Anda di halaman 1dari 11

Rider untuk Peserta Asas Kontrak Pengecualian Nota Penting Mabrur

ETB/FTA/MABRUR/062013/BM/17975
Sekiranya Peserta mengalami salah 1 dari Pelan ini adalah berasaskan konsep Tabarru’, di mana Peserta Bagi memastikan manfaat anda adalah berpatutan, manfaat- 1. Risalah ini tidak boleh dianggap sebagai kontrak atau komitmen.

Bersama kami untuk


35 penyakit kritikal yang dilindungi (tidak bersetuju menyumbang atau menderma jumlah tertentu ke dalam manfaat tidak akan dibayar di dalam keadaan berikut. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini mungkin akan dipinda
Rider DRP (Dana Tabarru) bagi tujuan membantu antara satu sama lain di Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa waras, liabiliti
Pengecualian termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif tanpa notis terlebih dahulu.
Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama), saat memerlukan. Pelan ini juga mengaplikasikan konsep Wakalah, kami adalah terhad kepada berikut:
Sumbangan
mempersiapkan
di mana Peserta melantik Etiqa Takaful Berhad bagi mewakili pihak • Pembayaran balik sumbangan yang dibuat jika bunuh diri 2. Sebelum menyertai pelan ini dan rider-rider, anda harus memastikan
untuk semua sumbangan pada masa hadapan bahawa pelan ini dan rider-rider akan memenuhi keperluan anda
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider Peserta untuk membuat pelaburan dan menguruskan DRP dan DPP. dilakukan dalam 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh
Bakinya akan diserapkan ke dalam DRP dan DPP. terkini pengembalian semula sijil, atau sebaiknya dan sumbangan yang perlu dibayar adalah mengikut
(Pembayar) pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,

keperluan rohaniah anda.


