Anda di halaman 1dari 4

PROPOSAL

RENOVASI DAN PERLUASAN MASJID ASY-SYIFA


RSUD BAYU ASIH PURWAKARTA

DEWAN KEMAKMURAN MASJID “ASY-SYIFA”


RSUD BAYU ASIH PURWAKARTA
A. PENDAHULUAN
Segala puji hanyalah milik Allah SWT, tempat kita memohon pertolongan,
ampunan dan perlindungan dari segala keburukan dan kelemahan. Barangsiapa yang
diberi hidayah oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, dan
barangsiapa yang tidak mendapat hidayah Allah, tidak ada sesuatu pula yang mampu
menolongnya. Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaha Illallah Wallahu Akbar.
Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW. yang telah menyampaikan risalah-Nya membawa kita menuju
kesempurnaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kita berharap termasuk
umatnya yang mendapat Syafa’at Beliau di Yaumil Akhir nanti. Aamiin.
Masjid adalah Rumah Allah SWT dan masjid merupakan tempat Ibadah dimana
setiap saat berkumpulnya umat islam dalam menunaikan kewajiban melaksanakan
sholat khususnya berjamaah dan beribadah lainya, dan masjid juga merupakan media
dakwah dan syiar islam. Karena melalui masjid pulalah umat bisa melakukan aktifitas
ibadah dan syiar Islam yang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan umat agar
senantiasa diwarnai oleh sikap hidup yang berlandaskan kebersamaan yang Islami
utamanya dalam hubungan dengan sesama manusia baik dalam rumah tangga,
bermasyarakat dan berbangsa dan yang paling utama hubungan manusia dengan Allah
SWT.

B. LATAR BELAKANG
Di masa Rasulullah SAW, Masjid selain dipergunakan untuk tempat ibadah, juga
digunakan untuk kepentingan sosial. Selain itu Masjid juga merupakan sarana
silaturahmi, tempat pembinaan dan pendidikan umat Islam terutama bagi generasi muda
agar mempunyai mental dan akhlak yang mulia. Seringnya umat berkumpul dan
berinteraksi dan bertemu, bersatu dalam wadah masjid demi tujuan yang sama menuju
ketaqwaan pada Allah SWT, akan membentuk persatuan di kalangan umat akan
semakin kuat, rasa cinta kasih sayang dengan sesama akan semakin meningkat
sehinggga akan membentuk jiwa yang berakhlak mulia serta menciptakan ketentraman

“Barangsiapa membangun masjid, Allah akan bangunkan baginya semisalnya di surga.”(HR. Bukhori&Muslim) 1
dan kedamaian bukan hanya untuk umat islam sendiri tapi untuk semua manusia di
muka Bumi ini.
Berdasarkan hal tersebut, dalam membentuk jiwa yang taqwa dan pribadi
muslim yang taat serta untuk mewujudkan sebuah tempat suci yang nyaman karena
Allah Swt. semata sehingga kehusyu’an dalam beribadah bisa terlaksanakan dengan
sempurna, maka kami pengurus DKM Asy-Syifa RSUD Bayu Asih Purwakarta,
bermaksud mengadakan renovasi dan perluasan masjid Asy-Syifa yang dananya kami
kumpulkan dari infaq/shodaqoh jariyah warga sekitar dan menunggu uluran tangan
Anda para Aghniya’.

C. TUJUAN
1. Mengupayakan tempat yang nyaman yang bisa menampung dan memadai untuk
jamaah agar bisa menambah kekhusyu’an dalam melaksanakan sholat berjamaah
dan dalam kegiatan keagamaan lainnya.
2. Memperbaiki sarana masjid untuk menciptakan suasana masjid agar umat merasa
lebih senang beribadah di masjid dan nyaman berada di dalamnya.

D. NAMA KEGIATAN
RENOVASI DAN PERLUASAN MASJID ASY-SYIFA RSUD BAYU ASIH
PURWAKARTA.

E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN


1. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan renovasi dan perluasan Masjid Asy-Syifa RSUD Bayu Asih Purwakarta
telah dilaksanakan sejak awal April 2017 sampai dengan selesai.
2. Tempat Kegiatan
Renovasi dan perluasan Masjid Asy-Syifa berlokasi di lingkungan RSUD Bayu Asih
Purwakarta yang beralamat di Jl. Veteran No. 39 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan
Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

F. STRUKTUR ORGANISASI
Terlampir.

“Barangsiapa membangun masjid, Allah akan bangunkan baginya semisalnya di surga.”(HR. Bukhori&Muslim) 2
G. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Terlampir.

H. PENUTUP
Demikian proposal ini kami buat dengan sebenarnya dengan data dan kalkulasi
kebutuhan dana/anggaran Insyaa Allah mendekati 100%. Atas segala kekurangan dan
kesalahan dalam penyusunan proposal ini, kami mohon maaf dan jika berkenan
memberikan saran dan masukan untuk ke arah yang lebih baik. Dan semoga apa yang
kita usahakan ini dapat menambah amal kebaikan bagi kita semua dan senantiasa selalu
mendapat ridho Allah Swt.
Segala partisipasi dan bantuan baik dalam bentuk infaq/shadaqah/sumbangan
pemikiran semoga menjadi amal jariyah Bapak/Ibu/Saudara/i. Semoga Allah SWT
senantiasa memberikan balasan yang sebaik-baiknya dan meridhoi segala amal kita
serta memudahkan segala urusan kita. Atas segala bantuan dan perhatian serta
kerjasamanya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazaakumullah
khairan katsiran.
“Kamu, sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang paling sempurna,
sebelum kamu menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagian harta yang kamu cintai.
Dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguh Allah mengetahui-
Nya.” (QS. Ali Imran (3): 92)
Akhirnya kami berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan
kemudahanIkesuksesan dalam melaksanakan Renovasi dan Perluasan Masjid Asy-Syifa
ini. Amiin ya Allah Robbal ‘alamiiin.

Purwakarta, April 2017


Ketua DKM Asy-Syifa

dr. H. M. Sudradjat

“Barangsiapa membangun masjid, Allah akan bangunkan baginya semisalnya di surga.”(HR. Bukhori&Muslim) 3