Anda di halaman 1dari 10

CLASA II

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţa specifică:
Manifestarea identităţii personale prin descoperirea sinelui pentru relaţionare şi comportament prosocial
Unităţi de Nr. de Activităţi de învăţare şi
Unităţi de conţinut Data Observaţii
competenţe ordine evaluare
1.1. Identificarea  La fel şi diferit de  Exerciţii-joc de analiză
asemănărilor ceilalţi. Asemănări şi şi comparare („Eu pot,
şi deosebirilor între deosebiri dintre sine şi el/ea poate”, „Eu
sine şi ceilalţi după criterii sunt..., el/ea este”, „Cu
ceilalţi. simple: aspecte fizice, cine mă asemăn? De
preferinţe, capacităţi, cine mă deosebesc?”),
1.2. Exprimarea acceptarea diferenţelor. evidenţierea trăsăturilor
emoţiilor şi pozitive ale propriei
părerilor cu ajutorul  Semnele verbale şi persoane.
expresiilor nonverbale ale
emoţionale şi a emoţiilor. Emoţiile de  Discuţii şi studii de caz
limbajului verbal. bază: bucurie, tristeţe, despre nevoile proprii
frică, furie şi elemente şi ale fiecăruia.
1.3. Construirea simple de limbaj
relaţiilor cu ceilalţi nonverbal: expresii  Poveşti, secvenţe dintr-
prin înţelegerea şi faciale; modalităţi de un film, despre
susţinerea exprimare a emoţiilor; diversitate.
reciprocă. respectul faţă de emoţiile
celorlalţi.  Exerciţii de identificare
şi recunoaştere a
semnelor emoţiilor,
 Opinia proprie. utilizând imagini,
Manifestarea, ascultarea fotografii, poveşti, joc
de rol.
şi respectul faţă de
părerea celorlalţi.  Aplicaţii practice de
exprimare a emoţiilor
 Abilităţi necesare şi prin expresia facială şi
comportamente gestică.
acceptate în relaţiile cu
ceilalţi, cheia unei  Exerciţii de stimulare a
prietenii. exprimării opiniilor
personale (comentarii
 Respectul în relaţii cu asupra unui desen
ceilalţi. animat, a unor situaţii
concrete).
 Familie este... Membrii
unei familii.  Interviuri „ Ce părere
aveţi despre...”

 Exerciţii de identificare
a sensului cuvântului
familie. Descrierea
Realizarea produsului – familiei (inclusiv
proiectul „Spaţiul personal şi al familia de păsări,
celorlalţi” animale, insecte) prin
desen, colaj,
povestioară.

 Poveşti, dezbateri pe
tema respectării
spaţiului personal şi al
nevoii de intimitate.
2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂŢII VIEŢII

Competenţa specifică:
Demonstrarea unui comportament corect, axat pe utilizarea raţională a resurselor disponibile ( de învăţare, timp, resurse ale
mediului), orientat spre valorificarea optimă a parcursului şcolar