• Pembayaran 60% dari Jumlah Asas yang Dilindungi jika bunuh diri kemampuan anda.
jika ada, yang akan ditamatkan). Fi Wakalah sebagai
Fi Wakalah dilakukan selepas 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh 3. Pulangan daripada pelaburan anda akan berdasarkan kepada
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau Tahun Sijil % daripada prestasi sebenar dana dan adalah tidak dijamin. Risiko pelaburan
Pengecualian Tetap Tahunan terkini pengembalian semula sijil.
mengalami HUMK, semua sumbangan pada Sumbangan
Sumbangan Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa tidak siuman, di bawah sijil akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta dan dana
untuk Kematian masa hadapan akan dikecualikan (kecuali Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar sepenuhnya. pelaburan berkemungkinan akan kurang daripada jumlah sumbangan
dan HUMK untuk lain-lain rider pengecualian dan Rider 1 90% RM60 yang telah disumbangkan dalam Dana Pelaburan Peserta.
(Pembayar) Ultra Medic, jika ada, yang akan ditamatkan). Sijil ini atau rider (jika ada) tidak akan melindungi Hilang Upaya yang
berlaku disebabkan daripada: 4. Kami mempunyai hak untuk meminda fi Tabarru’ dan caj-caj untuk sijil
Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan 2 50% RM60 • Terlibat dalam apa-apa sukan atau hobi berbahaya; ini dengan memberi tempoh 3 bulan notis terlebih dahulu (kecuali
Rider Bertempoh dibayar sekiranya Peserta meninggal dunia untuk pilihan manfaat Perubatan iaitu 30 hari) dan pindaan tersebut
• Penyertaan dalam apa-apa bentuk penerbangan (kecuali sebagai
(Pembayar) atau mengalami HUMK. akan berkuatkuasa dari tarikh ulang tahun sijil ini. Kadarnya akan
3 31% RM60 penumpang yang membayar tambang atau anak kapal dalam
perjalanan biasa yang dikendalikan oleh sistem penerbangan berubah disebabkan peningkatan kos perubatan dan mengalami Etiqa Oneline 1300 13 8888
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau keadaan lain yang tidak diingini.
mengalami HUMK, pendapatan tahunan komersil), atau sukan udara; www.etiqa.com.my
Rider Manfaat 4 25% RM60 • Kecederaan diri yang disengajakan atau bunuh diri atau cubaan 5. Peserta akan diberi tempoh tangguh selama 31 hari dari tarikh akhir
Pendapatan bersamaan dengan Jumlah yang Dilindungi
bunuh diri, kecuali terbukti tidak siuman; atau sumbangan perlu dibuat dan jika sumbangan belum dibayar pada
Keluarga bagi Rider dibahagikan dengan baki tempoh
5 hingga 6 15% RM60 • Kecederaan atau penghospitalan akibat penagihan dadah, atau akhir tempoh tangguh, sijil akan dilanjutkan di bawah Kemudahan
rider akan dibayar.
semasa di bawah pengaruh alkohol. Sumbangan Automatik (ACF – Automatic Contribution Facility). Sijil akan
ditamatkan jika jumlah dalam DPP digunakan sepenuhnya oleh ACF.
Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai Fi Wakalah dan pengagihan 7 hingga 30 5% RM60 Rider (jika ada) yang dilampirkan pada sijil ini tidak akan melindungi
DPP dan DRP untuk rider, sila rujuk kepada Ilustrasi Pemasaran dan Penyakit Kritikal yang berlaku disebabkan daripada: 6. Anda mempunyai hak untuk membatalkan pelan ini, dengan
Helaian Pendedahan Produk. • Penyakit Kritikal yang berlaku dalam masa 30 hari selepas tarikh menghantar arahan bertulis kepada kami dalam masa 15 hari
Lebihan yang boleh diagih dalam DRP akan dibahagikan mengikut selepas anda menerima sijil. Sekiranya anda memilih untuk
dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula sijil tambahan/
kadar 50% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Prestasi dan membatalkan dalam masa 15 hari, kami akan membayar balik
rider;
baki 50% akan diperuntukkan kepada Peserta dan dilaburkan sumbangan yang diterima, ditolak sebarang kos pemeriksaan
Ciri-ciri Utama semula dalam DPP.
• Kanser, Penyakit Jantung Koronari Yang Memerlukan Pembedahan,
perubatan yang ditanggung.
Serangan Jantung dan Penyakit Arteri Koronari Lain Yang Serius
Umur Layak Orang Minimum: 14 hari Lebihan yang boleh diagih dalam DPP akan dibahagikan mengikut dalam masa 60 hari selepas tarikh dikeluarkan atau tarikh 7. Adalah mungkin tidak memberi kelebihan untuk bertukar dari satu
yang Dilindungi Maksimum: Sebelum hari lahir ke-60 kadar 10% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Insentif untuk pengembalian semula sijil tambahan/ rider; rider kesihatan kepada yang lain kerana anda mungkin tertakluk
menguruskan PIF dan baki 90% akan diperuntukkan kepada • Penyakit yang berpunca dari Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit kepada keperluan pengunderaitan yang baru, tempoh tangguh yang
Had Umur Peserta / Minimum: Mencapai umur 18 tahun Peserta dan dilaburkan semula dalam DPP. (AIDS) dan apa-apa keadaan yang berkaitan dengan AIDS; atau sepenuhnya, dan sebarang tempoh berkenaan dengan pengecualian
Pemilik Sijil Maksimum: Tiada usia maksimum • Penyakit Kritikal yang berlaku sebelum tarikh dikeluarkan atau penyakit yang ditetapkan dan keadaan yang sedia ada bagi sijil baru
Jika amaun mana-mana jumlah yang perlu dibayar kepada anda tarikh pengembalian semula sijil tambahan/ rider. tersebut.
Maksimum: Ulang tahun sijil sebelum atau mana-mana orang yang berhak di bawah Sijil ini kurang
Tempoh Matang Rider Penghospitalan dan Pembedahan (jika ada) tidak akan 8. Anda mungkin layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi
hari lahir ke-80 daripada RM10, kami akan mengkredikan jumlah tersebut ke dana
melindungi: bergantung kepada keadaan peribadi anda dan Lembaga Hasil Dalam
kebajikan, yang akan digunakan sebagai Amal Jariah bagi pihak
Tempoh Sijil yang • Penyakit sedia ada; Negeri Malaysia.
20 hingga 30 tahun Peserta. Dana kebajikan akan dibahagikan kepada organisasi
Dibenarkan kebajikan yang berdaftar. • Penyakit yang Ditetapkan yang berlaku dalam tempoh 120 hari 9. Jika anda memerlukan maklumat tambahan mengenai Takaful
pertama bagi perlindungan berterusan; atau Keluarga dan Takaful Perubatan dan Kesihatan, sila rujuk kepada
Minimum: RM13,500
Jumlah Asas yang • Apa-apa keadaan perubatan atau fizikal yang timbul dalam risalah Insuranceinfo tentang ‘Takaful Keluarga’ dan ‘Takaful
Maksimum: Tertakluk kepada
Dilindungi pengunderaitan tempoh 30 hari pertama dari tarikh perlindungan Orang yang Perubatan dan Kesihatan’ yang boleh didapati di semua cawangan
Dilindungi kecuali kecederaan akibat kemalangan. kami atau anda boleh mendapatkan salinannya dari wakil jualan
Tertakluk kepada minimum Jumlah Etiqa atau kunjungi www.insuranceinfo.com.my.
Sumbangan Minimum Senarai di atas tidak menyeluruh, sila rujuk kepada Sijil Takaful
Asas yang Dilindungi 10. Semua sumbangan (jika terpakai) akan tertakluk kepada caj-caj
untuk senarai penuh pengecualian. Sekiranya anda memerlukan Etiqa Takaful Berhad (266243D)
maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, atau ingin menyertai atau cukai-cukai yang berkenaan termasuk Cukai Barangan dan
Bulanan, Suku Tahunan, Setengah (Dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Diunderait oleh:
Kaedah Pembayaran Perkhidmatan sebagaimana yang dianggap perlu oleh pihak berkuasa dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)
tahunan atau Tahunan rider ini, sila minta Helaian Pendedahan Produk dan Ilustrasi Jualan
dari wakil jualan Etiqa Takaful, atau hubungi Etiqa Oneline di talian cukai Malaysia. Ia adalah penting untuk menyimpan setiap resit yang Level 19, Tower C, Dataran Maybank
Agama Islam 1300 13 8888. telah anda terima sebagai bukti pembayaran sumbangan. No.1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2297 3888 F +603 2297 3800
Peroleh Keberkatan Satu Langkah Lebih dekat untuk Manfaat Utama
Mula meningkatkan simpanan anda dengan Jumlah Bayaran
Manfaat Matang
Pada akhir tempoh Takaful, nilai terkumpul dalam Dana
Manfaat Badal Haji
Apabila berlaku kematian atau HUMK sebelum menunaikan
Rider untuk Orang yang Dilindungi
Merangkumi perbelanjaan hospital dan
dengan Mabrur Memenuhi Tuntutan Rohaniah Tunai sehingga 123% daripada Jumlah Asas yang Dilindungi. Pelaburan Peserta (DPP), jika ada, termasuk keuntungan Haji, Manfaat Badal Haji sebanyak RM3,000 akan dibayar.
Rider Ultra Medic
pembedahan Orang yang Dilindungi
Pencarian ketenangan bukan sekadar cita-cita; Bayaran Tunai akan dibayar kepada anda pada akhir setiap daripada pelaburan dana tersebut , dan lebihan yang diagihkan Manfaat ini hanya akan ditunaikan jika Elaun Haji tidak dituntut Rider Tambah Nilai Menyediakan kemudahan untuk menambah
tahun sijil, bermula dari akhir tahun sijil ke-3. daripada Dana Risiko Peserta (DRP), jika ada, yang telah dan umur Orang yang Dilindungi mesti berumur sekurang- Tetap elemen pelaburan sumbangan
• Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji ia adalah suatu cara hidup. Hiasi laluan anda kurangnya 15 tahun dan ke atas. Untuk HUMK, manfaat Badal
diperuntukkan akan dibayar kepada Peserta. Rider Manfaat Manfaat Tunai Harian jika dimasukkan ke
dan pendaftaran Haji anda. dengan pelan simpanan dan perlindungan yang Haji hanya akan dibayar setelah bayaran penuh manfaat HUMK Tunai Hospital hospital
memahami hasrat anda untuk kesejahteraan % Jumlah Asas dibuat.
• Jumlah Bayaran Tunai sehingga 123% daripada Akhir Tahun Sijil Perlindungan Komprehensif Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
yang Dilindungi Rider Bertempoh dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar ke hidup yang harmoni, ketika anda memulakan Manfaat Kematian Manfaat Elaun Haji dan Umrah* meninggal dunia atau mengalami HUMK
dalam akaun tabung haji anda bermula dari akhir perjalanan anda untuk memenuhi salah satu 3 10% Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat kemalangan Elaun sebanyak RM1,000 akan dibayar bagi menunaikan Haji Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
tahun sijil ke-3. daripada lima rukun Islam. Dengan Etiqa Mabrur, atau sebab semula jadi, amaun Jumlah Asas yang Dilindungi, dan Umrah. Jika Orang yang Dilindungi menunaikan Haji dan Rider Penyakit dibayar jika Orang yang Dilindungi
anda lebih dekat untuk menunaikan Haji, menjadi Perbelanjaan Pengebumian sebanyak RM1,000 berserta nilai Umrah pada masa yang sama, hanya Elaun Haji akan dibayar. Kritikal didiagnosis dengan mana-mana 1 daripada
4 hingga 14 3%
• Manfaat komprehensif dengan Badal Haji dan Ihsar. terkumpul dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya, tolak Manfaat Elaun Haji dan Manfaat Elaun Umrah tidak boleh
36 Penyakit Kritikal yang dilindungi
tetamu Allah sekurang-kurangnya sekali dalam
sebarang hutang, akan dibayar. dituntut dalam tahun sijil yang sama dan dengan syarat jarak 12 1. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
• Tambahan 100% daripada Jumlah Asas Yang seumur hidup anda. 15 hingga 24 4%
bulan dari tarikh tuntutan terakhir dibuat. dibayar atas kematian atau hilang upaya
Dilindungi akan dibayar sekiranya berlaku dengan peratusan yang bergantung
25 hingga 30 5% Indemniti Berganda ke atas Kematian akibat Kemalangan kepada tahap hilang upaya, akibat
Kematian akibat Kemalangan ketika menunaikan
Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah.
Lakukan Perubahan Terhadap Perjalanan Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia sebelum hari
Manfaat Ihsar* kemalangan. Tambahan 100% daripada
Kerohanian Anda lahir ke-70, disebabkan kemalangan yang berlaku semasa Apabila Orang yang Dilindungi dalam keadaan berihram dan Jumlah yang Dilindungi Rider akan
Jumlah 113% dibayar untuk manfaat HUMK Lanjutan.
menunaikan Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah, terhalang dari menunaikan Haji atau Umrah akibat keadaan
• Elaun Haji, Umrah dan Penjagaan Anak. Mabrur adalah pelan Takaful simpanan dan perlindungan HUMK Lanjutan mestilah sekurang-
Tambahan 10% pada tambahan sebanyak 100% daripada Jumlah Asas yang kesihatan, Manfaat Ihsar sehingga RM1,000 sepanjang tempoh
komprehensif yang melengkapkan persediaan anda untuk 10% perlindungan akan dibayar untuk pembayaran balik kos
kurangnya 6 bulan berturut-turut.
• Fleksibiliti untuk menambah perlindungan tempoh matang Dilindungi akan dibayar. 2. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider
menunaikan Haji dan Umrah. penyembelihan haiwan.
dengan lebih banyak rider untuk anda dan orang akan digandakan sekiranya kematian,
Jumlah* 123% hilang upaya atau kemasukan hospital
yang anda sayangi. Di Etiqa, kami membantu dalam urusan pembukaan akaun Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) Rider Indemniti
Manfaat Elaun Penjagaan Anak* Kemalangan
akibat kemalangan yang melibatkan
tabung haji. Kami juga membantu dalam pendaftaran Haji * Untuk tempoh sijil di bawah 30 tahun, jumlah Bayaran Tunai yang Jika Orang yang Dilindungi mengalami HUMK dan hilang upaya pengangkutan awam atau kebakaran
Apabila menunaikan Haji, Orang yang Dilindungi akan menikmati
anda apabila Bayaran Tunai pertama dibayar, pada akhir diterima akan kurang daripada 123%. tersebut berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, dalam bangunan awam; atau
ketenangan minda sementara anak-anaknya terjaga. Elaun 3a. Manfaat Indemniti Hospital akan
tahun sijil ke-3. amaun Jumlah Asas yang Dilindungi ditambah semua nilai
Semua Bayaran Tunai akan dikreditkan ke akaun tabung haji anda Penjagaan Anak sebanyak RM1,000 akan dibayar. Umur anak dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
terkumpul di dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya,
untuk Haji atau Umrah dan anda mempunyai pilihan pengeluaran mestilah tidak melebihi hari lahir ke-17. dimasukkan ke hospital akibat kemalangan;
tolak sebarang hutang, akan dibayar. 3b. Manfaat Indemniti Hilang Upaya separa
yang fleksibel untuk kegunaan keluarga. Pada tempoh matang, * Sijil hendaklah berkuatkuasa sekurang-kurangnya 5 tahun akan dibayar sekiranya sebahagian
satu Bayaran Tunai tambahan sebanyak 10% daripada Jumlah Jika agregat Jumlah yang Dilindungi (bagi setiap Orang yang sijil dan semua sumbangan telah dibayar. Sekiranya anda Orang yang Dilindungi hilang upaya akibat
Asas yang Dilindungi akan dibayar kepada anda. Dilindungi) ialah sehingga RM1 juta, ia akan dibayar secara memerlukan maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, sila kemalangan; dan
sekaligus. Jika Jumlah yang Dilindungi melebihi RM1 juta, baki rujuk kepada Sijil Takaful. 3c. Manfaat Pembedahan akan dibayar
Jumlah yang Dilindungi akan dibayar 1 tahun selepas bayaran sekaligus apabila Orang yang Dilindungi
pertama dibuat, tertakluk kepada terma dan syarat yang menjalani pembedahan akibat kemalangan.
dinyatakan dalam Sijil Takaful.
Pelindungan Tambahan
Rider Kematian Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
Fleksibiliti untuk menambah perlindungan dengan lebih banyak atau Kehilangan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Tiada manfaat akan dibayar pada HUMK selepas ulang tahun sijil rider untuk anda dan orang yang anda sayangi. Kekal Akibat meninggal dunia atau mengalami HUMK akibat
berikutnya pada hari jadi ke-64. Kemalangan kemalangan.
Sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami
salah 1 dari 35 penyakit kritikal yang dilindungi
Rider (tidak termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif
Pengecualian Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama),
Sumbangan untuk semua sumbangan pada masa hadapan
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider
pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,
jika ada, yang akan ditamatkan).
Peroleh Keberkatan Satu Langkah Lebih dekat untuk Manfaat Utama
Mula meningkatkan simpanan anda dengan Jumlah Bayaran
Manfaat Matang
Pada akhir tempoh Takaful, nilai terkumpul dalam Dana
