Anda di halaman 1dari 3

6351/1

SULIT

NAMA : .....................................................................................................

TAHUN : .....................................................................................................

SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

PKBS 2 / 2018
MATEMATIK (TAHUN 2) 015/2
OKTOBER
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan kelas kamu pada


Untuk Kegunaan Pemeriksa
ruangan yang disediakan.
Kod Pemeriksa :
2. Kertas peperiksaan ini mengandungi Soalan Markah Markah
20 soalan struktur.
Penuh Diperolehi
3. Jawab semua soalan.

4. Tunjukkan langkah pengiraan kamu


dengan jelas dalam ruang yang
disediakan dalam kertas peperiksaan.

5. Sekiranya kamu hendak menukar


jawapan, padamkan jawapan yang
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan
yang baharu.

6. Markah yang diperuntukkan bagi


setiap soalan ditunjukkan dalam
kurungan.

7. Serahkan kertas peperiksaan ini Jumlah 40


kepada guru matapelajaran pada akhir
peperiksaan.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

................................................ ....................................................... ...............................................


(ZAHARYL FAIZAL BIN ZAINAL) (EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD (RUZAIMAH BINTI ABDULLAH)
SULIT
Guru Matematik Tahun 2 RASHID) Guru Besar SK Saujana Indah
Ketua Panitia Matematik
SULIT

NAMA : ..........................................................................................................

TAHUN : ..........................................................................................................

SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

PKBS 2/ 2018
MATEMATIK (TAHUN 2)
KERTAS 1

Oktober
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu di kehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini.

2. T iap-tiap soal an diiku ti oleh em pat pili han jawapan, iaitu A, B dan C . Bagi
s etiap soala n, pilih sa tu jaw a pan sahaja. Bulatkan jawapa n
k amu pada pada kertas jawapan.

3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

......................................... ......................................... .........................................


(ZAHARYL FAIZAL BIN ZAINAL) (EN. SHAMSUL ANUAR BIN (RUZAIMAH BINTI ABDULLAH)
Guru Matematik Tahun 2 MOHD RASHID Guru Besar SK Saujana Indah
Ketua Panitia Matematik
SULIT

NAMA : ......................................................................................................

TAHUN : ......................................................................................................

SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

PKBS 1 / 2017
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI – KERTAS 1 (TAHUN 3)
018/1
Mei
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. S e t i a p soal an diiku ti oleh em pat pili han jawapan, iaitu A, B , C da n D.


Bagi s etiap soala n, pilih sa tu jaw a pan sahaja. Hitamkan jawapa n k
amu pada kert as j aw a pan obje ktif ya ng dis e diaka n.

3. Jik a ka mu he nda k me nuka r jaw apan , padamka n tanda yang tela h dibuat
K emudian, hitamkan jawapan ya ng b ahar u .

4. Serahkan kertas jawapan objektif kepada guru matapelajaran pada akhir


peperiksaan.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

................................................ ....................................................... ..................................................


(SHAH RIZAD BIN ABU BAKAR) (NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB) (RUZAIMAH BINTI ABDULLAH)
Guru Dunia Sains dan Teknologi Ketua Panitia Sains Guru Besar SK Saujana Indah