Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama Kursus

Cabaran dan Isu Semasa Dunia Challenges and World Current Issues

 

2.

Kod Kursus

GCI1022

 

3.

Nama Staf Akademik

Amrien Hamila binti Ma’arop

 

4.

Rasional Kursus

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menganalisis pelbagai isu dan cabaran semasa dunia yang memberi impak terhadap negara serta langkah-langkah berkesan yang boleh diambil bagi menangani isu berkenaan.

dalam Program

5.

Semester

 

ditawarkan

Semester 1

 

6.

Jumlah Jam

       

Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

Pembelajaran

 

Bersemuka

 

Bukan Bersemuka

K

= Kuliah

K

T

A P

   

K

T

 

A P

   

T

= Tutorial

     

80

 

A

= Amali

               

P

= Pentaksiran

15

15

 

- 2

 

15

15

- 18

 

7.

Nilai Kredit

2

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

 

9.

Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO)

Pada akhir kursus ini pelajar dapat :

 

1. Menerangkan isu-isu politik dan konflik dunia semasa di Eropah dan Timur Tengah serta implikasinya terhadap sistem pendidikan di Malaysia dengan merujuk pelbagai sumber. (C2, A3, LO1, LO6, LL1)

 

2. Membincangkan isu-isu ekonomi dunia semasa yang memberi kesan terhadap pendapatan negara dan perbelanjaan pendidikan di Malaysia melalui pembentangan secara berkumpulan. (C5, A2, LO4, LO5, CS3, TS1)

3. Menghuraikan isu-isu global dan impaknya terhadap peluang pendidikan di Malaysia. (C5, A4, LO3, CTPS2)

4. Menganalisis cabaran-cabaran terhadap negara dan langkah-langkah menanganinya dengan merujuk pelbagai sumber. (C4, A3, LO1, LO6, LL1)

     

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

   
   

DOMAIN KOGNITIF

   

DOMAIN PSIKOMOTOR

   

DOMAIN AFEKTIF

 
 

CLO

Mengingat

Memahami

Mengapikasi

 

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Persepsi

Set

 

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

 

C C

 

C

C

C

C

 

P

P P

 

P

P

P

P

A A

 

A

A

A

1 2

3

4

5

6

2

1 3

4

5

6

7

1 2

3

4

5

 

1

 

X

                         

X

   
 

2

       

X

                 

X

     
 

3

       

X

                     

X

 
 

4

       

X

                     

X

   

10.

Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills, TS):

Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS2), kemahiran berkomunikasi (CS3), kemahiran berpasukan (TS1), dan pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL1).

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

11.

12.

13.

14.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran serta Pentaksiran

Sinopsis

Mod Penyampaian

Kaedah dan Jenis Pentaksiran

Strategi pengajaran dan pembelajaran:

1. Kuliah

2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran dijalankan sepenuhnya dalam bentuk Kerja Kursus (70%) dan Peperiksaan Akhir

(30%).

Learning Outcome

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

(LO)

 

Kuliah

Penulisan Akademik Peperiksaan Akhir

LO1 – Pengetahuan

Tutorial

LO3 – Kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif

Kuliah

Penulisan Akademik Peperiksaan Akhir

Tutorial

LO4 – Kebolehan berkomunikasi

Kuliah

 

Tutorial

Pembentangan

LO5 – Kemahiran pasukan

Kuliah

 

Tutorial

Pembentangan

LO6 – Mengurus maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat

Kuliah

Penulisan Akademik Peperiksaan Akhir

Tutorial

Kursus ini membincangkan isu-isu semasa dunia merangkumi isu politik, konflik, ekonomi, masalah-masalah global dan kesannya kepada negara, serta cabaran-cabaran yang dihadapi negara dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

This course discusses the current issues of the world including potical issues, issues of conflict, economic issues, global issues and the impact to the country, as well as the challenges faced by the country and ways to overcome the problems.

Kuliah dan tutorial.

Kerja Kursus

:

70%

Peperiksaan

:

30%

Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian Bertulis

Peperiksaan Akhir

30

 

Penulisan Akademik

60

Tugasan

Pembentangan

10

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

15.

Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan Objektif Pendidikan Program (Programme Educational Objectives, PEO)

 

PEO1

PEO2

PEO3

PEO4

PEO5

CLO1

X

     

X

CLO2

 

X

 

X

 

CLO3

   

X

   

CLO4

X

     

X

 

Objektif Pendidikan Program (PEO)

PEO1

Berpengetahuan (LO1) dan dapat mengaplikasikan (LO2) prinsip asas dalam bidang tumpuan.

PEO2

Berkomunikasi (LO4) secara berkesan sama ada lisan atau penulisan dalam bidang tumpuan.

PEO3

Berupaya menyelesaikan masalah dalam bidang tumpuan (LO3).