Manfaat Badal Haji
Apabila berlaku kematian atau HUMK sebelum menunaikan
Rider untuk Orang yang Dilindungi
Merangkumi perbelanjaan hospital dan
dengan Mabrur Memenuhi Tuntutan Rohaniah Tunai sehingga 123% daripada Jumlah Asas yang Dilindungi. Pelaburan Peserta (DPP), jika ada, termasuk keuntungan Haji, Manfaat Badal Haji sebanyak RM3,000 akan dibayar.
Rider Ultra Medic
pembedahan Orang yang Dilindungi
Pencarian ketenangan bukan sekadar cita-cita; Bayaran Tunai akan dibayar kepada anda pada akhir setiap daripada pelaburan dana tersebut , dan lebihan yang diagihkan Manfaat ini hanya akan ditunaikan jika Elaun Haji tidak dituntut Rider Tambah Nilai Menyediakan kemudahan untuk menambah
tahun sijil, bermula dari akhir tahun sijil ke-3. daripada Dana Risiko Peserta (DRP), jika ada, yang telah dan umur Orang yang Dilindungi mesti berumur sekurang- Tetap elemen pelaburan sumbangan
• Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji ia adalah suatu cara hidup. Hiasi laluan anda kurangnya 15 tahun dan ke atas. Untuk HUMK, manfaat Badal
diperuntukkan akan dibayar kepada Peserta. Rider Manfaat Manfaat Tunai Harian jika dimasukkan ke
dan pendaftaran Haji anda. dengan pelan simpanan dan perlindungan yang Haji hanya akan dibayar setelah bayaran penuh manfaat HUMK Tunai Hospital hospital
memahami hasrat anda untuk kesejahteraan % Jumlah Asas dibuat.
• Jumlah Bayaran Tunai sehingga 123% daripada Akhir Tahun Sijil Perlindungan Komprehensif Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
yang Dilindungi Rider Bertempoh dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar ke hidup yang harmoni, ketika anda memulakan Manfaat Kematian Manfaat Elaun Haji dan Umrah* meninggal dunia atau mengalami HUMK
dalam akaun tabung haji anda bermula dari akhir perjalanan anda untuk memenuhi salah satu 3 10% Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat kemalangan Elaun sebanyak RM1,000 akan dibayar bagi menunaikan Haji Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
tahun sijil ke-3. daripada lima rukun Islam. Dengan Etiqa Mabrur, atau sebab semula jadi, amaun Jumlah Asas yang Dilindungi, dan Umrah. Jika Orang yang Dilindungi menunaikan Haji dan Rider Penyakit dibayar jika Orang yang Dilindungi
anda lebih dekat untuk menunaikan Haji, menjadi Perbelanjaan Pengebumian sebanyak RM1,000 berserta nilai Umrah pada masa yang sama, hanya Elaun Haji akan dibayar. Kritikal didiagnosis dengan mana-mana 1 daripada
4 hingga 14 3%
• Manfaat komprehensif dengan Badal Haji dan Ihsar. terkumpul dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya, tolak Manfaat Elaun Haji dan Manfaat Elaun Umrah tidak boleh
36 Penyakit Kritikal yang dilindungi
tetamu Allah sekurang-kurangnya sekali dalam
sebarang hutang, akan dibayar. dituntut dalam tahun sijil yang sama dan dengan syarat jarak 12 1. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
• Tambahan 100% daripada Jumlah Asas Yang seumur hidup anda. 15 hingga 24 4%
bulan dari tarikh tuntutan terakhir dibuat. dibayar atas kematian atau hilang upaya
Dilindungi akan dibayar sekiranya berlaku dengan peratusan yang bergantung
25 hingga 30 5% Indemniti Berganda ke atas Kematian akibat Kemalangan kepada tahap hilang upaya, akibat
Kematian akibat Kemalangan ketika menunaikan
Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah.
Lakukan Perubahan Terhadap Perjalanan Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia sebelum hari
Manfaat Ihsar* kemalangan. Tambahan 100% daripada
Kerohanian Anda lahir ke-70, disebabkan kemalangan yang berlaku semasa Apabila Orang yang Dilindungi dalam keadaan berihram dan Jumlah yang Dilindungi Rider akan
Jumlah 113% dibayar untuk manfaat HUMK Lanjutan.
menunaikan Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah, terhalang dari menunaikan Haji atau Umrah akibat keadaan
• Elaun Haji, Umrah dan Penjagaan Anak. Mabrur adalah pelan Takaful simpanan dan perlindungan HUMK Lanjutan mestilah sekurang-
Tambahan 10% pada tambahan sebanyak 100% daripada Jumlah Asas yang kesihatan, Manfaat Ihsar sehingga RM1,000 sepanjang tempoh
komprehensif yang melengkapkan persediaan anda untuk 10% perlindungan akan dibayar untuk pembayaran balik kos
kurangnya 6 bulan berturut-turut.
• Fleksibiliti untuk menambah perlindungan tempoh matang Dilindungi akan dibayar. 2. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider
menunaikan Haji dan Umrah. penyembelihan haiwan.
dengan lebih banyak rider untuk anda dan orang akan digandakan sekiranya kematian,
Jumlah* 123% hilang upaya atau kemasukan hospital
yang anda sayangi. Di Etiqa, kami membantu dalam urusan pembukaan akaun Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) Rider Indemniti
Manfaat Elaun Penjagaan Anak* Kemalangan
akibat kemalangan yang melibatkan
tabung haji. Kami juga membantu dalam pendaftaran Haji * Untuk tempoh sijil di bawah 30 tahun, jumlah Bayaran Tunai yang Jika Orang yang Dilindungi mengalami HUMK dan hilang upaya pengangkutan awam atau kebakaran
Apabila menunaikan Haji, Orang yang Dilindungi akan menikmati
anda apabila Bayaran Tunai pertama dibayar, pada akhir diterima akan kurang daripada 123%. tersebut berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, dalam bangunan awam; atau
ketenangan minda sementara anak-anaknya terjaga. Elaun 3a. Manfaat Indemniti Hospital akan
tahun sijil ke-3. amaun Jumlah Asas yang Dilindungi ditambah semua nilai
Semua Bayaran Tunai akan dikreditkan ke akaun tabung haji anda Penjagaan Anak sebanyak RM1,000 akan dibayar. Umur anak dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
terkumpul di dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya,
untuk Haji atau Umrah dan anda mempunyai pilihan pengeluaran mestilah tidak melebihi hari lahir ke-17. dimasukkan ke hospital akibat kemalangan;
tolak sebarang hutang, akan dibayar. 3b. Manfaat Indemniti Hilang Upaya separa
yang fleksibel untuk kegunaan keluarga. Pada tempoh matang, * Sijil hendaklah berkuatkuasa sekurang-kurangnya 5 tahun akan dibayar sekiranya sebahagian
satu Bayaran Tunai tambahan sebanyak 10% daripada Jumlah Jika agregat Jumlah yang Dilindungi (bagi setiap Orang yang sijil dan semua sumbangan telah dibayar. Sekiranya anda Orang yang Dilindungi hilang upaya akibat
Asas yang Dilindungi akan dibayar kepada anda. Dilindungi) ialah sehingga RM1 juta, ia akan dibayar secara memerlukan maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, sila kemalangan; dan
sekaligus. Jika Jumlah yang Dilindungi melebihi RM1 juta, baki rujuk kepada Sijil Takaful. 3c. Manfaat Pembedahan akan dibayar
Jumlah yang Dilindungi akan dibayar 1 tahun selepas bayaran sekaligus apabila Orang yang Dilindungi
pertama dibuat, tertakluk kepada terma dan syarat yang menjalani pembedahan akibat kemalangan.
dinyatakan dalam Sijil Takaful.
Pelindungan Tambahan
Rider Kematian Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
Fleksibiliti untuk menambah perlindungan dengan lebih banyak atau Kehilangan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Tiada manfaat akan dibayar pada HUMK selepas ulang tahun sijil rider untuk anda dan orang yang anda sayangi. Kekal Akibat meninggal dunia atau mengalami HUMK akibat
berikutnya pada hari jadi ke-64. Kemalangan kemalangan.
Sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami
salah 1 dari 35 penyakit kritikal yang dilindungi
Rider (tidak termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif
Pengecualian Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama),
Sumbangan untuk semua sumbangan pada masa hadapan
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider
pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,
jika ada, yang akan ditamatkan).
Peroleh Keberkatan Satu Langkah Lebih dekat untuk Manfaat Utama
Mula meningkatkan simpanan anda dengan Jumlah Bayaran
Manfaat Matang
Pada akhir tempoh Takaful, nilai terkumpul dalam Dana
Manfaat Badal Haji
Apabila berlaku kematian atau HUMK sebelum menunaikan
Rider untuk Orang yang Dilindungi
Merangkumi perbelanjaan hospital dan
dengan Mabrur Memenuhi Tuntutan Rohaniah Tunai sehingga 123% daripada Jumlah Asas yang Dilindungi. Pelaburan Peserta (DPP), jika ada, termasuk keuntungan Haji, Manfaat Badal Haji sebanyak RM3,000 akan dibayar.
Rider Ultra Medic
pembedahan Orang yang Dilindungi
Pencarian ketenangan bukan sekadar cita-cita; Bayaran Tunai akan dibayar kepada anda pada akhir setiap daripada pelaburan dana tersebut , dan lebihan yang diagihkan Manfaat ini hanya akan ditunaikan jika Elaun Haji tidak dituntut Rider Tambah Nilai Menyediakan kemudahan untuk menambah
tahun sijil, bermula dari akhir tahun sijil ke-3. daripada Dana Risiko Peserta (DRP), jika ada, yang telah dan umur Orang yang Dilindungi mesti berumur sekurang- Tetap elemen pelaburan sumbangan
• Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji ia adalah suatu cara hidup. Hiasi laluan anda kurangnya 15 tahun dan ke atas. Untuk HUMK, manfaat Badal
diperuntukkan akan dibayar kepada Peserta. Rider Manfaat Manfaat Tunai Harian jika dimasukkan ke
dan pendaftaran Haji anda. dengan pelan simpanan dan perlindungan yang Haji hanya akan dibayar setelah bayaran penuh manfaat HUMK Tunai Hospital hospital
memahami hasrat anda untuk kesejahteraan % Jumlah Asas dibuat.
• Jumlah Bayaran Tunai sehingga 123% daripada Akhir Tahun Sijil Perlindungan Komprehensif Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
yang Dilindungi Rider Bertempoh dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar ke hidup yang harmoni, ketika anda memulakan Manfaat Kematian Manfaat Elaun Haji dan Umrah* meninggal dunia atau mengalami HUMK
dalam akaun tabung haji anda bermula dari akhir perjalanan anda untuk memenuhi salah satu 3 10% Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat kemalangan Elaun sebanyak RM1,000 akan dibayar bagi menunaikan Haji Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
tahun sijil ke-3. daripada lima rukun Islam. Dengan Etiqa Mabrur, atau sebab semula jadi, amaun Jumlah Asas yang Dilindungi, dan Umrah. Jika Orang yang Dilindungi menunaikan Haji dan Rider Penyakit dibayar jika Orang yang Dilindungi
anda lebih dekat untuk menunaikan Haji, menjadi Perbelanjaan Pengebumian sebanyak RM1,000 berserta nilai Umrah pada masa yang sama, hanya Elaun Haji akan dibayar. Kritikal didiagnosis dengan mana-mana 1 daripada
4 hingga 14 3%
• Manfaat komprehensif dengan Badal Haji dan Ihsar. terkumpul dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya, tolak Manfaat Elaun Haji dan Manfaat Elaun Umrah tidak boleh
36 Penyakit Kritikal yang dilindungi
tetamu Allah sekurang-kurangnya sekali dalam
sebarang hutang, akan dibayar. dituntut dalam tahun sijil yang sama dan dengan syarat jarak 12 1. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
• Tambahan 100% daripada Jumlah Asas Yang seumur hidup anda. 15 hingga 24 4%
bulan dari tarikh tuntutan terakhir dibuat. dibayar atas kematian atau hilang upaya
Dilindungi akan dibayar sekiranya berlaku dengan peratusan yang bergantung
25 hingga 30 5% Indemniti Berganda ke atas Kematian akibat Kemalangan kepada tahap hilang upaya, akibat
Kematian akibat Kemalangan ketika menunaikan
Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah.
Lakukan Perubahan Terhadap Perjalanan Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia sebelum hari
Manfaat Ihsar* kemalangan. Tambahan 100% daripada
Kerohanian Anda lahir ke-70, disebabkan kemalangan yang berlaku semasa Apabila Orang yang Dilindungi dalam keadaan berihram dan Jumlah yang Dilindungi Rider akan
Jumlah 113% dibayar untuk manfaat HUMK Lanjutan.
menunaikan Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah, terhalang dari menunaikan Haji atau Umrah akibat keadaan
• Elaun Haji, Umrah dan Penjagaan Anak. Mabrur adalah pelan Takaful simpanan dan perlindungan HUMK Lanjutan mestilah sekurang-
Tambahan 10% pada tambahan sebanyak 100% daripada Jumlah Asas yang kesihatan, Manfaat Ihsar sehingga RM1,000 sepanjang tempoh
komprehensif yang melengkapkan persediaan anda untuk 10% perlindungan akan dibayar untuk pembayaran balik kos
kurangnya 6 bulan berturut-turut.
• Fleksibiliti untuk menambah perlindungan tempoh matang Dilindungi akan dibayar. 2. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider
menunaikan Haji dan Umrah. penyembelihan haiwan.
dengan lebih banyak rider untuk anda dan orang akan digandakan sekiranya kematian,
Jumlah* 123% hilang upaya atau kemasukan hospital
yang anda sayangi. Di Etiqa, kami membantu dalam urusan pembukaan akaun Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) Rider Indemniti
Manfaat Elaun Penjagaan Anak* Kemalangan
akibat kemalangan yang melibatkan
tabung haji. Kami juga membantu dalam pendaftaran Haji * Untuk tempoh sijil di bawah 30 tahun, jumlah Bayaran Tunai yang Jika Orang yang Dilindungi mengalami HUMK dan hilang upaya pengangkutan awam atau kebakaran
Apabila menunaikan Haji, Orang yang Dilindungi akan menikmati
anda apabila Bayaran Tunai pertama dibayar, pada akhir diterima akan kurang daripada 123%. tersebut berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, dalam bangunan awam; atau
ketenangan minda sementara anak-anaknya terjaga. Elaun 3a. Manfaat Indemniti Hospital akan
tahun sijil ke-3. amaun Jumlah Asas yang Dilindungi ditambah semua nilai
Semua Bayaran Tunai akan dikreditkan ke akaun tabung haji anda Penjagaan Anak sebanyak RM1,000 akan dibayar. Umur anak dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
terkumpul di dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya,
untuk Haji atau Umrah dan anda mempunyai pilihan pengeluaran mestilah tidak melebihi hari lahir ke-17. dimasukkan ke hospital akibat kemalangan;
tolak sebarang hutang, akan dibayar. 3b. Manfaat Indemniti Hilang Upaya separa
yang fleksibel untuk kegunaan keluarga. Pada tempoh matang, * Sijil hendaklah berkuatkuasa sekurang-kurangnya 5 tahun akan dibayar sekiranya sebahagian
satu Bayaran Tunai tambahan sebanyak 10% daripada Jumlah Jika agregat Jumlah yang Dilindungi (bagi setiap Orang yang sijil dan semua sumbangan telah dibayar. Sekiranya anda Orang yang Dilindungi hilang upaya akibat
Asas yang Dilindungi akan dibayar kepada anda. Dilindungi) ialah sehingga RM1 juta, ia akan dibayar secara memerlukan maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, sila kemalangan; dan
sekaligus. Jika Jumlah yang Dilindungi melebihi RM1 juta, baki rujuk kepada Sijil Takaful. 3c. Manfaat Pembedahan akan dibayar
Jumlah yang Dilindungi akan dibayar 1 tahun selepas bayaran sekaligus apabila Orang yang Dilindungi
pertama dibuat, tertakluk kepada terma dan syarat yang menjalani pembedahan akibat kemalangan.
dinyatakan dalam Sijil Takaful.
Pelindungan Tambahan
Rider Kematian Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
Fleksibiliti untuk menambah perlindungan dengan lebih banyak atau Kehilangan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Tiada manfaat akan dibayar pada HUMK selepas ulang tahun sijil rider untuk anda dan orang yang anda sayangi. Kekal Akibat meninggal dunia atau mengalami HUMK akibat
berikutnya pada hari jadi ke-64. Kemalangan kemalangan.
Sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami
salah 1 dari 35 penyakit kritikal yang dilindungi
Rider (tidak termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif
Pengecualian Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama),
Sumbangan untuk semua sumbangan pada masa hadapan
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider
pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,
jika ada, yang akan ditamatkan).
Peroleh Keberkatan Satu Langkah Lebih dekat untuk Manfaat Utama
Mula meningkatkan simpanan anda dengan Jumlah Bayaran