Unităţi de Nr. de
Sugestii de conţinuturi Data Activităţi de învăţare Observaţii
competenţă ordine
2.1. Identificarea  Calităţile colegilor şi  Jocuri de prezentare a
unor calităţi prietenilor. Calităţi, prietenilor/colegilor de clasă;
pozitive şi a valoarea calităţii,
unor reguli, comportament corect.  Întocmirea unor mesaje
valorificate în de recunoştinţă persoanelor
raport cu  Fetele şi băieţii. apropiate;
lucrurile Oportunităţi de
personale, manifestare, activităţi  Exerciţii de evidenţiere a
relaţiile cu colegii în comun. regulilor de comportament
(de ambele din creaţiile literare
genuri ), natura  Grija faţă de (poveşti/povestiri/poezii/fabu
din jur; natură. Activităţi de le);
protejare, mediu
2.2. Stabilirea favorabil de joacă şi  Practicarea unor jocuri
relaţiei dintre activitate. care demonstrează obţinerea
reguli, calităţi unor produse unice, originale;
pozitive şi buna  Respectul faţă de
gestionare a lucrurile personale  Modelarea din lut/ plastilină a
bunurilor şi ale colegilor. situaţiilor care-I determină să
personale, Protejarea bunurilor, aibă o atitudine pozitivă;
relaţiilor cu corectitudinea
colegii de ambele delimitării bunurilor  Identificarea în imagini a
genuri, natura (al mei, al tău, al comportamentelor
nostru). prietenoase/neprietenoase
din jur; dintr-un grup faţă de
 Reguli de persoane diferite după
2.3. Aprecierea comportament. caracteristici fizice, gen etc.;
necesităţii de a Necesitatea
deţine calităţi respectării în diverse
pozitive şi a situaţii.
respecta anumite
reguli, pentru
buna gestionare
a lucrurilor
personale, a
relaţiilor cu Realizarea produsului -
colegii şi cu Scrierea unei scrisori
natura din jur; persoanei apropiate, cu
scopul de a-i da sfaturi
privind calităţile pe care
trebuie să le deţină şi
regulile pe care trebuie să
le respecte, pentru a
ordona bine lucrurile
personale, relaţiile cu
colegii şi a fi prieten bun cu
natura din jurul său.
3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Competenţa specifică:
Implicarea în activităţi de menţinere a sănătăţii proprii, manifestând atenţie şi interes

Unităţi de Nr. de
Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare Observaţii
competenţe ordine
3.1. Reproducerea  Regimul zilei şi  Alcătuirea după
normelor sanitaro- protecţia algoritmul prezentat
igienice de sănătăţii. Regimul de profesor: Regimul
menţinere şi zile şi ordonarea zilei elevului.
fortificare a corectă a timpului
sănătăţii, prin şi activităţilor.  Discuţie despre normele
cuvinte proprii. de igienă casnică.
 Norme de igienă
3.2. Acceptarea în situaţii  Exerciţii de aplicare a
normelor sanitaro- cotidiene. Bolile igienei în clasă.
igienice, cauzate de lipsa
demonstrând igienei.  Descrierea unor
interes pentru modalităţi de evitare a
menţinerea stării de produselor toxice.
sănătate.  Creşterea şi
dezvoltarea în  Joc didactic: duşmanii
3.3. Implicarea în copilărie. sănătăţii mele.
acţiuni de Parametrii de
menţinere a creştere,  Exemple de observare a
sănătăţii, parametrii termenului de valabilitate
manifestând normali, sugestii a produselor alimentare.
satisfacţie. de depăşire a
dificultăţilor.
3.4. Promovează
experienţa
personală în  Alimente utile
menţinerea sănătăţii sănătăţii elevului.
Alimente
folositoare,
alimente care pot
provoca probleme
de sănătate,
valabilitatea
alimentelor.

 Produse
dăunătoare
sănătăţii.
Substanţe chimice,
alcoolul etc.

Realizarea
produsului -
Alcătuirea unui meniu
sănătos, din 5 mese,
pentru o zi.
4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI
ANTREPRENORIAL

