Anda di halaman 1dari 6

CONTOH EVIDENS SKPMg2

Perkongsian contoh Evidens Pelaksanaan SKPMg2 ini bukan hanya sebagai persediaan untuk pengisian
SKPMg2 malah yg lebih penting adalah sebagai panduan Tahap Tindakan Pengurusan Pemajuan Sekolah kita.

EVIDENS (bukti/keterangan):
 Dokumen – bahan bercetak /softcopy
Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, laporan, gambar
 Media sosial
Kumpulan/group atau mesej dalam WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook
 Lokasi/peralatan
Contoh: bumbung dewan yang telah dibaiki
 Tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail
Mengikut keperluan & kesesuaian

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN
PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng
dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti
pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU


1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara  Analisis SWOT/ /analisis lain yang bersesuaian
terancang.  Petunjuk Prestasi Utama (KPI /SKT)
 Dashbord Sekolah
 Keberhasilan PGB
1.1.2: PGB mengetuai penyediaan Rancangan  Garis panduan/format perancangan strategik
Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.  Dokumen Perancangan Strategik (Pelan Strategik,
Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)
 PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM
1.1.3: PGB mengetuai pemantauan pengoperasian  Jadual pemantauan PdP
sekolah secara terancang dan sistematik.  Jadual Pemantauan Program Kurikulum /
Kokurikulum / HEM oleh GB
 Rumusan pemantauan oleh GB
 Laporan Post Mortem Program Kurikulum,
Kokurikulum dan HEM
 Minit Mesy. JK Pemantauan Bil. 1 & 2
1.1.4: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam  RPH PGB
pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.  Dokumen Pentaksiran murid kelas PGB
 Contoh Semakan Kerja Murid oleh PGB
1.1.5: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam  Slaid Taklimat Pencerapan pdp
pelaksanaan pencerapan PdP secara professional  Jadual Penceparan pdp
dan terancang.  Analisis Standard 4
 PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM utk Standard 4
1.1.6: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam  Analisis Headcount
pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian  Program / Intervensi kecemerlangan sekolah
murid secara sistematik dan terancang.
1.1.7: PGB menangani masalah pengoperasian  Isu / masalah & cara penyelesaian
sekolah secara profesional dan terancang
ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING
1.2.1: PGB memberi bimbingan kepada guru dan  Slaid Taklimat/bengkel/kursus/ceramah
AKP secara profesional dan terancang.
1.2.2: PGB memberi bimbingan kepada barisan  Laporan Coaching & Mentoring
pemimpin yang diturun kuasa secara profesional  Laporan eksekutif perbincangan dgn PK
dan terancang  Surat Penurunan kuasa
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG
1.3.1: PGB mendorong warga sekolah dengan  Catatan setiap perbincangan professional bersama
menjadi suri teladan secara profesional dan subordinat
terancang.
1.3.2: PGB menggalakkan warga sekolah memberi  Peti cadangan / aduan pelanggan
input berkaitan pemajuan sekolah secara  Blog, Facebook, Whatsapp, telegram dsb
profesional dan terancang.
1.3.3: PGB menggerakkan warga sekolah dalam  Perbincangan skor PBPPP
melaksanakan tanggungjawab secara terancang.  Pamer Penerima APC /Sijil penghargaan sekolah
 Senarai keperluan dan kemudahan yang disediakan
kpd warga sekolah tahun semasa
 Laporan bergambar pelibatan dlm aktiviti sekolah

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI


PERNYATAAN STANDARD:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah,
kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


2.1.1: Sumber manusia diurus secara sistematik dan  Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun
terancang.  Carta Organisasi Induk
 Surat perlantikan tugas staf
 Buku Pengurusan Sekolah Tahun
 Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP
2.1.2: Pembangunan sumber manusia diurus secara  Analisis keperluan kursus/taklimat/bengkel staf
terancang.  Penilaian keberkesanan kursus /taklimat/bengkel staf
 Analisis SPL-KPM
ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET  Buku Panduan Pengurusan Aset & Stor
 Rekod / laporan verifikasi Aset & stor
ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN  Dokumen Pengurusan Kewangan & Akaun sekolah
 Laporan Audit
ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER  Rekod & Analisis Penggunaan Sumber Pendidikan
PENDIDIKAN  PSS /Bilik Akses/ Makmal ICT
ASPEK 2.5: IKLIM
2.5.1: Persekitaran fizikal diselenggara secara  Buku / Laporan Program 3K
sistematik dan terancang.  Laporan Penyelenggaraan Pendawaian / bangunan
 · Polisi / Label / Petunjuk keselamatan
2.5.2: Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan  Buku Peraturan & panduan staf/ murid
secara sistematik dan terancang.  Program peningkatan keakraban /semangat
kesepunyaan
ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN  Laporan sambutan Hari kebangsaan, Hari Raya,
Tahun Baru China, Pesta Menuai
 Laporan program Silang budaya -RIMUP: makanan,
pakaian & tarian tradisional
ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK  Minit mesyuarat / Laporan program Permuafakatan
PIBG/ Alumni/ PIBK
STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan
murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM


ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAA  Dokumen Ketetapan Kurikulum
KURIKULUM  Carta Organisasi Kurikulum
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
3.1.2.1: Pelaksanaan mata Mata pelajarandiurus  Rancangan pelajaran Tahunan Mata
secara profesional dan terancang. pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6
 Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil. 1/2017
 Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017
 Minit Mesyuarat JKS Bil. 1/2017
 Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017
 Buku Rekod PdP – semua guru Mata pelajaran
dlm panitia
 Analisis Data / headcount Peperiksaan Mata
pelajaran dlm panitia
 Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun
1 hingga Tahun 6
3.1.2.2: Program peningkatan kualiti pengajaran  TAKWIM panitia
guru diurus secara terancang.  Perancangan Strategik panitia - OPPM
 Penilaian keberkesanan Impak – Spect
 Intervensi LINUS / UPSR
3.1.2.3: Program peningkatan pencapaian murid  Semakan Headcount
diurus secara profesional dan terancang.  Penggunaan Tools (Analisis Jurang, Spect,
OPPM / Grow)
3.1.2.4: Bantuan geran per kapita mata Mata  Minit mesyuarat Panitia
pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan  Rekod Inventori
terancang.  Rekod Subsudiari mata pelajaran
ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA  Semakan KSSR 2017
INSTRUKSIONAL  Jadual Waktu
 Jadual guru ganti – relif
ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN  Jadual Peperiksaan
MURID  Analisis peperiksaan
 Intervensi Penambahbaikan
STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM
ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN  Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum
KOKURIKULUM  Carta Organisasi Ko Kurikulum
ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
KELAB/PERSATUAN Operasi semua Kelab/Persatuan
 Jadual perjumpaan/aktiviti semua
Kelab/Persatuan
 Buku laporan aktiviti mingguan semua
Kelab/Persatuan
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua
Kelab / Persatuan
 Kad/borang penilaian semua Kelab/Persatuan
 Rumusan Aktiviti Persatuan semua
Kelab/Persatuan Tahun 2017
 Laporan Tahunan semua
Kelab/PersatuanTahun 2017
ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN  Buku Panduan pengurusan semua Badan
BERUNIFORM Beruniform
 Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
Operasi semua Badan Beruniform
 Jadual perjumpaan/aktiviti semua Badan
Beruniform
 Buku laporan aktiviti mingguan semua Badan
Beruniform
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua
Badan Beruniform
 Kad/borang penilaian semua Badan
Beruniform
 Rumusan Aktiviti semua Badan
BeruniformTahun 2017
 Laporan Tahunan semua Badan
BeruniformTahun 2017
ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN  Buku Panduan/peraturan pengurusan semua
SUKAN/PERMAINAN Sukan/Permainan
 Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
Operasi semua Sukan/Permainan
 Jadual perjumpaan aktiviti semua
Sukan/Permainan
 Buku laporan aktiviti mingguan semua
Sukan/Permainan
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua
Sukan/Permainan
 Kad/borang penilaian semua semua
Sukan/Permainan
 Rumusan Aktiviti semua Sukan/Permainan
 Laporan Tahunan semua Sukan/Permainan
ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
KECEMERLANGAN KOKURIKULUM Operasi Program Kecemerlangan
KoKurikulum
 Minit Mesyuarat Ko Kurikulum
 Takwim Pengurusan Program
 Laporan Program Kecemerlangan
KoKurikulum
 Rekod Pencapaian Ko Kurikulum
ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
UNTUK SEMUA Operasi Program Sukan
 Minit Mesyuarat
 Takwim Sukan utk semua
 Laporan Program Kecemerlangan Sukan
 Rekod Pencapaian Sukan
ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN  Analisis PAJSK
KOKURIKULUM

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN  Dokumen Ketetapan HEM
HAL EHWAL MURID  Carta Organisasi HEM
ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN  Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017
MURID  Rekod Disiplin Murid tahun 2017
 Perancangan Program Pembangunan Sahsiah
Murid Tahun 2017
 Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid
Tahun 2017
 Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid
Tahun 2017
ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN  Program keselamatan murid
KESELAMATAN MURID  Panduan /SOP menghadapi bencana
kebakaran, gempa bumi, tsunami dsb
ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN  Buku Panduan Pengurusan kesihatan murid
MURID  Rekod Kesihatan murid
 Papan/sudut info kesihatan
 Laporan program kesihatan
ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN  Panduan / pekeliling kelayakan bantuan murid.
MURID  Senarai murid layak e Bantuan
ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
3.3.6.1: Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling  Pekeliling berkaitan Bimbingan kaunseling
diurus secara profesional dan terancang.  Buku RPH GBK
 Kertas kerja dan laporan program UBK
 Takwim UBK
3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik diurus secara  Panduan pengurusan pentaksiran psikometrik
sistematik dan terancang.  Jadual pentaksiran psikometrik
 Analisis data pentaksiran psikometrik
 Program / inteversi
STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
PERNYATAAN STANDARD:
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk
memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap
optimum secara berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG  RPT & RPH


ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL
ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING  Sumber pendidikan – ABM/BBM/BBB
ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI  Instrumen pentaksiran
 Lembaran latihan
 Semakan kerja murid
 Refleksi Pdpc
ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR
AKTIF

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID


PERNYATAAN STANDARD:
Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang
sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

5.1.1 Peratus Murid Mencapai Matlamat  Instrumen Analisis MBK


Tahunan Individu yang Ditetapkan dalam Tahun
Terkini (Murid Berkeperluan Khas)
5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan  Instrumen Analisis UPSR
Awam Sekolah Rendah (UPSR)
ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam  Instrumen Analisis skor Kelab/Persatuan
Kelab/Persatuan
5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan  Instrumen Analisis skor Badan Berunifom
Beruniform
5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam  Instrumen Analisis skor Sukan / Permainan
Sukan/Permainan
ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke  Analisis Kehadiran murid – e kehadiran
Sekolah bagi Tahun Terkini.
5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes  Analisis SSDM
Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.
5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes  Analisis SSDM
Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun Terkini.
5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes  Analisis SSDM
Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.
5.3.5 Peratus Murid Yang Mengamalkan  Rekod perlakuan positif murid
Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.