Manfaat Matang
Pada akhir tempoh Takaful, nilai terkumpul dalam Dana
Manfaat Badal Haji
Apabila berlaku kematian atau HUMK sebelum menunaikan
Rider untuk Orang yang Dilindungi
Merangkumi perbelanjaan hospital dan
dengan Mabrur Memenuhi Tuntutan Rohaniah Tunai sehingga 123% daripada Jumlah Asas yang Dilindungi. Pelaburan Peserta (DPP), jika ada, termasuk keuntungan Haji, Manfaat Badal Haji sebanyak RM3,000 akan dibayar.
Rider Ultra Medic
pembedahan Orang yang Dilindungi
Pencarian ketenangan bukan sekadar cita-cita; Bayaran Tunai akan dibayar kepada anda pada akhir setiap daripada pelaburan dana tersebut , dan lebihan yang diagihkan Manfaat ini hanya akan ditunaikan jika Elaun Haji tidak dituntut Rider Tambah Nilai Menyediakan kemudahan untuk menambah
tahun sijil, bermula dari akhir tahun sijil ke-3. daripada Dana Risiko Peserta (DRP), jika ada, yang telah dan umur Orang yang Dilindungi mesti berumur sekurang- Tetap elemen pelaburan sumbangan
• Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji ia adalah suatu cara hidup. Hiasi laluan anda kurangnya 15 tahun dan ke atas. Untuk HUMK, manfaat Badal
diperuntukkan akan dibayar kepada Peserta. Rider Manfaat Manfaat Tunai Harian jika dimasukkan ke
dan pendaftaran Haji anda. dengan pelan simpanan dan perlindungan yang Haji hanya akan dibayar setelah bayaran penuh manfaat HUMK Tunai Hospital hospital
memahami hasrat anda untuk kesejahteraan % Jumlah Asas dibuat.
• Jumlah Bayaran Tunai sehingga 123% daripada Akhir Tahun Sijil Perlindungan Komprehensif Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
yang Dilindungi Rider Bertempoh dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar ke hidup yang harmoni, ketika anda memulakan Manfaat Kematian Manfaat Elaun Haji dan Umrah* meninggal dunia atau mengalami HUMK
dalam akaun tabung haji anda bermula dari akhir perjalanan anda untuk memenuhi salah satu 3 10% Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat kemalangan Elaun sebanyak RM1,000 akan dibayar bagi menunaikan Haji Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
tahun sijil ke-3. daripada lima rukun Islam. Dengan Etiqa Mabrur, atau sebab semula jadi, amaun Jumlah Asas yang Dilindungi, dan Umrah. Jika Orang yang Dilindungi menunaikan Haji dan Rider Penyakit dibayar jika Orang yang Dilindungi
anda lebih dekat untuk menunaikan Haji, menjadi Perbelanjaan Pengebumian sebanyak RM1,000 berserta nilai Umrah pada masa yang sama, hanya Elaun Haji akan dibayar. Kritikal didiagnosis dengan mana-mana 1 daripada
4 hingga 14 3%
• Manfaat komprehensif dengan Badal Haji dan Ihsar. terkumpul dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya, tolak Manfaat Elaun Haji dan Manfaat Elaun Umrah tidak boleh
36 Penyakit Kritikal yang dilindungi
tetamu Allah sekurang-kurangnya sekali dalam
sebarang hutang, akan dibayar. dituntut dalam tahun sijil yang sama dan dengan syarat jarak 12 1. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
• Tambahan 100% daripada Jumlah Asas Yang seumur hidup anda. 15 hingga 24 4%
bulan dari tarikh tuntutan terakhir dibuat. dibayar atas kematian atau hilang upaya
Dilindungi akan dibayar sekiranya berlaku dengan peratusan yang bergantung
25 hingga 30 5% Indemniti Berganda ke atas Kematian akibat Kemalangan kepada tahap hilang upaya, akibat
Kematian akibat Kemalangan ketika menunaikan
Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah.
Lakukan Perubahan Terhadap Perjalanan Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia sebelum hari
Manfaat Ihsar* kemalangan. Tambahan 100% daripada
Kerohanian Anda lahir ke-70, disebabkan kemalangan yang berlaku semasa Apabila Orang yang Dilindungi dalam keadaan berihram dan Jumlah yang Dilindungi Rider akan
Jumlah 113% dibayar untuk manfaat HUMK Lanjutan.
menunaikan Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah, terhalang dari menunaikan Haji atau Umrah akibat keadaan
• Elaun Haji, Umrah dan Penjagaan Anak. Mabrur adalah pelan Takaful simpanan dan perlindungan HUMK Lanjutan mestilah sekurang-
Tambahan 10% pada tambahan sebanyak 100% daripada Jumlah Asas yang kesihatan, Manfaat Ihsar sehingga RM1,000 sepanjang tempoh
komprehensif yang melengkapkan persediaan anda untuk 10% perlindungan akan dibayar untuk pembayaran balik kos
kurangnya 6 bulan berturut-turut.
• Fleksibiliti untuk menambah perlindungan tempoh matang Dilindungi akan dibayar. 2. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider
menunaikan Haji dan Umrah. penyembelihan haiwan.
dengan lebih banyak rider untuk anda dan orang akan digandakan sekiranya kematian,
Jumlah* 123% hilang upaya atau kemasukan hospital
yang anda sayangi. Di Etiqa, kami membantu dalam urusan pembukaan akaun Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) Rider Indemniti
Manfaat Elaun Penjagaan Anak* Kemalangan
akibat kemalangan yang melibatkan
tabung haji. Kami juga membantu dalam pendaftaran Haji * Untuk tempoh sijil di bawah 30 tahun, jumlah Bayaran Tunai yang Jika Orang yang Dilindungi mengalami HUMK dan hilang upaya pengangkutan awam atau kebakaran
Apabila menunaikan Haji, Orang yang Dilindungi akan menikmati
anda apabila Bayaran Tunai pertama dibayar, pada akhir diterima akan kurang daripada 123%. tersebut berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, dalam bangunan awam; atau
ketenangan minda sementara anak-anaknya terjaga. Elaun 3a. Manfaat Indemniti Hospital akan
tahun sijil ke-3. amaun Jumlah Asas yang Dilindungi ditambah semua nilai
Semua Bayaran Tunai akan dikreditkan ke akaun tabung haji anda Penjagaan Anak sebanyak RM1,000 akan dibayar. Umur anak dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
terkumpul di dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya,
untuk Haji atau Umrah dan anda mempunyai pilihan pengeluaran mestilah tidak melebihi hari lahir ke-17. dimasukkan ke hospital akibat kemalangan;
tolak sebarang hutang, akan dibayar. 3b. Manfaat Indemniti Hilang Upaya separa
yang fleksibel untuk kegunaan keluarga. Pada tempoh matang, * Sijil hendaklah berkuatkuasa sekurang-kurangnya 5 tahun akan dibayar sekiranya sebahagian
satu Bayaran Tunai tambahan sebanyak 10% daripada Jumlah Jika agregat Jumlah yang Dilindungi (bagi setiap Orang yang sijil dan semua sumbangan telah dibayar. Sekiranya anda Orang yang Dilindungi hilang upaya akibat
Asas yang Dilindungi akan dibayar kepada anda. Dilindungi) ialah sehingga RM1 juta, ia akan dibayar secara memerlukan maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, sila kemalangan; dan
sekaligus. Jika Jumlah yang Dilindungi melebihi RM1 juta, baki rujuk kepada Sijil Takaful. 3c. Manfaat Pembedahan akan dibayar
Jumlah yang Dilindungi akan dibayar 1 tahun selepas bayaran sekaligus apabila Orang yang Dilindungi
pertama dibuat, tertakluk kepada terma dan syarat yang menjalani pembedahan akibat kemalangan.
dinyatakan dalam Sijil Takaful.
Pelindungan Tambahan
Rider Kematian Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
Fleksibiliti untuk menambah perlindungan dengan lebih banyak atau Kehilangan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Tiada manfaat akan dibayar pada HUMK selepas ulang tahun sijil rider untuk anda dan orang yang anda sayangi. Kekal Akibat meninggal dunia atau mengalami HUMK akibat
berikutnya pada hari jadi ke-64. Kemalangan kemalangan.
Sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami
salah 1 dari 35 penyakit kritikal yang dilindungi
Rider (tidak termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif
Pengecualian Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama),
Sumbangan untuk semua sumbangan pada masa hadapan
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider
pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,
jika ada, yang akan ditamatkan).
Peroleh Keberkatan Satu Langkah Lebih dekat untuk Manfaat Utama
Mula meningkatkan simpanan anda dengan Jumlah Bayaran
Manfaat Matang
Pada akhir tempoh Takaful, nilai terkumpul dalam Dana
Manfaat Badal Haji
Apabila berlaku kematian atau HUMK sebelum menunaikan
Rider untuk Orang yang Dilindungi
Merangkumi perbelanjaan hospital dan
dengan Mabrur Memenuhi Tuntutan Rohaniah Tunai sehingga 123% daripada Jumlah Asas yang Dilindungi. Pelaburan Peserta (DPP), jika ada, termasuk keuntungan Haji, Manfaat Badal Haji sebanyak RM3,000 akan dibayar.
Rider Ultra Medic
pembedahan Orang yang Dilindungi
Pencarian ketenangan bukan sekadar cita-cita; Bayaran Tunai akan dibayar kepada anda pada akhir setiap daripada pelaburan dana tersebut , dan lebihan yang diagihkan Manfaat ini hanya akan ditunaikan jika Elaun Haji tidak dituntut Rider Tambah Nilai Menyediakan kemudahan untuk menambah
tahun sijil, bermula dari akhir tahun sijil ke-3. daripada Dana Risiko Peserta (DRP), jika ada, yang telah dan umur Orang yang Dilindungi mesti berumur sekurang- Tetap elemen pelaburan sumbangan
• Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji ia adalah suatu cara hidup. Hiasi laluan anda kurangnya 15 tahun dan ke atas. Untuk HUMK, manfaat Badal
diperuntukkan akan dibayar kepada Peserta. Rider Manfaat Manfaat Tunai Harian jika dimasukkan ke
dan pendaftaran Haji anda. dengan pelan simpanan dan perlindungan yang Haji hanya akan dibayar setelah bayaran penuh manfaat HUMK Tunai Hospital hospital
memahami hasrat anda untuk kesejahteraan % Jumlah Asas dibuat.
• Jumlah Bayaran Tunai sehingga 123% daripada Akhir Tahun Sijil Perlindungan Komprehensif Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
yang Dilindungi Rider Bertempoh dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar ke hidup yang harmoni, ketika anda memulakan Manfaat Kematian Manfaat Elaun Haji dan Umrah* meninggal dunia atau mengalami HUMK
dalam akaun tabung haji anda bermula dari akhir perjalanan anda untuk memenuhi salah satu 3 10% Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia akibat kemalangan Elaun sebanyak RM1,000 akan dibayar bagi menunaikan Haji Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
tahun sijil ke-3. daripada lima rukun Islam. Dengan Etiqa Mabrur, atau sebab semula jadi, amaun Jumlah Asas yang Dilindungi, dan Umrah. Jika Orang yang Dilindungi menunaikan Haji dan Rider Penyakit dibayar jika Orang yang Dilindungi
anda lebih dekat untuk menunaikan Haji, menjadi Perbelanjaan Pengebumian sebanyak RM1,000 berserta nilai Umrah pada masa yang sama, hanya Elaun Haji akan dibayar. Kritikal didiagnosis dengan mana-mana 1 daripada
4 hingga 14 3%
• Manfaat komprehensif dengan Badal Haji dan Ihsar. terkumpul dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya, tolak Manfaat Elaun Haji dan Manfaat Elaun Umrah tidak boleh
36 Penyakit Kritikal yang dilindungi
tetamu Allah sekurang-kurangnya sekali dalam
sebarang hutang, akan dibayar. dituntut dalam tahun sijil yang sama dan dengan syarat jarak 12 1. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
• Tambahan 100% daripada Jumlah Asas Yang seumur hidup anda. 15 hingga 24 4%
bulan dari tarikh tuntutan terakhir dibuat. dibayar atas kematian atau hilang upaya
Dilindungi akan dibayar sekiranya berlaku dengan peratusan yang bergantung
25 hingga 30 5% Indemniti Berganda ke atas Kematian akibat Kemalangan kepada tahap hilang upaya, akibat
Kematian akibat Kemalangan ketika menunaikan
Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah.
Lakukan Perubahan Terhadap Perjalanan Jika Orang yang Dilindungi meninggal dunia sebelum hari
Manfaat Ihsar* kemalangan. Tambahan 100% daripada
Kerohanian Anda lahir ke-70, disebabkan kemalangan yang berlaku semasa Apabila Orang yang Dilindungi dalam keadaan berihram dan Jumlah yang Dilindungi Rider akan
Jumlah 113% dibayar untuk manfaat HUMK Lanjutan.
menunaikan Haji atau Umrah di Mekah atau Madinah, terhalang dari menunaikan Haji atau Umrah akibat keadaan
• Elaun Haji, Umrah dan Penjagaan Anak. Mabrur adalah pelan Takaful simpanan dan perlindungan HUMK Lanjutan mestilah sekurang-
Tambahan 10% pada tambahan sebanyak 100% daripada Jumlah Asas yang kesihatan, Manfaat Ihsar sehingga RM1,000 sepanjang tempoh
komprehensif yang melengkapkan persediaan anda untuk 10% perlindungan akan dibayar untuk pembayaran balik kos
kurangnya 6 bulan berturut-turut.
• Fleksibiliti untuk menambah perlindungan tempoh matang Dilindungi akan dibayar. 2. Jumlah yang Dilindungi bagi Rider
menunaikan Haji dan Umrah. penyembelihan haiwan.
dengan lebih banyak rider untuk anda dan orang akan digandakan sekiranya kematian,
Jumlah* 123% hilang upaya atau kemasukan hospital
yang anda sayangi. Di Etiqa, kami membantu dalam urusan pembukaan akaun Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) Rider Indemniti
Manfaat Elaun Penjagaan Anak* Kemalangan
akibat kemalangan yang melibatkan
tabung haji. Kami juga membantu dalam pendaftaran Haji * Untuk tempoh sijil di bawah 30 tahun, jumlah Bayaran Tunai yang Jika Orang yang Dilindungi mengalami HUMK dan hilang upaya pengangkutan awam atau kebakaran
Apabila menunaikan Haji, Orang yang Dilindungi akan menikmati
anda apabila Bayaran Tunai pertama dibayar, pada akhir diterima akan kurang daripada 123%. tersebut berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, dalam bangunan awam; atau
ketenangan minda sementara anak-anaknya terjaga. Elaun 3a. Manfaat Indemniti Hospital akan
tahun sijil ke-3. amaun Jumlah Asas yang Dilindungi ditambah semua nilai
Semua Bayaran Tunai akan dikreditkan ke akaun tabung haji anda Penjagaan Anak sebanyak RM1,000 akan dibayar. Umur anak dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
terkumpul di dalam DPP, termasuk sebarang keuntungannya,
untuk Haji atau Umrah dan anda mempunyai pilihan pengeluaran mestilah tidak melebihi hari lahir ke-17. dimasukkan ke hospital akibat kemalangan;
tolak sebarang hutang, akan dibayar. 3b. Manfaat Indemniti Hilang Upaya separa
yang fleksibel untuk kegunaan keluarga. Pada tempoh matang, * Sijil hendaklah berkuatkuasa sekurang-kurangnya 5 tahun akan dibayar sekiranya sebahagian
satu Bayaran Tunai tambahan sebanyak 10% daripada Jumlah Jika agregat Jumlah yang Dilindungi (bagi setiap Orang yang sijil dan semua sumbangan telah dibayar. Sekiranya anda Orang yang Dilindungi hilang upaya akibat
Asas yang Dilindungi akan dibayar kepada anda. Dilindungi) ialah sehingga RM1 juta, ia akan dibayar secara memerlukan maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, sila kemalangan; dan
sekaligus. Jika Jumlah yang Dilindungi melebihi RM1 juta, baki rujuk kepada Sijil Takaful. 3c. Manfaat Pembedahan akan dibayar
Jumlah yang Dilindungi akan dibayar 1 tahun selepas bayaran sekaligus apabila Orang yang Dilindungi
pertama dibuat, tertakluk kepada terma dan syarat yang menjalani pembedahan akibat kemalangan.
dinyatakan dalam Sijil Takaful.
Pelindungan Tambahan
Rider Kematian Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan
Fleksibiliti untuk menambah perlindungan dengan lebih banyak atau Kehilangan dibayar sekiranya Orang yang Dilindungi
Tiada manfaat akan dibayar pada HUMK selepas ulang tahun sijil rider untuk anda dan orang yang anda sayangi. Kekal Akibat meninggal dunia atau mengalami HUMK akibat
berikutnya pada hari jadi ke-64. Kemalangan kemalangan.
Sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami
salah 1 dari 35 penyakit kritikal yang dilindungi
Rider (tidak termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif
Pengecualian Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama),
Sumbangan untuk semua sumbangan pada masa hadapan
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider
pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,
jika ada, yang akan ditamatkan).
Rider untuk Peserta Asas Kontrak Pengecualian Nota Penting Mabrur