PEO4

Bekerjasama dalam kumpulan (LO5) bagi membentuk budaya pembelajaran yang sihat.

PEO5

Berkemahiran dalam mencari maklumat untuk pembelajaran sepanjang hayat (LO6).

 

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1

Menerangkan isu-isu politik dan konflik dunia semasa di Eropah dan Timur Tengah serta implikasinya terhadap sistem pendidikan

di

Malaysia dengan merujuk pelbagai sumber. (C2, A3, LO1, LO6,

LL1)

 

Membincangkan isu-isu ekonomi dunia semasa yang memberi

CLO2

kesan terhadap pendapatan negara dan perbelanjaan pendidikan

di

Malaysia melalui pembentangan secara berkumpulan. (C5, A2,

LO4, LO5, CS3, TS1)

CLO3

Menghuraikan isu-isu global dan impaknya terhadap peluang pendidikan di Malaysia. (C5, A4, LO3, CTPS2)

CLO4

Menganalisis cabaran-cabaran terhadap negara dan langkah- langkah menanganinya dengan merujuk pelbagai sumber. (C4, A3, LO1, LO6, LL1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

16.

Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes, LO)

 

LO1

LO2

LO3

LO4

LO5

LO6

CLO1

X

       

X

CLO2

     

X

X

 

CLO3

   

X

     

CLO4

X

       

X

 

Hasil Pembelajaran (LO)

LO1

Kefahaman fakta, konsep, prinsip dan proses.

LO2

Kemahiran menggunakan prinsip atau peralatan asas.

LO3

Kemahiran penyelesaian masalah.

LO4

Kemahiran komunikasi lisan atau tulisan.

LO5

Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan.

LO6

Kemahiran mencari maklumat untuk pembelajaran sepanjang hayat.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menerangkan isu-isu politik dan konflik dunia semasa di Eropah dan Timur Tengah serta implikasinya terhadap sistem pendidikan di Malaysia dengan merujuk pelbagai sumber. (C2, A3, LO1, LO6, LL1)

CLO1

CLO2

Membincangkan isu-isu ekonomi dunia semasa yang memberi kesan terhadap pendapatan negara dan perbelanjaan pendidikan di Malaysia melalui pembentangan secara berkumpulan. (C5, A2, LO4, LO5, CS3, TS1)

CLO3

Menghuraikan isu-isu global dan impaknya terhadap peluang pendidikan di Malaysia. (C5, A4, LO3, CTPS2)

CLO4

Menganalisis cabaran-cabaran terhadap negara dan langkah- langkah menanganinya dengan merujuk pelbagai sumber. (C4, A3, LO1, LO6, LL1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

17. Kerangka Kursusl dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk 1.
17.
Kerangka Kursusl dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar
(Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
1. Isu Politik Dunia Semasa
 Pembaharuan dalam Sistem Politik Eropah
- Pembentukan negara-negara bangsa akibat
keruntuhan Kesatuan Soviet
2
2
2
2
8
- Pembentukan Kesatuan Eropah (European
Union) dan Parlimen Eropah (European Parliament)
 Cabaran Pendemokrasian di Negara-negara Timur
Tengah
2. Isu-isu Konflik Dunia Semasa
 Isu Timur Tengah
-
Masalah konflik Palestin-Israel
 Konflik Etnik
- Pembersihan etnik di Bosnia
- Konflik etnik di Asia Tenggara (Myanmar)
- Konflik etnik di Afrika
3
3
3
3
12
 Konflik Persempadanan dan Tuntutan Bertindih di
Asia
- Pulau Batu Putih
- Pulau Ligitan dan Sipadan
- Pulau Layang-Layang
 Implikasi Konflik Dunia terhadap Sistem Pendidikan
di Malaysia
3. Isu-isu Ekonomi Dunia Semasa
 Krisis Kewangan Global
- Punca-punca
- Kesan-kesan kepada negara
 Kemunculan Kuasa Baru Ekonomi Dunia
3
3
3
3
12
-
China dan India
 Perubahan Harga Komoditi Utama Dunia
-
Petroleum
 Kesan Ekonomi terhadap Pendapatan Negara dan
Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia
Kuliah
Tutorial
Interaksi
Bersemuka
Amali
Pentaksiran
Kuliah
Tutorial
Interaksi
Bukan
Amali
Bersemuka
Pentaksiran
Jumlah SLT