Competenţă specifică:
Implicarea activă în valorificare a potenţialului individual, pentru dezvoltarea carierei şcolare şi configurarea perspectivei
de integrare profesională
Unităţi de Nr. de
Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare Observaţii
competenţe ordine
4.1. Caracterizarea  Activităţi cotidiene  Postere despre activităţile
profesiilor şi interese preferate şi beneficiul
oamenilor cu care profesionale. acestora pentru
relaţionează Activităţi cotidiene, dezvoltarea personală;
din perspectiva descrierea
utilităţii pentru activităţilor  Interviuri cu membrii
societate cotidiene, relevanţa familiei, personae
pentru îmbrăţişarea cunoscute (bunici, rude,
4.2. Estimarea unor profesii vecini etc.) cu privie la
corectă a resurselor profesiile\ocupaţiile pe
personale şi a celor  Banii: ce şi cât care le practică sau în care
apropiaţi pentru costă. Gospodăria au activat;
achiziţionarea unui naturală şi
produs necesitatea de a face  Vizite la diferite locuri de
schimb/troc; apariţia muncă ale maturilor,
4.3. Prezentarea meseriilor, banilor; aflate în apropierea şcolii
deciziilor privind banii ca mijloc de
realizarea apreciere a valorii  Prezentarea şi
visurilor\dorinţelor bunurilor; moneda, discutarea a diferitor
personale în mediul bancnota, preţul, poveşti, poezii,
şcolar şi familial restul. ghicitori, cântece
despre bani şi rolul
lor, susţinute de
imagini.
 La magazin.
Necesităţi, dorinţe,
bunuri şi servicii;  Identificarea sarcinilor
satisfacerea de lucru ale diferitelor
dorinţelor la personaje din poveşti,
magazin; vânzătorul povestiri, ale
şi cumpărătorul persoanelor din viaţa
reală (mamă, tată,
 Profesiile învăţătoare, bunici,
persoanelor dragi director de şcoală,
.Profesiile membrilor primar, preşedinte,
familiei/ persoanelor medic, actor etc.)
apropiate; rolul
studiilor pentru  Jocuri de rol despre
practicarea distribuirea banilor
profesiilor. pentru cheltuielile
cotidiene.

 Modele  Simulare „La


profesionale. supermarket/magazin”
Spectru al Jocului de prezentare
profesiilor; a profesiilor prin
cunoştinţe şi abilităţi costumaţii din
necesare diferitor materiale reciclabile -
profesii; modalităţi “Parada profesiilor”
de informare (
excursii la diverse
întreprinderi).

 Parada profesiilor.
Comportamente şi
costumaţie specifică
diverselor profesii
Realizarea produsului -
Pliant Programul meu de
vacanţă. (cu imagini
decupate, desene, mesaje

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ


Competenţa specifică:
Recunoaşterea elementelor de comportament privind securitatea personală în situaţii cotidiene, manifestând motivaţie

Unităţi de Nr. de
Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare Observaţii
competenţe ordine
5.1. Descrierea  Securitatea acasă  Discuţii dirijate despre
regulilor de şi în şcoală. Obiecte, securitatea acasă şi în
comportament în locuri periculoase, şcoală (Graficul T)
situaţii cotidiene, planul de evacuare.
folosind vocabular  Jocul didactic: Acţiunile
propriu.  Fenomene mele în caz de…
meteorologice.
5.2. Respectarea Protecţia pe timp de  Exerciţii de determinare
recomandărilor vânt, ploaie, ninsoare a semnificaţiei regulilor
privind etc. de comportament în
securitatea elevului stradă
în condiţiile  Reguli de circulaţie.
casnice, şcolar şi în Pieton în diferite  Discuţii despre
mediul natural, anotimpuri. importanţa regulilor de
demonstrând circulaţie (vocabular:
iniţiativă.  Securitatea în pasager, sistem de
transport. reţinere, centură de
Diversitatea
5.3. Aplicarea unităţilor de siguranţă, vehicul de
regulilor de transport şi reguli rută,staţie)
circulaţie rutiere în de securitate în:
drum şi în maşină, autobuz,  Desene: automobil,
transport, troleibuz, microbuz autocare etc.
manifestând atenţie etc.
şi interes.  Conversaţie în baza
 Situaţii excepţionale imaginilor Îmi place să
5.4. Manifestarea cu caracter natural. călătoresc – pasager
interesului pentru Cutremurul de mă numesc.
participare la pământ, esenţa
asigurarea fenomenului,  Descifrarea semnelor
Securităţii gravitatea de avertizare plasate
personale cutremurelor, lângă bazinele acvatice,
demonstrând modalităţi de păduri etc.
autonomie comportament.
parţială în
comportare.

Reaizarea produsului -
Expoziţie de desene: Sunt
în siguranţă/ Eu sunt
protejat acasă la şcoală, în
stradă …