ETB/FTA/MABRUR/062013/BM/17975
Sekiranya Peserta mengalami salah 1 dari Pelan ini adalah berasaskan konsep Tabarru’, di mana Peserta Bagi memastikan manfaat anda adalah berpatutan, manfaat- 1. Risalah ini tidak boleh dianggap sebagai kontrak atau komitmen.

Bersama kami untuk


35 penyakit kritikal yang dilindungi (tidak bersetuju menyumbang atau menderma jumlah tertentu ke dalam manfaat tidak akan dibayar di dalam keadaan berikut. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini mungkin akan dipinda
Rider DRP (Dana Tabarru) bagi tujuan membantu antara satu sama lain di Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa waras, liabiliti
Pengecualian termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif tanpa notis terlebih dahulu.
Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama), saat memerlukan. Pelan ini juga mengaplikasikan konsep Wakalah, kami adalah terhad kepada berikut:
Sumbangan
mempersiapkan
di mana Peserta melantik Etiqa Takaful Berhad bagi mewakili pihak • Pembayaran balik sumbangan yang dibuat jika bunuh diri 2. Sebelum menyertai pelan ini dan rider-rider, anda harus memastikan
untuk semua sumbangan pada masa hadapan bahawa pelan ini dan rider-rider akan memenuhi keperluan anda
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider Peserta untuk membuat pelaburan dan menguruskan DRP dan DPP. dilakukan dalam 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh
Bakinya akan diserapkan ke dalam DRP dan DPP. terkini pengembalian semula sijil, atau sebaiknya dan sumbangan yang perlu dibayar adalah mengikut
(Pembayar) pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,

keperluan rohaniah anda.


• Pembayaran 60% dari Jumlah Asas yang Dilindungi jika bunuh diri kemampuan anda.
jika ada, yang akan ditamatkan). Fi Wakalah sebagai
Fi Wakalah dilakukan selepas 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh 3. Pulangan daripada pelaburan anda akan berdasarkan kepada
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau Tahun Sijil % daripada prestasi sebenar dana dan adalah tidak dijamin. Risiko pelaburan
Pengecualian Tetap Tahunan terkini pengembalian semula sijil.
mengalami HUMK, semua sumbangan pada Sumbangan
Sumbangan Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa tidak siuman, di bawah sijil akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta dan dana
untuk Kematian masa hadapan akan dikecualikan (kecuali Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar sepenuhnya. pelaburan berkemungkinan akan kurang daripada jumlah sumbangan
dan HUMK untuk lain-lain rider pengecualian dan Rider 1 90% RM60 yang telah disumbangkan dalam Dana Pelaburan Peserta.
(Pembayar) Ultra Medic, jika ada, yang akan ditamatkan). Sijil ini atau rider (jika ada) tidak akan melindungi Hilang Upaya yang
berlaku disebabkan daripada: 4. Kami mempunyai hak untuk meminda fi Tabarru’ dan caj-caj untuk sijil
Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan 2 50% RM60 • Terlibat dalam apa-apa sukan atau hobi berbahaya; ini dengan memberi tempoh 3 bulan notis terlebih dahulu (kecuali
Rider Bertempoh dibayar sekiranya Peserta meninggal dunia untuk pilihan manfaat Perubatan iaitu 30 hari) dan pindaan tersebut
• Penyertaan dalam apa-apa bentuk penerbangan (kecuali sebagai
(Pembayar) atau mengalami HUMK. akan berkuatkuasa dari tarikh ulang tahun sijil ini. Kadarnya akan
3 31% RM60 penumpang yang membayar tambang atau anak kapal dalam
perjalanan biasa yang dikendalikan oleh sistem penerbangan berubah disebabkan peningkatan kos perubatan dan mengalami Etiqa Oneline 1300 13 8888
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau keadaan lain yang tidak diingini.
mengalami HUMK, pendapatan tahunan komersil), atau sukan udara; www.etiqa.com.my
Rider Manfaat 4 25% RM60 • Kecederaan diri yang disengajakan atau bunuh diri atau cubaan 5. Peserta akan diberi tempoh tangguh selama 31 hari dari tarikh akhir
Pendapatan bersamaan dengan Jumlah yang Dilindungi
bunuh diri, kecuali terbukti tidak siuman; atau sumbangan perlu dibuat dan jika sumbangan belum dibayar pada
Keluarga bagi Rider dibahagikan dengan baki tempoh
5 hingga 6 15% RM60 • Kecederaan atau penghospitalan akibat penagihan dadah, atau akhir tempoh tangguh, sijil akan dilanjutkan di bawah Kemudahan
rider akan dibayar.
semasa di bawah pengaruh alkohol. Sumbangan Automatik (ACF – Automatic Contribution Facility). Sijil akan
ditamatkan jika jumlah dalam DPP digunakan sepenuhnya oleh ACF.
Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai Fi Wakalah dan pengagihan 7 hingga 30 5% RM60 Rider (jika ada) yang dilampirkan pada sijil ini tidak akan melindungi
DPP dan DRP untuk rider, sila rujuk kepada Ilustrasi Pemasaran dan Penyakit Kritikal yang berlaku disebabkan daripada: 6. Anda mempunyai hak untuk membatalkan pelan ini, dengan
Helaian Pendedahan Produk. • Penyakit Kritikal yang berlaku dalam masa 30 hari selepas tarikh menghantar arahan bertulis kepada kami dalam masa 15 hari
Lebihan yang boleh diagih dalam DRP akan dibahagikan mengikut selepas anda menerima sijil. Sekiranya anda memilih untuk
dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula sijil tambahan/
kadar 50% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Prestasi dan membatalkan dalam masa 15 hari, kami akan membayar balik
rider;
baki 50% akan diperuntukkan kepada Peserta dan dilaburkan sumbangan yang diterima, ditolak sebarang kos pemeriksaan
Ciri-ciri Utama semula dalam DPP.
• Kanser, Penyakit Jantung Koronari Yang Memerlukan Pembedahan,
perubatan yang ditanggung.
Serangan Jantung dan Penyakit Arteri Koronari Lain Yang Serius
Umur Layak Orang Minimum: 14 hari Lebihan yang boleh diagih dalam DPP akan dibahagikan mengikut dalam masa 60 hari selepas tarikh dikeluarkan atau tarikh 7. Adalah mungkin tidak memberi kelebihan untuk bertukar dari satu
yang Dilindungi Maksimum: Sebelum hari lahir ke-60 kadar 10% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Insentif untuk pengembalian semula sijil tambahan/ rider; rider kesihatan kepada yang lain kerana anda mungkin tertakluk
menguruskan PIF dan baki 90% akan diperuntukkan kepada • Penyakit yang berpunca dari Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit kepada keperluan pengunderaitan yang baru, tempoh tangguh yang
Had Umur Peserta / Minimum: Mencapai umur 18 tahun Peserta dan dilaburkan semula dalam DPP. (AIDS) dan apa-apa keadaan yang berkaitan dengan AIDS; atau sepenuhnya, dan sebarang tempoh berkenaan dengan pengecualian
Pemilik Sijil Maksimum: Tiada usia maksimum • Penyakit Kritikal yang berlaku sebelum tarikh dikeluarkan atau penyakit yang ditetapkan dan keadaan yang sedia ada bagi sijil baru
Jika amaun mana-mana jumlah yang perlu dibayar kepada anda tarikh pengembalian semula sijil tambahan/ rider. tersebut.
Maksimum: Ulang tahun sijil sebelum atau mana-mana orang yang berhak di bawah Sijil ini kurang
Tempoh Matang Rider Penghospitalan dan Pembedahan (jika ada) tidak akan 8. Anda mungkin layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi
hari lahir ke-80 daripada RM10, kami akan mengkredikan jumlah tersebut ke dana
melindungi: bergantung kepada keadaan peribadi anda dan Lembaga Hasil Dalam
kebajikan, yang akan digunakan sebagai Amal Jariah bagi pihak
Tempoh Sijil yang • Penyakit sedia ada; Negeri Malaysia.
20 hingga 30 tahun Peserta. Dana kebajikan akan dibahagikan kepada organisasi
Dibenarkan kebajikan yang berdaftar. • Penyakit yang Ditetapkan yang berlaku dalam tempoh 120 hari 9. Jika anda memerlukan maklumat tambahan mengenai Takaful
pertama bagi perlindungan berterusan; atau Keluarga dan Takaful Perubatan dan Kesihatan, sila rujuk kepada
Minimum: RM13,500
Jumlah Asas yang • Apa-apa keadaan perubatan atau fizikal yang timbul dalam risalah Insuranceinfo tentang ‘Takaful Keluarga’ dan ‘Takaful
Maksimum: Tertakluk kepada
Dilindungi pengunderaitan tempoh 30 hari pertama dari tarikh perlindungan Orang yang Perubatan dan Kesihatan’ yang boleh didapati di semua cawangan
Dilindungi kecuali kecederaan akibat kemalangan. kami atau anda boleh mendapatkan salinannya dari wakil jualan
Tertakluk kepada minimum Jumlah Etiqa atau kunjungi www.insuranceinfo.com.my.
Sumbangan Minimum Senarai di atas tidak menyeluruh, sila rujuk kepada Sijil Takaful
Asas yang Dilindungi 10. Semua sumbangan (jika terpakai) akan tertakluk kepada caj-caj
untuk senarai penuh pengecualian. Sekiranya anda memerlukan Etiqa Takaful Berhad (266243D)
maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, atau ingin menyertai atau cukai-cukai yang berkenaan termasuk Cukai Barangan dan
Bulanan, Suku Tahunan, Setengah (Dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Diunderait oleh:
Kaedah Pembayaran Perkhidmatan sebagaimana yang dianggap perlu oleh pihak berkuasa dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)
tahunan atau Tahunan rider ini, sila minta Helaian Pendedahan Produk dan Ilustrasi Jualan
dari wakil jualan Etiqa Takaful, atau hubungi Etiqa Oneline di talian cukai Malaysia. Ia adalah penting untuk menyimpan setiap resit yang Level 19, Tower C, Dataran Maybank
Agama Islam 1300 13 8888. telah anda terima sebagai bukti pembayaran sumbangan. No.1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2297 3888 F +603 2297 3800
Rider untuk Peserta Asas Kontrak Pengecualian Nota Penting Mabrur

ETB/FTA/MABRUR/062013/BM/17975
Sekiranya Peserta mengalami salah 1 dari Pelan ini adalah berasaskan konsep Tabarru’, di mana Peserta Bagi memastikan manfaat anda adalah berpatutan, manfaat- 1. Risalah ini tidak boleh dianggap sebagai kontrak atau komitmen.

Bersama kami untuk


35 penyakit kritikal yang dilindungi (tidak bersetuju menyumbang atau menderma jumlah tertentu ke dalam manfaat tidak akan dibayar di dalam keadaan berikut. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini mungkin akan dipinda
Rider DRP (Dana Tabarru) bagi tujuan membantu antara satu sama lain di Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa waras, liabiliti
Pengecualian termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif tanpa notis terlebih dahulu.
Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama), saat memerlukan. Pelan ini juga mengaplikasikan konsep Wakalah, kami adalah terhad kepada berikut:
Sumbangan
mempersiapkan
di mana Peserta melantik Etiqa Takaful Berhad bagi mewakili pihak • Pembayaran balik sumbangan yang dibuat jika bunuh diri 2. Sebelum menyertai pelan ini dan rider-rider, anda harus memastikan
untuk semua sumbangan pada masa hadapan bahawa pelan ini dan rider-rider akan memenuhi keperluan anda
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider Peserta untuk membuat pelaburan dan menguruskan DRP dan DPP. dilakukan dalam 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh
Bakinya akan diserapkan ke dalam DRP dan DPP. terkini pengembalian semula sijil, atau sebaiknya dan sumbangan yang perlu dibayar adalah mengikut
(Pembayar) pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,

keperluan rohaniah anda.