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

4. Isu-isu Global dan Kaitannya terhadap Negara  Isu Keganasan Antarabangsa  Isu Pemerdagangan Manusia
4.
Isu-isu Global dan Kaitannya terhadap Negara
 Isu Keganasan Antarabangsa
 Isu Pemerdagangan Manusia
 Ketidakseimbangan Kekayaan Dunia dan Kemiskinan
Dunia Ketiga
 Isu Pemakanan dan Kesihatan
4
4
4
4
16
 Isu Alam Sekitar
 Isu Kejuruteraan Genetik
 Inisiatif dan Tindakan Negara dalam Penyelesaian
Isu-isu Global
 Impak Isu-isu Global terhadap Peluang Pendidikan di
Malaysia
5.
Cabaran-cabaran yang Dihadapi Negara dan
Langkah-langkah Menanganinya
 Cabaran Pertahanan
-
Ancaman dari luar
 Cabaran Globalisasi
- Budaya luar
3
3
3
3
12
- Teknologi luar
- Perkhidmatan buruh asing
 Langkah-langkah menangani cabaran yang dihadapi
 Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa
 Malaysia dan visi masa depan dalam era globalisasi
Kerja Kursus
0.5
13.5
14
Amali
Ulangkaji Peperiksaan
4.5
4.5
Peperiksaan Akhir
1.5
1.5
Jumlah
15
15
2
15
15
18
80

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

 

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA

 

Bersemuka

Tidak Bersemuka

 

Kuliah

 

15

 

15

 

Tutorial

 

15

 

15

Penulisan Akademik (2000 patah perkataan)

 

-

 

12

Pembentangan (Berkumpulan – 30 minit)

 

0.5

 

1.5

Peperiksaan Akhir (1 jam 30 minit)

 

1.5

 

4.5

Jumlah

   

32

 

48

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT)

 

80

 

Jam Kredit

   

2

18.

Rujukan Asas

Hashim Makaruddin., & Mokhtar Ahmad. (Editor). (2003). Pengurusan ekonomi Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

Ismail

Hj

Mohd

Rashid. (2007).

Cabaran

pembangunan

semasa negara

(Edisi

ke-2).

Serdang: Penerbit UPM.

 

Sobri Sudin., & Mohd Hafidz Hussien. (2006). Globalisasi dan budaya politik di Malaysia. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 

Rujukan Tambahan

Eitzen, D.S. (2010), Solutions to social problems: Lesson from other societies. Boston:

Pearson.

 

Heater, D. (1990) Citizenship: The civic ideal in World History, politics, and education. London: Longman.

Jackson, R.M. (2011). Annual Issues: Global Issues 10/11. New York: Mc Graw Hill.

 

Moulder, F.V.

(2000). Social problem of the modern world – a reader. Stamford: Thomson

Learning.

 

Morland, D., & Cowling, M. (Eds). (2004). Political issue for the twenty-first century. Hunt:

University Of Teaside.

 

Nor Aini Idris., & Ishak Yussof. (2009). Ekonomi Malaysia ke arah pembangunan seimbang. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sullivan, J.T. (2012). Introduction to social problems. Boston: Pearson Education Inc.

 

19.

Maklumat Tambahan

Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN GCI1022 Cabaran dan Isu Semasa Dunia (2 KREDIT)

 

HASIL PEMBELAJARAN

Kaedah

 

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

           

Pengajaran dan

Pentaksiran

LO1

LO2

LO3

LO4

LO5

LO6

Pembelajaran

1. Menerangkan isu-isu politik dan konflik dunia semasa di Eropah dan Timur Tengah serta implikasinya terhadap sistem pendidikan di Malaysia dengan merujuk pelbagai sumber. (C2, A3, LO1, LO6, LL1)

             

Penulisan

X

X

Kuliah

Akademik

Tutorial

Peperiksaan

   

Akhir

2. Membincangkan isu-isu ekonomi dunia semasa yang memberi kesan terhadap pendapatan negara dan perbelanjaan pendidikan di Malaysia melalui pembentangan secara berkumpulan. (C5, A2, LO4, LO5, CS3, TS1)

             

Pembentangan

X

X

Kuliah

Tutorial

Peperiksaan

Akhir

3. Menghuraikan isu-isu global dan impaknya terhadap peluang pendidikan di Malaysia. (C5, A4, LO3, CTPS2)

             

Penulisan

X

Kuliah

Akademik

Tutorial

Peperiksaan

 

Akhir

4. Menganalisis cabaran-cabaran terhadap negara dan langkah- langkah menanganinya dengan merujuk pelbagai sumber. (C4, A3, LO1, LO6, LL1)

X

       

X

Kuliah

Peperiksaan

Tutorial

Akhir

               

Penulisan

Akademik

KESELURUHAN

X

X

X

X

X

Kuliah

Tutorial

Pembentangan

Peperiksaan

Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)

Panel Pemurni:

Bil.

Nama Pemurni

Kelayakan Akademik

1

Khatijah binti Yahaya

Sarjana Sains Sosial (Geografi), UKM Sarjana Muda Persuratan Melayu, UKM

2

Teo Liong Chaw

Sarjana Pendidikan, UTM Sarjana Muda Sastera & Sains Sosial (Pengajian Melayu, Geografi), UM

Berkuat kuasa mulai Jun 2013 (Kemas kini Jun 2016)