Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN / ASSIGNMENT (60%)

SEMESTER JAN 2018

KOD SUBJEK : STQ 125

TAJUK SUBJEK : TAFSIR AL-QURAN

PERINGKAT : IJAZAH SARJANA MUDA / BACHELOR DEGREE

NAMA PELAJAR :

NOMBOR MATRIK :

PROGRAM :

FASILITATOR AKADEMIK :

PUSAT PEMBELAJARAN :

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1) Jawab semua soalan.

2) Plagiat adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang dibuktikan melakukan


plagiat akan diambil tindakan.

3) Tugasan ini membawa 60% dari jumlah keseluruhan markah gred akhir.

4) Tugasan ini mesti dihantar SEBELUM atau PADA 10 APRIL 2018.

KERTAS INI DICETAK TIGA (3) MUKA HALAMAN TERMASUK HALAMAN INI
BAHAGIAN A (30%)

Soalan

Al-quran merupakan kitab wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada
Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kitab yang mengandungi pelbagai pengajaran
dan hikmah sebagai panduan dan pedoman kepada manusia.

Anda dikehendaki membincangkan pengajaran serta hikmah penurunan surah al-


Fatihah dan al-Kafirun. Kaitkan juga dengan realiti kehidupan masyarakat masa kini.

Jumlah perkataan: minimum 2000 patah perkataan

(30 Markah)

BAHAGIAN B (30%)

Soalan

Tafsir Ibnu Kathir merupakan salah satu kitab tafsir yang masyhur dalam dunia Islam.
Anda diminta untuk membuat kajian mendalam tentang kitab tafsir ini dengan
membincangkan perkara berikut:

- Latar belakang penulis kitab Tafsir Ibnu Kathir.


- Sejarah penulisan kitab Tafsir Ibnu Kathir.
- Metodologi yang digunapakai dalam penafsiran.
- Keistimewaan kitab Tafsir Ibnu Kathir.
- Pendapat ulama terhadap kitab Tafsir Ibnu Kathir.

Jumlah perkataan: minimum 2000 patah perkataan

(30 Markah)

Format APA seperti terpapar di pautan berikut:

http://library.aeu.edu.my/form/APA%20Citation%20Format.pdf

SOALAN TAMAT

Page 2
RUBRIK TUGASAN

Rendah Sederhana Baik Cemerlang Markah


Kriteria
0 1 2 3 4 Penuh
Pengenalan. Tiada Pengenalan topik yang Pengenalan topik Pengenalan topik Pengenalan 4
pengenalan sangat umum dan yang ringkas dan agak jelas dengan topik yang
diberikan. tidak menjurus kepada kurang menjurus huraian yang ringkas baik dan
objektif tugasan. kepada objektif berkaitan topik menyeluruh,
tugasan. berserta rujukan/fakta serta
yang tepat. menyatakan
objektif dan isi
kandungan
tugasan
dengan baik
berserta
rujukan/fakta
yang
terperinci.

Huaraian Tiada Menjelaskan isi secara Menjelaskan isi Menjelaskan isi Menjelaskan 16
berkaitan penjelasan umum berserta contoh dengan baik dengan jelas berserta isi secara
persoalan dibuat. dan gambar yang berserta contoh contoh dan gambar terperinci
tugasan relevan. dan gambar yang yang relevan. berserta
relevan. contoh dan
gambar yang
relevan.
Kesimpulan. Tiada Kesimpulan yang Kesimpulan yang Kesimpulan yang Kesimpulan 8
kesimpulan lemah dengan ringkas dengan agak baik dengan yang
diberikan. penjelasan yang tidak penjelasan yang penjelasan yang menyeluruh
berkaitan dengan isu berkaitan dengan berkaitan dengan isu dengan
keseluruhan. isu keseluruhan. tetapi tidak penjelasan
memberikan yang
sebarang hubung kait berkaitan
antara isu-isu. dengan isu
keseluruhan
dan
memberikan
hubung kait
antara isu-isu.

Mengikut Tiada format Format penulisan tidak Format penulisan Format penulisan Format 2
format yang penulisan mengikut kriteria yang agak baik yang baik dan penulisan
betul (Muka atau tidak ditetapkan. dan mengikut mengikut kriteria, serta yang amat
hadapan berkaitan. kriteria tetapi susunan yang baik baik dan
tugasan, Isi kurang tersusun. dan lengkap. mengikut
kandungan, kriteria, serta
muka surat, susunan yang
rujukan baik dan
format APA, lengkap serta
dll). mengikut
gaya APA.

JUMLAH 30

Page 3