• Pembayaran 60% dari Jumlah Asas yang Dilindungi jika bunuh diri kemampuan anda.
jika ada, yang akan ditamatkan). Fi Wakalah sebagai
Fi Wakalah dilakukan selepas 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh 3. Pulangan daripada pelaburan anda akan berdasarkan kepada
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau Tahun Sijil % daripada prestasi sebenar dana dan adalah tidak dijamin. Risiko pelaburan
Pengecualian Tetap Tahunan terkini pengembalian semula sijil.
mengalami HUMK, semua sumbangan pada Sumbangan
Sumbangan Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa tidak siuman, di bawah sijil akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta dan dana
untuk Kematian masa hadapan akan dikecualikan (kecuali Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar sepenuhnya. pelaburan berkemungkinan akan kurang daripada jumlah sumbangan
dan HUMK untuk lain-lain rider pengecualian dan Rider 1 90% RM60 yang telah disumbangkan dalam Dana Pelaburan Peserta.
(Pembayar) Ultra Medic, jika ada, yang akan ditamatkan). Sijil ini atau rider (jika ada) tidak akan melindungi Hilang Upaya yang
berlaku disebabkan daripada: 4. Kami mempunyai hak untuk meminda fi Tabarru’ dan caj-caj untuk sijil
Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan 2 50% RM60 • Terlibat dalam apa-apa sukan atau hobi berbahaya; ini dengan memberi tempoh 3 bulan notis terlebih dahulu (kecuali
Rider Bertempoh dibayar sekiranya Peserta meninggal dunia untuk pilihan manfaat Perubatan iaitu 30 hari) dan pindaan tersebut
• Penyertaan dalam apa-apa bentuk penerbangan (kecuali sebagai
(Pembayar) atau mengalami HUMK. akan berkuatkuasa dari tarikh ulang tahun sijil ini. Kadarnya akan
3 31% RM60 penumpang yang membayar tambang atau anak kapal dalam
perjalanan biasa yang dikendalikan oleh sistem penerbangan berubah disebabkan peningkatan kos perubatan dan mengalami Etiqa Oneline 1300 13 8888
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau keadaan lain yang tidak diingini.
mengalami HUMK, pendapatan tahunan komersil), atau sukan udara; www.etiqa.com.my
Rider Manfaat 4 25% RM60 • Kecederaan diri yang disengajakan atau bunuh diri atau cubaan 5. Peserta akan diberi tempoh tangguh selama 31 hari dari tarikh akhir
Pendapatan bersamaan dengan Jumlah yang Dilindungi
bunuh diri, kecuali terbukti tidak siuman; atau sumbangan perlu dibuat dan jika sumbangan belum dibayar pada
Keluarga bagi Rider dibahagikan dengan baki tempoh
5 hingga 6 15% RM60 • Kecederaan atau penghospitalan akibat penagihan dadah, atau akhir tempoh tangguh, sijil akan dilanjutkan di bawah Kemudahan
rider akan dibayar.
semasa di bawah pengaruh alkohol. Sumbangan Automatik (ACF – Automatic Contribution Facility). Sijil akan
ditamatkan jika jumlah dalam DPP digunakan sepenuhnya oleh ACF.
Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai Fi Wakalah dan pengagihan 7 hingga 30 5% RM60 Rider (jika ada) yang dilampirkan pada sijil ini tidak akan melindungi
DPP dan DRP untuk rider, sila rujuk kepada Ilustrasi Pemasaran dan Penyakit Kritikal yang berlaku disebabkan daripada: 6. Anda mempunyai hak untuk membatalkan pelan ini, dengan
Helaian Pendedahan Produk. • Penyakit Kritikal yang berlaku dalam masa 30 hari selepas tarikh menghantar arahan bertulis kepada kami dalam masa 15 hari
Lebihan yang boleh diagih dalam DRP akan dibahagikan mengikut selepas anda menerima sijil. Sekiranya anda memilih untuk
dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula sijil tambahan/
kadar 50% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Prestasi dan membatalkan dalam masa 15 hari, kami akan membayar balik
rider;
baki 50% akan diperuntukkan kepada Peserta dan dilaburkan sumbangan yang diterima, ditolak sebarang kos pemeriksaan
Ciri-ciri Utama semula dalam DPP.
• Kanser, Penyakit Jantung Koronari Yang Memerlukan Pembedahan,
perubatan yang ditanggung.
Serangan Jantung dan Penyakit Arteri Koronari Lain Yang Serius
Umur Layak Orang Minimum: 14 hari Lebihan yang boleh diagih dalam DPP akan dibahagikan mengikut dalam masa 60 hari selepas tarikh dikeluarkan atau tarikh 7. Adalah mungkin tidak memberi kelebihan untuk bertukar dari satu
yang Dilindungi Maksimum: Sebelum hari lahir ke-60 kadar 10% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Insentif untuk pengembalian semula sijil tambahan/ rider; rider kesihatan kepada yang lain kerana anda mungkin tertakluk
menguruskan PIF dan baki 90% akan diperuntukkan kepada • Penyakit yang berpunca dari Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit kepada keperluan pengunderaitan yang baru, tempoh tangguh yang
Had Umur Peserta / Minimum: Mencapai umur 18 tahun Peserta dan dilaburkan semula dalam DPP. (AIDS) dan apa-apa keadaan yang berkaitan dengan AIDS; atau sepenuhnya, dan sebarang tempoh berkenaan dengan pengecualian
Pemilik Sijil Maksimum: Tiada usia maksimum • Penyakit Kritikal yang berlaku sebelum tarikh dikeluarkan atau penyakit yang ditetapkan dan keadaan yang sedia ada bagi sijil baru
Jika amaun mana-mana jumlah yang perlu dibayar kepada anda tarikh pengembalian semula sijil tambahan/ rider. tersebut.
Maksimum: Ulang tahun sijil sebelum atau mana-mana orang yang berhak di bawah Sijil ini kurang
Tempoh Matang Rider Penghospitalan dan Pembedahan (jika ada) tidak akan 8. Anda mungkin layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi
hari lahir ke-80 daripada RM10, kami akan mengkredikan jumlah tersebut ke dana
melindungi: bergantung kepada keadaan peribadi anda dan Lembaga Hasil Dalam
kebajikan, yang akan digunakan sebagai Amal Jariah bagi pihak
Tempoh Sijil yang • Penyakit sedia ada; Negeri Malaysia.
20 hingga 30 tahun Peserta. Dana kebajikan akan dibahagikan kepada organisasi
Dibenarkan kebajikan yang berdaftar. • Penyakit yang Ditetapkan yang berlaku dalam tempoh 120 hari 9. Jika anda memerlukan maklumat tambahan mengenai Takaful
pertama bagi perlindungan berterusan; atau Keluarga dan Takaful Perubatan dan Kesihatan, sila rujuk kepada
Minimum: RM13,500
Jumlah Asas yang • Apa-apa keadaan perubatan atau fizikal yang timbul dalam risalah Insuranceinfo tentang ‘Takaful Keluarga’ dan ‘Takaful
Maksimum: Tertakluk kepada
Dilindungi pengunderaitan tempoh 30 hari pertama dari tarikh perlindungan Orang yang Perubatan dan Kesihatan’ yang boleh didapati di semua cawangan
Dilindungi kecuali kecederaan akibat kemalangan. kami atau anda boleh mendapatkan salinannya dari wakil jualan
Tertakluk kepada minimum Jumlah Etiqa atau kunjungi www.insuranceinfo.com.my.
Sumbangan Minimum Senarai di atas tidak menyeluruh, sila rujuk kepada Sijil Takaful
Asas yang Dilindungi 10. Semua sumbangan (jika terpakai) akan tertakluk kepada caj-caj
untuk senarai penuh pengecualian. Sekiranya anda memerlukan Etiqa Takaful Berhad (266243D)
maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, atau ingin menyertai atau cukai-cukai yang berkenaan termasuk Cukai Barangan dan
Bulanan, Suku Tahunan, Setengah (Dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Diunderait oleh:
Kaedah Pembayaran Perkhidmatan sebagaimana yang dianggap perlu oleh pihak berkuasa dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)
tahunan atau Tahunan rider ini, sila minta Helaian Pendedahan Produk dan Ilustrasi Jualan
dari wakil jualan Etiqa Takaful, atau hubungi Etiqa Oneline di talian cukai Malaysia. Ia adalah penting untuk menyimpan setiap resit yang Level 19, Tower C, Dataran Maybank
Agama Islam 1300 13 8888. telah anda terima sebagai bukti pembayaran sumbangan. No.1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2297 3888 F +603 2297 3800
Rider untuk Peserta Asas Kontrak Pengecualian Nota Penting Mabrur

ETB/FTA/MABRUR/062013/BM/17975
Sekiranya Peserta mengalami salah 1 dari Pelan ini adalah berasaskan konsep Tabarru’, di mana Peserta Bagi memastikan manfaat anda adalah berpatutan, manfaat- 1. Risalah ini tidak boleh dianggap sebagai kontrak atau komitmen.

Bersama kami untuk


35 penyakit kritikal yang dilindungi (tidak bersetuju menyumbang atau menderma jumlah tertentu ke dalam manfaat tidak akan dibayar di dalam keadaan berikut. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini mungkin akan dipinda
Rider DRP (Dana Tabarru) bagi tujuan membantu antara satu sama lain di Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa waras, liabiliti
Pengecualian termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif tanpa notis terlebih dahulu.
Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama), saat memerlukan. Pelan ini juga mengaplikasikan konsep Wakalah, kami adalah terhad kepada berikut:
Sumbangan
mempersiapkan
di mana Peserta melantik Etiqa Takaful Berhad bagi mewakili pihak • Pembayaran balik sumbangan yang dibuat jika bunuh diri 2. Sebelum menyertai pelan ini dan rider-rider, anda harus memastikan
untuk semua sumbangan pada masa hadapan bahawa pelan ini dan rider-rider akan memenuhi keperluan anda
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider Peserta untuk membuat pelaburan dan menguruskan DRP dan DPP. dilakukan dalam 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh
Bakinya akan diserapkan ke dalam DRP dan DPP. terkini pengembalian semula sijil, atau sebaiknya dan sumbangan yang perlu dibayar adalah mengikut
(Pembayar) pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,

keperluan rohaniah anda.


