kp T T0 v tx lanjut bpm ps v 12.2
minggu

50 128/76 27 140 M KP T Td1 v SF, Kalk, v


vit.C
152 71 122/82 33 N 2jbp (+/+) 134 BM Ball T T5 v SF, Kalk, v v 12.8
vit.C

157 58.9 111/77 24 N belum teraba (+/+) T0 v asfol, b6, b12 v v


154 47 126/65 22 KEK sepusat (+/+) 142 bm kp T T2 v SF, Kalk, 0
vit.C
152 56.6 130/75 33 N 28 (+/+) 132 BM KP T T0 Td1 v txlanjut RS hermina v 11.2

88.6 145/86 34 (+/+) 140 BM Kp T Td2 v SF, Kalk,


vit.C
140 65 118/69 29 N 16 (+/+) BM Ball T v SF, Kalk, v v 8.8
vit.C
140 75 130/83 31 N 27 (+/+) 140 M Kp T v SF, Kalk, bpm v
vit.C
154 49.7 110/70 24 N 24 (+/+) 138 BM Kp T v SF, Kalk, v 11.3
vit.C
155 67 130/80 28 N 30 (+/+) 148 BM Kp T T0 v SF, Kalk, bpm v 11.6
vit.C
140 51 120/90 25 N 31 (+/+) 140 M KP T T2 - v tx lanjut bpm v 13.4

157 79.8 120/80 35 N belum teraba (+/+) - - - - T0 v asfol, b6, b12 v v

154 58.8 120/61 26 N belum teraba (+/+) - - - - T3 - v SF, Kalk, v v 13.1


vit.C

158 60 124/84 31 N 31 (+/+) 140 BM KP T T2 Td3 v Tx Lanjut v v 11.9

156 55 115/65 24 N 30 (+/+) 143 M KP T T5 v SF, Kalk, v


vit.C

149 38.6 93/63 19.5 KEk 3jasop (+/+) belum T2 v asfol, b6, b12 v v
terdengar
160 64.1 121/77 28 N 30 (+/+) 147 BM KP T T0 v SF, Kalk, v
vit.C

155 40.5 101/69 21.5 KEK belum teraba (+/+) - - - - T0 v SF, Kalk, v v
vit.C

155 56.5 119/71 25 N 16 cm (+/+) 140 ball + v asfol, B6, bpm v


B12
158 45.9 103/67 19 KEK 26 (+/+) 140 BM Kp T v SF, Kalk, v
vit.C
150 91 150/109 v

160 63.3 104/60 v

157 61.4 120/72 v


65 Nr Nr v v Nr

v v

v v

v v

68 Nr Nr v v Nr

v v

66 Nr Nr v v Nr

85 Nr Nr v v Nr

61 Nr Nr v v Nr

62 Nr Nr v v Nr

61 Nr Nr v v Nr

v v
v v

63 Nr Nr v v Nr

66 Nr Nr v v Nr

v v

64 Nr Nr v v Nr

58 Nr Nr v v Nr

gds 90 Neg NR v v NR

v v

58 Nr Nr v v Nr

68 Nr Nr v v

v v

v v
v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v

v v

v v

v v

v v
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v v BSC - Obg,RSUD
Kmy

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v v miopi 4 gigi,gizi,kons mata, rsud
ultasi, lab CP

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab

v v gigi,gizi,kons
ultasi, lab
H H

H H

H H

H H

H H

H H

H H 3/19/2019

H H

H H 3/14/2019 Novi

H H 3/28/2019 Aini

H H 3/23/2019

H H
H H 3/19/2019

H H 3/12/2019 novi

H H 3/28/2019 sri

H H

H H 3/14/2019 noviana

H H 3/26/2019 noviana

H H 3/14/2019 noviana

H H 3/8/2019 Bd. Aini /


Bd. Sri

H H 4/4/2019 Bd. Aini /


Bd. Sri

H H 4/30/2019 Bd. aini /


Bd. ribka

H H Rujuk Bd.Sri L

H H 3/11/2019 Bd. Aini

H H 4/9/2019 Bd.Aini
H H rujuk Bd. Aini

H H 5/14/2019 Bd. Ribka

H H 4/30/2019 Bd. Ribka

H H 4/30/2019 Ribka

H H Konseling Ribka

H H pro Ribka
skrining

H H pro Ribka
skrining