• Pembayaran 60% dari Jumlah Asas yang Dilindungi jika bunuh diri kemampuan anda.
jika ada, yang akan ditamatkan). Fi Wakalah sebagai
Fi Wakalah dilakukan selepas 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh 3. Pulangan daripada pelaburan anda akan berdasarkan kepada
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau Tahun Sijil % daripada prestasi sebenar dana dan adalah tidak dijamin. Risiko pelaburan
Pengecualian Tetap Tahunan terkini pengembalian semula sijil.
mengalami HUMK, semua sumbangan pada Sumbangan
Sumbangan Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa tidak siuman, di bawah sijil akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta dan dana
untuk Kematian masa hadapan akan dikecualikan (kecuali Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar sepenuhnya. pelaburan berkemungkinan akan kurang daripada jumlah sumbangan
dan HUMK untuk lain-lain rider pengecualian dan Rider 1 90% RM60 yang telah disumbangkan dalam Dana Pelaburan Peserta.
(Pembayar) Ultra Medic, jika ada, yang akan ditamatkan). Sijil ini atau rider (jika ada) tidak akan melindungi Hilang Upaya yang
berlaku disebabkan daripada: 4. Kami mempunyai hak untuk meminda fi Tabarru’ dan caj-caj untuk sijil
Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan 2 50% RM60 • Terlibat dalam apa-apa sukan atau hobi berbahaya; ini dengan memberi tempoh 3 bulan notis terlebih dahulu (kecuali
Rider Bertempoh dibayar sekiranya Peserta meninggal dunia untuk pilihan manfaat Perubatan iaitu 30 hari) dan pindaan tersebut
• Penyertaan dalam apa-apa bentuk penerbangan (kecuali sebagai
(Pembayar) atau mengalami HUMK. akan berkuatkuasa dari tarikh ulang tahun sijil ini. Kadarnya akan
3 31% RM60 penumpang yang membayar tambang atau anak kapal dalam
perjalanan biasa yang dikendalikan oleh sistem penerbangan berubah disebabkan peningkatan kos perubatan dan mengalami Etiqa Oneline 1300 13 8888
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau keadaan lain yang tidak diingini.
mengalami HUMK, pendapatan tahunan komersil), atau sukan udara; www.etiqa.com.my
Rider Manfaat 4 25% RM60 • Kecederaan diri yang disengajakan atau bunuh diri atau cubaan 5. Peserta akan diberi tempoh tangguh selama 31 hari dari tarikh akhir
Pendapatan bersamaan dengan Jumlah yang Dilindungi
bunuh diri, kecuali terbukti tidak siuman; atau sumbangan perlu dibuat dan jika sumbangan belum dibayar pada
Keluarga bagi Rider dibahagikan dengan baki tempoh
5 hingga 6 15% RM60 • Kecederaan atau penghospitalan akibat penagihan dadah, atau akhir tempoh tangguh, sijil akan dilanjutkan di bawah Kemudahan
rider akan dibayar.
semasa di bawah pengaruh alkohol. Sumbangan Automatik (ACF – Automatic Contribution Facility). Sijil akan
ditamatkan jika jumlah dalam DPP digunakan sepenuhnya oleh ACF.
Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai Fi Wakalah dan pengagihan 7 hingga 30 5% RM60 Rider (jika ada) yang dilampirkan pada sijil ini tidak akan melindungi
DPP dan DRP untuk rider, sila rujuk kepada Ilustrasi Pemasaran dan Penyakit Kritikal yang berlaku disebabkan daripada: 6. Anda mempunyai hak untuk membatalkan pelan ini, dengan
Helaian Pendedahan Produk. • Penyakit Kritikal yang berlaku dalam masa 30 hari selepas tarikh menghantar arahan bertulis kepada kami dalam masa 15 hari
Lebihan yang boleh diagih dalam DRP akan dibahagikan mengikut selepas anda menerima sijil. Sekiranya anda memilih untuk
dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula sijil tambahan/
kadar 50% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Prestasi dan membatalkan dalam masa 15 hari, kami akan membayar balik
rider;
baki 50% akan diperuntukkan kepada Peserta dan dilaburkan sumbangan yang diterima, ditolak sebarang kos pemeriksaan
Ciri-ciri Utama semula dalam DPP.
• Kanser, Penyakit Jantung Koronari Yang Memerlukan Pembedahan,
perubatan yang ditanggung.
Serangan Jantung dan Penyakit Arteri Koronari Lain Yang Serius
Umur Layak Orang Minimum: 14 hari Lebihan yang boleh diagih dalam DPP akan dibahagikan mengikut dalam masa 60 hari selepas tarikh dikeluarkan atau tarikh 7. Adalah mungkin tidak memberi kelebihan untuk bertukar dari satu
yang Dilindungi Maksimum: Sebelum hari lahir ke-60 kadar 10% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Insentif untuk pengembalian semula sijil tambahan/ rider; rider kesihatan kepada yang lain kerana anda mungkin tertakluk
menguruskan PIF dan baki 90% akan diperuntukkan kepada • Penyakit yang berpunca dari Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit kepada keperluan pengunderaitan yang baru, tempoh tangguh yang
Had Umur Peserta / Minimum: Mencapai umur 18 tahun Peserta dan dilaburkan semula dalam DPP. (AIDS) dan apa-apa keadaan yang berkaitan dengan AIDS; atau sepenuhnya, dan sebarang tempoh berkenaan dengan pengecualian
Pemilik Sijil Maksimum: Tiada usia maksimum • Penyakit Kritikal yang berlaku sebelum tarikh dikeluarkan atau penyakit yang ditetapkan dan keadaan yang sedia ada bagi sijil baru
Jika amaun mana-mana jumlah yang perlu dibayar kepada anda tarikh pengembalian semula sijil tambahan/ rider. tersebut.
Maksimum: Ulang tahun sijil sebelum atau mana-mana orang yang berhak di bawah Sijil ini kurang
Tempoh Matang Rider Penghospitalan dan Pembedahan (jika ada) tidak akan 8. Anda mungkin layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi
hari lahir ke-80 daripada RM10, kami akan mengkredikan jumlah tersebut ke dana
melindungi: bergantung kepada keadaan peribadi anda dan Lembaga Hasil Dalam
kebajikan, yang akan digunakan sebagai Amal Jariah bagi pihak
Tempoh Sijil yang • Penyakit sedia ada; Negeri Malaysia.
20 hingga 30 tahun Peserta. Dana kebajikan akan dibahagikan kepada organisasi
Dibenarkan kebajikan yang berdaftar. • Penyakit yang Ditetapkan yang berlaku dalam tempoh 120 hari 9. Jika anda memerlukan maklumat tambahan mengenai Takaful
pertama bagi perlindungan berterusan; atau Keluarga dan Takaful Perubatan dan Kesihatan, sila rujuk kepada
Minimum: RM13,500
Jumlah Asas yang • Apa-apa keadaan perubatan atau fizikal yang timbul dalam risalah Insuranceinfo tentang ‘Takaful Keluarga’ dan ‘Takaful
Maksimum: Tertakluk kepada
Dilindungi pengunderaitan tempoh 30 hari pertama dari tarikh perlindungan Orang yang Perubatan dan Kesihatan’ yang boleh didapati di semua cawangan
Dilindungi kecuali kecederaan akibat kemalangan. kami atau anda boleh mendapatkan salinannya dari wakil jualan
Tertakluk kepada minimum Jumlah Etiqa atau kunjungi www.insuranceinfo.com.my.
Sumbangan Minimum Senarai di atas tidak menyeluruh, sila rujuk kepada Sijil Takaful
Asas yang Dilindungi 10. Semua sumbangan (jika terpakai) akan tertakluk kepada caj-caj
untuk senarai penuh pengecualian. Sekiranya anda memerlukan Etiqa Takaful Berhad (266243D)
maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, atau ingin menyertai atau cukai-cukai yang berkenaan termasuk Cukai Barangan dan
Bulanan, Suku Tahunan, Setengah (Dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Diunderait oleh:
Kaedah Pembayaran Perkhidmatan sebagaimana yang dianggap perlu oleh pihak berkuasa dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)
tahunan atau Tahunan rider ini, sila minta Helaian Pendedahan Produk dan Ilustrasi Jualan
dari wakil jualan Etiqa Takaful, atau hubungi Etiqa Oneline di talian cukai Malaysia. Ia adalah penting untuk menyimpan setiap resit yang Level 19, Tower C, Dataran Maybank
Agama Islam 1300 13 8888. telah anda terima sebagai bukti pembayaran sumbangan. No.1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2297 3888 F +603 2297 3800
Rider untuk Peserta Asas Kontrak Pengecualian Nota Penting Mabrur

ETB/FTA/MABRUR/062013/BM/17975
Sekiranya Peserta mengalami salah 1 dari Pelan ini adalah berasaskan konsep Tabarru’, di mana Peserta Bagi memastikan manfaat anda adalah berpatutan, manfaat- 1. Risalah ini tidak boleh dianggap sebagai kontrak atau komitmen.

Bersama kami untuk


35 penyakit kritikal yang dilindungi (tidak bersetuju menyumbang atau menderma jumlah tertentu ke dalam manfaat tidak akan dibayar di dalam keadaan berikut. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini mungkin akan dipinda
Rider DRP (Dana Tabarru) bagi tujuan membantu antara satu sama lain di Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa waras, liabiliti
Pengecualian termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif tanpa notis terlebih dahulu.
Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama), saat memerlukan. Pelan ini juga mengaplikasikan konsep Wakalah, kami adalah terhad kepada berikut:
Sumbangan
mempersiapkan
di mana Peserta melantik Etiqa Takaful Berhad bagi mewakili pihak • Pembayaran balik sumbangan yang dibuat jika bunuh diri 2. Sebelum menyertai pelan ini dan rider-rider, anda harus memastikan
untuk semua sumbangan pada masa hadapan bahawa pelan ini dan rider-rider akan memenuhi keperluan anda
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider Peserta untuk membuat pelaburan dan menguruskan DRP dan DPP. dilakukan dalam 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh
Bakinya akan diserapkan ke dalam DRP dan DPP. terkini pengembalian semula sijil, atau sebaiknya dan sumbangan yang perlu dibayar adalah mengikut
(Pembayar) pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,

keperluan rohaniah anda.


• Pembayaran 60% dari Jumlah Asas yang Dilindungi jika bunuh diri kemampuan anda.
jika ada, yang akan ditamatkan). Fi Wakalah sebagai
Fi Wakalah dilakukan selepas 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh 3. Pulangan daripada pelaburan anda akan berdasarkan kepada
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau Tahun Sijil % daripada prestasi sebenar dana dan adalah tidak dijamin. Risiko pelaburan
Pengecualian Tetap Tahunan terkini pengembalian semula sijil.
mengalami HUMK, semua sumbangan pada Sumbangan
Sumbangan Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa tidak siuman, di bawah sijil akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta dan dana
untuk Kematian masa hadapan akan dikecualikan (kecuali Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar sepenuhnya. pelaburan berkemungkinan akan kurang daripada jumlah sumbangan
dan HUMK untuk lain-lain rider pengecualian dan Rider 1 90% RM60 yang telah disumbangkan dalam Dana Pelaburan Peserta.
(Pembayar) Ultra Medic, jika ada, yang akan ditamatkan). Sijil ini atau rider (jika ada) tidak akan melindungi Hilang Upaya yang
berlaku disebabkan daripada: 4. Kami mempunyai hak untuk meminda fi Tabarru’ dan caj-caj untuk sijil
Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan 2 50% RM60 • Terlibat dalam apa-apa sukan atau hobi berbahaya; ini dengan memberi tempoh 3 bulan notis terlebih dahulu (kecuali
Rider Bertempoh dibayar sekiranya Peserta meninggal dunia untuk pilihan manfaat Perubatan iaitu 30 hari) dan pindaan tersebut
• Penyertaan dalam apa-apa bentuk penerbangan (kecuali sebagai
(Pembayar) atau mengalami HUMK. akan berkuatkuasa dari tarikh ulang tahun sijil ini. Kadarnya akan
3 31% RM60 penumpang yang membayar tambang atau anak kapal dalam
perjalanan biasa yang dikendalikan oleh sistem penerbangan berubah disebabkan peningkatan kos perubatan dan mengalami Etiqa Oneline 1300 13 8888
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau keadaan lain yang tidak diingini.
mengalami HUMK, pendapatan tahunan komersil), atau sukan udara; www.etiqa.com.my
Rider Manfaat 4 25% RM60 • Kecederaan diri yang disengajakan atau bunuh diri atau cubaan 5. Peserta akan diberi tempoh tangguh selama 31 hari dari tarikh akhir
Pendapatan bersamaan dengan Jumlah yang Dilindungi
bunuh diri, kecuali terbukti tidak siuman; atau sumbangan perlu dibuat dan jika sumbangan belum dibayar pada
Keluarga bagi Rider dibahagikan dengan baki tempoh
5 hingga 6 15% RM60 • Kecederaan atau penghospitalan akibat penagihan dadah, atau akhir tempoh tangguh, sijil akan dilanjutkan di bawah Kemudahan
rider akan dibayar.
semasa di bawah pengaruh alkohol. Sumbangan Automatik (ACF – Automatic Contribution Facility). Sijil akan
ditamatkan jika jumlah dalam DPP digunakan sepenuhnya oleh ACF.
Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai Fi Wakalah dan pengagihan 7 hingga 30 5% RM60 Rider (jika ada) yang dilampirkan pada sijil ini tidak akan melindungi
DPP dan DRP untuk rider, sila rujuk kepada Ilustrasi Pemasaran dan Penyakit Kritikal yang berlaku disebabkan daripada: 6. Anda mempunyai hak untuk membatalkan pelan ini, dengan
Helaian Pendedahan Produk. • Penyakit Kritikal yang berlaku dalam masa 30 hari selepas tarikh menghantar arahan bertulis kepada kami dalam masa 15 hari
Lebihan yang boleh diagih dalam DRP akan dibahagikan mengikut selepas anda menerima sijil. Sekiranya anda memilih untuk
dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula sijil tambahan/
kadar 50% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Prestasi dan membatalkan dalam masa 15 hari, kami akan membayar balik
rider;
baki 50% akan diperuntukkan kepada Peserta dan dilaburkan sumbangan yang diterima, ditolak sebarang kos pemeriksaan
Ciri-ciri Utama semula dalam DPP.
• Kanser, Penyakit Jantung Koronari Yang Memerlukan Pembedahan,
perubatan yang ditanggung.
Serangan Jantung dan Penyakit Arteri Koronari Lain Yang Serius
Umur Layak Orang Minimum: 14 hari Lebihan yang boleh diagih dalam DPP akan dibahagikan mengikut dalam masa 60 hari selepas tarikh dikeluarkan atau tarikh 7. Adalah mungkin tidak memberi kelebihan untuk bertukar dari satu
yang Dilindungi Maksimum: Sebelum hari lahir ke-60 kadar 10% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Insentif untuk pengembalian semula sijil tambahan/ rider; rider kesihatan kepada yang lain kerana anda mungkin tertakluk
menguruskan PIF dan baki 90% akan diperuntukkan kepada • Penyakit yang berpunca dari Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit kepada keperluan pengunderaitan yang baru, tempoh tangguh yang
Had Umur Peserta / Minimum: Mencapai umur 18 tahun Peserta dan dilaburkan semula dalam DPP. (AIDS) dan apa-apa keadaan yang berkaitan dengan AIDS; atau sepenuhnya, dan sebarang tempoh berkenaan dengan pengecualian
Pemilik Sijil Maksimum: Tiada usia maksimum • Penyakit Kritikal yang berlaku sebelum tarikh dikeluarkan atau penyakit yang ditetapkan dan keadaan yang sedia ada bagi sijil baru
Jika amaun mana-mana jumlah yang perlu dibayar kepada anda tarikh pengembalian semula sijil tambahan/ rider. tersebut.
Maksimum: Ulang tahun sijil sebelum atau mana-mana orang yang berhak di bawah Sijil ini kurang
Tempoh Matang Rider Penghospitalan dan Pembedahan (jika ada) tidak akan 8. Anda mungkin layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi
hari lahir ke-80 daripada RM10, kami akan mengkredikan jumlah tersebut ke dana
melindungi: bergantung kepada keadaan peribadi anda dan Lembaga Hasil Dalam
kebajikan, yang akan digunakan sebagai Amal Jariah bagi pihak
Tempoh Sijil yang • Penyakit sedia ada; Negeri Malaysia.
20 hingga 30 tahun Peserta. Dana kebajikan akan dibahagikan kepada organisasi
Dibenarkan kebajikan yang berdaftar. • Penyakit yang Ditetapkan yang berlaku dalam tempoh 120 hari 9. Jika anda memerlukan maklumat tambahan mengenai Takaful
pertama bagi perlindungan berterusan; atau Keluarga dan Takaful Perubatan dan Kesihatan, sila rujuk kepada
Minimum: RM13,500
Jumlah Asas yang • Apa-apa keadaan perubatan atau fizikal yang timbul dalam risalah Insuranceinfo tentang ‘Takaful Keluarga’ dan ‘Takaful
Maksimum: Tertakluk kepada
Dilindungi pengunderaitan tempoh 30 hari pertama dari tarikh perlindungan Orang yang Perubatan dan Kesihatan’ yang boleh didapati di semua cawangan
Dilindungi kecuali kecederaan akibat kemalangan. kami atau anda boleh mendapatkan salinannya dari wakil jualan
Tertakluk kepada minimum Jumlah Etiqa atau kunjungi www.insuranceinfo.com.my.
Sumbangan Minimum Senarai di atas tidak menyeluruh, sila rujuk kepada Sijil Takaful
Asas yang Dilindungi 10. Semua sumbangan (jika terpakai) akan tertakluk kepada caj-caj
untuk senarai penuh pengecualian. Sekiranya anda memerlukan Etiqa Takaful Berhad (266243D)
maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, atau ingin menyertai atau cukai-cukai yang berkenaan termasuk Cukai Barangan dan
Bulanan, Suku Tahunan, Setengah (Dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Diunderait oleh:
Kaedah Pembayaran Perkhidmatan sebagaimana yang dianggap perlu oleh pihak berkuasa dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)
tahunan atau Tahunan rider ini, sila minta Helaian Pendedahan Produk dan Ilustrasi Jualan
dari wakil jualan Etiqa Takaful, atau hubungi Etiqa Oneline di talian cukai Malaysia. Ia adalah penting untuk menyimpan setiap resit yang Level 19, Tower C, Dataran Maybank
Agama Islam 1300 13 8888. telah anda terima sebagai bukti pembayaran sumbangan. No.1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2297 3888 F +603 2297 3800
Rider untuk Peserta Asas Kontrak Pengecualian Nota Penting Mabrur

ETB/FTA/MABRUR/062013/BM/17975
Sekiranya Peserta mengalami salah 1 dari Pelan ini adalah berasaskan konsep Tabarru’, di mana Peserta Bagi memastikan manfaat anda adalah berpatutan, manfaat- 1. Risalah ini tidak boleh dianggap sebagai kontrak atau komitmen.

Bersama kami untuk


35 penyakit kritikal yang dilindungi (tidak bersetuju menyumbang atau menderma jumlah tertentu ke dalam manfaat tidak akan dibayar di dalam keadaan berikut. Maklumat yang terkandung dalam risalah ini mungkin akan dipinda
Rider DRP (Dana Tabarru) bagi tujuan membantu antara satu sama lain di Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa waras, liabiliti
Pengecualian termasuk Angioplasti dan Rawatan Invasif tanpa notis terlebih dahulu.
Lain untuk Penyakit Arteri Koronari Utama), saat memerlukan. Pelan ini juga mengaplikasikan konsep Wakalah, kami adalah terhad kepada berikut:
Sumbangan
mempersiapkan
di mana Peserta melantik Etiqa Takaful Berhad bagi mewakili pihak • Pembayaran balik sumbangan yang dibuat jika bunuh diri 2. Sebelum menyertai pelan ini dan rider-rider, anda harus memastikan
untuk semua sumbangan pada masa hadapan bahawa pelan ini dan rider-rider akan memenuhi keperluan anda
Penyakit Kritikal akan dikecualikan (kecuali untuk rider-rider Peserta untuk membuat pelaburan dan menguruskan DRP dan DPP. dilakukan dalam 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh
Bakinya akan diserapkan ke dalam DRP dan DPP. terkini pengembalian semula sijil, atau sebaiknya dan sumbangan yang perlu dibayar adalah mengikut
(Pembayar) pengecualian lain dan Rider Ultra Medic,

keperluan rohaniah anda.


• Pembayaran 60% dari Jumlah Asas yang Dilindungi jika bunuh diri kemampuan anda.
jika ada, yang akan ditamatkan). Fi Wakalah sebagai
Fi Wakalah dilakukan selepas 1 tahun dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh 3. Pulangan daripada pelaburan anda akan berdasarkan kepada
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau Tahun Sijil % daripada prestasi sebenar dana dan adalah tidak dijamin. Risiko pelaburan
Pengecualian Tetap Tahunan terkini pengembalian semula sijil.
mengalami HUMK, semua sumbangan pada Sumbangan
Sumbangan Jika Orang yang Dilindungi membunuh diri semasa tidak siuman, di bawah sijil akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta dan dana
untuk Kematian masa hadapan akan dikecualikan (kecuali Jumlah Asas yang Dilindungi akan dibayar sepenuhnya. pelaburan berkemungkinan akan kurang daripada jumlah sumbangan
dan HUMK untuk lain-lain rider pengecualian dan Rider 1 90% RM60 yang telah disumbangkan dalam Dana Pelaburan Peserta.
(Pembayar) Ultra Medic, jika ada, yang akan ditamatkan). Sijil ini atau rider (jika ada) tidak akan melindungi Hilang Upaya yang
berlaku disebabkan daripada: 4. Kami mempunyai hak untuk meminda fi Tabarru’ dan caj-caj untuk sijil
Jumlah yang Dilindungi bagi Rider akan 2 50% RM60 • Terlibat dalam apa-apa sukan atau hobi berbahaya; ini dengan memberi tempoh 3 bulan notis terlebih dahulu (kecuali
Rider Bertempoh dibayar sekiranya Peserta meninggal dunia untuk pilihan manfaat Perubatan iaitu 30 hari) dan pindaan tersebut
• Penyertaan dalam apa-apa bentuk penerbangan (kecuali sebagai
(Pembayar) atau mengalami HUMK. akan berkuatkuasa dari tarikh ulang tahun sijil ini. Kadarnya akan
3 31% RM60 penumpang yang membayar tambang atau anak kapal dalam
perjalanan biasa yang dikendalikan oleh sistem penerbangan berubah disebabkan peningkatan kos perubatan dan mengalami Etiqa Oneline 1300 13 8888
Sekiranya Peserta meninggal dunia atau keadaan lain yang tidak diingini.
mengalami HUMK, pendapatan tahunan komersil), atau sukan udara; www.etiqa.com.my
Rider Manfaat 4 25% RM60 • Kecederaan diri yang disengajakan atau bunuh diri atau cubaan 5. Peserta akan diberi tempoh tangguh selama 31 hari dari tarikh akhir
Pendapatan bersamaan dengan Jumlah yang Dilindungi
bunuh diri, kecuali terbukti tidak siuman; atau sumbangan perlu dibuat dan jika sumbangan belum dibayar pada
Keluarga bagi Rider dibahagikan dengan baki tempoh
5 hingga 6 15% RM60 • Kecederaan atau penghospitalan akibat penagihan dadah, atau akhir tempoh tangguh, sijil akan dilanjutkan di bawah Kemudahan
rider akan dibayar.
semasa di bawah pengaruh alkohol. Sumbangan Automatik (ACF – Automatic Contribution Facility). Sijil akan
ditamatkan jika jumlah dalam DPP digunakan sepenuhnya oleh ACF.
Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai Fi Wakalah dan pengagihan 7 hingga 30 5% RM60 Rider (jika ada) yang dilampirkan pada sijil ini tidak akan melindungi
DPP dan DRP untuk rider, sila rujuk kepada Ilustrasi Pemasaran dan Penyakit Kritikal yang berlaku disebabkan daripada: 6. Anda mempunyai hak untuk membatalkan pelan ini, dengan
Helaian Pendedahan Produk. • Penyakit Kritikal yang berlaku dalam masa 30 hari selepas tarikh menghantar arahan bertulis kepada kami dalam masa 15 hari
Lebihan yang boleh diagih dalam DRP akan dibahagikan mengikut selepas anda menerima sijil. Sekiranya anda memilih untuk
dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula sijil tambahan/
kadar 50% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Prestasi dan membatalkan dalam masa 15 hari, kami akan membayar balik
rider;
baki 50% akan diperuntukkan kepada Peserta dan dilaburkan sumbangan yang diterima, ditolak sebarang kos pemeriksaan
Ciri-ciri Utama semula dalam DPP.
• Kanser, Penyakit Jantung Koronari Yang Memerlukan Pembedahan,
perubatan yang ditanggung.
Serangan Jantung dan Penyakit Arteri Koronari Lain Yang Serius
Umur Layak Orang Minimum: 14 hari Lebihan yang boleh diagih dalam DPP akan dibahagikan mengikut dalam masa 60 hari selepas tarikh dikeluarkan atau tarikh 7. Adalah mungkin tidak memberi kelebihan untuk bertukar dari satu
yang Dilindungi Maksimum: Sebelum hari lahir ke-60 kadar 10% di antara Etiqa Takaful Berhad sebagai Fi Insentif untuk pengembalian semula sijil tambahan/ rider; rider kesihatan kepada yang lain kerana anda mungkin tertakluk
menguruskan PIF dan baki 90% akan diperuntukkan kepada • Penyakit yang berpunca dari Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit kepada keperluan pengunderaitan yang baru, tempoh tangguh yang
Had Umur Peserta / Minimum: Mencapai umur 18 tahun Peserta dan dilaburkan semula dalam DPP. (AIDS) dan apa-apa keadaan yang berkaitan dengan AIDS; atau sepenuhnya, dan sebarang tempoh berkenaan dengan pengecualian
Pemilik Sijil Maksimum: Tiada usia maksimum • Penyakit Kritikal yang berlaku sebelum tarikh dikeluarkan atau penyakit yang ditetapkan dan keadaan yang sedia ada bagi sijil baru
Jika amaun mana-mana jumlah yang perlu dibayar kepada anda tarikh pengembalian semula sijil tambahan/ rider. tersebut.
Maksimum: Ulang tahun sijil sebelum atau mana-mana orang yang berhak di bawah Sijil ini kurang
Tempoh Matang Rider Penghospitalan dan Pembedahan (jika ada) tidak akan 8. Anda mungkin layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi
hari lahir ke-80 daripada RM10, kami akan mengkredikan jumlah tersebut ke dana
melindungi: bergantung kepada keadaan peribadi anda dan Lembaga Hasil Dalam
kebajikan, yang akan digunakan sebagai Amal Jariah bagi pihak
Tempoh Sijil yang • Penyakit sedia ada; Negeri Malaysia.
20 hingga 30 tahun Peserta. Dana kebajikan akan dibahagikan kepada organisasi
Dibenarkan kebajikan yang berdaftar. • Penyakit yang Ditetapkan yang berlaku dalam tempoh 120 hari 9. Jika anda memerlukan maklumat tambahan mengenai Takaful
pertama bagi perlindungan berterusan; atau Keluarga dan Takaful Perubatan dan Kesihatan, sila rujuk kepada
Minimum: RM13,500
Jumlah Asas yang • Apa-apa keadaan perubatan atau fizikal yang timbul dalam risalah Insuranceinfo tentang ‘Takaful Keluarga’ dan ‘Takaful
Maksimum: Tertakluk kepada
Dilindungi pengunderaitan tempoh 30 hari pertama dari tarikh perlindungan Orang yang Perubatan dan Kesihatan’ yang boleh didapati di semua cawangan
Dilindungi kecuali kecederaan akibat kemalangan. kami atau anda boleh mendapatkan salinannya dari wakil jualan
Tertakluk kepada minimum Jumlah Etiqa atau kunjungi www.insuranceinfo.com.my.
Sumbangan Minimum Senarai di atas tidak menyeluruh, sila rujuk kepada Sijil Takaful
Asas yang Dilindungi 10. Semua sumbangan (jika terpakai) akan tertakluk kepada caj-caj
untuk senarai penuh pengecualian. Sekiranya anda memerlukan Etiqa Takaful Berhad (266243D)
maklumat lanjut mengenai maklumat di atas, atau ingin menyertai atau cukai-cukai yang berkenaan termasuk Cukai Barangan dan
Bulanan, Suku Tahunan, Setengah (Dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Diunderait oleh:
Kaedah Pembayaran Perkhidmatan sebagaimana yang dianggap perlu oleh pihak berkuasa dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)
tahunan atau Tahunan rider ini, sila minta Helaian Pendedahan Produk dan Ilustrasi Jualan
dari wakil jualan Etiqa Takaful, atau hubungi Etiqa Oneline di talian cukai Malaysia. Ia adalah penting untuk menyimpan setiap resit yang Level 19, Tower C, Dataran Maybank
Agama Islam 1300 13 8888. telah anda terima sebagai bukti pembayaran sumbangan. No.1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2297 3888 F +603 2297 3800